Специалности – допълнителен прием - летен семестър на учебната 2023/2024 година

Търсене
Форма на обучение
Продължителност на обучение
Град
Тип плащане
Език на преподаване
Прием
Специалности с международни университети
Специалности с университети в България
Специалности - допълнителен прием - летен семестър на учебната 2023/2024 година
Не бяха открити направления и специалности, които да отговарят на Вашите критерии. Опитайте отново!

Направление: Администрация и управление

Редовно обучение

Специалност Бизнес администрация - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

Цели на обучението:

Динамичното развитие на обществените отношения в нашата страна и особеностите на пазарната икономика, налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват държавните потребности от нов тип специалисти в държавното, местното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да притежават необходимите съвременни знания и умения за управление на местните и държавни структури и различните видове стопански бизнес.
Учебният план на специалността е съобразен с изискванията на учебните планове на редица университети от Западна Европа. Това дава възможност за получаване на акредитация на дипломите от тези университети при покриване на техните стандарти и сключване на съответните споразумения в УНСС. Поради тази причина е желателно кандидатстващите за тази специалност да владеят английски или друг широко разпространен западен език.
Основни цели на обучението:

 • Изучаване на всички необходими базови и специални знания и умения за успешна реализация на обучаемите;
 • Изграждане обучаемите като универсални решатели на проблеми със засилени лидерски качества;
 • Създаване на нагласа за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения;
 • Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на бизнес администрацията.

Професионална реализация:

Завършилите специалност Бизнес администрация в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • ръководители на различни равнища на управление на организациите;
 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирмите;
 • съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации (фирми);
 • специалисти и експерти по управление в изследователските и развойни звена на организациите;
 • консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научно-изследователски организации;
 • специалисти по управление и администрация в местните държавни управленски структури.
Специалност Бизнес администрация със специализация " Глобални операции и аналитични инструменти (двойна магистърска програма на английски език)" с университет Абъртай, Шотландия

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Динамичното развитие на бизнес отношенията в България и особеностите на прехода към глобална пазарна икономика налагат усъвършенстване на съществуващите в момента учебни програми в УНСС и най-вече на тези, които трябва да задоволяват потребностите на бизнеса от управление на средно и високо ниво. Завършилите трябва да притежават необходимите съвременни знания и умения за управление на бизнес структури и подсистеми.

Учебната програма е съобразена с изискванията на учебните програми на Abertay University – уважаван партньор на УНСС и лидер в международното MBA обучение. Тази акредитация дава възможност за получаване на две дипломи съответно от УНСС и от AU. Поради тази причина се изисква кандидатите да владеят английски език.

Основни учебни цели :

 • Усвояване на всички необходими фундаментални и специални знания и умения за успешна реализация на завършилите на средно и по-високо ниво на управление;
 • Подготовка на завършилите като универсални специалисти за решаване на проблеми с подобрени лидерски качества;
 • Създаване на нагласа за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения.

 

Професионална реализация:

Завършилите магистърска степен по бизнес администрация отварят възможност за успешна професионална реализация като:

 

 • ръководители на средни и по-високи управленски нива на организации;
 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирмите;
 • съветници на висшето ръководство в бизнес организации;
 • специалисти по управление и експерти в R&D отделите на организациите;
 • консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани компании и изследователски организации.

Завършилите магистърска програма по бизнес администрация имат възможност да продължат обучението си в следдипломна степен по всички икономически, социални и природни науки.

Специалност Дигитален публичен мениджмънт - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърска програма „Дигитален публичен мениджмънт“ е съвместен образователен  проект на катедрите по „Публична администрация“, „Информационни технологии и комуникации“ и Министерството на електронното управление. Тя е проектирана да предостави по-висока добавена стойност на студентите като предоставя комплекс от модерни управленски и технологични знания, необходими за въвеждане и развитие на електронното управление на всички нива в структурата на българската публична администрация. Изграждането на модерна администрация посредством ИКТ ще доведе до повишаване на ефективността, ефикасността, прозрачността, достъпа до обществени услуги и участието на гражданите.

Специфичен акцент се поставя върху:

 • разбирането на процесите  на дигитална трансформация на обществото, и в частност предизвикателствата пред публичната администрация и електронното управление;
 • детайлен преглед на практиките в областта на дигиталната трансформация и електронното управление в България, с оглед актуалното и бъдещо развитие на хоризонталната политика;
 • необходими знания, свързани с дигиталния мениджмънт като концепция и с практиките на електронното управление в България, включително административното обслужване, електронното правителство, умната администрация, кибер сигурността през призмата на развитието на публичната администрация.

Конкретните цели на магистърската програма са:

 • Да подготвя ръководни кадри на национално и местно равнище за разработването на политики в областта на електронното управление;
 • Да подготвя експерти за реализация на политиките за електронно управление в четирите основни направления за комуникация и услуги (администрация, служители, граждани и бизнес);
 • Да обучава специалисти за проектно управление при реализацията на различните секторни политики;
 • Да подпомага дигитализацията на публичното управление;
 • Да подпомага трансформирането на администрациите в учещи се организации.

 

Професионална реализация:

Целева група на магистърската специалност са желаещите да придобият професионална квалификация и компетентности в областта на дигиталния публичен мениджмънт – ръководители и служители на експертни длъжности, чиято дейност е свързана с управлението на информация, услуги и работни процеси.

Завършилите специалността студенти могат да се реализират в:

 • административните структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт;
 • регионалните и местните административни структури (секретар по информационно осигуряване);
 • организациите, предоставящи обществени услуги;
 • центровете за комплексно административно обслужване;
 • в неправителствени организации.
Специалност Комуникационен мениджмънт - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е фокусирана върху подготовка на квалифицирани и високо образовани комуникационни мениджъри, както и върху изграждането на комуникационни компетенции на мениджъри, предприемачи и бизнес лидери, които са в състояние да внедрят най-съвременните комуникационни, информационни и управленски технологии в големи предприятия, малки и средни компании. Програмата интегрира умения във всички области на бизнес комуникацията, връзките със заинтересованите страни, комерсиалните и некомерсиалните комуникации. Основните цели на магистърската програма "Комуникационен мениджмънт" са:

 • Получаване на базови и специални знания и умения за успешна реализация в сферата на управлението на комуникациите, като обща управленска функция и като специфична професионална дейност;
 • Изграждане на висококвалифицирани специалисти по бизнес комуникации със засилени лидерски качества.
 • Създаване на умения и нагласи за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения в областта на информационните и комуникационни технологии в управлението.
 • Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на специфичните комуникационни и управленски компетенции.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Комуникационен мениджмънт“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като: комуникационни мениджъри; експерти по комуникации на всички управленски равнища в широк кръг организации; специалисти по управление на вътрешни и външни комуникации; съветници на висшето ръководство в сферата на бизнес комуникациите; консултанти и експерти по комуникации в специализирани фирми, научноизследователски организации, местни и държавни управленски структури и др.

Специалност Мениджмънт на образованието - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението на студентите в магистърска програма „Мениджмънт на образованието“ ги подготвя за мениджъри, които могат да реализират организационна и управленска дейност в сферата на образованието, да изпълняват задачи за ефективно и ефикасно управление на различни видове образователни организации, общински, държавни и частни образователни институции (училища, образователни центрове, школи, клубове, професионално-квалификационни центрове, организационни структури за продължаващо образование, екипи по проекти и др.). Те се подготвят за управленци, които могат да създават организация за извършване на образователни дейности в съответствие със съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката в сферата на управлението на образованието и променящата се технологична, икономическа и социокултурна среда.
Магистърската програма е в отговор на потребностите на пазара на труда да подготви мениджъри, които да управляват човешките, финансовите и материалните ресурси в образователната сфера.
Целите на обучението в магистърската програма са:

 •  Да предостави знания и умения, необходими за изграждането на високо квалифицирани мениджъри с необходимите професионални знания, умения и компетентности;
 •  Да подготвя мениджъри с необходимите лидерски умения за създаване и управление на екипи и постигане на общите цели на образователните институции;
 • Придобиване на нови теоретични знания и практически мениджърски умения, които да отговарят на динамиката и темпа на развитие на обществения живот;
 • Да изгради стратегически мислещи, планиращи, мотивирани и иновативни образователни мениджъри;
 • Да формира отговорни и социално ангажирани управленци, работещи в партньорство с родители и общественост.

 

Професионална реализация:

На завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” се присъжда професионална квалификация „Магистър по мениджмънт на образованието“
Завършилият е подготвен да:

 •  Инициира, организира, координира образователни дейности и проекти;
 •  Ръководи човешки общности, подкрепя и стимулира мениджърската, педагогическата и социалната инициатива и творчество на хората, които ръководи;
 •  Подпомага чрез управленски решения професионалното и кариерното развитие на персонала на институцията, за която отговаря;
 •  Управлява финансови, материални, информационни и дигитални ресурси;
 •  Предлага съвременни критерии за развитието и контрола на качеството и ефективността на процесите, които протичат в образователните институции и организации;
 •  Влиза в различни мениджърски и лидерски роли, управлява себе си, екипи и програмни колективи, делегира пълномощия, създава образци на нова организационна култура в образователната организация;
 •  Определя мисията, целите и стратегиите за развитие на образователните институции, проявява предприемчивост и взема обосновани управленски решения;
 •  Контролира, мотивира, стимулира и оценява работата на персонала за постигане на целите на образователните организации;
 •  Утвърждава демократичните ценности в управлението;
 •  Създава благоприятна психологическа атмосфера в образователните общности.

Възможности за заемане на длъжности
Съобразно подкласа, групите и единичните групи на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011), завършващият магистърската програма може да има възможността да ръководи извънкласни и извънучилищни дейности, проекти, клубове, кръжоци, центрове, форуми и др., допълващи или надграждащи пряката му преподавателска дейност съобразно получената бакалавърска специалност и общите изисквания за кариерно развитие на педагогическия персонал в групите 232, 233, 234, 235.
Като специалист по управление на образованието той/тя може да бъде назначаван/а на работа съобразно разпорежданията на закона и правилниците на ВУ за групите и единичните групи по НКПД:
2310 6001 Преподавател, висше училище
2310 7002 Асистент, висше училище
2310 6008 Гост-преподавател, висше училище
2310 6009 Хоноруван преподавател, висше училище
Освен това той/тя може да заемат съобразно действащите изисквания за кариерно развитие и следните длъжности по НКПД:

1341 5001 Управител, детско заведение
1345 6001 Директор, обслужващо звено в системата на народната просвета
1345 6002 Директор, училище
1345 6003 Директор, център за професионално обучение
1345 6004 Директор, детска градина
1345 6010 Началник, отдел в образованието
1345 6011 Ръководител, сектор в образованието
1345 6013 Ръководител, учебно-методичен център
2421 6008 Консултант по управление (в образованието )
2421 6017 Специалист, качество (в образованието )
2424 6004 Организатор обучение в системата на непрекъснатото образование и продължаващото обучение
След завършване на магистърската програма студентите имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „Доктор“.

Специалност Публична администрация - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Магистърската програма има за цел да подпомогне провеждането на административната реформа в страната и развитието на модерна администрация от европейски тип.
Конкретните цели на магистърската програма са:

 •  Да надгражда знанията и уменията, придобити в обучението по едноименната бакалавърска степен;
 • • Да подготвя ръководни кадри, експерти и специалисти за реализация на ключови области на политиките и стратегиите за реформиране на българската публична администрация;
 •  Да формира умения за прилагане на стандартите и практиките за добро управление в администрацията;
 •  Да повишава професионалните умения и компетентностите на служителите в публичната администрация за ефективна работа и кариерно развитие.

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма могат да се реализират в:

 •  административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт;
 •  териториалната администрация на изпълнителната власт (областни и общински администрации);
 •  административни структури на Европейския съюз;
 •  административни структури на международни институции;
 •  неправителствени организации.

В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите, завършилите специалността могат да работят като административни специалисти (анализатори по управление и организация или специалисти по администриране на политики); приложни специалисти в държавната администрация и др.
Магистърската програма е съобразена с квалификационните изисквания, заложени в програмите на водещи европейски университети. Чрез присъждането на кредити студентите имат възможност да участват в академичен обмен в университети извън страната по европейски програми.

Специалност Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на магистърската програма по “Регионален бизнес и мениджмънт” е да подготвя специалисти, които да намерят своята реализация както на национално, регионално и международно ниво, като придобият знания и умения в областта на управлението в регионалното развитие и регионалната интелигентна специализация. Практическият фокус на обучението е съсредоточен в надграждане на компетенциите, свързани с изготвяне на регионален и социално-икономически анализ, прилагане и оценка на интегрирани стратегически документи, планове за интегрирано развитие, изготвяне на междинни и последващи оценки, проекти от регионално значение и програми за реализация.
Цели на магистърската програма са:

 • Да обучи студентите да проектират и разработват национални стратегии за развитие;
 • Да подготви студентите в областта на разработване на планове и програми за регионално развитие по йерархични нива;
 • Да обучи кадри, които да посрещнат новите предизвикателства, свързани със зелената сделка, Европа на регионите, кръговата икономика, Плана за възстановяване и развитие и други;
 • Да подготви студентите да формулират цели и да разработват стратегии за регионално развитие, на основата на ефективно използване на ресурсите;
 • Да подготви студентите да преодоляват, чрез управленската си дейност и експертен капацитет, диспропорциите и изостаналостта на отделните райони и населени места.

Професионална реализация: 

Магистърът по “Регионален бизнес и мениджмънт ” успешно може да се реализира в структурите на централната изпълнителна власт (Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и др.), областна и общинска администрация (в регионални отдели, дирекции за държавна собственост и регионално развитие, устройство на територията и звена, свързани с образованието, здравеопазването, транспорта, заетостта и др.), неправителствени организации, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски фирми, участие и ръководство на програмно ориентирани екипи, работа в регионалните структури на банковия и застрахователния бизнес, във функционални звена за управление на производствени и търговски организации в регионалната икономика, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост. Потенциални работни позиции са:

 • Директор, регионални проекти и програми
 • Началник отдел, регионално развитие
 • Регионален мениджър, проекти
 • Експерти по регионални развитие в държавна, областна и общинска администрация
 • Изследователи в научни организации и висши училища
 • Преподаватели в университети
 • Експерти в консултантски фирми
 • Експерти в институциите на законодателната и изпълнителната власт, Европейския съюз и други международни организации
Специалност Управление на миграционните процеси - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Магистърската програма по „Управление на миграционните процеси“ е структурирана в два семестъра и има за цел да подготви високоспециализирани кадри на средно и висше управленско ниво за регулиране на миграцията и миграционните процеси.
Основните цели на обучението се фокусират върху:

 • Придобиване на необходимите знания относно основни икономически и управленски инструменти, касаещи повечето организации в регулирането на миграцията и миграционните процеси. Такива са: формиране на публични политики, публични цели, инструменти на публични политики и др.
 • Придобиване на умения при оптимизиране на вътрешно-организационните процеси в различните структури на организациите, занимаващи се в регулиране на миграцията и миграционните процеси.
 • Придобиване на способности и знания при боравенето на с различни по вид и сложност нормативни документи, както на ЕС, така и на различните заинтересовани държави.
 • Придобиването на способности за управлението на финансови инструменти и финансова подкрепа за нуждите на имигрантите, чрез повишаване на икономическата подготовка на обучаващите се студенти и специалисти.

Професионална реализация:

Завършилите магистърска програма „Управление на миграционните процеси“ имат възможност за
успешна професионална реализация в:

 • Органите на централната и местна държавна администрация;
 • Министерство на вътрешните работи и службите за сигурност;
 • Министерство на отбраната;
 • Частни и държавни компании, занимаващи се с международна търговска дейност;
 • Митническата администрация;
 • Организации занимаващи се с опазване и зашита на човешките права;
 • Неправителствени организации в областта н миграцията и миграционните процеси;
 • Научноизследователски организации в областта на миграциите и миграционните процеси.


Специалност Управленско консултиране - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

         ·            формира комплекс от организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии.

         ·            предоставя на студентите комплекс от иновативни професионални компетенции в тази съвременна област от мениджмънта.

         ·            Изучават се модерни диагностични методи и техники при осъществяването на консултантски услуги в различни сектори на икономиката.

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават      възможност за:

 • провеждане на самостоятелни анализи, управленска диагностика и формулиране на препоръки за усъвършенстване на управленските системи и дейности в съвременните организации;
 • управление на човешкия капитал и превръщането му в управленски приоритет, при постигане на баланс между ефективност и ефикасност на управленската дейност;
 • подпомагане на мениджмънта при внедряването и функционирането на модерни информационни и комуникационни системи, реализирането на иновационни проекти и съвременни управленски инструменти;
 • подготовка за сертифициране като управленски консултант според International Council of Management Consulting Institute (CMC Global).

 

Специалност Цифрово управление и администрация - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

 • да подпомогне въвеждането и развитието на цифровото управление на всички нива в структурата на българската публична администрация;
 • да създаде устойчив образователен и кадрови потенциал за реализацията на ключови цели, визирани в „Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 год.“, както общностните политики: The European Digital Strategy (2020) и The European Data Strategy (2020);
 • да подготвя ръководни кадри за разработването на политики в областта на електронното управление;
 • да подготвя експерти за реализация на политиките за електронно управление в четирите основни направления за комуникация и услуги (администрация, служители, граждани и бизнес);
 • да обучава специалисти за проектно управление при реализацията на секторните политики за електронно управление;
 • да подпомага електронното приобщаване чрез подготовка на гражданите и бизнеса в използването на административни електронни услуги;
 • да подпомага трансформирането на администрациите в учещи се организации.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността студенти могат да се реализират в:

 • административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт;
 • регионални и местни административни структури (секретар по информационно осигуряване);
 • организации, предоставящи обществени услуги;
 • центрове за комплексно административно обслужване;
 • в неправителствени организации.

Дистанционно обучение - гр. София

Специалност Бизнес администрация - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

Цели на обучението:

Динамичното развитие на обществените отношения в нашата страна и особеностите на пазарната икономика, налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват държавните потребности от нов тип специалисти в държавното, местното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да притежават необходимите съвременни знания и умения за управление на местните и държавни структури и различните видове стопански бизнес.
Учебният план на специалността е съобразен с изискванията на учебните планове на редица университети от Западна Европа. Това дава възможност за получаване на акредитация на дипломите от тези университети при покриване на техните стандарти и сключване на съответните споразумения в УНСС. Поради тази причина е желателно кандидатстващите за тази специалност да владеят английски или друг широко разпространен западен език.
Основни цели на обучението:

 • Изучаване на всички необходими базови и специални знания и умения за успешна реализация на обучаемите;
 • Изграждане обучаемите като универсални решатели на проблеми със засилени лидерски качества;
 • Създаване на нагласа за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения;
 • Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на бизнес администрацията.

Професионална реализация:

Завършилите специалност Бизнес администрация в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • ръководители на различни равнища на управление на организациите;
 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирмите;
 • съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопанските организации (фирми);
 • специалисти и експерти по управление в изследователските и развойни звена на организациите;
 • консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научно-изследователски организации;
 • специалисти по управление и администрация в местните държавни управленски структури.
Специалност Бизнес администрация - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

В резултат на обучението си по тази магистърска програма мениджърите ще развият богат комплекс от съвременни и иновативни организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии.
Главната цел на магистърската програма "Висш мениджмънт" е да осигури висококвалифицирана подготовка на мениджърите, които да усъвършенстват знанията и уменията си за прилагане на съвременни методи и техники в областта на стратегическото управление, лидерството, уменията за решаване на проблемни ситуации и др. Обучаваните ще придобият задълбочена специализирана теоретична подготовка в областта на мениджмънта със силна практическа насоченост.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Висш мениджмънт” в ОКС „Магистър” имат възможност за успешна професионална реализация като мениджъри на всички управленски равнища в широк кръг организации:

 • малки, средни и големи фирми;
 • финансови институции;
 • организации в областта на образованието,
 • здравеопазването, социалните дейности и др.;
 • научно-изследователските звена;
 • органи на местната и държавната власт;
 • национални и международни организации, и т.н.

Акцентът в обучението се поставя върху подготовката на обучаваните за висшите нива на управленската йерархия (CEO – chief executive officer).

Специалност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Специалността допринася за формиране у обучаващите се на богат комплекс от съвременни и иновативни организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Основната й цел е да осигури висококвалифицирана подготовка на мениджърите, която да усъвършенства техните познания и възможности за прилагане на съвременни методи и техники в областта на стратегическото управление, лидерството, решаването на проблемни ситуации и др.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават възможност за:

 • прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията;
 • разработване и успешно изпълнение на гъвкави и адаптивни стратегии за организационно развитие;
 • прилагане на ключови методи и управленска технология при вземането на решения в динамична и конкурентна бизнес среда;
 • фокусиране върху управленския опит и успешно лидерско поведение;
 • прилагане на съвременни електронни инструменти и софтуерни решения за интегриране на бизнес процесите и анализ на информационния обмен;
 • въвеждане на ключови аспекти и стандарти за проектно управление и управление в мултипроектна среда;
 • използване на модерни методи за вземане на решения и работа с хора като важни предпоставки за успешното лидерство в условията на изменчива и трудно прогнозируема среда;
 • гъвкаво прилагане на овладените теоретични знания в практиката и развитието на успешни предприемачески идеи.
Специалност Мениджмънт на социалните иновации - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението

Обучението е предназначено за завършили ОКС "Бакалавър" от всички професионални направления. То обединява дисциплини от трите ключови сфери: бизнес, неправителствен и публичен сектор, чрез които студентите усвояват знания и умения от съвременната професионална област „Social Innovation“. Съдържанието на учебния материал е фокусирано върху компетентностния модел, заложен в изискванията на Европейския социален фонд +. В резултат на обучението си студентите ще получат задълбочена специализирана подготовка в областта на социалните иновации с преобладаваща практическа насоченост.

Формира специалисти с много добри теоретични, аналитични и методически знания за организацията и управлението на социално предприятие, социалното предприемачество, анализа и проектирането на управленски комуникации, реализирането на социални проекти, социалната отговорност и социалните инвестиции, и др.

Професионална реализация

Придобитите знания, умения и компетенции на завършилите специалност „Мениджмънт на социалните иновации“ в ОКС „Магистър“ ще им осигурят успешна професионална реализация като ръководители и експерти в:

- български и международни организации;

- министерства и ведомства;

- публични организации и неправителствен сектор;

- браншови, експертни и професионални организации;

- изследователския сектор: научни и образователни организации.

Специалност Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение

Цели на обучението:

Магистърската специалност създава устойчив образователен и кадрови потенциал за реализацията на ключови цели, визирани в приоритет 2 на „Национална здравна стратегия 2020 год.“. Конкретните й цели са:

 •  Да подготвя ръководни кадри за разработването и прилагането на политики за развитие на здравния сектор;
 •  Да развива модерен образователен проект, основан на взаимодействието между публични политики и регулации, и нови форми на взаимодействие с организациите на гражданското общество, независимите институции и експертни органи;
 •  Да подготвя експерти за реализация на здравната политика в посока на изграждане и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати;
 •  Да създава условия за устойчиво преодоляване на управленски дефицити на всички равнища на управление на здравната система, базирани на нов управленски стил и организационна култура;
 •  Професионален здравен мениджмънт с ясна ориентация към средносрочни и дългосрочни цели и резултати.

  

Професионална реализация: 

Придобилите магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ могат:

 •  да заемат ръководни длъжности;
 •  да инициират и самостоятелно да ръководят реализацията на програми и проекти;
 •  да извършват изследователска и експертна дейност;
 •  да осигуряват експертни мнения и препоръки в областта на управлението и администрацията на здравни и лечебни заведения и органи и др.

