Специалности – допълнителен прием - летен семестър на учебната 2023/2024 година

Търсене
Форма на обучение
Продължителност на обучение
Град
Тип плащане
Език на преподаване
Прием
Специалности с международни университети
Специалности с университети в България
Специалности - допълнителен прием - летен семестър на учебната 2023/2024 година
Не бяха открити направления и специалности, които да отговарят на Вашите критерии. Опитайте отново!

Направление: Администрация и управление

Редовно обучение

Специалност Бизнес администрация - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация със специализация " Глобални операции и аналитични инструменти (двойна магистърска програма на английски език)" с университет Абъртай, Шотландия

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Динамичното развитие на бизнес отношенията в България и особеностите на прехода към глобална пазарна икономика налагат усъвършенстване на съществуващите в момента учебни програми в УНСС и най-вече на тези, които трябва да задоволяват потребностите на бизнеса от управление на средно и високо ниво. Завършилите трябва да притежават необходимите съвременни знания и умения за управление на бизнес структури и подсистеми.

Учебната програма е съобразена с изискванията на учебните програми на Abertay University – уважаван партньор на УНСС и лидер в международното MBA обучение. Тази