Завършилите могат бъдат специалисти по администрация в здравния сектор; анализатори на икономическите и финансовите аспекти от дейността на здравната организация. Те могат да се реализират в:

 • здравни институции – болници, извънболнични центрове, рехабилитационни структури, фармацевтични фирми;
 • обществени и частни клиники на ръководни и административни длъжности;
 • публични институции като НЗОК, осигурителни фондове и здравно-застрахователни компании;
 •  научни центрове и институти;
 •  нестопански организации – фондации, сдружения, съсловни организации и др.;
 •  международни програми, проекти и дейности в здравеопазването и др.
Специалност Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да подпомогне реформирането на българската държавна администрация, развитието на капацитета на държавните служители и прилагането на принципите на добро управление.

Конкретните цели са:

 • подготовка на специалисти за ръководни и експертни длъжности в областта на държавното управление, чиято професионална кариера е посветена на държавната служба;
 • повишаване на компетентностите на заети в структурите на държавната администрация за стимулиране на служебното им израстване;
 • подобряване на работата на институциите с крайна цел повишаване на качеството на функциониране на държавната администрация;
 • създаване на умения за прилагане на принципите на върховенство на закона, за осъществяване на партньорско, открито и отговорно управление.

 

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната власт; регионални и местни административни структури; административни структури на международните институции; неправителствени организации.

Специалност Развитие на интелигентни градове - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е насочена към натрупване на професионални знания и практически умения за съвременните тенденции в създаването, развитието и управлението на интелигентните градове. Обучението по нея се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“, като предлага иновативен трансфер на знания между две научни направления. То е фокусирано върху подготовката на кадри за нуждите на регионалното управление, регионалният маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, предоставяни от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и върху подготовката на кадри за националните и местни структури, отговорни за нейното изпълнение. Обучаваните ключови експерти и специалисти ще развиват своя капацитет в области като: начините и методологията за изпълнение на целите на ИСИС в съответствие с дефинираните в нея тематични приоритети; определянето на проблемите пред развитието на интелигентни градове на всички равнища; регионаления маркетинг; иновациите в регионите; иновативното развитие на територията; оценката на ресурсния потенциал на местните териториални общности; овладяването на европейския опит и добрите световни практики в областта на създаването и развитието на интелигентни градове, както и тяхното прилагане на практика.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в структурите на законодателната и изпълнителната власт,  областната и общинската администрации (в регионални отдели и звена, свързани с интелигентното образование, здравеопазване, транспорт, заетост, екология и др.). Те могат да работят в неправителствени организации, регионални иновационни центрове, иновативни МСП, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски организации, програмно ориентирани екипи, във функционални звена на управление на производствени и търговски организации в регионалната икономика и регионалния маркетинг, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост.

Специалност Развитие на интелигентни градове - 3 сем.

Индивидуална форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е насочена към натрупване на професионални знания и практически умения за съвременните тенденции в създаването, развитието и управлението на интелигентните градове. Обучението по нея се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“, като предлага иновативен трансфер на знания между две научни направления. То е фокусирано върху подготовката на кадри за нуждите на регионалното управление, регионалният маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, предоставяни от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и върху подготовката на кадри за националните и местни структури, отговорни за нейното изпълнение. Обучаваните ключови експерти и специалисти ще развиват своя капацитет в области като: начините и методологията за изпълнение на целите на ИСИС в съответствие с дефинираните в нея тематични приоритети; определянето на проблемите пред развитието на интелигентни градове на всички равнища; регионаления маркетинг; иновациите в регионите; иновативното развитие на територията; оценката на ресурсния потенциал на местните териториални общности; овладяването на европейския опит и добрите световни практики в областта на създаването и развитието на интелигентни градове, както и тяхното прилагане на практика.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в структурите на законодателната и изпълнителната власт,  областната и общинската администрации (в регионални отдели и звена, свързани с интелигентното образование, здравеопазване, транспорт, заетост, екология и др.). Те могат да работят в неправителствени организации, регионални иновационни центрове, иновативни МСП, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски организации, програмно ориентирани екипи, във функционални звена на управление на производствени и търговски организации в регионалната икономика и регионалния маркетинг, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост.

Специалност Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на магистърската програма по “Регионален бизнес и мениджмънт” е да подготвя специалисти, които да намерят своята реализация както на национално, регионално и международно ниво, като придобият знания и умения в областта на управлението в регионалното развитие и регионалната интелигентна специализация. Практическият фокус на обучението е съсредоточен в надграждане на компетенциите, свързани с изготвяне на регионален и социално-икономически анализ, прилагане и оценка на интегрирани стратегически документи, планове за интегрирано развитие, изготвяне на междинни и последващи оценки, проекти от регионално значение и програми за реализация.
Цели на магистърската програма са:

 • Да обучи студентите да проектират и разработват национални стратегии за развитие;
 • Да подготви студентите в областта на разработване на планове и програми за регионално развитие по йерархични нива;
 • Да обучи кадри, които да посрещнат новите предизвикателства, свързани със зелената сделка, Европа на регионите, кръговата икономика, Плана за възстановяване и развитие и други;
 • Да подготви студентите да формулират цели и да разработват стратегии за регионално развитие, на основата на ефективно използване на ресурсите;
 • Да подготви студентите да преодоляват, чрез управленската си дейност и експертен капацитет, диспропорциите и изостаналостта на отделните райони и населени места.

Професионална реализация: 

Магистърът по “Регионален бизнес и мениджмънт ” успешно може да се реализира в структурите на централната изпълнителна власт (Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и др.), областна и общинска администрация (в регионални отдели, дирекции за държавна собственост и регионално развитие, устройство на територията и звена, свързани с образованието, здравеопазването, транспорта, заетостта и др.), неправителствени организации, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски фирми, участие и ръководство на програмно ориентирани екипи, работа в регионалните структури на банковия и застрахователния бизнес, във функционални звена за управление на производствени и търговски организации в регионалната икономика, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост. Потенциални работни позиции са:

 • Директор, регионални проекти и програми
 • Началник отдел, регионално развитие
 • Регионален мениджър, проекти
 • Експерти по регионални развитие в държавна, областна и общинска администрация
 • Изследователи в научни организации и висши училища
 • Преподаватели в университети
 • Експерти в консултантски фирми
 • Експерти в институциите на законодателната и изпълнителната власт, Европейския съюз и други международни организации

Дистанционно обучение - гр. Хасково

Специалност Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация- 3 сем. -Хасково

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково

Индивидуална форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Тази магистърска програма е фокусирана върху подготовка на квалифицирани и високо образовани комуникационни мениджъри. Предназначена е за изграждането на комуникационни компетенции на мениджъри, предприемачи и бизнес лидери, които им помагат да внедрят най-съвременните комуникационни, информационни и управленски технологии. Програмата интегрира умения във всички области на бизнес комуникацията, междуличностните комуникации, връзките със заинтересованите страни, комерсиалните и некомерсиалните комуникации. Обучението е насочено е към усъвършенстване на знанията и уменията на студентите за прилагане на модерни комуникационни методи и техники за вътрешни и външни комуникации във всички сектори на икономиката.
Основните цели на магистърската програма "Комуникационен мениджмънт" са:

 • Получаване на базови и специални знания и умения за успешна реализация в сферата на управлението на комуникациите като обща управленска функция и като специфична професионална дейност.
 • Изграждане на висококвалифицирани специалисти по бизнес комуникации със засилени лидерски качества.
 • Създаване на умения и нагласи за прилагане на най-новите научни постижения в областта на информационните и комуникационните технологии в управлението. Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на специфичните комуникационни и управленски компетенции.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Комуникационен мениджмънт“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като мениджъри със засилен лидерски профил, като комуникационни мениджъри и експерти на всички управленски равнища в широк кръг организации:

 • ръководители на различни равнища на управление на организациите;
 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирмите;
 • съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопански организации (фирми);
 • специалисти и експерти по управление в изследователските и развойни звена на организациите;
 • консултанти и експерти по управление, организационно развитие и комуникации в специализирани фирми и научно-изследователски организации;
 • специалисти по управление и администрация в местни държавни управленски структури.
Специалност Местно самоуправление - 2 сем. - Хасково

Цели на обучението:

Специалността е фокусирана върху подготовката на кадри за нуждите на местното управление, местния и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които предоставя Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) (Innovative Strategy for Smart Specialization (ISSS/IS3)), както и върху подготовката на кадри за местните структури, отговорни за изготвянето и изпълнението на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. и Плановете за интегрирано развитие на общините. Основните цели на магистърската програма по "Местно самоуправление" са фокусирани върху:

 • Осигуряване на висококвалифицирана подготовка на бъдещите ръководни кадри и общински съветници;
 • Обучение в модерни концепции, принципи и международни стандарти за организация и управление на структурите и органите на местно самоуправление;
 • Осигуряване на специфични знания и умения на ръководителите от различни нива да провеждат целенасочен анализ и управленска диагностика на проблемни ситуации и да идентифицират възможностите за развитие на местните ресурси и общности;
 • Подпомагане на мениджмънта и вземащите решения (ръководен състав на общините, ръководители на общински фирми, общински съветници, експерти, обществени съветници, членове на НПО) при внедряването на съвременни управленски модели и технологии, при ефективното управление на ресурсите, както и при разработването и успешната реализация на гъвкави и интегрирани стратегии за местно и регионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Местно самоуправление“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като: лица на ръководни длъжности в местната администрация; лица на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции; лица на експертни длъжности със спомагателни функции; общински съветници; членове на областните съвети за развитие; браншови, експертни и професионални организации; общински бизнес организации от индустрията, услугите и финансовия сектор; локални НПО; изследователския сектор: научни и образователни организации; специализирани български и международни консултантски организации и др.

Направление: Икономика

Редовно обучение

Специалност Агробизнес и управление на територията - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Съдържанието на курса на обучение по „Агробизнес и управление на територията“ има следните основни цели:

 •  Усвояване и прилагане на теоретични знания, концепции, принципи, подходи, стратегии и стандарти за развитие на аграрен бизнес и управление на територията;
 •  Придобиване на знания и умения за осъществяване на аграрен бизнес, за разкриване, анализиране и диагностициране на проблеми в земеделските стопанства и преработвателните и търговски агрофирми, процедурите и стандартите за управление, разработването и управлението на проекти;
 •  Развиване на компетентности за разработване на варианти за решения на проблемни ситуации в агробизнеса и селските райони и въвеждане на подходящи иновативни подходи и бизнес модели;
 •  Усвояване на специфични знания за управлението на риска в аграрния сектор чрез прилагане на разнообразни стратегии.

Професионална реализация:

Магистрите със специалност “Аграрен бизнес и управление на територията” се реализират в :

 • производствената сфера като специалисти икономисти и експерти в агрофирми, арендни стопанства, земеделски производствени кооперации и др.;
 • сферата на преработката и търговия със селскостопански продукти като икономисти и мениджъри на агрофирми, специалисти по реализацията на земеделски и хранителни стоки;
 • сферата на образованието като преподаватели в средните селскостопански и икономически техникуми, колежи и университети, научно-изследователски институти на Селскостопанска академия;
 • неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи като експерти по аграрен бизнес.
 • публичната администрация като експерти в Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите, ДФ “Земеделие” и др.;
 • областните и общинските служби по земеделие като специалисти и експерти;
 • сферата на научната и консултантската дейност – експерт консултант по аграрен бизнес.
Специалност Акредитация и оценка на съответствието- 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Специалността има интердисциплинарен характер. Тя предоставя съществени знания и практически умения за изключително актуални понастоящем сфери в областта на акредитацията, оценката на съответствието и прилагането им във всички сектори на българската икономика. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи на преподаване, професионализма на преподавателите, участието на гост-лектори и използването на съвременни информационни технологии.

Завършилите специалността се дипломират като икономисти с насоченост към акредитацията и органите за оценка на съответствие, което им позволява да се реализират във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на акредитацията и оценката на съответствието са доказателство за компетентности и изключително полезна основа за успешна кариера и професионална реализация както в икономическите оператори, така и в редица специализирани структури и държавни агенции.

Професионална реализация:

Завършилите специалността се дипломират като икономисти, което им позволява да се реализират във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на акредитацията и оценката на съответствието им дават възможност за успешна кариера в:

 • специализираните структури за акредитация и контрол;
 • управлението на акредитация, оценката и контрола;
 • в органите по управление на качеството;
 • в изграждането на организационни структури и системи за управление;
 • в органите за анализ, политики и обработка на документи;
 • в органите за сертифициране;
 • във всички одитиращи организации;
 • всички държавните агенции;
 • сътрудничеството между публичния сектор и частните предприятия.

Те могат да работят и като специалисти по акредитация, оценката на съответствието и контрола, търговски или технически отдели и като одитиращите структури в държавата.

Специалност Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

В днешния динамичен свят информацията е най-ценният ресурс. Разбирането и управлението на тази информация е ключово качество, което съвременният специалист трябва да притежава.
Чрез обучение в магистърската специалност „Анализ на данни със специализиран софтуер“ се придобиват актуални знания и устойчиви практически умения за организацията и анализа на данни от разнообразни сфери на човешката дейност – бизнес, финанси, социология, медицина, биология и други.
Учебната работа се осъществява чрез популярни и търсени софтуерни продукти за извличане, обработка и анализ на данни като: SPSS, EViews, R, Python и др.
Обучението се провежда в рамките на 2 семестъра, по време на които се изучават дисциплини, свързани с: управление на бази данни, проучвателен анализ, анализ на данни в статика и динамика, иконометрично моделиране, дейта майнинг, машинно обучение, анализ на големи данни и др.

Професионална реализация:


Завършилите специалността могат успешно да се реализират като експерти-аналитици в специализирани звена, извършващи обработка и анализ на данни в: бизнес организации, банкови и финансови институции, аутсорсингови и технологични компании, социологически и маркетингови агенции, научно-изследователски центрове, държавни и общински органи и много други.

Специалност Бизнес анализи и проекти - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Водеща цел на обучението е осигуряването на комплексна и качествена подготовка на студентите магистри в областта на диагностиката, анализа, оценяването и проектирането на бизнес процесите и дейностите в организациите.

Основните цели на обучението в магистърската специалност „Бизнес анализи и проекти“ са следните:

 • Да се предложи комплексна подготовка по важни икономически и управленски аспекти на дейността на фирмите, свързани с анализа, оценяването, планирането и контрола на ресурсите и процесите в бизнес организациите.
 • Да се предложи широка изборност от студентите на изучавани дисциплини, които да ги насочат към актуални за тях въпроси за създаването и трансфера на добри управленски и изпълнителски практики от университета към бизнеса и от бизнес към бизнес.
 • Да се предложи задълбочена подготовка по методологията и методите за обосноваване, вземане на решения, управление и изпълнение на проекти, свързани с ефективното постигане на целите на бизнес организациите.
 • Да се осигури силна практическа ориентация на обучението чрез използване на подходящи форми, методи и инструменти за преподаване и изпитване.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Бизнес анализи и проекти“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация. Дипломираните магистри в специалност „Бизнес анализи и проекти“ могат да заемат мениджърски и експертни длъжности в държавни учреждения, бизнес организации; да основават и управляват собствен бизнес или развиват академична кариера.

Сферите на реализация, в т.ч. длъжностите, които могат да заемат дипломираните магистри от специалността, са:

 • в управленските структури на големи и средни бизнес организации като бизнес анализатори и експерти по процеси и дейности;
 • в постоянни или временни проектни екипи в бизнес организации;
 • в постоянни или временни проектни екипи в консултантски организации;
 • в постоянни или временни проектни екипи в научно-изследователски и развойни организации;
 • аналитични специалисти по бизнес стратегии, икономически; инвестиционен и конфликтологичен анализ;
 • експерти в проекти дейности реализирани в централната и местната администрация;
 • предприемачи създаващи собствени (Старт-Ъп) бизнеси.

Завършилите специалност „Бизнес лидерство“ в ОКС Магистър имат възможност за продължаване на обучението в ОНС „Доктор“.

Специалност Бизнес и иновации с преп. на англ. език - 2 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е студентите-магистри да придобият знания за актуалната в съвременните условия иновационна проблематика и да формират познания, възгледи, мотивация и поведение на създаващи и/или управляващи иновационния процес във високотехнологични компании.

Обучението в специалността осигурява качествена подготовка за използване на иновационния подход при анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите, свързани с продуктови и технологични иновации; аналитични специалисти по управление на иновационния потенциал на човешките ресурси и необходимите системи за управление на човешките ресурси, основани на иновационна култура; аналитични специалисти по планиране на продуктовите и технологичните иновации; аналитични специалисти по управление на риска от разработване и реализация на иновациите; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации; предприемачи във високо технологични (start-up) бизнеси.

Специалност Бизнес икономика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите за анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

Най-важните принципи на обучението са:

 • комплексна подготовка на магистрите по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка за методологията и методите за обосноваване на решения;
 • силна практическа ориентация на обучението.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите; аналитични специалисти по управление на човешките ресурси и системи за управление на човешките ресурси; аналитични специалисти по бизнес планиране във фирмите; аналитични специалисти по управление на риска; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации.

Специалност Бизнес икономика - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите за анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

Най-важните принципи на обучението са:

 • комплексна подготовка на магистрите по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка за методологията и методите за обосноваване на решения;
 • силна практическа ориентация на обучението.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите; аналитични специалисти по управление на човешките ресурси и системи за управление на човешките ресурси; аналитични специалисти по бизнес планиране във фирмите; аналитични специалисти по управление на риска; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации.

Специалност Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението в магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)” е с продължителност 2 семестъра и има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и високо управленско ниво за нуждите на бизнеса. То трябва да допринесе за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на ангажираните в сферата, както и преминали през обучението ОКС „Бакалавър” в научните направления на УНСС и в други акредитирани висши учебни заведения в страната. Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са:

 • Придобиване на необходимите знания относно основни икономически и управленски инструменти, касаещи управлението на бизнес организацията;
 • Придобиване на знания и умения разграничаващи един бизнес от неговите конкуренти с фактори като автентичност на идеята, методология на работа, ефикасност на процеса и разработване на нови идеи;
 • Придобиване на необходимите знания, с които ще може успешно да се отговори на поставените цели и да се задоволят бизнес потребностите;
 • Придобиване на знания и умения, които стимулират ефективно стратегическо управление, интелигентно вземане на решения и бизнес иновации;
 • Придобиване на необходимите умения за справяне с възникналите проблеми в бизнеса, чрез повишаване на знанията по антикризисно управление.
 • Придобиването на умения за идентифициране на бизнес възможностите и въвеждането на нови бизнес идеи, чрез притежаване на стратегически умения.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)”, в ОКС „Магистър'', имат възможност за успешна професионална реализация в:

 • Експерти в централната и местна държавна администрация;
 • Частните и държавни компании по управление на риска от разработване и реализация на иновациите;
 • Високо технологични бизнеси;
 • Стартъп компании;
 • Консултантски организации;
 • Научноизследователски и развойни организации;
 • В неправителствените организации.


Специалност Бизнес информатика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Динамиката на промените в реалния свят поставя сложните въпроси за дигиталната трансформация и новите възможности за използване на информационните технологии в областта на икономиката. Обучението в магистърската програма "Бизнес информатика и комуникации" има за цел да предостави теоретични знания и да формира практически умения за основните предизвикателства при използването на информационните технологии в ерата на дигитална трансформация, интелигентните системи и изкуствения интелект.
Обучението дава сериозни теоретични знания и практически умения в областта на проектиране на архитектурни решения за изграждане на информационните системи в различни области, управление на софтуерни проекти за изграждани на модерни системи, решаване на задачи, свързани с информационната сигурност на тези системи.
Подготовката на студентите от специалности “Бизнес информатика и комуникации” в областта на Интелигентните системи и технологии за анализ включва дисциплини като :

 • Бизнес интелигентни системи и големи данни
 • Складове от данни и оптимизация
 • Аналитични средства за извличане на знания
 • Интернет на обектите
 • ERP технологии
 • Управление на софтуерни проекти
 • Информационна сигурност
 • Облачни технологии

Професионална реализация:

Обучението позволява на студентите да осъществяват дейностите по проектиране, внедряване и поддържане на системи от областта на бизнес интелигентните системи и големите данни (Business Intelligence Systems, Analytical Systems and BigData), интелигентните обекти (IoT), изкуствения интелект и машинното обучение (Artificial Intelligence).
Завършилите специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в ОКС “Магистър“ имат възможност за успешна професионална реализация като разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи, като мениджъри на информационни системи, като Ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и Ръководители на технологическото направление на фирми (CTO), IT консултанти.
Завършилите специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в ОКС “Магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в ОНС „Доктор“.

Специалност Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността осигурява теоретични знания и практическа подготовка в областта на бизнес анализа и създаването на технологични решения в тази област. Целта на обучението е да формира познания и практически умения по отношение на Бизнес интелигентните системи (BI) и свързаните с тях технологии.  Това се постига чрез: задълбочено изследване на концепциите и натрупаното научно знание в областта; прилагане на специфични статистически модели, водещи до детайлни и специфични анализи на бизнес процесите в организацията; формиране на сериозни практически умения за работа с модерни софтуерни инструменти; решаване на проблеми ситуации; избор на технологични решения и създаване на краен продукт.

Подготовката на студентите им позволява да участват в дейностите по проектиране и внедряване на Бизнес интелигентни системи; решаване на бизнес ситуации, свързани с бизнес анализ; предоставяне на ръководствата на организациите на възможни управленски решения на базата на обработка на информацията.

В качеството си на специалисти по този клас системи и информационни технологии обучаващите се могат да реализират потенциала си на икономисти и управленци с компютърна специализация по анализ на бизнес процеси.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на бизнес процеси, модели и активности; разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи; мениджъри на информационни системи, ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и ръководители на технологическото направление на фирми (СТО) в различни области на стопанската дейност - обществена и частна; финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности, свързани с обработката на информацията и ръководството на организациите.

Специалност Бизнес лидерство - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението в магистърската специалност „Бизнес лидерство“ са следните:
Водеща цел на обучението е студентите-магистри е да придобият знания в актуалната за съвременните условия лидерска проблематика и да формират познания, възгледи, мотивация и поведение на бъдещи лидери в професионалната им реализация.
Допълващите цели на обучението се формулира:

 • Да се предложи комплексна подготовка по важни икономически и управленски аспекти на дейността на фирмите, свързани с анализа, оценяването, планирането и контрола на ресурсите и процесите в бизнес организациите.
 • Да се предложи широка изборност от студентите на изучавани дисциплини, които да ги насочат към актуални за тях въпроси за създаването и трансфера на добри управленски и изпълнителски практики от университета към бизнеса и от бизнес към бизнес.
 • Да се предложи задълбочена подготовка по методологията и методите за обосноваване, вземане и изпълнение на решения, свързани с ефективното управление на бизнес организациите.
 • Да се осигури силна практическа ориентация на обучението чрез използване на подходящи форми, методи и инструменти за преподаване и изпитване.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Бизнес лидерство“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация. Дипломираните магистри в специалност „Бизнес лидерство“ могат да заемат мениджърски и експертни длъжности в държавни учреждения, бизнес организации; да основават и управляват собствен бизнес или развиват академична кариера.

Сферите на реализация, в т.ч. длъжностите, които могат да заемат дипломираните магистри от специалността, са:

 • ресорите (отдели, дирекции) по управление на човешки ресурси в бизнес организациите от всички сектори на националното стопанство:
 • консултантски компании по управление на човешките ресурси, междуличностни отношения и развитие на лидерство;
 • маркетингови ресори, ресорите по стратегическо управление и оперативно планиране, ресори и сектори в направленията иновации и инвестиции в бизнес организациите;
 • развитието на собствен бизнес, основано на познания и умения за лидерско управление на бизнеса;

Завършилите специалност „Бизнес лидерство“ в ОКС Магистър имат възможност за продължаване на обучението в ОНС „Доктор“ в областта на лидерската проблематика, осъществявани в университети в страната и чужбина.

Специалност Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем


Редовна форма на обучение

Специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките“ – 3 сем., редовна форма на обучение 

(от учебната 2021/2022)

Цели на обучението:

Целта на специалността е да удовлетвори нарастващите потребности от подготвени специалисти и мениджъри в областта на логистиката и веригите на доставки в резултат на повишаване на тяхното ключово значение за конкурентоспособността на организациите. В процеса на обучение се предоставят съвременни знания и се развиват необходимите умения за интегрирано управление на материалните и свързаните с тях потоци във веригите на доставки. Програмите за обучение са разработени съвместно с водещи бизнес организации и отчитат изискванията за успешна професионална реализация в областта.
Магистрите, които завършват специалността с успех над 4,40, получават сертификат от ELA (European Logistics Association) за покриване на изискуемите знания за професионална квалификация European Junior Logistician.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността постигат бърза професионална реализация във всички икономически сфери като заемат ръководни позиции на по-високите равнища на управление. Дипломираните специалисти могат да работят в областта на: планиране на снабдяването, производството, дистрибуцията и веригите на доставки; управлението на взаимоотношенията с доставчиците; развитието на продуктите и тяхното въвеждане на пазара; управлението на взаимоотношенията с клиентите; управлението на процесите по изпълнение на поръчките; продажбеното и следпродажбеното обслужване; складовите процеси; транспортните операции; управлението на запасите; експортно-импортната дейност; митническото обслужване и контрол; управлението на качеството; опаковането; обратната логистика; консултантските услуги и др.

Учебен план

Специалност Бизнес психология и социология - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Обучението по магистърската програма “Бизнес психология и социология” предоставя специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията посредством съвременно обучение на специалисти с широк интердисциплинарен профил, с капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия пазар, притежаващи знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни взаимосвързани социални, икономически и психически явления. Целите на обучението са насочени както към формиране на специалисти с много добри теоретични, аналитични и методически знания в интердисциплинарното поле на социологията, психологията и икономиката, така и към изграждане на практически умения у студентите за управление на социалните отношения и човешките ресурси в сферата на бизнеса и в икономическите организации.

Професионална реализация: 

Завършилите програмата могат да се реализират в практиката като аналитични специалисти, подготвящи и вземащи управленски решения в институциите на държавната власт (централна и местна); експерти и консултанти по широк кръг от въпроси по отношение на кариерното развитие и организационната промяна; експерти, изследователи и анализатори в корпорации, агенции  за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания, анализи и прогнози; консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти; експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; координатори, експерти и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции; съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени в областта на управлението на социални и икономически процеси.

Специалност Бизнес с недвижими имоти - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са:

 • да предостави необходимите знания за теоретичните, правни и териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост; за инвестициите в недвижими имоти и тяхното финансиране; за теорията за пазара и търговията с недвижими имоти; за оценяването и застраховането на недвижими имоти и за функционирането на международните пазари на недвижими имоти;
 • да формира умения за водене на бизнес-преговори; за анализ на пазара на недвижими имоти; за комплексни анализи в сферата на управлението на недвижимата собственост и фасилити мениджмънта; за управление на имоти и портфейли от имоти; за управление на човешките ресурси в сектора на недвижимите имоти; за работа в екип и др.;
 • да се изградят компетентности като предприемачи, мениджъри и експерти от сферата на бизнеса с недвижими имоти.

Професионална реализация:

Завършилите специалността притежават компетентности, които им дават възможност да се реализират като: мениджъри на агенции за недвижими имоти, пропърти и фасилити мениджъри; предприемачи, които да създават свой бизнес в сектора на недвижимата собственост; проектни мениджъри при строителството на сгради и съоръжения; инвестиционни и кредитни консултанти в банки и други финансови институции; бизнес-анализатори и анализатори на пазара; мениджъри на портфейли от имоти; оценители на недвижими имоти (след полагане на изпит към съответната браншова организация); мениджъри на човешки ресурси в сектора на недвижимите имоти; финансови мениджъри на компании за недвижими имоти.

Специалност Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем.

Цели на обучението

Обучението в магистърската специалност „Големи данни и изкуствен интелект“ е балансирано съчетание на теоретични знания и приложни умения за актуалните технологични среди в областта на големите данни и изкуствения интелект.

 

За програмата могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления.

 

Обучението в специалността има за цел да подготви бъдещите магистри да могат:

 • да използват, прилагат и изграждат системи за организация и управление на големи данни;
 • да анализират, разработват и внедряват интелигентни решения в различни предметни области, обслужващи различните нива на управление и оперативна дейност;
 • да прогнозират основните предизвикателства за развитие на икономиката в ерата на дигитална трансформация, както и да оценяват различните възможности.

 

Професионална реализация

Студентите в магистърската програма ще натрупат знания и умения, които са насочени към тяхната реализация като:

 • ИТ специалисти (разработчици, внедрители, администратори и бизнес анализатори на информационни и аналитични системи);
 • ръководители на информационно (CIO) и технологично управление на фирми (CTO);
 • бизнес ръководители, обучени да управляват и взимат информирани решения на различни нива в организационната йерархия, запознати с използването на съвременни технологии за работа с големи данни и интелигентни анализи.

 

Специалност Дигитален маркетинг - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма е с много силна практическа насоченост, което дава знания и умения за управление да дигитални стратегии – както в големи компании, така и за малък собствен бизнес. Разработена е по европейски проект, съвместно с още 5 университета и над 10 компании в различни страни. Преподавателите в програмата имат солидна теоретична подготовка и богат практически опит, някои от тях управляват дигитални и комуникационни агенции или отдели в компании.

Целите на програмата са:

 • Да подготви професионалисти, които да управляват стратегии и кампании в социалните мрежи – Instagram, Facebook, Tik-Tok, LinkedIn и други
 • Да изгради умения за работа с инфлуенсъри
 • Да надгради познанията за социалните мрежи, инфлуенсърите, сайтовете, търсачките, AI, мобилните технологии и други елементи от дигиталния свят
 • Да подготви студентите за работа в дигитални маркетингови агенции или звена в компании
 • Да формира умения за маркетингови изследвания и анализи в дигитална среда и познания за правните аспекти

Професионална реализация:

Завършилите специалността Дигитален маркетинг имат богати възможности за професионална реализация:

 • В дигитални, инфлуенсър маркетинг и други комуникационни агенции
 • Като самостоятелно управляващи на дигитални кампании и дейности за малък собствен бизнес или онлайн магазин
 • В дигитални или комуникационни отдели на компании
 • В администрация или в неправителствени организации
Специалност Дигитален маркетинг и трансформации с преподаване на английски език (двойна магистърска програма с Университета Абъртай, Шотландия)

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма „Дигитален маркетинг и трансформации“ е предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен, без ограничение на професионалното направление. Тази специалност има за цел да доразвие и надгради както знанията по дигитален маркетинг, така и мениджърските умения на студентите.
Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти за експертно, средно мениджърско и висше мениджърско равнище, които умеят да ръководят дейностите по създаване и изпълнение на дигитални маркетингови стратегии. Програмата предоставя знания и умения да се формулират и анализират неструктурирани проблеми в дигиталното обкръжение на организацията, както и да се предлагат нестандартни и творчески решения във всички области на дигиталния маркетинг, включително, но не само, маркетинг чрез търсещи машини, реклама в социалните медии, имейл маркетинг, използване на чат ботове, инфлуенсър маркетинг, приложение на изкуствения интелект в маркетинга.

Основната цел на обучението в магистърската програма по „Дигитален маркетинг и трансформации“ е подготовката на високо квалифицирани специалисти за експертно, средно мениджърско и висше мениджърско равнище, които умеят да формулират, изследват и анализират неструктурирани проблеми, отнасящи се до дигиталното обкръжение на организацията; умеят да разработват и прилагат специално създадени за дигиталния свят изследователски инструменти; и умеят да предлагат и обосновават нестандартни и творчески дигитални маркетингови решения, взети на базата на задълбочен анализ на голям брой фактори, въздействащи върху маркетинговите дейности в организации с различен предмет на дейност.

Допълнителните цели на обучението в програмата по „Дигитален маркетинг и трансформации“ са следните:

 • задълбочаване и доразвиване на знанията в областта на маркетинговата логика и философия до специализирано/ експертно ниво;
 • изграждане и обогатяване на знания за приложението на дигиталните технологии във всички сфери на маркетинга;
 • изграждане и доразвиване на знания и умения за търсене, оценка, обработване и анализ на голямо количество структурирани и неструктурирани данни с цел формулиране и прилагане на дигитални маркетингови стратегии и нестандартни решения на маркетинговите проблеми, възникващи в дигиталния свят;
 • ·      изграждане и доразвиване на знания и умения за средно и висше мениджърско ниво в областта на дигиталния маркетинг, в т.ч. за вземане на решения; за подбор и управление на човешките ресурси в областта на дигиталния маркетинг; за ръководство на процесите на разработване и изпълнение на дигитални стратегии и програми в областта на маркетинга; за оценка на представянето на индивидите, екипите и организациите въз основа на комплекс от дигитални маркетингови метрики.

 

 

Професионална реализация:

Магистърската програма по „Дигитален маркетинг и трансформации“ отваря вратите както за попрището на бизнеса, така и за управление на дигиталните маркетингови дейности на нетърговските организации. Отличните възможности за професионална реализация се дължат на знанията, уменията и компетентностите да се анализират проблемите и да се предлагат работещи решения чрез използване на инструментите и техниките на маркетинга в дигитална среда.

Със своите знания, умения и професионални компетентности завършилите магистри по дигитални маркетингови стратегии са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната и местната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др.

Завършилите магистърската програма по „Дигитален маркетинг и трансформации“ могат да продължат развитието си и като докторанти в университети, институти и изследователски центрове.

Специалност Дигитална икономика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • осмисляне на процесите на дигитализация, доколкото това е възможно в контекста на невероятната скорост и мащаб, с който те се развиват, което води до несигурност и непредсказуемост;
 • разбиране на промените в политиката и икономиката, както и най-новите и най-актуални икономически концепции, които се появиха през последните години в опит да осмислят новите реалности.;
 • дефиниране на основни понятия за дигиталната икономика и изучаване на процесите на промени във всички сфери на икономическия процес – производство, дистрибуция, обмен, потребление;
 • придобиване на подходящи теоретични и практически знания, които да дават възможност на студентите да се ориентират в света, в който ще живеят, работят, развиват се като професионалисти – в бързо променящия се пазар на труда с оглед на огромния мащаб, скорост и интензивност на промените; адаптиране към новите промени в света, в които ще бъдат важни напълно различни качества и умения от тези, които са били актуални през предходните десетилетия.

По този начин се предполага, че студентите ще получат много по-големи възможности, тъй като курсът образова и създава напълно нови знания, умения и качества, които ще са необходими на всеки, който иска да намери своята реализация във времето на четвъртата индустриална революция.

Професионална реализация: 

От завършилите специалността студенти се очаква да могат да се реализират в: административни структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт; местни административни структури; организации, предоставящи обществени услуги; неправителствени организации; частния сектор.
Магистърският курс по „Дигитална икономика“ предполага възможност за професионална реализация в множество професионални направления, които днес дори не фигурират в Националната класификационна рамка на професиите в България. Наред с това завършилите специалността ще могат да се реализират в следните конкретни области: 12. АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 1212. Ръководители по управление на човешките ресурси 122. Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност 13. РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ 133. Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии. 24. СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ Административни специалисти. Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността. 25. СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 33. СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ 335. Приложни специалисти в държавната администрация
Завършилите специалност „Дигитална икономика“, специализация икономика в ОКС магистър имат възможност за продължаване на обучението във водещи европейски университети. Чрез присъждането на кредити студентите имат възможност да участват в академичен обмен с университети извън страната по европейски програми.

Специалност Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем

Накратко за програмата

 • Дигиталният маркетинг е маркетингът днес!

В процеса на интензивни социални, икономически и технологични трансформации Интернет изцяло преобръща традиционните представи за общуване и налага нови правила и способи за комуникация между компаниите и потребителите. Дигиталният маркетинг става неизменна част от Интегрираните маркетингови комуникации на фирмите и неговото цялостно и задълбочено разбиране и прилагане се превръщат във все по-ценен и търсен ресурс.

 • Задълбочени знания и умения, структурирани и иновативни подходи, изцяло практическа насоченост

Магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ съчетава прилагането на напълно нови и иновативни методи и подходи на обучение с изпълнението на множество задачи с изцяло практическа насоченост. По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и анализирайки използваните средства и постигнатите резултати. Обучението включва лекции от едни от най-добрите професионалисти в областта на маркетинга - практици, работещи в компании с различна потребителска насоченост и управляващи дигиталните активи на фирмите по най-разнообразни и изненадващи начини.

 • Разбиране и прилагане на философията и логиката на маркетинга в дигитална среда

Обучението акцентира върху дисциплини, предлагащи стратегически знания и умения за създаването на цялостни дигитални кампании, изграждането на марки в дигитална среда, разбиране и боравене с основните маркетингови инструменти, анализ на постигнатите резултати и интерпретация на данните като отправна точка за бъдещи проекти.

Цели и предимства на обучението

В ерата на дигитализацията онлайн маркетингът е една от най-бързо развиващите се области. Това води до засилено търсене на добре обучени специалисти. Предимствата на магистърската програма „Дигитални маркетингови стратегии“ са усвояване на задълбочени познания от утвърдени преподаватели; поднасяне на информацията в систематизиран и лесен за разбиране и овладяване вид; изграждане на практически умения чрез разглеждане множество реални бизнес казуси и стратегии; сътрудничество с водещи специалисти в областта на маркетинга.

 • Придобиване на знания и умения за изграждане на цялостен стратегически подход за маркетинг в дигитална среда – от анализ на бизнес нуждите, през поставянето на конкретни бизнес цели и определянето на средства, начини и дигитални канали за постигането им.
 • Разбиране на основните елементи на дигиталния маркетинг и възможности за използването им – анализ на конкурентите и потребителите, сегментиране и създаване на „потребителски персони“, разбиране и разработване на „потребителските пътеки“, моделите за комуникация и избор на средства и канали за маркетингови дейности, боравене с инструментите, които предлага интернет маркетинга, анализ на резултатите и адаптирането им към бъдещи кампании и др.;
 • Провеждане на безплатни сертификационни курсове за работа с инструментите на Google;
 • Взаимстване на опит от водещи специалисти в областта на маркетинга;
 • Редица възможности за студентите, доказали своите компетенции и личностни качества, за започване на работа или включване в стажантски програми на утвърдени български и международни компании.

Професионална реализация

Възможностите за кариерно развитие на всеки, който се потопи в света на дигиталния маркетинг, са безкрайни и всеобхватни. От изграждането на кариера в различни по своя бизнес модел фирми, през организации с нестопанска цел и учреждения на местната и централна власт, до формирането и управлението на собствен бизнес – придобитите знания и умения по време на обучението в магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ разкриват нови и необятни възможности пред завършилите студенти.

С придобитите знания, умения и професионални компетентности магистри по „Дигитални маркетингови стратегии“ са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки предприятия, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др. Задълбоченото разбиране на дигиталните маркетингови комуникации разкрива нови хоризонти и за стартиране на собствен бизнес, особено в сферата на електронната търговия.

Завършилите магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ могат да продължат развитието си и като докторанти в различни университети, институти и изследователски центрове.

Специалност Дигитални маркетингови стратегии - 3 сем

Накратко за програмата

 • Дигиталният маркетинг е маркетингът днес!

В процеса на интензивни социални, икономически и технологични трансформации Интернет изцяло преобръща традиционните представи за общуване и налага нови правила и способи за комуникация между компаниите и потребителите. Дигиталният маркетинг става неизменна част от Интегрираните маркетингови комуникации на фирмите и неговото цялостно и задълбочено разбиране и прилагане се превръщат във все по-ценен и търсен ресурс.

 • Задълбочени знания и умения, структурирани и иновативни подходи, изцяло практическа насоченост

Магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ съчетава прилагането на напълно нови и иновативни методи и подходи на обучение с изпълнението на множество задачи с изцяло практическа насоченост. По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и анализирайки използваните средства и постигнатите резултати. Обучението включва лекции от едни от най-добрите професионалисти в областта на маркетинга - практици, работещи в компании с различна потребителска насоченост и управляващи дигиталните активи на фирмите по най-разнообразни и изненадващи начини.

 • Разбиране и прилагане на философията и логиката на маркетинга в дигитална среда

Обучението акцентира върху дисциплини, предлагащи стратегически знания и умения за създаването на цялостни дигитални кампании, изграждането на марки в дигитална среда, разбиране и боравене с основните маркетингови инструменти, анализ на постигнатите резултати и интерпретация на данните като отправна точка за бъдещи проекти.

Цели и предимства на обучението

В ерата на дигитализацията онлайн маркетингът е една от най-бързо развиващите се области. Това води до засилено търсене на добре обучени специалисти. Предимствата на магистърската програма „Дигитални маркетингови стратегии“ са усвояване на задълбочени познания от утвърдени преподаватели; поднасяне на информацията в систематизиран и лесен за разбиране и овладяване вид; изграждане на практически умения чрез разглеждане множество реални бизнес казуси и стратегии; сътрудничество с водещи специалисти в областта на маркетинга.

 • Придобиване на знания и умения за изграждане на цялостен стратегически подход за маркетинг в дигитална среда – от анализ на бизнес нуждите, през поставянето на конкретни бизнес цели и определянето на средства, начини и дигитални канали за постигането им.
 • Разбиране на основните елементи на дигиталния маркетинг и възможности за използването им – анализ на конкурентите и потребителите, сегментиране и създаване на „потребителски персони“, разбиране и разработване на „потребителските пътеки“, моделите за комуникация и избор на средства и канали за маркетингови дейности, бораавене с инструментите, които предлага интернет маркетинга, анализ на резултатите и адаптирането им към бъдещи кампании и др.;
 • Провеждане на безплатни сертификационни курсове за работа с инструментите на Google;
 • Взаимстване на опит от водещи специалисти в областта на маркетинга;
 • Редица възможности за студентите, доказали своите компетенции и личностни качества, за започване на работа или включване в стажантски програми на утвърдени български и международни компании.

Професионална реализация

Възможностите за кариерно развитие на всеки, който се потопи в света на дигиталния маркетинг, са безкрайни и всеобхватни. От изграждането на кариера в различни по своя бизнес модел фирми, през организации с нестопанска цел и учреждения на местната и централна власт, до формирането и управлението на собствен бизнес – придобитите знания и умения по време на обучението в магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ разкриват нови и необятни възможности пред завършилите студенти.

С придобитите знания, умения и професионални компетентности магистри по „Дигитални маркетингови стратегии“ са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки предприятия, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др. Задълбоченото разбиране на дигиталните маркетингови комуникации разкрива нови хоризонти и за стартиране на собствен бизнес, особено в сферата на електронната търговия.

Завършилите магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ могат да продължат развитието си и като докторанти в различни университети, институти и изследователски центрове.

Специалност Екоикономика и бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността е подготовката на стопански ръководители и предприемачи, способни да развиват дейността си в съответствие със съвременните разбирания за връзката между бизнеса, ресурсите, хората и околната среда.

В процеса на обучение студентите получават знания за ролята на околната среда за човешкото развитие, за приемливите подходи за използване на природните ресурси за осъществяване на производствена и друга дейност, за успешно и устойчиво развитие на бизнес начинания, за международно приети системи за управление на околната среда. Те придобиват умения за това как да създават и управляват екологични предприятия, да извършват мониторинг и оценка на състоянието на околната среда, да спазват и се възползват от екологичното законодателство и регулация, да реализират екологични инициативи за териториално развитие.

Възпитаниците на специалността разбират икономическите аспекти на връзката бизнес-околна среда. Те са квалифицирани и мотивирани да развиват инициативи, водещи до развитие и растеж, по устойчив и щадящ природата начин.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: публичната администрация - като експерти в Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните; областни и общински служби – като ангажирани с управлението и администрирането на регионалното развитие и природоползването; Европейската комисия и други европейски и международни организации – като специалисти по проблемите на екологичното природоползване; компании с екологичен бизнес - като специалисти, оценители на природни ресурси и мениджъри; неправителствения сектор - като инициатори и ръководители проекти, свързани с намаляване на негативното въздействие на човешката дейност върху природата.

Специалност Екологично предприемачество (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма за специалност „Екологично предприемачество (съвместна програма)“ е разработена съвместно от екипи професионалисти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ в отговор на нарастващия интерес и нужди на обществото към подготовката на високообразовани предприемачи, способни не само да идентифицират, но и да създават предприемачески възможности за разрешаването на екологични проблеми и на тяхна основа да стартират и развиват нови конкурентоспособни, с потенциал за растеж екологични предприятия. Подготовката и осъществяването на съвместната програма са подкрепени от проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като приемът на студенти стартира от академичната 2022/2023 учебна година. Програмата съчетава новите достижения в предприемаческата наука и добри практики с изградените традиции и постижения в предприемаческото обучение (от март 1991 г. в УНСС и България) и обучението по екоикономика в УНСС и в свързаните образователни области в СА „Д. А. Ценов“ - Свищов:

 • Реализирани множество предимно международни и европейски проекти с участници от водещите европейски университети;
 • Налична обратна връзка от многогодишното обучение по магистърските програми за специалност „Предприемачество“, специалност „Екоикономика“ (УНСС) и „Аграрна икономика“ (СА „Д. Ценов“);
 • Реализирани множество публикации, конференции, семинари, обучения; - Получени признания (в т.ч. от Европейската фондация за управленско развитие (EFMD), Брюксел);
 • Реализиран пилотен обучителен курс по екопредприемачество по проект „Образование по екопредприемачество в три извънстолични университета” (съвместен проект между ИИОЗ-БАН и Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайлдерберг, Германия). 

Магистърската програма е надграждане на бакалавърската степен на специалностите „Предприемачество“ (преподавана в УНСС от 2007 г.), „Екоикономика“ (от 2006 г.), и „Аграрна икономика“ за СА „Д. Ценов“ като се обогатяват и допълват придобитите в тази степен знания и умения с последните достижения в изследванията, консултирането и преподавателската дейност на академичния състав на катедри „Предприемачество“ и „Икономика на природните ресурси“ (УНСС) и катедри „Аграрна икономика“, „Икономика и управление на туризма“ и „Стратегическо планиране“ (СА „Д. Ценов“). Целите на обучението са:

 • да се формират знания и умения у участниците в програмата за създаването и управлението на собствен екологичен бизнес;
 • да се разбират и управляват взаимоотношенията на екологичния предприемач с основните заинтересовани лица (стейкхолдери), партньори и ключовите сътрудници;
 • да се разбират и реализират процесите на управление и развитие на новосъздадено екологично предприятие в среда с нарастващи екологични предизвикателства;
 • да се представят последните достижения на изследванията и консултирането в областта на екологичното предприемачество;
 • да се познава, планира и управлява процесът на растеж на новосъздадени екологични предприятия. 

Професионална реализация

Завършилите специалност „Екологично предприемачество“ в ОКС „магистър“ имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • Създатели на собствен екологичен бизнес или развиващи вече съществуващия си екологичен бизнес.
 • Участници в различни структури, подкрепящи екологичното предприемачество (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.).
 • Консултанти по управление и развитие на екологични предприятия.
 • Експерти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи екологичното предприемачество.
 • Експерти и мениджъри в инкубатори, акселератори, технологични паркове, и други организации, сред чиито приоритети е насърчаване на екологичното предприемачество.
 • Разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на екологичното предприемачество.

Завършилите специалност „Екологично предприемачество“ в ОКС „магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в ОНС „доктор“. 


Специалност Енергиен бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма предлага на студентите възможност да се обучават в областта на енергетиката с акцент върху икономическите аспекти и да задълбочат своите знания и умения в една интердисциплинарна и модерна област на икономиката. В основата си програмата е ориентирана към студенти с инженерингов профил, на които липсва сериозна икономическа експертиза с оглед изпълнение на ръководни и/или контролни функции и процеси. Тя е разработена, за да отговори на търсенето на подготвен ръководен ешелон в модерните високо-технологични енергийни и инженерингови предприятия.
Обучението по специалността „Енергиен бизнес“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания, умения и експертиза за:

 • Изясняване на основните процеси на енергийната стратегия на национално, регионално и световно ниво, както и проблемите и задачите пред свързаните със сектор енергетика подходи;
 • Определяне съответствието между стопанската практика в България и изискванията на европейските стандарти;
 • Добиване на умения от студентите за определяне на основните икономически параметри в енергийния бизнес, критериите и показателите за ефективност на този вид стопанска дейност.

 

Професионална реализация:

Обучение по Енергиен бизнес в организационно-икономически аспект в България се извършва единствено в настоящата специалност. Завършилите обучението в тази магистърска програма получават много добра реализация, както в централните органи на стопанския сектор (Министерство на енергетиката, регулаторни органи, държавни енергийни дружества), така и във водещите енергийни предприятия. Обучението помага на голяма част от студентите, завършили специалността, да се развият успешно в енергийния сектор.

Специалност Енергиен бизнес - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма предлага на студентите възможност да се обучават в областта на енергетиката с акцент върху икономическите аспекти и да задълбочат своите знания и умения в една интердисциплинарна и модерна област на икономиката. В основата си програмата е ориентирана към студенти с инженерингов профил, на които липсва сериозна икономическа експертиза с оглед изпълнение на ръководни и/или контролни функции и процеси. Тя е разработена, за да отговори на търсенето на подготвен ръководен ешелон в модерните високо-технологични енергийни и инженерингови предприятия.
Обучението по специалността „Енергиен бизнес“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания, умения и експертиза за:

 • Изясняване на основните процеси на енергийната стратегия на национално, регионално и световно ниво, както и проблемите и задачите пред свързаните със сектор енергетика подходи;
 • Определяне съответствието между стопанската практика в България и изискванията на европейските стандарти;
 • Добиване на умения от студентите за определяне на основните икономически параметри в енергийния бизнес, критериите и показателите за ефективност на този вид стопанска дейност.

Професионална реализация:

Обучение по Енергиен бизнес в организационно-икономически аспект в България се извършва единствено в настоящата специалност. Завършилите обучението в тази магистърска програма получават много добра реализация, както в централните органи на стопанския сектор (Министерство на енергетиката, регулаторни органи, държавни енергийни дружества), така и във водещите енергийни предприятия. Обучението помага на голяма част от студентите, завършили специалността, да се развият успешно в енергийния сектор.

Специалност Застраховане и социално дело - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на застраховането и социалното дело, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации, централната и местната администрация, (в т.ч. в: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации и др).

Специалност Застраховане и социално дело - 3 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на застраховането и социалното дело, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на организационни структури и управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации, централната и местната администрация, (в т.ч. в: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации и др).

Специалност Зелена икономика и бизнес модели - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Съдържанието на курса на обучение е насочено към реализация на следните основни цели:

 • Усвояване и прилагане на теоретични знания, концепции, принципи, подходи и стратегии за екологизация, устойчивост, развитие на зелена икономика и бизнес, прехода от линеен модел икономика към кръгов и др.;
 • Придобиване на знания и умения за осъществяване на зелен бизнес, за разкриване, анализиране и диагностициране на проблеми и конфликти в организациите, екоиновациите и дигитализацията, оценяване на въздействията върху околната среда от реализацията на различни проекти и стратегически документи;
 • Развиване на компетентности за разработване на варианти за решения на проблемни ситуации в бизнеса и районите и въвеждане на подходящи иновативни подходи и бизнес модели за устойчиво развитие;
 • Усвояване на специфични комуникационни и презентационни умения, и компетентности, необходими за решаването на сложни проблеми на управлението на използването и опазването на природните ресурси.


Професионална реализация:

Магистрите със специалност “Зелена икономика и бизнес модели” се реализират като :

 • мениджъри и експерти по управление на екологична инфраструктура на различните нива на управление в публичния сектор;
 • специалисти по публично-частно партньорство при използване на природните ресурси;
 • мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти;
 • консултанти и одитори на системата за управление на качеството на околната среда
 • експерти по екологична оценка;
 • специалисти по проблемите на околната среда в различните бизнес организации;
 • експерти по проблемите на корпоративната социална отговорност в различни бизнес организации;
 • експерти в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите и др.;
 • експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи.
 • научни работници и преподаватели в изследователски институти и университети.Специалност Икономика и право 2 сем.

Редовна форма на обучение

Магистърската програма по „Икономика и право“ е разработена в тясно сътрудничество между катедра „Икономикс" и Юридическия факултет.

Изучаваните по учебния план дисциплини включват, както класически икономически, така и юридически. Предимство на предлаганите курсове е, че съществен дял от тях са разработени хибридно и включват, както юридическата основа, така и икономическата интерпретация. Лектори са юристи и икономисти. За пълно припокриване на теорията с практиката, тематиката се подпомага от изтъкнати и разпознаваеми в публичното пространство лектори от практиката.

Цели на програмата:

Магистърската програма по „Икономика и право“ цели:

 •  да използва общото поле на действие между икономиката и правото, за да изгради качествено нов тип професионалист на пазара на труда: този, който разбира общите принципи и на икономиката, и на правото.
 •  по-добро разбиране на това как правните норми влияят на икономическото поведение и как икономическите аргументи оформят правната среда. Това разбиране се основава на интензивно обучение както по икономически, така и по правни дисциплини. Съществен акцент в това направление е потенциалната възможност за подобряване на законодателството и в по-общ план: на нормативната среда, в която се реализират социално-икономическите отношения.
 •  да постави акцент върху интердисциплинарни области, в които се припокриват интересите на икономиката и правото.

Професионална реализация:

Програмата може да помогне на икономистите да допълнят своите икономически познания с необходимата правна подготовка в условията на бързо променящата се нормативна действителност както в България, така и в ЕС. По същия начин – програмата е полезна за юристи, на които се желаят или от потребностите на практиката се налага да допълнят своите юридически познания с необходимата икономическа подготовка. Програмата е насочена пряко към позиции в структурата на изпълнителната власт – на експертно равнище. Завършилите магистърската програма напълно адекватно се вписват в административната и управленски структури на висшите ешалони на централната и местни власти. Завършилите специалността успешно ще се реализират и в корпоративния сектор – големите фирми, които са обект на регулиране от страна на държавата.Магистърската специалност ще даде и възможност на завършлите да разработват своите изследователски интереси, касаещи интердисциплинарното засягане на взаимодействието „икономика-право“.


 

Специалност Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

        Магистърската програма по специалност „Икономика и управление на железопътния транспорт“ е разработена в съответствие с изискванията за подготовка на икономически кадри в областта на железопътния транспорт, които да намерят успешна реализация в предприятията, занимаващи се с осъществяването на превозите и поддържането на транспортната инфраструктура.

        Обучението по специалността има за цел да осигури на студентите комплексни управленски и икономически знания, умения и компетентности в следните основни направления:

 • управление на проекти в областта на железопътния транспорт, инвестиционна и иновационна дейност;
 • по-широко и успешно внедряване на интелигентни транспортни системи при железопътните превози;
 • финансово управление на железопътния транспорт;
 • изследване на операциите и моделиране на процеси в железопътния транспорт;
 • управление на човешките ресурси и др.

        Предвижда се широкоспектърно обучение и ориентирано към изискванията на компаниите, свързано с анализ и изучаване на транспортния пазар и транспортната политика в областта на железопътния транспорт, принципите за формиране на тарифите при железопътните превози, финансовото управление на сектора и др.

        Магистърската програма по специалност „Икономика и управление на железопътния транспорт“ е предназначена за подготовката на специалисти за транспортния сектор и по-специално за длъжности, свързани с управлението на различни процеси в сферата на железопътните превози и управлението на железопътната инфраструктура, планирането и анализа на товарните и пътническите железопътни превози, приложението на иновациите в сферата на железопътния транспорт и др.

Професионална реализация:

        Студентите, които завършат специалността, биха могли да намерят професионална реализация като управители на транспортни предприятия или като други икономически специалисти в областта на пътническите и товарните превози в различните железопътни предприятия за товарни и пътнически превози, в НК „Железопътна инфраструктура“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Железопътна администрация“ и др. Освен това могат да работят и като ръководители на проекти в областта на железопътния транспорт.

        Завършилите специалността имат възможност да продължат своето образование и в ОНС „доктор“, както и да се реализират успешно в научноизследователската област.

Специалност Икономика на вътрешния ред - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението в магистърска програма „Икономика на вътрешния ред” има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност, включително за специализираните служби, Министерството на вътрешните работи и други държавни и частни организации.

Програмата предоставя задълбочени познания и практически насоки в областта на управлението на риска, антикризисния мениджмънт, лидерство, управление на извънредни ситуации, стратегическо управление и управлението на човешки ресурси в сектора за сигурност.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Икономика на вътрешния ред“ имат възможност за успешна професионална реализация в:

 • органите на централната и местна държавна администрация;
 • министерството на вътрешните работи и службите за сигурност;
 • частни и държавни компании;
 • дружествата за търговска дейност в сектора за сигурност;
 • митническата администрация;
 • дейностите по организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховане;
 • неправителствените организации;
 • изследователски организации в сферата на сигурността.


Специалност Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността e да подготви висококвалифицирани кадри на средно и високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност и отбрана. Обучението допринася за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на студентите, завършили бакалавърска и/или магистърска степен в полето на икономиката, правото, политическите науки или международните отношения.

Програмата e предназначена да подготви завършилите за позиции в областта на отбраната и сигурността, предоставяйки им широк спектър от курсове, които свързват теория и практика. Обучението подпомага дейността и на вече работещи кадри в сектора за сигурност и отбрана, като добавя към практическите им познания критично мислене, анализаторски умения и алтернативи за решаване и преодоляване на множество съвременни проблеми и предизвикателства от икономическо и управленско естество.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в държавния и частния сектор, както и в организации на международно равнище и неправителствения сектор, като например:

 •  Министерство на вътрешните работи;
 •  Министерство на отбраната;
 •  ДАНС;
 •  търговски дружества на Министерство на отбраната и Министерство на икономиката и индустрията;
 •  Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките;
 •  компании от отбранителната индустрия и частни компании за сигурност;
 •  Международни организации в сферата на сигурността като ООН и ЕС.
 •  митническите служби;
 •  организации с нестопанска цел, занимаващи се с научноизследователска, развойна, консултантска, маркетингова, логистична и друг вид дейност, свързана със сферата на отбраната и сигурността.
Специалност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има интердисциплинарен характер. Тя предоставя съществени знания и практически умения за изключително актуалната сфера на корпоративната сигурност. В нея се предават задълбочени познания и теоретични и практически насоки по основни въпроси като мерки за защита на финансови, интелектуални, човешки, информационни и други активи на компанията от различни видове заплахи.

Обучаващите се в програмата ще придобият умения, необходими при вземането на решения на управленско равнище както в частния, така и в публичния сектор при защитата на организацията, нейните цели и активи.

Професионална реализация:

Завършилите специалността се дипломират като икономисти, което им позволява да се реализират във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на отбраната и корпоративната сигурност им дават възможност за успешна кариера в:

 • специализираните структури за сигурност;
 • управлението на сигурността на фирмите;
 • охранителния бизнес;
 • бизнес разузнаването и пазарните анализи;
 • държавните агенции, свързани със сигурността.

Те могат да работят и като специалисти по проблемите на сигурността в правни, търговски или технически отдели и като доставчици на услуги в областта на сигурността, банковата и информационната сигурност

Специалност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Обща информация за програмата:

Програмата е резултат на споразумение за сътрудничество в областта на образованието и изследванията, подписано между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през юли 2014 г, което бива подновено през февруари 2019 г.

УНСС, с основен представител катедра „Национална и регионална сигурност“ (КНРС), е приет за член на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN), в която  членуват над 45 държави с повече от 120 организации – университети, научноизследователски центрове, неправителствени организации и др.

Сред студентите, обучаващи се и успешно завършили специалността има представители от няколко континента и страни като Йордания, Ливан, Демократична република Конго, Йемен, Иран и др.

Цели на обучението:

Целта на магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ за три семестъра е да подготви високо квалифицирани ръководни кадри на средно управленско ниво за нуждите на ядрената индустрия. Прогнозите за увеличаване на търсенето на ядрената енергия и на подновения интерес към разширяване или разработване на програми за ядрена енергия и ядрени приложения, възможни злонамерени действия, свързани с ядрени материали са проблем на нарастваща загриженост в международната общност. Нещо повече, тя показва ясно, че това възраждане на ядрената енергетика няма да бъде ограничено до страни с дългогодишен опит в ядрените програми, а също така ще засегне страни с понастоящем ограничени ядрени дейности и тези, които планират да разширят своите ядрени дейности в бъдеще. Следователно, налице е доказано повишена нужда от добре квалифицирани експерти и специалисти в областта на ядрената сигурност.

Професионална реализация:

Завършилите студенти от университетската международна магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ могат да намерят своето място в някоя от следните области:

 •  мениджъри и експерти по сигурността в ядрени обекти – ядрени централи, заводи, свързани с цикъла на ядреното гориво - мини, обогатителни станции, депа за ядрени материали, транспортни фирми с разрешение за работа с ядрени материали или лечебни заведения, използващи ядрени материали;
 •  специалисти по ядрена сигурност в държавната администрация, регулираща ядрената енергетика;
 •  разследващи и правоприлагащи органи – МВР, ДАНС, митническа администрация;
 •  фирми в областта на частната охранителна дейност;
 •  международни организации;
 •  научноизследователски организации в сектора на ядрената енергетика.
Специалност Икономика на транспорта - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • осигуряване на висока професионална и теоретична подготовка, необходима за осъществяването на ръководни, консултантски и други висококвалифицирани дейности в транспортния сектор;
 • изясняване на причините и следствията, законите и закономерностите на институционалната, икономическата, технологичната, конкурентната и правната среда в областта на транспорта;
 • формиране на задълбочени теоретични знания и практически умения за осъществяване на ръководна, творческа, консултантска и експертна дейност в транспортните предприятия, в административните органи на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и в различни държавни и общински учреждения.

Професионална реализация:

Завършилите специалността намират много добра професионална реализация в: експлоатационната дейност на множество предприятия от областта на транспорта и спедицията; Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и съответните му изпълнителни агенции и държавни предприятия; управленските структури на големи предприятия в транспортния сектор; висши училища и научно-изследователски институти в страната и чужбина. 

Специалност Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областите на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации); структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; центровете за социално подпомагане; застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; агенциите за подбор на персонал; консултантските организации и др.

Специалност Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на организационни структури и управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областите на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации); структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; центровете за социално подпомагане; застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; агенциите за подбор на персонал; консултантските организации и др.

Специалност Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Тази специалност подготвя мениджъри за управление на творческите индустрии, а именно: радио- и телевизионна индустрия, музикална и звукозаписна индустрия, сценични изкуства, филмова индустрия, издателска индустрия, рекламна индустрия, модна индустрия, софтуерна индустрия, дизайн, архитектура, занаяти, култура.

 • Придобиване на ключови знания и умения за дигиталната трансформация на творческите индустрии: спецификите на дигиталната бизнес среда, киберсигурност, дигитална конкурентоспособност.
 • Развиване на умения за разработване на успешни стратегии за създаване на иновации и конкурентоспособност чрез системата на интелектуалната собственост.
 • Усвояване на формите за икономическа реализация на интелектуалната собственост, в т.ч. внедряване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, използване на идентифициращи означения в бизнеса, технологичен трансфер.
 • Разкриване на икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация и като мениджъри в творческите индустрии, държавните и правителствени структури, културните институти, медиите, неправителствения сектор, в университети и специализирани международни организации, като Световната организация по интелектуална собственост (СОИС/WIPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO) и Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO).
Студентите, завършили специалността, могат да:

 • Участват като консултанти в екипи за развойна дейност, създаващи иновативни продукти и услуги.
 • Участват в икономическа и управленска дейност, насърчаваща изследванията или индустриално сътрудничество в бизнес контекст.
 • Участват в одиторски екипи, осъществяващи задълбочени проверки на дружества, договори, транзакции чрез идентифициране на права върху интелектуална собственост, лицензии или друго осигуряване на регистрация на творчески достижения.

 Учебен план на специалността

Специалност Интелектуална собственост и технологични стартъпи - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Тази специалност подготвя мениджъри за управление на предприемачеството в иновационните индустрии, а именно: в производствената сфера, включително изкуствения интелект, триизмерния печат и др.; в информационните и комуникационни технологии – в частта защита на иновациите; в електрониката и в автомобилната индустрия – защита на иновациите; в дизайна и модата; здравеопазването и фармацевтиката; във финансовите услуги – в частта технически иновации и мобилно банкиране; в различни апликации и дигитални системи.

 • Насърчаване на иновациите, креативността и икономическото развитие, чрез създаване на знания и умения в управлението на резултатите от човешката креативност и бизнес иновациите.
 • Усвояване на новите бизнес модели на предприемаческата дейност и политиките, насърчаващи създаването на технологични стартъпи, в т.ч. внедряване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, възможности за създаване на технологични стартъпи и технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост.
 • Разкриване на икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори.
 • Придобиване на умения за управление на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии, приложими в технологичните стартъпи за постигане и поддържане на устойчива конкурентоспособност.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като:

 • Основатели на технологични стартъпи, базирани върху иновации.
 • Консултанти по управление и развитие на технологични стартъпи.
 • Консултанти в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи технологичните стартъпи.
 • Експерти и мениджъри в инкубатори, акселератори, технологични паркове и други организации, сред чиито приоритети е насърчаване на технологичните стартъпи.
 • Сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове.
 • Създатели, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на технологичните стартъпи.
Специалност Интелигентна цифрова енергетика - 2 сем.

Цели на обучението

 

Магистърската програма по специалност „Интелигентна цифрова енергетика“ е разработена, за да отговори на търсенето на подготвен ръководен ешелон в модерните високо-технологични енергийни и инженерингови предприятия.

 

              Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентна цифрова енергетика“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания, умения и експертиза за:

 • Изясняване на новите цифрови подходи на енергийната стратегия на национално, регионално и световно ниво, както и проблемите и задачите пред свързаните със сектор „Енергетика„ подходи;
 • Определяне съответствието между стопанската практика в България и изискванията на европейските и световни стандарти в областта на енергетиката;
 • Добиване на умения от студентите за определяне на основните икономически параметри при реализацията на цялостен подход за цифрова енергетика, критериите и показателите за ефективност на този вид стопанска дейност.

 

Професионална реализация

 

Обучение по цифрова енергетика в организационно-икономически аспект в България се извършва единствено в ОКС „Магистър“ в специалност „Интелигентна цифрова енергетика“ в УНСС. Завършилите обучението в магистратурата получават много добра реализация, както в институционалните административни органи на сектор „Енергетика“ (Министерство на енергетиката, регулаторни органи, държавни енергийни дружества), така и във водещите енергийни предприятия. Обучението създава възможности за студентите, завършили специалността, да се развият успешно в енергийния сектор.

 

Специалност Интелигентни транспортни системи - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ при УНСС предлага на студентите възможност да се обучават в областта на интелигентните транспортни системи и да задълбочат своите знания и умения в една интердисциплинарна и модерна магистърска програма.
Магистърската програма по специалност „Интелигентни транспортни системи“ е разработена, за да отговори на търсенето на професионалисти и икономисти в модерните високо-технологични транспортни, инфраструктурни и инженерингови предприятия и административните институции.
Магистърската програма по специалност „Интелигентни транспортни системи“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания, умения и компетентности за:

 • управление на интелигентни транспортни системи;
 • управление и работа по проекти за внедряване на интелигентни транспортни системи;
 • планиране и анализ на превозите при използването на ИТС;
 • използване на платформи за оптимизиране управлението на транспортните процеси, както и за анализ и управление на превозната работа.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация като управители на транспортни компании и ръководители на проекти в областта на внедряването на интелигентни транспортни системи, като мениджъри и управители на транспортни и спедиторски предприятия, както и на длъжности в държавната администрация – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Държавно предприятие "Ръководство въздушно движение" и др.
Завършилите специалността имат възможност да продължат своето образование и в ОНС „Доктор“, както и да се реализират успешно в научно - изследователската област.

Специалност Климат и международен бизнес с преподаване на английски език - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Програмата е разработена в съответствие със тенденциите и перспективите пред бизнеса за адекватна реакция спрямо устойчивото развитие и климатичните промени. Съобразена е с основните насоки за декарбонизация на икономиката и устойчиво развитие, очертани в документи на ООН, ЕС и Република България. Отразява проведени консултации и дискусии с представители на реалния и финансовия сектор за потребностите от знания и умения за разработване на политики и практики за опазване на околната среда и въглеродната неутралност. Програмата отразява опита на съществуващи интердисциплинарни магистърски програми в университети на страните -членки на ЕС, както и на университети от САЩ и Канада.
Целите на програмата са да:

 • подготви нов тип специалисти с интердисциплинарни познания относно климатичните промени и международния бизнес с възможности за реализация в реалния и финансовия сектор, както и в системата на държавната администрация и неправителствения сектор.
 • отговори на нарастващите потребности от „двуезични специалисти“ със знания за ролята на климатичния фактор в съвременната икономическа трансформация към зелена икономика и устойчиво развитие в контекста на международните бизнес операции.
 • насърчи ангажираността на завършващите специалисти в решаване на проблемите на опазване на околната среда и промените в климата в контекста на съвременните икономически реалности.
 • допринесе за утвърждаване у завършващите специалисти разбирането на техния личен принос в прехода към устойчива икономика.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Климат и международен бизнес с преподаване на английски език“ в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те придобиват много специфична интердисциплинарна квалификация както като икономисти, така и като специалисти по устойчиво развитие, което увеличава възможностите за реализация в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз и неправителствения сектор.
Завършилите специалност “Климат и международен бизнес с преподаване на английски език“ в ОКС „Магистър” имат възможност за продължаване на обучението в ОКС “Доктор” или в различни форми на професионално обучение и учене през целия живот.

Специалност Количествени финанси - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Обучението в специалността цели подготвянето на финансови специалисти с допълнителни знания, умения и компетентности в прилагането на иконометрични и статистически методи за анализ.
Цели на обучението в магистърската специалност „Количествени финанси“:

 • Подготвяне на финансови специалисти с допълнителни познания и умения в прилагането на иконометрични и статистически методи за анализ, необходими за професионалната им реализация.
 • Развитие на професионални качества в бъдещите специалисти, включващи обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни бизнес проблеми от областта на финансовия и икономически анализ.
 • Стимулиране на самостоятелната работа и проява на творчество и новаторство при участието на студентите в учебния процес.


Професионална реализация: 

Завършилите специалността получават богат набор от теоретични знания и практически умения за прилагането на статистически и финансов анализ и са сред най-търсените специалисти в областта на финансите. Те имат възможност за успешна професионална реализация като финансови анализатори в търговски и инвестиционни банки, пенсионни фондове, взаимни и хедж фондове, застрахователни компании, одиторски фирми, инвестиционни посредници и финансови къщи. Уменията на финансовите анализатори позволяват и по-тясна специализация в специфични финансови области, които включват управлението на риска, търговия на финансови инструменти по алгоритъм, управление на активи.

Специалност Количествени финанси - 3 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Обучението в специалността цели подготвянето на финансови специалисти с допълнителни знания, умения и компетентности в прилагането на иконометрични и статистически методи за анализ.
Цели на обучението в магистърската специалност „Количествени финанси“:

 • Подготвяне на финансови специалисти с допълнителни познания и умения в прилагането на иконометрични и статистически методи за анализ, необходими за професионалната им реализация.
 • Развитие на професионални качества в бъдещите специалисти, включващи обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни бизнес проблеми от областта на финансовия и икономически анализ.
 • Стимулиране на самостоятелната работа и проява на творчество и новаторство при участието на студентите в учебния процес.


Професионална реализация: 

Завършилите специалността получават богат набор от теоретични знания и практически умения за прилагането на статистически и финансов анализ и са сред най-търсените специалисти в областта на финансите. Те имат възможност за успешна професионална реализация като финансови анализатори в търговски и инвестиционни банки, пенсионни фондове, взаимни и хедж фондове, застрахователни компании, одиторски фирми, инвестиционни посредници и финансови къщи. Уменията на финансовите анализатори позволяват и по-тясна специализация в специфични финансови области, които включват управлението на риска, търговия на финансови инструменти по алгоритъм, управление на активи.

Специалност Консултиране и проектиране в малките и средни предприятия - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

         ·            Усвояване и прилагане на теоретични знания, концепции, принципи, подходи, стратегии и стандарти за осъществяване на консултантска дейност в бизнес организациите;

         ·            Придобиване на знания и умения за осъществяване на консултантски бизнес, за разкриване, анализиране и диагностициране на проблеми в организацията, процедурите и стандартите за управление, кариерното развитие, разработването, оценката и одита на проекти;

         ·            Развиване на компетентности за разработване на варианти за решения на проблемни ситуации и въвеждане на подходящи иновативни бизнес модели, в т.ч. самостоятелно разработване и защита на консултантски проект;

         ·            Усвояване на специфични комуникационни и презентационни умения, необходими в осъществяването на връзката консултант-клиент.

 

 

Професионална реализация:

 

Завършилите специалността могат да работят в различни бизнес структури, държавни и неправителствени организации като: консултанти на собственици и специалисти на малки и средни предприятия в различни сектори; служители и мениджъри в международни консултантски организации; консултанти и разработващи стратегии, програми и проекти; оценители на проекти по различни национални, европейски и други международни програми; консултанти и специалисти по организационно развитие в бизнес организации; консултанти на неправителствени организации; експерти в държавни организации на национално, регионално и общинско ниво и в регионални и международни сертифициращи организации и др.

Специалност Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има за цел да предостави знания и да формира способности в следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес:

 • как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;
 • как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна.

Актуалността на специалността се предопределя от съвременните дигитални трансформации и тяхното въздействие върху различните индустрии, стратегии и бизнес модели на развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността са подходящи за широк спектър от позиции, за които е необходимо стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране на стратегическите промени, като: бизнес анализатори; продуктови и проектни мениджъри; консултанти; ръководители на различни йерархични нива на управление в бизнес организации, опериращи в различни сектори на икономиката; специалисти в различни функционални отдели, бизнес консултанти и предприемачи.

Специалност Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има за цел да предостави знания и да формира способности в следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес:

 • как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;
 • как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна.

Актуалността на специалността се предопределя от съвременните дигитални трансформации и тяхното въздействие върху различните индустрии, стратегии и бизнес модели на развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността са подходящи за широк спектър от позиции, за които е необходимо стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране на стратегическите промени, като: бизнес анализатори; продуктови и проектни мениджъри; консултанти; ръководители на различни йерархични нива на управление в бизнес организации, опериращи в различни сектори на икономиката; специалисти в различни функционални отдели, бизнес консултанти и предприемачи.

Специалност Макроикономически политики и пазари - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

 • подготовка на специалисти с ключови експертни и управленски компетентности за анализиране и управление на стопанските процеси и за провеждане на икономически политики на различни равнища;
 • натрупване на солидни знания за начина на функциониране на пазарите и икономиката на национално равнище и за характеристиките на основните макроикономически показатели и зависимости в реални условия;
 • формиране на сериозни познания за измерването на водещите макроикономически показатели, за подбора и структурирането на необходимата за техния анализ емпирична информация, за използваните за целта методологични подходи и за оценяването на различните типове пазари и политики;
 • осигуряване на задълбочени знания за съвременните достижения на икономическата теория и тяхната емпирична значимост при изследването на пазарите и националната икономика, за предпоставките и факторите за осигуряване на устойчив дългосрочен икономически растеж и макроикономическа стабилност, за възможностите, ограниченията и спецификите на различните видове макроикономически политики, както и за поведението на националната икономика в условията на глобализация и интеграция.
 • развиване на практически умения за извършване на реални макроикономически анализи и прогнози, за решаване на конкретни икономически проблеми, за проверка на емпиричната значимост на изучаваните теоретични модели и за тяхното прилагане в условия на риск и неопределеност на пазарите;
 • развиване на способности за обосноваване, разработване и провеждане на различни видове макроикономически политики, за предвиждане и отчитане на взаимодействията между тях и за вземане на ефективни макроикономически решения.

Професионална реализация:

 

Завършилите специалността могат да изпълняват стратегически и оперативни функции при управлението на националната икономика и особено в сферата на фискалната политика, паричната политика, политиката на доходите, външнотърговската политика, валутно-финансовите операции, разработването на оптимизационни модели, икономическото прогнозиране и др. В качеството на експерти и ръководители те могат да работят в научноизследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени и неправителствени организации, международни институции и др. 

Специалност Маркетинг - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.
Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министерства и ведомства.

Специалност Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Разработването и управлението на силни марки е от фундаментално значение за придобиването на печелившо конкурентно предимство и осигуряването на дългосрочна профитабилност на продуктите, услугите, компаниите и организациите. Основните цели на специалността се изразяват в натрупването на знания и формирането на умения относно:

 • използването на съответните методи и техники за събиране, обработване, анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите;
 • разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. анализ на пазарната сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките;
 • управлението на съществуващи марки и архитектури от марки чрез средствата на маркетинг микса;
 • вземането на стратегически решения за екстензия на съществуващи марки или разработване на нови марки, както и за промени в бранд архитектурата на компаниите, притежаващи няколко или повече марки;
 • регулациите на обектите на интелектуална собственост, които са непосредствено свързани с проблематиката по разработването и управлението на марките.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели в съответните предметни полета, които имат не само академичен, но практически опит по разработване и управление на марки в реномирани компании и организации. Под формата на практикум по отделни дисциплини се канят изявени бранд мениджъри на български и чуждестранни компании, работещи в страната.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в областта на разработването и управлението на марки в маркетинговите отдели на компаниите и организациите - като бранд мениджъри, групови бранд мениджъри, продуктови мениджъри, маркетинг мениджъри, бранд и маркетингови аналитици и др. Те са подходящи за работа в консултантски, рекламни, изследователски, PR и др. агенции в сферата на маркетинга и брандинга.

Специалност Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Разработването и управлението на силни марки е от фундаментално значение за придобиването на печелившо конкурентно предимство и осигуряването на дългосрочна профитабилност на продуктите, услугите, компаниите и организациите. Основните цели на специалността се изразяват в натрупването на знания и формирането на умения относно:

 • използването на съответните методи и техники за събиране, обработване, анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите;
 • разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. анализ на пазарната сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките;
 • управлението на съществуващи марки и архитектури от марки чрез средствата на маркетинг микса;
 • вземането на стратегически решения за екстензия на съществуващи марки или разработване на нови марки, както и за промени в бранд архитектурата на компаниите, притежаващи няколко или повече марки;
 • регулациите на обектите на интелектуална собственост, които са непосредствено свързани с проблематиката по разработването и управлението на марките.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели в съответните предметни полета, които имат не само академичен, но практически опит по разработване и управление на марки в реномирани компании и организации. Под формата на практикум по отделни дисциплини се канят изявени бранд мениджъри на български и чуждестранни компании, работещи в страната.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в областта на разработването и управлението на марки в маркетинговите отдели на компаниите и организациите - като бранд мениджъри, групови бранд мениджъри, продуктови мениджъри, маркетинг мениджъри, бранд и маркетингови аналитици и др. Те са подходящи за работа в консултантски, рекламни, изследователски, PR и др. агенции в сферата на маркетинга и брандинга.

Специалност Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти; управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др..

Специалност Международен бизнес - 2 сем

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма „Международен бизнес” е разработена след консултации с мениджъри на водещи български компании, развиващи бизнес в чужбина, и с представители на държавната администрация, която регулира външнотърговската дейност. Програмата има за цел да даде на студентите задълбочени теоретични познания и практически опит в областта на глобалната икономика, регионалните практики в международния бизнес, глобалното стратегическо управление, корпоративното управление. По време на обучението си студентите могат да избират и допълнителни дисциплини като: глобални вериги за доставка, управление на маркетинга, управление на проекти, преговори и междукултурна компетентност, финансов мениджмънт в международния бизнес, управление на портфейли, управление на иновациите, международно търговско право и др. Програмата непрекъснато се адаптира към най-новите тенденции в областта на международния бизнес и има силна практическа насоченост.

Професионална реализация:

Магистърската програма „Международен бизнес ” дава на своите възпитаници:

 • Професионални знания за теоретичните и практическите аспекти на международния бизнес;
 • Умения за критично мислене, анализиране на реални бизнес казуси и вземане на решения;
 • Комуникативни и социални компетентности, необходими за работа в международна бизнес среда.

Партньорството между катедра „МИО и бизнес” и български компании и организации, занимаващи се с международен бизнес, дава възможност на студентите да участват в реални проекти и стажове и да разработват успешни магистърски тези.
Завършилите магистърска програма „Международен бизнес ” могат да заемат ръководни позиции в международни компании, публичната администрация, международните организации и институции. Магистрите по международен бизнес имат възможност да продължат образованието си в различни докторски програми или други форми на професионално развитие и учене през целия живот.

Специалност Международен бизнес и управление с преподаване на английски език (двойна магистърска програма с университета "Джао Тонг", Китай) - за българи

Редовна форма на обучение

 

Дуална магистърска програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език (с Шанхайския университет "Джао Тонг" – Shanghai Jiao Tong University)

В дуалната магистърска програма „Международен бизнес и управление“ (“International Business and Governance”), предлагана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ (Китай) сe обучават бакалаври с образователно-квалификационна степен от различни професионални направления. Тя подготвя магистри със знания и практически умения в областта на международния бизнес и на публичните политики. Обучението е изцяло на английски език. През първите два семестъра то се осъществява в УНСС, а през третия и четвъртия семестър - в най-големия търговски, финансов и икономически център на Китай – Шанхай. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – по „Международен бизнес“ от УНСС и по „Публична администрация“ от Шанхайския университет „Джао Тонг“. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, българските студенти заплашат първите два семестъра такси за обучение в УНСС, а третият и четвъртият семестър – таксите на Шанхайския университет „Джао Тонг“ (през 2023 г. годишната такса там е 70 000 юана). Студентите имат възможност да кандидатстват за китайска правителствена стипендия, която покрива разходите за такси за обучение, медицинска застраховка, общежитие. Ежегодно такъв конкурс се обявява от Министерството на образованието и науката на Република България по силата на Споразумението за сътрудничество в областта на образованието с Китайската народна република.

Основан през 1896 г., Шанхайският университет „Джао Тонг“ е едно от най-престижните висши учебни заведения в Китай и традиционно попада сред 50-те най-добри университети в света (през 2023 г. заема 46-то място според QS World University Rankings 2023). Кампусът, в който се провежда обучението по магистърската програма „Международен бизнес и управление“ се намира в централна част на 25-милионния мегаполис Шанхай и разполага с модерни учебни зали, библиотеки, спортни съоръжения, студентски столове, общежитие.

При възникнала невъзможност за заминаване в Китай, студентите могат да се прехвърлят в магистърската програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“, чийто учебен план е идентичен с първите два семестъра на дуалната програма.

Цел на обучението:

Двугодишната дуална магистърска програма по международен бизнес и управление, предлагана от УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“, е насочена към подготовката на бъдещи лидери в областта на бизнеса и публичните политики за успешно справяне с предизвикателствата на глобализирания свят. Основавайки се на иновативен мултидисциплинарен подход, програмата развива комплексно разбиране за икономическите, политическите и социалните фактори и техните сложни взаимовръзки, които формират международната бизнес среда и нейното управление. Студентите получават специализирано обучение в области като икономика, мениджмънт, финанси, количествени методи, публична администрация, китайски език, култура, общество и политики. Основен акцент на програмата е едногодишният престой в Шанхай, където студентите се потапят в мултикултурната и делова среда на един от най-големите и динамични икономически центрове в света, надграждайки своите умения и отваряйки врати към глобални кариерни възможности.

Професионална реализация:

Дуалната магистърска програма по международен бизнес и управление осигурява на завършилите ненадминати условия за постигане на високи професионални постижения в международна среда. Студентите не само придобиват безценен международен опит, но и значително разширяват своите професионални хоризонти, развивайки комплексни интердисциплинарни знания и умения, от решаващо значение за успех в динамичната глобална икономика. Тази подготовка ги прави изключително конкурентоспособни за заемането на ръководни позиции от висше и средно ниво в международния бизнес, държавната администрация, международните икономически организации и неправителствения сектор. В допълнение към това, програмата е идеална отправна точка за научни изследвания и по-нататъшно обучение в докторска степен в областта на международните икономически отношения.

Специалност Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е разработена на основата на консултации с ръководители на водещи български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Връзките с бизнеса дават възможности за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина.

Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния бизнес и спомага за формиране на етично и професионално поведение. Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Специалност Дуална магистърска програма по международен бизнес с преподаване на английски език (с университета по международни науки - Рим) - за българи

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

В съвременния бизнес свят, силно конкурентен и истински международен, има силна нужда от наистина международни магистърски програми, предлагащи съвременна теоретична подготовка и професионални умения, необходими за успешен международен бизнес.
Целите на обучението по Международен бизнес с преподаване на английски език (Двойна магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки - Рим, UNINT) са следните:

 • Да подготви студентите за работа в организации, осъществяващи задгранична дейност.
 • Да запознае студентите със съвременните международни бизнес теории и практики.
 • Да изгради разбиране и умения за ефективно и ефикасно изпълнение на отговорностите, свързани с международния бизнес.
 • Да култивира нагласа за етично и професионално поведение в международния бизнес.
 • Да помогне на студентите да развият необходимите умения за непрекъснато учене и усъвършенстване в областта на международния бизнес в съответствие с философията за учене през целия живот.

Професионална реализация:

Завършилите Двойна магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки - Рим, UNINT по международен бизнес с преподаване на английски език отговарят на изискванията за заемане на висши и средни управленски позиции в държавната и местната администрация, както и в международни компании. Те отговарят на условията за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в мултинационални компании. Техните знания и умения са съобразени с изискванията на институциите на Европейския съюз.
Магистрите от Двойна магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки - Рим (UNINT) по международен бизнес с преподаване на английски език имат възможности за продължаване на обучението си в различни програми за докторска степен и в други форми на професионално образование и учене през целия живот.

Специалност Международен туризъм - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

 •  Създаване и прилагане на стратегии в глобалната туристическа индустрия.
 •  Планиране, организиране и осъществяване на пазарни изследвания и количествени анализи в туризма.
 •  Взимане на самостоятелни управленски решения.
 •  Да отговори на изискванията на пазара по повод удовлетворяване на съвременните очаквания на българските и международните туристи.
 •  Да предостави допълнителни специализирани и практически знания в областта на туристическата индустрия.
 •  Управление на различни специализирани видове туристически бизнес.
 •  Да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на туризма.
 •  Да удовлетвори нуждите на изпълнителната власт в България за квалифицирани кадри в национални и местни органи на управление.
 •  Да предложи високо специализирани и практически приложими знания в областта на туризма.
 •  Да отговори на изискванията на пазара за придобиване на магистърска специалност в рамките на кратък период от време за всички работещи в сектора, но непритежаващи специално образование.

Професионална реализация:

Придобитите знания и умения на завършилите обучението си в специалност „Международен туризъм” допринасят за тяхната пълноценна реализация във всяка една туристическа организация в национален и международен мащаб. Завършилите специалност „Международен туризъм” в ОКС „магистър” имат възможност за успешна професионална реализация в местни, национални и международни туристически администрации, високо категорийни места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, кетъринг фирми, туристически агенции, туроператорски фирми и други видове туристическа стопанска дейност в различните подсектори на туристическата индустрия. Завършилите специалност „Международен туризъм” в ОКС „магистър” имат възможност за продължаване на обучението в докторската програма „Икономика и управление (туризъм)”.
Катедра „Икономика на туризма” осъществява директни международни контакти и създава перспективи за успешна реализация на магистрите в международни туристически организации, асоциации и фирми.

Специалност Международни икономически отношения - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението по специалност “Международни икономически отношения” е да предостави на студентите подготовка в областта на международната икономика и международния бизнес, да ги изгради като професионалисти със задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международното фирмено сътрудничество и маркетинг.
Придобитите знания и умения в различните направления на международния бизнес и управелнието на международни компании са предпоставка за успешна професионална реализация на студентите.
Основните цели на обучението по магистърската програма са:

 • Да предостави актуални теоретични и практически знания в основните ключови аспекти на международната икономика и международния бизнес;
 • Да изгради умения за вземане и изпълнение на управленски решения в областта на международната икономика и международния бизнес;
 • Да развие умения за анализ на международната бизнес среда и регулирането на международния бизнес в европейски и глобален контекст, фирмените стратегии и подходи за излизане на международни пазари, международния финансов мениджмънт и финансирането на международната търговия, при отчитането на релевантните международни и европейски регулации за това.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Международни икономически отношения” в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация, в международни компании в реалния и финансовия сектор, както и в международни организации и структури от неправителствения сектор. Те притежават необходимата квалификация, знания и умения за работа в международни икономически, търговски, финансови и проектно-ориентирани институции, както и в мултинационални и транснационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз и съвременната дигитално трансформираща се икономика, в която иновациите, социалните и екологичните аспекти се развиват паралелно в съвременните международни компании.
Дипломираните магистри по специалност “Международни икономически отношения” имат и възможност за продължаване на своето обучение в Докторските програми на УНСС, както и в други форми на професионално обучение и учене през целия живот.

Специалност Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението

Магистърската програма покрива изискванията за професионалната подготовка на широк кръг специалисти от областта на търговското банкерство, инвестиционното банкерство, инвестиционните фирми, портфейлния мениджмънт, търговските отдели на компании от реалния сектор и сектора на услугите, централните банки, мултинационалните финансови организации.
Магистърската програма дава специализирана подготовка за условията на отворена икономика, вкл. част от интегрирана общност, каквато е българската икономика и финансовият сектор на България.
Целите на обучението са:

 • Да се усвояват теоретични и практически знания и умения в областта на финансовите пазари, кредитирането, сделките с различни видове финансови инструменти, финансови услуги на „дребно“, разработване и оценка на проекти, финансови съвети;
 • Да се придобият знания за финансовите институции и съвременните достижения на финансовата наука;
 • Да се придобият умения за селектиране на информация и извършване на проучвания.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в публичната администрация, членове на управителни и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши мениджъри в централната банка, ръководители на финансови служби на предприятия, преподаватели и научно-изследователски кадри във висши учебни заведения.

Специалност Международно банкиране и финансови пазари - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението

Магистърската програма покрива изискванията за професионалната подготовка на широк кръг специалисти от областта на търговското банкерство, инвестиционното банкерство, инвестиционните фирми, портфейлния мениджмънт, търговските отдели на компании от реалния сектор и сектора на услугите, централните банки, мултинационалните финансови организации.
Магистърската програма дава специализирана подготовка за условията на отворена икономика, вкл. част от интегрирана общност, каквато е българската икономика и финансовият сектор на България.
Целите на обучението са:

 • Да се усвояват теоретични и практически знания и умения в областта на финансовите пазари, кредитирането, сделките с различни видове финансови инструменти, финансови услуги на „дребно“, разработване и оценка на проекти, финансови съвети;
 • Да се придобият знания за финансовите институции и съвременните достижения на финансовата наука;
 • Да се придобият умения за селектиране на информация и извършване на проучвания.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в публичната администрация, членове на управителни и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши мениджъри в централната банка, ръководители на финансови служби на предприятия, преподаватели и научно-изследователски кадри във висши учебни заведения.

Специалност Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са:

 • да предостави необходимите съвременни знания за изпълнение функциите на мениджърите на бизнес организации от сектора на недвижимите имоти – фирми, кантори, агенции, пропърти и фасилити организации и др., както и на ръководителите на различни управленски равнища в професионални, браншови и публични структури;
 • да формира умения за справяне със задачите, изпълнявани от мениджърите и ръководителите;
 • да развие ключови за мениджърите и ръководителите компетентности и нагласи. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват умения и компетенции, които им дават възможност да се реализират като мениджъри, ръководен персонал и/или експерти от високо равнище не само в сектора на недвижимата собственост, но и извън него – във фирми и организации от реалния и финансов сектор като мениджъри на корпоративните им недвижими имоти, кредитни инспектори, консултанти и др.

Специалност Одитинг - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението в магистърската степен на  специалност „Одитинг“ е да надгради знанията и уменията, придобити в бакалавърска степен, както и да осигури овладяване на практически подходи към одитната функция от етапа на планиране до етапа на докладване. Наред със специализираното обучение, базирано на международните стандарти по вътрешен одит, независим финансов одит и одит в публичния сектор, се развиват познания в областта на компютърно подпомогнати одитни техники и IT одит, статистически методи в одита, данъчен контрол, разкриване и превенция на финансови измами. Целта е формиране на приложно ориентирани специалисти по вътрешен и външен одит, притежаващи висок професионализъм, систематични знания и стабилна одиторска компетентност, осигуряващи удовлетворяваща професионална реализация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори, одитори, дипломирани експерт-счетоводители в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Образованието по специалността е счетоводно–икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството.

Специалност Одитинг - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението в магистърската степен на  специалност „Одитинг“ е да надгради знанията и уменията, придобити в бакалавърска степен, както и да осигури овладяване на практически подходи към одитната функция от етапа на планиране до етапа на докладване. Наред със специализираното обучение, базирано на международните стандарти по вътрешен одит, независим финансов одит и одит в публичния сектор, се развиват познания в областта на компютърно подпомогнати одитни техники и IT одит, статистически методи в одита, данъчен контрол, разкриване и превенция на финансови измами. Целта е формиране на приложно ориентирани специалисти по вътрешен и външен одит, притежаващи висок професионализъм, систематични знания и стабилна одиторска компетентност, осигуряващи удовлетворяваща професионална реализация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори, одитори, дипломирани експерт-счетоводители в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Образованието по специалността е счетоводно–икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството.

Специалност Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма за специалност „Предприемачество“, специализация „Бизнес предприемачество“, е разработена в отговор на нарастващия интерес и нужди на обществото към подготовката на ново поколение високообразовани предприемачи, способни не само да идентифицират, но и да създават предприемачески възможности и на тяхна основа да стартират и развиват нови конкурентоспособни, с потенциал за растеж предприятия в една динамична, включително международна, бизнес среда. Програмата съчетава новите достижения в предприемаческата наука и добри практики с изградените традиции и постижения в предприемаческото обучение (от март 1991 г. в УНСС и България):

 • Реализирани множество предимно международни и европейски проекти с участници от водещите европейски университети;
 • Налична обратна връзка от многогодишното обучение по магистърска програма за спец. „Предприемачество“, специализация „Фамилно предприемачество“;
 • Реализирани множество публикации, конференции, семинари, обучения;
 • Получени признания (в т.ч. от Европейската фондация за управленско развитие (EFMD), Брюксел).

Магистърската програма е надграждане на бакалавърската степен на специалност „Предприемачество“, преподавана в УНСС от 2007 г., като се обогатяват и допълват придобитите в тази степен знания и умения с последните достижения в изследванията, консултирането и преподавателската дейност на академичния състав на катедра „Предприемачество“ (като основен преподавателски екип в магистърската програма).
Целите на обучението са:

 • да се формират знания и умения у участниците в програмата за създаването и управлението на собствен бизнес в динамична бизнес среда;
 • да се разбират и управляват взаимоотношенията на предприемача с основните заинтересовани лица (стейкхолдери), партньори и ключовите сътрудници;
 • да се разбират и реализират процесите на управление и развитие на новосъздадено предприятие в конкурентна среда и интернационализацията на неговата дейност;
 • да се представят последните достижения на изследванията и консултирането в областта на бизнес предприемачеството;
 • да се познава, планира и управлява процесът на растеж на новосъздадените предприятия.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Предприемачество“, специализация „Бизнес предприемачество“ в ОКС „магистър“ имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • Създатели на собствен бизнес или развиващи вече съществуващия си бизнес.
 • Участници в различни структури, подкрепящи бизнес предприемачеството (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.).
 • Консултанти по управление и развитие на МСП.
 • Експерти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи предприемачеството, малките и средните предприятия и фамилния бизнес.
 • Експерти и мениджъри в инкубатори, технологични паркове, индустриални зони и други.
 • Лектори в предприемачески обучения и курсове.
 • Разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството и МСП.

Завършилите специалност „Предприемачество“, специализация „Бизнес предприемачество“ в ОКС „магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в ОНС „доктор“.

Специалност Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са студентите:

 • да се запознаят с последните достижения на изследванията и консултирането в областта на фамилния бизнес;
 • да разбират и управляват взаимоотношенията вътре в семейството, между семейството и бизнеса, фамилните (мажоритарни) собственици и малцинствените (нефамилни) собственици;
 • да разбират и реализират процесите на управление и развитие на фамилните фирми и интернационализацията на тяхната дейност;
 • да познават, планират и управляват процеса на приемственост/унаследяване във фамилните фирми;
 • да получат знания и умения за конкурентно поведение в динамична, включително интернационална бизнес среда.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като: участници и продължители/приемници на фамилната фирма, от която произхождат; създатели на първо поколение собствен фамилен бизнес, запазвайки участието си/ откъсвайки се от фамилната фирма-майка; участници в различни структури, обслужващи фамилeн бизнес (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.); консултанти по управление, развитие и приемственост/унаследяване на фамилен бизнес; експерти, мениджъри и policy makers в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи предприемачеството, малките и средните предприятия и фамилния бизнес; разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и фамилния бизнес.

Специалност Приложна икономика и финанси - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Обучението по специалността се осъществява съвместно от катедра „Икономикс“ и катедра „Финанси“ на УНСС. То отчита опита и традициите на две от най-големите катедри на университета и обединява техния преподавателски и изследователски потенциал.

Цели на обучението:

 • подготовка на кадри с интердисциплинарен профил, които притежават задълбочени  знания и сериозни практически умения в областта на приложната икономика и финансите, в отговор на предизвикателствата на практиката, свързани със засилващата се взаимна обвързаност между различните сектори на икономиката, нейната отвореност и приспособяването й към европейската и глобална среда;
 • натрупване на солидни знания и развиване на способности за решаване на конкретни икономически и финансови проблеми в условията на комплексни взаимодействия между тях и под влиянието на сложни външни фактори;
 • формиране на сериозни познания за начина на измерване на водещите макроикономически и финансови показатели, за подбора и структурирането на необходимата за техния анализ емпирична информация, както и за прилаганите за целта модерни методологични подходи;
 • запознаване със съвременните достижения на икономическата теория и теорията на финансите, с приложните интерпретации на икономическите и финансови зависимости и с тяхното използване при изследването на икономическата реалност;
 • разширяване и задълбочаване на познанията за функционирането на икономиката и нейните отделни сегменти чрез комбиниране на приложната икономика и финансите, което дава възможност за разширяване на познанието и базата за оценка на функционирането на икономическата система и на нейните отделни сегменти;
 • развиване на способности за извършване на реални икономически и финансови анализи, за проверка на емпиричната значимост на изучаваните моделни конструкции, за адаптиране на получените знания към икономическата действителност в България и за управление на икономическите и финансовите процеси на различни равнища.

 

Професионална реализация:

 

Завършилите специалността могат да работят на макро- и микроикономическо равнище като експерти, консултанти, анализатори, преподаватели и ръководни кадри. Те може да се реализират като експерти и мениджъри в областта на търговското банкиране, инвестиционното банкиране, финансовите отдели на компаниите от реалния сектор, централните банки, научноизследователските и консултантски организации, специализираните агенции, правителствените и неправителствени организации, международните икономически и финансови организации и др. Специалността дава експертна подготовка за условията на отворена икономика, вкл. за функционирането на реалната икономика и финансовия сектор на България в интеграционна общност.

 

Специалност Противодействие на корупцията - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • Представяне на фундаментални знания и умения за същността и особеностите на антикорупционните процеси и политики в глобален и регионален мащаб;
 • Получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в публичният сектор, централните ведомства, общини, структурите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, данъчната и митническата администрация, структурите на ДАНС, структурата на МВР, банковия надзор и контрол, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, вътрешните контролни органи във финансови и нефинансови корпоративни структури, антикорупционни органи в публичния и частния сектор.
 • Придобиване на широки, както и достатъчно задълбочени специализирани познания, по отношение на антикорупционните политики и модели в публичния и корпоративния сектор.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Противодействие на корупцията“, в ОКС „Магистър“ имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори в администрацията в публичният сектор, министерства, общини, проверка на декларации на държавни служители,  разследващи полицаи в структурите на ДАНС в структурата на МВР, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество одитори в контролните системи на публичната администрация,  Националната агенция по приходите, Митническа администрация, Сметната палата, Агенция за държавна финансова инспекция, органи за финансов надзор, звена за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) антикорупционни органи в публичния и частния сектор и други.

Специалност Публичен финансов мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани и техните организации. Предизвикателствата на новия век (глобална несигурност, климатични промени, пенсионноосигурителни проблеми и т.н.) изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм.
Целите на обучението са:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска,аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалист със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч.: отговорност, комуникативност, критично мислене, работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация:

Завършилите специалност специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:  висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалност Публичен финансов мениджмънт - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалност Спортен бизнес (съвместна програма с НСА "Васил Левски") - 2 сем.

Съвместна магистърска програма с НСА „Васил Левски“

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

 Да даде необходимите специализирани знания, умения и компетентности за управление на процесите в спорта, на аматьорско и високо професионално ниво, на основата на прилагане на добрите практики и при отчитане възможностите на спортните организации да бъдат успешен бизнес модел.

 Основни цели:

 • Да се предложи комплексна подготовка по важни икономически и управленски аспекти на спортния бизнес, свързани с инвестициите и трансфера на иновационни продукти в спорта, управлението на проекти, мениджмънта на събития и инфраструктурата в спорта.
 • Да се предложи широк обхват и изборност на студентите по изучаваните дисциплини, които да ги насочат към актуални за тях въпроси и проблеми касаещи съвременният спорт.
 • Да се предложи задълбочена подготовка и формиране на необходимите компетенции за управление на процесите в спорта и прилагане на добрите практики съобразно възможностите на спортните организации.
 • Да се осигури силна практическа ориентация на обучението, чрез използване на подходящи методи и форми за преподаване и оценяване.

Професионална реализация:

Като завършили магистърска програма „Спортен бизнес", студентите ще се реализират, като част от управленския кадрови потенциал, в развиващия се сектор на спортната и фитнес индустрията. Със своите компетентности и знания те ще управляват и подкрепят асоциациите, клубовете и спортната индустрия в управлението, организацията, планирането и маркетинга, като по този начин осигуряват икономическа рентабилност. Ще бъдат активни във всички сектори на спортната индустрия (спортни асоциации, клубове, агенции, реклама и спонсорство).

 Длъжностите, които могат да заемат дипломираните магистри от специалността са:

 • Ръководители и експерти в централната и местна администрация;
 • Ръководители и експерти в поддръжката и управлението на спортни съоръжения;
 • Експерти в подготовката и организацията на спортни събития, спортен туризъм и др.;
 • Аналитични специалисти по управление на човешки ресурси в спортния бизнес;
 • Маркетинг специалисти и връзки с обществеността в спортни клубове, федерации и други спортни организации;
 • Консултанти при изготвяне и реализация на проекти в областта на спорта;
 • Предприемачи в областта на спорта.

 

Специалност Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

В съвременния свят, счетоводнопознавателният процес се утвърди като логично единство на базовото икономическо изследване, фактологичното отчетно отразяване, вътрешно финансовия контрол над операциите, икономическия анализ и финансовото планиране. Обучението в специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, ОКС Магистър съдейства за създаването на модерна финансова администрация в публичния сектор, способна да отговори на изискванията на членството на страната ни в Европейския съюз. Целите на обучението по специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, ОКС Магистър включват:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания от областта на счетоводството и стандартизацията в публичния сектор;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции, утвърждаващи лидерските качества, уменията за непрекъснато учене, междуличностните и комуникационните умения, както и професионалните умения за решаване на проблеми от съответната професионална област, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор” имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство с висше образование в различните форми на икономическата организация в системата на публичната администрация. В предприятията от публичния сектор, завършилите специалността придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като главен счетоводител, финансов експерт, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ, и други финансово – икономически длъжности. Завършилите тази специалност могат да придобият допълнителна професионална квалификация като дипломиран експерт счетоводители и регистриран одитор в областта на независимия финансов одит.

Специалност Стратегически маркетинг (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна  формa на обучение

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти за експертно, средно мениджърско и висше мениджърско равнище, които умеят да ръководят дейностите по създаване и изпълнение на дигитални маркетингови стратегии. Програмата предоставя знания и умения да се формулират и анализират неструктурирани проблеми в дигиталното обкръжение на организацията, както и да се предлагат нестандартни и творчески решения във всички области на дигиталния маркетинг, включително, но не само, маркетинг чрез търсещи машини, реклама в социалните медии, имейл маркетинг, използване на чат ботове, инфлуенсър маркетинг, приложение на изкуствения интелект в маркетинга.

Професионална реализация:

Магистърската програма по „Стратегически маркетинг“ отваря вратите както за попрището на бизнеса, така и за управление на маркетинговите дейности на нетърговските организации. Отличните възможности за професионална реализация се дължат на знанията, уменията и компетентностите да се анализират проблемите и да се предлагат работещи решения чрез използване на инструментите и техниките на маркетинга в съвременната среда. Със своите знания, умения и професионални компетентности завършилите магистри по стратегически маркетинг са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната и местната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации;международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др.

Завършилите магистърската програма по „Стратегически маркетинг“ могат да продължат развитието си и като докторанти в университети, институти и изследователски центрове.

Специалност Счетоводство - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

“Счетоводство ” е първата официално обособена икономическа специалност в света. Нейното
многовековно развитие е доказателство за научно- познавателния и характер. Това намира отражение в широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Не случайно тя е една от малкото специалности, която присъства в учебния план на новосъздадения през 1920 г. Свободен университет за политически и стопански науки (СУПСН). Няма сфера в социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова, където счетоводството да не намира приложение. Авторитетът на специалността силно нараства в условията на пазарна икономика, при която счетоводството е основната стопанскоинформационна система за формулиране на управленски решения. В съвременния свят, счетоводнопознавателния процес се утвърди като логично единство на базовото икономическо изследване, фактологичното отчетно отразяване, вътрешно финансовия контрол над операциите,
икономическия анализ и финансовото планиране.
Учебният план на специалност “Счетоводство ” съобразно придобитата квалификация и специалност в ОКС “бакалавър” е разработен в три разновидности. – ОКС “бакалавър- 1 година (2 семестъра) за студентите завършили специалност “Счетоводство”, “Счетоводство и контрол” или “Финансов контрол” в ОКС “бакалавър”; 1,5 година (3 семестъра) за студенти от други икономически специалности и 2 години (4 семестъра) за неикономисти. Целите на обучението по специалността включват:
• развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания от областта на счетоводството;
• развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и
диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
• развитие на компетентности, необходими на завършилите ОКС „магистър“: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Счетоводство”, ОКС “магистър” имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство с висше образование в различните форми на икономическата организация – дружества, корпорации, холдинги, както и в системата на публичната администрация . В производствените и финансовите институции, банки, застрахователни дружества, предприятията от публичния сектор, завършилите специалността придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, директор по икономическите въпроси, методология по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности. Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители, регистрирани одитори и др., както към Института на дипломираните-експерт счетоводители в страната (ИДЕС), така и към международно утвърдени професионални организации като Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW) и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA).

Специалност Счетоводство - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в производствени и финансови институции, банки и предприятия от публичния сектор. Придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, икономически директор, методолог по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности.

Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители и регистрирани одитори (към Института на дипломираните експерт- счетоводители – ИДЕС; Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс –ICAEW и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители – ACCA).

Специалност Счетоводство със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Образователната цел при обучението в магистърска степен по Счетоводство, със специализация
„Счетоводство и бизнес анализ“ е:
• да се задълбочат фундаменталните теоретични знания и практически умения, които студентите са придобили в бакалавърската степен на образование;
• чрез система от взаимно обвързани специални дисциплини да формира у бъдещите магистри необходимите знания и умения за вземане на решения на високо управленско равнище;
• за извършване на научно-изследователска, аналитико-приложна и методологическа работа

Професионална реализация:

Завършилите специалността магистри могат да придобият правоспособност на съставители на
финансови отчети и да заемат длъжности на:
• финансов експерт, данъчен инспектор, методолог по финансов анализ, бизнес анализатор, главен счетоводител, финансов директор и др.
• Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.
Дипломираните магистри по икономика - специалност "Счетоводство", със специализация
„Счетоводство и бизнес анализ“ имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в следните сфери:
• финансово-счетоводните подразделения на предприятията и корпоративните структури, банковата система, капиталовите пазари, застраховането и социалното осигуряване;
• звената за вътрешен контрол в публичния и частния сектор;
• публичната администрация;
• висшите държавни структури на изпълнителната власт и в структурите на местните власти;
• в национални и европейски структури за борба с измамите;
• като асистент-одитори и сътрудници в специализирани одиторски предприятия и др.

Специалност Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

В съвременния свят, счетоводнопознавателният процес се утвърди като логично единство на базовото икономическо изследване, фактологичното отчетно отразяване, вътрешно финансовия контрол над операциите, икономическия анализ и финансовото планиране. Обучението в специалност “Счетоводство”, специализация “Счетоводство и стандартизация в публичния сектор”, ОКС „магистър“ съдейства за създаването на модерна финансова администрация в публичния сектор, способна да отговори на изискванията на членството на страната ни в Европейския съюз.
Целите на обучението по специалност „Счетоводство“, специализация “Счетоводство и стандартизация в публичния сектор”, ОКС „магистър“ включват:
• развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания от областта на счетоводството и стандартизацията в публичния сектор;
• развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и
диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
• развитие на компетенции, утвърждаващи лидерските качества, уменията за непрекъснато учене, междуличностните и комуникационните умения, както и професионалните умения за решаване на проблеми от съответната професионална област, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Завършилите специализация „Счетоводство и стандартизация в публичния сектор“ имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство с висше образование в различните форми на икономическата организация в системата на публичната администрация. В предприятията от публичния сектор, завършилите специалността придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като главен счетоводител, финансов експерт, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ, и други финансово – икономически длъжности.
Завършилите тази специализация могат да придобият допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

В съвременния свят, счетоводнопознавателният процес се утвърди като логическо единство от базово икономическо изследване, фактологично отчетно отразяване на сделките, вътрешно финансово контролиране на операциите, икономически анализ и финансово
планиране.
Специалност „Счетоводство“, специализация “Финансова отчетност”, ОКС „магистър“ е предназначена за студентите завършили ОКС „бакалавър“, специалности „Финанси”, ”Счетоводство”, „Финансов контрол” или „ Счетоводство и контрол” и е с двусеместриален срок на обучение. Целите на обучението по специалността включват:
• разширяване и задълбочаване на специализираните теоретични и практически знания от областта на счетоводството и финансовата отчетност, придобити от студентите в бакалавърската степен на образование;
• разширяване и задълбочаване на практическите и познавателните умения и подходи, необходими за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
• развитие на компетенции, необходими на завършилите ОКС „магистър“: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Завършилите специализация „Финансова отчетност“ имат големи възможности за успешна
професионална реализация. Образованието по специализацията е счетоводно – икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона на счетоводството. Те могат да работят като специалисти по счетоводство с висше образование в различните форми на икономическата организация в системата на публичната администрация.
Завършилите тази специализация могат да придобият допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е официално акредитирана от Association of Chartered Certified Accountants (АССА) – най-голямата професионална организация в света, предлагаща квалификации в областта на счетоводството, одита и финансите. Специалността е създадена в сътрудничество с АССА, за да бъдат признати за успешно положени изпитите за модули F5: Performance Management, F6: Taxation, F7: Financial Reporting, F9: Financial Management. В областта на одита се изучава модул Р7:Advanced Audit and Assurance от най-високото професионално ниво на квалификацията. Всеки от 5-те АССА модула се изучава в 2 учебни дисциплини.
Основната цел на обучението е студентите да бъдат подготвяни на 3 интелектуални нива. Първото ниво е свързано с придобиването на максимално актуални знания, които разкриват разнообразни възможности за професионална реализация. Второто интелектуално ниво се изразява във формирането на умения за извършване на анализ чрез използване на придобитите знания и прилагане на наученото на практика. Третото интелектуално изисква синтезиране и обобщаване чрез отчитане на наученото и постигнатото в практиката, което позволява и поставяне на оценка за степента на изпълнение.

Професионална реализация:

Специалността е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти, които могат да работят във всеки сектор – малки и средни предприятия, големи фирми и корпорации, финансови институции, организации в областта на споделените услуги и аутсорсинга, правителствени и други структури от публичния сектор. АССА квалификацията е високо ценена заради знанията и уменията, които позволяват стратегическо мислене и иновативни решения в бързо променящия се свят. В България квалификацията е високо ценена от Голямата четворка в одита, както и от останалите одиторски дружества, финансовите институции и компании с чуждестранен мениджмънт или собственост.

Специалност Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е ориентирана към подготовката на специалисти, които да осигурят бизнес устойчивост и конкурентоспособност на индустрията чрез професионално позоваване и използване на интелектуалната собственост.

Основните цели на обучението са:

 • идентифициране на интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания;
 • представяне на направленията и формите за икономическа реализация на интелектуалната собственост в индустрията, в т.ч. внедряване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, използване на идентифициращи означения в бизнеса, възможности за технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;
 • разкриване на икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;
 • извеждане на мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии в бизнеса.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации; сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове; служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг и реклама; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост.

Специалност Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - 2 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се подготвят специалисти с икономически и управленски знания за творческите индустрии, както и да се развият специфични умения и компетентности за работа в тях. Потребността от такива специалисти се обуславя от бързото развитие на творческите индустрии като част от модерната икономика на знанието, от нарастването на приноса на тези индустрии в брутния вътрешен продукт и заетостта, както и от други позитивни ефекти в икономически, социален и културен аспект.

По време на обучението студентите се запознават с обхвата и системата на творческите индустрии, както и с условията, средата и начина на тяхното функциониране. Разкриват се природата на създаваните от тези индустрии продукти, техният икономически потенциал, възможностите за закрилата им като обекти на интелектуална собственост, формите на пазарната им реализация и възможностите и моделите за проявлението на този потенциал на традиционните и дигиталните пазари.

Професионална реализация:

Завършилите специалността може да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН и др.; специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни продукти; специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата; специалисти в радио- и телевизионни организации; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.

Специалност Теория и практика на валутната търговия - FOREX - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността се преподава от представители на пет катедри в УНСС. Обучаващите се в нея придобиват необходимите компетентности за инвестиране на международните валутни пазари и за хеджиране на валутния риск. Целта на обучението е подготовката на специалисти по валутна търговия, които да бъдат конкурентноспособни на глобалния пазар на труда. Студентите имат имат възможност да формират знания за справяне в динамичната и изключително сложна проблематика на съвременната валутна търговия – чрез развиване на умения за анализиране и вземане на решения в сложни бизнес и финансови ситуации, както и чрез справяне с необхватното разнообразие на финансови инструменти в съвременния свят. Завършилите специалността придобиват:

 • знания за теоретичните основи на валутния курс и валутните пазари;
 • методологична подготовка, умения и нагласи за използване на научни методи в управлението на валутните инвестиции;
 • умения за изработване на ефективни решения в условията на риск и неопределеност и контрол върху тяхното изпълнение;
 • знания за съвременните технологии на управление и умения за използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на валутната търговия.

Професионална реализация:

Завършилите специалността притежават финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация на капиталовите пазари, в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Специалност Транспортен мениджмънт - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ при УНСС има утвърдени традиции в обучението на специалисти в областта на икономиката и управлението на транспорта по различни специалности и магистърски програми.
Магистърската програма по специалност „Транспортен мениджмънт“ е разработена с цел да отговори на търсенето на професионалисти в транспортните и спедиторските предприятия, Министерството на транспорта и съобщенията, изпълнителните агенции и другите органи на управление в сектора.
Обучението по специалността има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания, умения и компетентности за:

 • разработване и управление на транспортни проекти;
 • прилагане на международни и национални регламенти в транспортния сектор;
 • финансов мениджмънт на транспортните предприятия;
 • изследване на състоянието и развитието на транспортните пазари;
 • управление на човешките ресурси в транспортния сектор.

Професионална реализация:

Магистърската програма по специалност „Транспортен мениджмънт“ е предназначена за подготовката на специалисти за транспортния сектор и по-специално за длъжности, свързани с управление на транспортни предприятия, финансово анализ на транспортната дейност, международен транспорт и спедиция и др . Студентите, които завършат специалността, биха могли да намерят професионална реализация като управители на транспортни предприятия в областта на пътническите и товарните превози. Освен това могат да работят и като ръководители на проекти в областта на транспортния мениджмънт, както и да заемат длъжности в Министерство на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция “Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция “Морска администрация“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и др.
Завършилите специалността имат възможност да продължат своето образование и в ОНС „Доктор“, както и да се реализират успешно в консултантската и научно-изследователската област.

Специалност Търговия - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Главна цел на обучението по специалност „Търговия“, ОКС „магистър“ е осигуряване на широкопрофилна подготовка на кадри за изпълнителска и управленска кариера на всички равнища на търговската дейност, съобразно протичащите в страната и в Европейския съюз промени в развитието на търговската наука и практика.

Магистърската програма „Търговия“ предоставя общотеоретични и специализирани знания в областта на управлението на търговските фирми и дава необходимата подготовка и практически умения, които позволяват успешна реализация на студентите както на пазара на труда, така и в научната област.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират като мениджъри на високо равнище в големи фирми за търговия, кооперации, холдинги и търговски вериги и да осъществяват търговски функции в министерства, областни и общински съвети, структури и вертикални нива на държавно и общинско управление. Те могат да работят в банки, застрахователни агенции, инвестиционни дружества, консултантски фирми, както и да ръководят големи структурни стопански единици. Възможно е също да бъдат преподаватели и научни сътрудници във висши училища и научни организации, както и да осъществяват учителска дейност в профилирани средни училища по икономика.

Специалност Управление и контрол на обществените поръчки - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Обучението в специалността осигурява набор от теоретични и фактологически знания за процеса на разходване на публични средства (в т.ч. дейностите по възлагане на обществени поръчки), така и на практически умения и компетентности за справяне с предизвикателствата при тяхното изпълнение и контрол. Посредством изучаването на системата на обществените поръчки се осигурява защитата на обществения интерес при разходване на публични средства, спазване принципите на Закона за обществените поръчки и правилното им прилагане. Обучението осигурява наличието на квалифицирани кадри, които да са в състояние да отговорят на нарастващите изисквания и да се справят с динамичната икономическа среда, усложнената правна рамка и бързо развиващите се технологии.

Професионална реализация: 

Завършилите магистърската програма имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • ръководители и служители от министерства, местни държавни органи и органи за надзор на публичните разходи;
 • специалисти, които организират и възлагат обществени поръчки по делегация от публични и секторни възложители;
 • лица, ангажирани с методическа помощ и контрол в Агенцията за обществени поръчки;
 • одитори и инспектори в Сметната палата и АДФИ;
 • консултанти и обучители по програми за професионално обучение по обществени поръчки.
Специалност Управление на веригата на доставките - 2 сем

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността е да удовлетвори нарастващите потребности от подготвени специалисти и мениджъри по управление на веригите на доставки. Тя е предназначена за студенти, завършили бакалавърска степен по Бизнес логистика в УНСС или други висши училища в България. В процеса на обучение се предоставят съвременни знания и се развиват необходимите умения за управление на логистичните дейности и процесите по планиране на веригата на доставките, снабдяване, производство, дистрибуция и обратна логистика във веригите на доставки. Програмите за обучение са разработен съвместно с водещи бизнес организации и отчитат изискванията за успешна професионална реализация в областта.
Магистрите, които завършват специалността с успех над 4,40, получават сертификат от ELA (European Logistics Association) за покриване на изискуемите знания за професионална квалификация European Senior Logistician.

Професионална реализация:

Завършилите специалността постигат бърза професионална реализация във всички икономически сектори като заемат средни и високи ръководни позиции в интегрираното управление на процесите във веригата на доставките. Магистрите се реализират успешно в областта на: планиране на снабдяването, производството, дистрибуцията и веригите на доставки; управлението на взаимоотношенията с доставчиците; развитието на продуктите и тяхното въвеждане на пазара; управлението на взаимоотношенията с клиентите; създаването на логистични услуги; управлението на процесите по изпълнение на поръчките; продажбеното и следпродажбеното обслужване; управлението на запасите; консултантските услуги и др. Завършилите специалността са желани кандидати и в различни структури на държавното управление, както и в сферата на образованието и науката.

Специалност Управление на киберсигурността - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението в специалността има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност, органите на централната и местна администрация и търговските фирми, в частност в сферата на киберсигурността. То допринася за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията и на ангажираните в сектора, както и на онези, преминали през обучението в ОКС „бакалавър” в различни научни направления.

Основните направления, върху които пада фокусът на програмата са:

 • най-важните аспекти на мениджмънта на киберсигурността, както и методите, средствата и процедурите за осигуряване на сигурност в киберпространството;
 • системите за управление, информационните и комуникационните системи, свързани със сигурността и защитата на критичната информационна инфраструктура;
 • управлението на ИТ проекти в публичния и частния сектор;
 • придобиване на научни умения при изготвянето на комплексни анализи и на способности и знания при боравенето с различна по вид и сложност информация и нейната защита.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в:

 • органи на централната и местна държавна администрация;
 • банковия и финансов сектор;
 • МВР и службите за сигурност;
 • частни и държавни компании във всички сектори;
 • дружествата за търговска дейност в сектора за сигурност;
 • специализирани фирми в областта на киберсигурността;
 • дейности по организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застрахователната сфера;
 • неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността;
 • научноизследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността.
Специалност Управление на продажбите в търговията (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна  формa на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“, редовно обучение, е със срок на обучение 1 г. (два семестъра). Обучението се осъществява съвместно от катедра „Икономика на търговията“, УНСС и катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов по Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“. В магистърската програма могат да кандидатстват и да се обучават студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления в УНСС и други акредитирани висши училища. Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“ обхваща значими за успешния търговски бизнес аспекти, свързани с постигането на целите на компанията чрез проактивно търговско взаимодействие с клиентите и поддържането на интензивни и дългосрочни връзки с тях. Основните цели на обучението в ОКС „магистър“, специалност „Управление на продажбите в търговията“, са насочени към:

 • познаване и разбиране на теории, принципи и закономерности в областта на управлението на продажбите в търговията;
 • постигане на задълбочени теоретико-приложни знания относно търговията и продажбите, включително продажбите на организираните пазари, разработването на стратегии за ефективно насърчаване растежа на продажбите, управлението на търговските екипи, асортимента, веригите за доставка, сделките по търговско посредничество, рекламата, мърчандайзинга;
 • овладяване на теоретически и практически знания, свързани с управлението на търговската дейност, с управлението на персонала, стоковия асортимент, продажбите, цените, взаимоотношенията с клиентите и доставчиците;
 • приложение на специализирани знания, чрез които се внедряват в практиката нови идеи и решения за утвърждаване на търговския продукт на пазара и нарастване на продажбите.

Професионална реализация:

Завършилите магистри по специалност „Управление на продажбите в търговията“ могат да осъществяват следните основни функции и дейности и да заемат съответните длъжности:

 • мениджъри (изпълнителни и търговски директори, маркетинг мениджъри, продуктови мениджъри, мениджъри „ключови клиенти“ и др.) в големи фирми за търговия, холдинги, търговски вериги и др.;
 • експертни и ръководни длъжности в институции, осъществяващи регулаторни функции в областта на търговията и защитата на потребителите: министерства, комисии (КЗП, ДКСБТ), областни и общински съвети и др.;
 • мениджъри по продажбите в банки, застрахователни агенции, инвестиционни дружества и др.;
 • брокери на лицензираните стокови борси;
 • предприемачи в областта на търговията и други отрасли на икономиката.

На завършилите магистри се предоставя възможност за продължаване на обучението в образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (търговия)“.

Специалност Финанси - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Образователната цел е чрез набор от дисциплини да се предоставят необходимите знания и умения за вземане на решения на високо управленско равнище и за извършване на аналитична и приложна работа.
Целите на обучението са:.

 • да се изградят специалисти с висока степен на познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на бързо променящата се, динамична, непредвидима и сложа финансова и макроикономическа среда;
 • да се формират специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения, да подготвят стратегии за развититето на финансовия сектор, да формулират политика за подобряването на икономическата и финансовата среда въз основа на извършена самостоятелна изследователска и аналитична дейност;
 • да се осигури мотивация за самостоятелната работа и активно участие в учебния процес за целите на придобиването на знания за ефективно използване на различни източници на информация, за извършването на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областна администрация, различни звена на Европейската комисия и др.

Специалност Финанси - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Образователната цел е чрез набор от дисциплини да се предоставят необходимите знания и умения за вземане на решения на високо управленско равнище и за извършване на аналитична и приложна работа.
Целите на обучението са:.

 • да се изградят специалисти с висока степен на познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на бързо променящата се, динамична, непредвидима и сложа финансова и макроикономическа среда;
 • да се формират специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения, да подготвят стратегии за развититето на финансовия сектор, да формулират политика за подобряването на икономическата и финансовата среда въз основа на извършена самостоятелна изследователска и аналитична дейност;
 • да се осигури мотивация за самостоятелната работа и активно участие в учебния процес за целите на придобиването на знания за ефективно използване на различни източници на информация, за извършването на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областна администрация, различни звена на Европейската комисия и др.

Специалност Финансов контрол и финансово право - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната  цел на магистърската програма по специалност „Финансов контрол и финансово право“  е да се подготвят висококвалифицирани специалисти, които притежават високи професионални умения в областта на финансовия контрол и финансовото право. Учебният план  на магистърската програма  съответства  на най-високите образователни стандарти  и включва най-значимите теми,  свързани  с  теорията   и практика  на контрола и  правната наука. В обхвата на учебния план са включени  учебни  дисциплини  като „Теория на финансовия контрол“, „Вътрешен контрол  и  вътрешен одит“, „Контролинг“, „Корпоративни финанси“, „Управленско  счетоводство“, както и „Търговско право“, „Финансово право“, „Банково и борсово право“ и др.. Обучението в програмата цели  придобиването на задълбочени знания и професионални  умения в областта на контрола,  правото,  счетоводството, финансите, както и изграждането  на устойчиви практически умения за работа в екип, вземане на ефективни решения, изграждане на добра институционална комуникативност.

Професионална реализация:

Завършилите програмата по специалността „Финансов контрол и финансово право“ имат широки възможности за професионална реализация  в кон¬тролните  органи  на   публичния сектор като Сметната палата, Национал¬на агенция за приходите, Митническа администра¬ция, Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисия за финансов надзор, Българката народна банка . Налице е също така  висока степен на професионална реализация  в  структурите за вътрешен контрол в публичния и частния сектор като министерства, централни ведомства, държавната и общинската администрация, в банкови и небанкови финансови институции, в застрахователни, осигурителни и корпоративни структури по повод осъществяване контролни  функции. Високото ниво  на професионални знания и умения , които получават студентите по  специалността "Финансов контрол  и финансово право", им дава възможност  за успешна  професионална реализация в  рамките на Европейския съюз, или  да продължат образованието си  в чуждестранни висши учебни заведения.

Специалност Финансов контрол и финансово право - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната  цел на магистърската програма по специалност „Финансов контрол и финансово право“  е да се подготвят висококвалифицирани специалисти, които притежават високи професионални умения в областта на финансовия контрол и финансовото право. Учебният план  на магистърската програма  съответства  на най-високите образователни стандарти  и включва най-значимите теми,  свързани  с  теорията   и практика  на контрола и  правната наука. В обхвата на учебния план са включени  учебни  дисциплини  като „Теория на финансовия контрол“, „Вътрешен контрол  и  вътрешен одит“, „Контролинг“, „Корпоративни финанси“, „Управленско  счетоводство“, както и „Търговско право“, „Финансово право“, „Банково и борсово право“ и др.. Обучението в програмата цели  придобиването на задълбочени знания и професионални  умения в областта на контрола,  правото,  счетоводството, финансите, както и изграждането  на устойчиви практически умения за работа в екип, вземане на ефективни решения, изграждане на добра институционална комуникативност.

Професионална реализация:

Завършилите програмата по специалността „Финансов контрол и финансово право“ имат широки възможности за професионална реализация  в кон¬тролните  органи  на   публичния сектор като Сметната палата, Национал¬на агенция за приходите, Митническа администра¬ция, Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисия за финансов надзор, Българката народна банка . Налице е също така  висока степен на професионална реализация  в  структурите за вътрешен контрол в публичния и частния сектор като министерства, централни ведомства, държавната и общинската администрация, в банкови и небанкови финансови институции, в застрахователни, осигурителни и корпоративни структури по повод осъществяване контролни  функции. Високото ниво  на професионални знания и умения , които получават студентите по  специалността "Финансов контрол  и финансово право", им дава възможност  за успешна  професионална реализация в  рамките на Европейския съюз, или  да продължат образованието си  в чуждестранни висши учебни заведения.

Специалност Форекс и дигитални финансови пазари - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Магистърската програма“ Форекс и дигитални финансови пазари ” е нова с практическа насоченост за търговия на финансовите пазари на фона на продължаващата дигитализация, на въвеждането на иновативни продукти и услуги и на съвременните финансови рискове.
Целта на програмата е да се подготвят конкурентноспособни специалисти, които да умеят да анализират динамиката на търговията на валути, дългови, дялови инструменти и криптовалути, да разработват стратегии за диверсификация на инвестиционни портфейли, управление на валутни и финансови рискове, да прилагат техники за спекулиране и хеджиране с валута, акции облигации и други финансови инструменти. Обучението в магистърската програма дава практически знания за формиране на стратегии за търговия и инвестиране, за подходи за търгуване и инвестиране на финансовите пазари, за управление на финансови и инвестиционни рискове и др. Практическата ориентация на програмата позволява студентите в нея да придобият умения за изработване на ефективни решения в условията на риск и неопределеност и контрол върху изпълнението им и за . използването на нови информационно-технически средства за подпомагане на търговията с различни финансови инструменти на финансовите пазари.

Професионална реализация:

Завършилите магистърска програма ще могат да работят като:

 • Инвестиционни посредници, опериращи на валутни, капиталови и криптовалутни пазари;
 • Специалисти по финансов и инвестиционен анализ и по управление на финансови рискове чрез използването на ключови принципи и инструменти;
 • Валутни дилъри в банкови и небанкови финансови институции;
 • Експерти и мениджъри на финансови отдели в местни и международни компании;
 • Финансови съветници в фирми от финансовия и нефинансовия сектор;
 • Специалисти и експерти по валутни, финансови операции в бизнес организациите и в публичния сектор;
 • Консултанти и експерти по търговия с валута, с дългови инструменти, акции, фючърси и деривати.

Дистанционно обучение - гр. София

Специалност Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма е с много силна практическа насоченост, което дава знания и умения за управление да дигитални стратегии – както в големи компании, така и за малък собствен бизнес.

Разработена е по европейски проект, съвместно с още 5 университета и над 10 компании в различни страни. Преподавателите в програмата имат солидна теоретична подготовка и богат практически опит, някои от тях управляват дигитални и комуникационни агенции или отдели в компании.

Целите на програмата са:

 • Да подготви професионалисти, които да управляват стратегии и кампании в социалните мрежи – Instagram, Facebook, Tik-Tok, LinkedIn и други
 • Да изгради умения за работа с инфлуенсъри
 • Да надгради познанията за социалните мрежи, инфлуенсърите, сайтовете, търсачките, AI, мобилните технологии и други елементи от дигиталния свят
 • Да подготви студентите за работа в дигитални маркетингови агенции или звена в компании
 • Да формира умения за маркетингови изследвания и анализи в дигитална среда и познания за правните аспекти

Професионална реализация:

Завършилите специалността Дигитален маркетинг имат богати възможности за професионална реализация:

 • В дигитални, инфлуенсър маркетинг и други комуникационни агенции
 • Като самостоятелно управляващи на дигитални кампании и дейности за малък собствен бизнес или онлайн магазин
 • В дигитални или комуникационни отдели на компании
 • В администрация или в неправителствени организации

Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Завършилите тази специалност имат възможност и за академична кариера – за продължаване на обучението в ОКС “доктор” или в различни форми на професионално обучение и учене през целия живот.

Специалност Маркетинг - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.
Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министерства и ведомства.

Специалност Маркетинг - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министерства и ведомства.

Специалност Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти; управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др..

Специалност Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти; управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.

Специалност Международен мениджмънт - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма „Международен мениджмънт” е насочена към студенти и експерти мотивирани да станат глобални мениджъри. Програмата осигурява солидни познания в международното управление заедно със солидни основи по икономика, маркетинг и финанси с цел развитие на ръководители, които могат да мислят аналитично и да вземат решения в критични ситуации.
Съвременните предизвикателства от бързото развитие на дигитализацията и на прехода към устойчив и зелен бизнес изискват професионалисти със задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения, на управлението на международните инвестиционни проекти и интелектуалните продукти, на международния бизнес и маркетинг. Целта е да даде специализирана подготовка на специалисти за работа в глобална и международна среда
Магистърската програма предоставя теоретична подготовка, както и богат набор от аналитични инструменти, които ще позволят на завършилите да се развиват успешно в международна бизнес среда. Целта на специализираната подготовка е обучаемите в програмата да получат знания за европейската бизнес среда, за интеграционните процеси в Европа, за европейската иновационна политика, както и да получат умения за прилагане на подходи и методи за стратегически анализ, за прогнози на промените в международния бизнес и външноикономическите операции.

Професионална реализация:

Завършилите „Международен мениджмънт” в най-висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на ръководни позиции в държавната и местна администрация, в международни компании, финансови институции и др. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.
Завършилите магистърската програма ще бъдат напълно подготвени да работят в глобална корпоративна среда, да решават проблеми свързани с глобален маркетинг и финанси, с глобалната верига на стойността, междукултурните различия и интернационализацията на продукти на международните пазари. Програмата дава необходимата квалификация за заемане на професионални позиции в консултантски фирми, индустриални и търговски мултинационални компании, логистични компании, иновативни старт-ъп компании, международни организации, публична администрация, международни екипи по иновативни изследователски и приложни проекти и др.

Специалност Международни финанси и бизнес - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

Цели на обучението:

„Международни финанси и бизнес“ е утвърдена магистърска програма, разработена и предлагана съвместно от катедра „МИО и бизнес“ и катедра „Финанси“. Специалността цели да осигури на студентите задълбочени познания за принципите и механизмите на функциониране на международните финансови пазари, основните участници и инструментите, търгувани на тях, както и за ролята на финансите в съвременния бизнес. Благодарение на включените в програмата дисциплини, само в рамките на два семестъра студентите имат възможност да изградят цялостна представа за международните финансови пазари, връзката им с реалната икономика и тяхното влияние върху глобалната икономическа среда. По конкретно, целите на обучението са:

 • да даде специализирана подготовка на бъдещи професионалисти със задълбочени управленски знания и умения в областта на международните финанси и международния бизнес;
 • да развива умения за анализиране и вземане на решения в сложни бизнес и финансови ситуации на корпоративно и макро ниво;

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Международни финанси и бизнес” във висока степен отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в национални и международни институции, местни, чуждестранни и мултинационални корпоративни структури. Те притежават солидни финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за професионална реализация като финансови специалисти и финансови мениджъри в международни компании, в банкови и небанкови финансови институции (застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, FinTech) или като специалисти във финансови регулаторни органи (Българска народна банка, Комисия за финансов надзор), в държавната и бизнес администрация. В допълнение, завъшилите биха могли да се реализират като мениджъри по съответствието, по управление на риска, като финансови анализатори и консултанти.
Завършилите специалност “Международни финанси и бизнес” имат възможност за продължаване на обучението в ОНС „Доктор”.

Специалност Мениджмънт в туризма - 2 сем

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

 •  Разработване и прилагане на стратегии в туристическата индустрия.
 •  Планиране, организиране и осъществяване на пазарни изследвания и количествени анализи.
 •  Взимане на самостоятелни управленски решения.
 •  Да отговори на изискванията на пазара по повод удовлетворяване на съвременните очаквания на българските и международните туристи.
 •  Да предостави допълнителни специализирани и практически знания в областта на туристическата индустрия.
 •  Управление на различни специализирани видове туристически бизнес.
 •  Да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на туризма.
 •  Да удовлетвори нуждите на изпълнителната власт в България за квалифицирани кадри в национални и местни органи на управление.
 •  Да предложи високо специализирани и практически приложими знания в областта на туризма.
 •  Да отговори на изискванията на пазара за придобиване на магистърска специалност в рамките на кратък период от време за всички работещи в сектора, но непритежаващи специално образование.

Професионална реализация:

Придобитите знания и умения на завършилите обучението си в ОКС „магистър” на специалност „Мениджмънт в туризма” допринасят за тяхната пълноценна реализация в глобалния туристически бизнес. Завършилите специалност „Мениджмънт в туризма” в ОКС „магистър” имат възможност за успешна професионална реализация в местни, национални и международни туристически администрации, високо категорийни места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, кетъринг фирми, туристически агенции, туроператорски фирми и други видове туристическа стопанска дейност в различните подсектори на туристическата индустрия. Завършилите специалност „Мениджмънт в туризма” в ОКС „магистър” имат възможност за продължаване на обучението в докторската програма „Икономика и управление (туризъм)”.
Катедра „Икономика на туризма” осъществява директни международни контакти и създава перспективи за успешна реализация на магистрите в международни туристически организации, асоциации и фирми.

Специалност Публичен финансов мениджмънт - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалност Счетоводство и контрол - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалност “Счетоводство и контрол” е една от най-старите официално обособени икономически специалности в света. Многовековното развитие на специалността е най-убедителното доказателство за нейния научно-познавателен характер, непреходност и значимост. Днес няма сфера в социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова, където счетоводството и контролът да не намират приложение. Авторитетът на специалността силно нараства в условията на пазарна икономика, при която счетоводството е важна информационна система, а създаваните чрез нея финансови отчети са основен източник на информация за формулиране на управленски решения. В съвременния свят,
счетоводнопознавателният процес се утвърди като логическо единство от базово икономическо изследване, фактологично отчетно отразяване на сделките, вътрешно финансово контролиране на операциите, икономически анализ и финансово планиране.
Учебният план на специалност “Счетоводство и контрол” е разработен в три варианта, съобразно придобитата квалификация и специалност в ОКС “бакалавър” – 1 година (2 семестъра) за студентите завършили специалност “Счетоводство”, “Счетоводство и контрол” или “Финансов контрол” в ОКС “бакалавър”; 1,5 година (3 семестъра) за студенти от други икономически специалности и 2 години (4 семестъра) за неикономисти. Целите на обучението по специалността включват:
• развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания от областта на счетоводството и финансовия контрол;
• развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и
диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
• развитие на компетенции, необходими на завършилите ОКС „магистър“: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Счетоводство и контрол”, ОКС „магистър“, Дистанционно обучение имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в следните сфери:
• банкова система;
• публична администрация;
• капиталови пазари;
• застраховане и социално осигуряване;
• финансово-счетоводните подразделения на предприятията;
• финансовия контрол.
Завършилите специалността “Счетоводство и контрол” могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности.
Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалност “Счетоводство и контрол” е една от най-старите официално обособени икономически специалности в света. Многовековното развитие на специалността е най-убедителното доказателство за нейния научно-познавателен характер, непреходност и значимост. Днес няма сфера в социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова, където счетоводството и контролът да не намират приложение. Авторитетът на специалността силно нараства в условията на пазарна икономика, при която счетоводството е важна информационна система, а създаваните чрез нея финансови отчети са основен източник на информация за формулиране на управленски решения. В съвременния свят,
счетоводнопознавателният процес се утвърди като логическо единство от базово икономическо изследване, фактологично отчетно отразяване на сделките, вътрешно финансово контролиране на операциите, икономически анализ и финансово планиране.
Учебният план на специалност “Счетоводство и контрол” е разработен в три варианта, съобразно придобитата квалификация и специалност в ОКС “бакалавър” – 1 година (2 семестъра) за студентите завършили специалност “Счетоводство”, “Счетоводство и контрол” или “Финансов контрол” в ОКС “бакалавър”; 1,5 година (3 семестъра) за студенти от други икономически специалности и 2 години (4 семестъра) за неикономисти. Целите на обучението по специалността включват:
• развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания от областта на счетоводството и финансовия контрол;
• развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и
диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
• развитие на компетенции, необходими на завършилите ОКС „магистър“: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Счетоводство и контрол”, ОКС „магистър“, Дистанционно обучение имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в следните сфери:
• банкова система;
• публична администрация;
• капиталови пазари;
• застраховане и социално осигуряване;
• финансово-счетоводните подразделения на предприятията;
• финансовия контрол.
Завършилите специалността “Счетоводство и контрол” могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности.
Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол - 4 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалност “Счетоводство и контрол” е една от най-старите официално обособени икономически специалности в света. Многовековното развитие на специалността е най-убедителното доказателство за нейния научно-познавателен характер, непреходност и значимост. Днес няма сфера в социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова, където счетоводството и контролът да не намират приложение. Авторитетът на специалността силно нараства в условията на пазарна икономика, при която счетоводството е важна информационна система, а създаваните чрез нея финансови отчети са основен източник на информация за формулиране на управленски решения. В съвременния свят,
счетоводнопознавателният процес се утвърди като логическо единство от базово икономическо изследване, фактологично отчетно отразяване на сделките, вътрешно финансово контролиране на операциите, икономически анализ и финансово планиране.
Учебният план на специалност “Счетоводство и контрол” е разработен в три варианта, съобразно придобитата квалификация и специалност в ОКС “бакалавър” – 1 година (2 семестъра) за студентите завършили специалност “Счетоводство”, “Счетоводство и контрол” или “Финансов контрол” в ОКС “бакалавър”; 1,5 година (3 семестъра) за студенти от други икономически специалности и 2 години (4 семестъра) за неикономисти. Целите на обучението по специалността включват:
• развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания от областта на счетоводството и финансовия контрол;
• развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и
диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
• развитие на компетенции, необходими на завършилите ОКС „магистър“: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Счетоводство и контрол”, ОКС „магистър“, Дистанционно обучение имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в следните сфери:
• банкова система;
• публична администрация;
• капиталови пазари;
• застраховане и социално осигуряване;
• финансово-счетоводните подразделения на предприятията;
• финансовия контрол.
Завършилите специалността “Счетоводство и контрол” могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности.
Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Управление индустрията на гостоприемството с преподаване на английки език - 2 сем.

Двусеместриалната магистърска специалност „Управление индустрията на гостоприемството с преподаване на английски език” е разработена, за да отговори на търсенето на висококвалифицирани специалисти за работа в глобалната туристическа индустрия. Учебният план е предназначен за български и чуждестранни студенти.

Туризмът е индустрия, която продължава да генерира 14% от БВП на България, а в световен мащаб е експортен сектор номер едно. Неговото правилно управление и далновидна политика ще доведат до подобряване на показателите му и ще бъдат максимално полезни за всички, решили да упражняват икономическа дейност. Това определя избора на тази магистърска специалност, която е особено актуална в съвременните икономически и образователни условия.

Обучението има за цел:

 •  Създаване и прилагане на стратегии в глобалната туристическа индустрия.
 •  Планиране, организиране и осъществяване на пазарни изследвания и количествени анализи в туризма.
 •  Взимане на самостоятелни управленски решения.
 •  Да отговори на изискванията на пазара по повод удовлетворяване на съвременните очаквания на българските и международни туристи.
 •  Да предостави допълнителни специализирани и практически знания в областта на туристическата индустрия.
 •  Управление на различни специализирани видове туристически бизнес.
 •  Да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на туризма.
 •  Да удовлетвори нуждите на изпълнителната власт в България за квалифицирани кадри в национални и местни органи на управление.
 •  Да предложи високо специализирани и практически приложими знания в областта на туризма.
 •  Да отговори на изискванията на пазара за придобиване на магистърска специалност в рамките на кратък период от време за всички работещи в сектора, но непритежаващи специално образование.

.

Придобитите знания и умения на завършилите в магистърската програма „Управление индустрията на гостоприемството” с преподаване на английски език допринасят за пълната им реализация в глобалния туристически бизнес. Завършилите специалност „Управление индустрията на гостоприемството” имат възможност за успешна професионална реализация в местни, национални и международни туристически администрации, настаняване от висок клас, заведения за хранене и развлечения, кетъринг компании, туристически агенции, туроператори и други видове туристически бизнес в различните подсектори на туристическата индустрия. Завършилите „Управление индустрията на гостоприемството” имат възможност да продължат обучението си в докторската програма по икономика и управление (туризъм).
Катедрата „Икономика на туризма” осъществява директни международни контакти и създава перспективи за успешна реализация на магистърски степени в международни туристически организации, асоциации и компании.

Специалност Управление на международни проекти - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма „Управление на международни проекти” има за цел специализирана подготовка на студентите със задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните проекти и тяхното приложение. Отличителни черти на тази програма е предприемачески подход към управлението на проекти, който включва управление на корпоративни проекти, проекти за сътрудничество и публично-частни партньорства, както социални, между културни и екологични аспекти.
Обучението по управление на международни проекти има за цел:

 • да даде специализирана подготовка на професионалисти със задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на управлението на международни и европейски проекти;
 • да формира знания за справяне в динамичната и изключително сложна проблематика на инвестиционните проекти;
 • да развива умения за анализиране и вземане на решения в сложни бизнес и финансови ситуации на проектно равнище, както и в контекста на междуинституционални и бизнес взаимовръзки.

  

Професионална реализация:

Обучението по тази програма осигурява специализирана подготовка за мениджъри и професионалисти, които придобиват задълбочени знания и компетенции за съвременни подходи и методи за управление на международни проекти и за бизнес процеси свързани с проектното програмиране на европейско и национално равнище и вземане на решения в динамична среда. Програмата подготвя специалисти, които могат управляват изпълнението на проекти в национални, международни компании, в публичния сектор и в неправителствени организации. Завършилите също така притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални компании
Придобитите знания от обучението позволяват на завършилите магистри да бъдат ръководители на проекти, на екипи, координатори и експерти, специалисти а финансовото управление (отчет, контрол на проекти и програми), консултанти по управление на проекти в бизнеса, с публичния и неправителствения сектор, консултанти по комуникации, одитори за техническото и административно изпълнение на проектите. Завършилите също могат да разработват, управляват и изпълняват проекти в сферата на информационните технологии и на иновативни бизнес проекти.

Специалност Управление на търговски вериги - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да подготви висококвалифицирани мениджъри и изследователи в областта на управлението на търговските вериги.

Учебното съдържание е разработено в съответствие с изискванията за осигуряване на задълбочена специализирана теоретична и практико-приложна подготовка, съобразена с предизвикателствата пред развитието и управлението на функциониращите търговски вериги.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират в национални, чуждестранни и смесени обединения на: търговски вериги в сектора за бързооборотни стоки, хипермаркети и молове, ресторантьорски вериги за бързо хранене, хотелиерски и ресторантьорски вериги, търговски вериги за потребителска електротехника, търговски вериги „Направи си сам” и Кеш енд Кери, логистични центрове и др. Те може да работят като: изпълнителни директори на търговски вериги, търговски директори, маркетинг мениджъри, мениджъри по продажбите, търговски представители, регионални мениджъри, мениджъри „Ключови клиенти”, регионални директори, мениджъри по покупките, бранд мениджъри и др.

Специалност Финансов мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението в специалността е ориентирано към добрите практики на водещи университети в света и в Европа. Голяма част от съдържанието на учебните дисциплини има практико - познавателен характер и разглежда актуални проблеми от практиката.
Целите на обучението са:

 • Формиране у бъдещите магистри на необходимите знания за успешна реализация в областта на финансовото управление;
 • Формиране у бъдещите магистри на необходимите умения за работа в екип и вземане на решения на високо управленско равнище;
 • Изграждане на способности за извършване на научно-изследователска, аналитико-приложна и методологическа работа.
 • Изграждане и развитие на способността на студентите да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори,преподаватели и научно-изследователски кадри.
Дипломираните магистри могат да работят в следните сфери: в банковата система, държавната администрация, капиталовите пазари, застраховането, социалното осигуряване, консултантските бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др.

Специалност Финансов мениджмънт - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението в специалността е ориентирано към добрите практики на водещи университети в света и в Европа. Голяма част от съдържанието на учебните дисциплини има практико - познавателен характер и разглежда актуални проблеми от практиката.
Целите на обучението са:

 • Формиране у бъдещите магистри на необходимите знания за успешна реализация в областта на финансовото управление;
 • Формиране у бъдещите магистри на необходимите умения за работа в екип и вземане на решения на високо управленско равнище;
 • Изграждане на способности за извършване на научно-изследователска, аналитико-приложна и методологическа работа.
 • Изграждане и развитие на способността на студентите да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори,преподаватели и научно-изследователски кадри.
Дипломираните магистри могат да работят в следните сфери: в банковата система, държавната администрация, капиталовите пазари, застраховането, социалното осигуряване, консултантските бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др.

Дистанционно обучение - гр. Хасково

Специалност Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалност “Счетоводство и контрол” е една от най-старите официално обособени икономически специалности в света. Многовековното развитие на специалността е най-убедителното доказателство за нейния научно-познавателен характер, непреходност и значимост. Днес няма сфера в социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова, където счетоводството и контролът да не намират приложение. Авторитетът на специалността силно нараства в условията на пазарна икономика, при която счетоводството е важна информационна система, а създаваните чрез нея финансови отчети са
основен източник на информация за формулиране на управленски решения. В съвременния свят, счетоводно познавателният процес се утвърди като логическо единство от базово икономическо изследване, фактологично отчетно отразяване на сделките, вътрешно финансово контролиране на операциите, икономически анализ и финансово планиране.
Учебният план на специалност “Счетоводство и контрол” ОКС „магистър“ редовна форма на обучение, предназначен за завършили професионален бакалавър е разработен, съобразно придобитата квалификация в ОКС “професионален бакалавър” – 2 години. Целите на обучението по специалността включват:
• развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания от областта на счетоводството и финансовия контрол;
• развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и
диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
• развитие на компетенции, необходими на завършилите ОКС „магистър“: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Счетоводство и контрол”, ОКС „магистър“, Редовно обучение имат големи
възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в следните сфери:
• банкова система;
• публична администрация;
• капиталови пазари;
• застраховане и социално осигуряване;
• финансово-счетоводните подразделения на предприятията;
• финансовия контрол.
Завършилите специалността “Счетоводство и контрол” могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности.
Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол- 2 сем. -Хасково

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол- 3 сем. -Хасково

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол- 4 сем. -Хасково

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Управление на маркетинга с преподаване на англ. език - 2 сем. Хасково

Цели на обучението:

Основната цел на курсовете в магистърската програма „Маркетинг и мениджмънт“ е подготовката на висококвалифицирани специалисти за средния и висшия мениджмънт, които могат да формулират, изследват и анализират неструктурирани проблеми, свързани с маркетинга на организацията, да разработват и прилагат специално разработени изследователски инструменти; да предлагат и обосновават нестандартни и креативни управленски решения, взети въз основа на задълбочен анализ на голям брой фактори, влияещи върху маркетинговите дейности в организации с различен предмет на дейност.


Допълнителни цели на обучението в магистърската програма „Управление на маркетинга“ са следните:

Задълбочаване и доразвиване на знанията на студентите в областта на маркетинга до специализирано/експертно ниво;

Изграждане/доразвиване на знания и умения, необходими за търсене, оценка, обработка и анализ на голямо количество структурирани и неструктурирани данни с цел формулиране на нестандартни/креативни решения на маркетингови проблеми;

Изграждане/доразвиване на знания и умения за средно и висше управленско ниво, като например: вземане на решения; подбор и управление на човешки ресурси; ръководене на процесите на разработване и прилагане на стратегии и програми в областта на маркетинга; оценяване на работата на отделни лица, екипи и организации въз основа на набор от маркетингови показатели.

Професионална реализация:

Магистърската програма „Маркетинг мениджмънт“ отваря вратата към управлението на маркетингови дейности както в търговски, така и в нетърговски организации. Отличните възможности за професионална реализация се дължат на знанията, уменията и компетенциите за анализиране на проблеми и предлагане на работещи решения.

Със своите знания, умения и професионални компетенции завършилите „Маркетинг и мениджмънт“ са добре подготвени да заемат експертни и средни управленски длъжности, а в бъдеще - и висши ръководни длъжности в широк кръг организации: държавни и местни органи на властта (министерства, комитети, агенции, областни администрации); големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации; публични и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните услуги; финансови институции (банки, фондови борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, браншови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят в специализирани агенции за маркетингови услуги: рекламни агенции, PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании и други.

Направление: Обществени комуникации и информационни науки

Редовно обучение

Специалност Връзки с обществеността - 2 сем.

 

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма по "Връзки с обществеността" цели получаването на актуални знания и практически умения в областта на пъблик рилейшънс, институционалните и корпоративните комуникации като елемент от цялостната социална система. С примери от българската и световната практика са проследени и трансформациите на PR в онлайн среда за ефективно дигитално присъствие чрез идентифициране на правилните комуникационни канали, прецизно таргетиране на целеви публики и креативни подходи за ангажирането им в краткосрочни и дългосрочни проекти с информационен, социален или продуктов характер.

Магистърската програма цели да обучи бъдещите PR експерти да осмислят възникването и утвърждаването на PR професията, място и значението й в управленските процеси на организациите. Бъдещите специалисти ще усвоят принципите и професионалните техники на имиджмейкърството (изграждане на положителен персонален, корпоративен и медиен образ), ще могат успешно да планират, организират и измерват ефективността на онлайн комуникациите в социални медии и други дигитални платформи.

Професионална реализация:

Успешно завършилите магистърската програма „Връзки с обществеността“ могат да се реализират професионално като комуникационни мениджъри, отговарящи пряко за планирането, организирането, координирането, контролирането и оценяването на комуникационните дейности в министерства и институции, в държавната администрация като цяло, в правителствени и неправителствени организации, компании, фондации, комуникационни агенции и др.; да бъдат ръководители, говорители и специалисти по пъблик рилейшънс в пресцентрове, дирекции, връзки с медиите, протокол и др.; да заемат длъжности на PR експерти, които имат компетентността да изготвят информационно и убеждаващо съдържание, предназначено за вътрешни или външни публики на организацията, да осъществяват медиапланиране, както и да намират най-ефективните форми и средства за взаимодействие с обществеността, организациите и медиите; да работят като PR специалисти, които могат да организират и планират успешни кампании в различни сфери и да прилагат ефективни техники за справяне с кризисни ситуации.

Специалност Медии и журналистика със спец. "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развиване на специфични умения, необходими за работа в сферата на различни типове медиен бизнес;
 • задълбочена подготовка в специализираното поле на бизнес журналистиката;
 • развиване на практически умения за работа в продуцентската сфера;
 • задълбочаване и развиване на практически умения за работа с аудиовизуални медийни продукти.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да намерят успешна реализация като: икономически журналисти, продуценти на различни типове медийно съдържание, наблюдатели и коментатори в печатните и електронни медии по всички икономически, финансови, управленски и други теми; специалисти за връзки с обществеността към частни фирми и PR-агенции; организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на бизнесмени; специалисти-консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес на частни фирми и организации с обществено значима цел; професионални медийни кадри за работа в институциите, осъществяващи интеграционните връзки на България с Европейския съюз и глобализиращата се световна икономика.

Специалност Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са развиване на умения за:

 • изграждане на положителен корпоративен и медиен образ;
 • ефективна работа с масмедиите в съвременното общество;
 • професионално управление (анализиране, планиране, програмиране и оценка) на публичните комуникации на широк спектър от агенции, фирми, компании, държавни институции и международни организации;
 • анализ на медийните организации и адекватно планиране на комуникационни кампании;
 • формулиране на ефективни PR-стратегии и съставяне на концепции за комуникационни кампании;
 • овладяване на техники за поддържане на ефективни отношения с медиите и организиране на специални събития;
 • проактивни действия при възникване на кризисни ситуации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като: мениджъри за връзки с обществеността, отговарящи пряко за планирането, организирането, координирането и контролирането на комуникационните дейности в министерства и ведомства, в държавната администрация като цяло, в правителствени и неправителствени организациии, в частни фирми, фондации и др.; ръководители, говорители и специалисти по пъблик рилейшънс в пресцентровете, дирекциите и направленията по информационна политика, връзки с медиите, протокол и др.; PR експерти и длъжностни лица с компетентност да изготвят информационни съобщения, предназначени за вътрешни или външни публики на организацията, да осъществяват медиапланиране, както и да намират най-ефективните форми и средства за взаимодействие с обществеността, организациите и медиите; PR стратези, които могат да организират и планират успешни кампании и да прилагат успешни техники за справяне с кризисни ситуации.

Специалност Мултимедийна журналистика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Основната цел на специалността „Мултимедийна журналистика“ е да надгради знанията и практическите умения на бъдещи и настоящи журналисти и специалисти по комуникации в областта на медиите и медийния пазар. Да развият задълбочени професионални компетенции в областта на качествената журналистика.
В прагматичен план студентите ще усвоят познания и умения за:

 • създаване на мултимедийно съдържание за различни медийни платформи;
 • писане и заснемане на визуални истории
 • техники за интервюиране
 • качествена журналистическа работа в цифрова среда
 • използване на целия инструментариум за журналистически разследвания по отворени източници (OSINT), достъпни в цифрова среда;
 • употреба на модерните журналистически формати като платформите за проверка на факти;
 • отразяване на истории в конфликтни зони;
 • продуциране на новини и управление на информационни потоци;
 • отразяване на капиталови базари, банков и финансов сектор, икономически и финансови кризи;
 • познаване в дълбочина на медийния пазар.

Професионална реализация:

Специалистите, завършили магистърска програма „Мултимедийна журналистика“ в УНСС, ще могат успешно да се реализират като:

 • репортери и мултимедийни журналисти;
 • водещи на публицистични и актуални предавания;
 • продуценти и отговорни редактори;
 • факт-чекъри.

Подготвените специалисти в тази магистърска програма ще имат възможност за успешна кариера в телевизии, онлайн медии и дигитални платформи, пресцентрове и комуникационни компании.

 

Специалност Спортна журналистика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма по „Спортна журналистика“ е конструирана за задоволяване потребността на спортните редакции на медиите от квалифицирани и компетентни репортери, журналисти в радио, телевизия, преса, онлайн медии.
Магистърската програма е насочена към формиране на изискваните за образователно-квалификационната степен знания (теоретични и фактологически), умения (познавателни и практически) и компетентности: самостоятелност и отговорност, комуникативни и социални познания, професионализъм. Дисциплините, включени в програмата, предоставят на студентите следните основни знания:

 • Типология на спортните медии и на компетенциите в тях
 • Практиката на видни български спортни журналисти
 • Особености на спортното право
 • Специфика на финансирането на спорта
 • Техники и успешни практики на спортния PR

Обучението по дисциплината формира у студентите следните основни умения:

 • Креативно мислене
 • Боравене с информационни източници
 • Създаване на текстове
 • Техники на говоренето и поведение в ефир и на екран.

 

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма може да заемат длъжностите, за които, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, се изисква магистърска степен на образование – редактор, завеждащ редакция, заместник-главен редактор, главен редактор в национални и местни медии.

Направление: Политически науки

Редовно обучение

Специалност Дипломация и стратегически анализ - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Магистърската програма предлага аналитична подготовка и изграждане на професионални умения в две обширни области, които са в тясно взаимодействие. В отговор на все по-нарастващото интензифициране на международните взаимодействия се осъществява взаимно преплитане на изследванията и обучението в областта на международните отношения и дипломацията и стратегическия анализ. Това е приложимо както в сферата на държавното управление и външните отношения на държавата, така и при международната дейност на недържавни субекти и бизнес структури, а също и при взимане на решения в рамките на международни институции на наднационално ниво.
Завършилите магистърската програма задълбочават знанията и уменията си в насоки, съществени за работа в сферата на национални и международни институции, изследователски, консултантски и бизнес организации. Обучението е изградено с оглед изискванията на практиката и отговаря на предизвикателствата пред сигурността и съвременната политика, икономика и управление.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Дипломация и стратегически анализ“ в ОКС „Магистър“ притежават необходимата професионална компетентност и имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • Експерти в сферата на международните връзки и комуникации, управлението на програми и проекти с международно участие;
 • Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи;
 • Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина;
 • Референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана;
 • Външнополитически коментатори и анализатори в средствата за масова информация;
 • Специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, вносно-износни дружества, както и в представителства на транснационални корпорации, фирми със смесено участие;
 • Служители в структурите на Европейския съюз и други международни организации и институции у нас и в чужбина.
Специалност Дипломация и стратегически анализ с преподаване на английски език - 2 сем.

Regular form of education


GOALS OF THE PROGRAMME

The master's program offers analytical training and professional skills building in two broad areas that work closely together. In response to the growing intensification of international interactions, research and training in the field of international relations and diplomacy and strategic analysis are converging and intertwining. This is applicable both in the field of public administration and foreign relations, and in the international activities of non-state actors and business structures, as well as in the participation and influence in decision-making within international institutions at supranational level.

The master's program is also in line with the requirements of working in the field of: national and international business; governance in foreign and world politics and economics; regional, European integration and global institutions; the non-governmental sector.

Graduates of this master's program expand and deepen their knowledge and skills in the main areas essential for working in the field of national and international institutions, research, consulting and business organizations. The training corresponds to the requirements of practice and meets the challenges of contemporary international politics, security, economics and governance.

PROFESSIONAL REALIZATION

Graduates of Diplomacy and Strategic Analysis MA Program have the necessary professional competence and potential for career development as:

 • Experts in the field of international relations and communications; international programs and projects management;
 • Civil servants, foreign policy experts and advisors in central government agencies;
 • Diplomatic servants at the Ministry of Foreign Affairs and its structures abroad;
 • Officers and analysts in the Bulgarian security and defense departments;
 • Foreign affairs commentators and analysts for mass media;
 • Specialists at the international departments of state institutions, non-governmental, non-profit public organizations, chambers of commerce, customs agency, import-export companies, as well as in representations of transnational corporations, companies with foreign ownership;
 • Employees in the structures of the European Union and other international organizations and institutions at home and abroad.
Специалност Международни отношения: "Управление на конфликти"- 2 сем.
Специалност Национална сигурност 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Програмата представлява интерес за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие в специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения. Курсът е съобразен също с изискванията на работата в сферата на: управлението на националната сигурност във външната и световната политика и икономика; националния и международния бизнес; евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор.

Професионална реализация:

Възможностите за реализация са в няколко направления:

 • Централни и местни структури на държавните институции от сферата на националната сигурност;
 • Ръководители и изпълнители на различни дейности, свързани със сигурността на държавни и частни фирми;
 • Научно-изследователска дейност;
 • Експерти в неправителствени организации;
 • Експерти в структури на ЕС по проблемите на националната и международната сигурност.
Специалност Политика и бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността съответства на водещите световни тенденции в областта на висшето образование и е съобразена със спецификата на българската практика. Тя запълва специфична „ниша“ на българския образователен пазар. Обучението в нея постига симбиоза между бизнеса и политиката като две ключови и взаимообвързани сфери на съвременното общество. Специалността дава на студентите специализирани знания, от сферата на политиката и бизнеса. У тях се формират знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни взаимосвързани социални, политически и икономически процеси.
Основните цели на обучението са:

 • разкриване на значимостта на връзката между политиката и бизнеса на различни равнища: институционално, функционално и аналитично;
 • усвояване на знания и практически умения за управление на отношенията и процесите в политиката и бизнеса;
 • изграждане на специалисти с интердисциплинарна подготовка за професионална реализация в политически и бизнес структури.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • развиващи и управляващи собствен бизнес;
 • политически анализатори в институции на централната и местната власт;
 • бизнес анализатори в държавни и частни бизнес компании;
 • експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел;
 • координатори, експерти и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции;
 • съветници и сътрудници на политици и бизнес собственици;
 • лобисти и застъпници;
 • политически и бизнес PR специалисти;
 • медийни коментатори и анализатори.

Направление: Социология,антропология и науки за културата

Редовно обучение

Специалност Социология и психология на управлението (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

„Социология и психология на управлението“ е съвместна магистърска програма, реализирана от Университета за национално и световно стопанство в партньорство с Великотърновски университет. Програмата съчетава теоретико-методологическите достижения на социологията и психологията, приложими в процеса на постигане на оптимални форми както на корпоративно и бизнес, така и на обществено и държавно управление. Основните цели на обучението са повишаване на човешкия, социален и културен капитал на студентите чрез усвояване на фундаментално теоретико-методологическо познание, компетентности и практически умения за асертивно лидерство, организация и управление; формиране на мрежа от взаимодействащи хора с висока професионална компетентност, подготвена и мотивирана да постигне качествено ново ниво в областта на корпоративното и бизнес, общественото и държавно управление.

Професионална реализация:

Завършилите имат възможност за успешна професионална реализация в сферите на висшия и среден бизнесмениджмънт; управлението на нестопански организации; структурите и институциите на държавната администрация и управление на мастно и национално ниво; управлението на проекти и инициативи, изискващи познания и умения в областта на икономиката, психологията, социологията и други сродни области; администрацията в сферата на образованието и научно-изследователската дейност.

Специалност Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са да осигури на обучаващите се:

 • фундаментална теоретична подготовка за съвременните национални и глобални социално-икономически процеси и обществени трансформации;
 • приложни знания за същността, принципите и методите на емпиричните социални, политически, миграционни и демоскопски изследвания;
 • адекватни практически умения за извършване на социален анализ и използване на изследователските резултати;
 • знания и умения за управление на научни и приложни социални проекти. 

Професионална реализация:

Съчетаването на теоретична, методологическа и практическа подготовка с интердисциплинарен характер позволява да се формират специалисти, които могат да се реализират упешно като: аналитични специалисти; преподаватели и изследователи; ръководители, експерти и анализатори в агенции за социални, политически, маркетингови и рекламни изследвания, в отдели за анализи и прогнози на бизнес, правителствени и неправителствени организации; ръководители и оценители на национални и европейски научни и приложни програми и проекти; експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени при изследването, анализа и управлението на социални и икономически процеси; специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации; анализатори и коментатори в средствата за масова информация; консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти.  

Специалности – допълнителен прием - летен семестър на учебната 2023/2024 година Редовно и дистанционно обучение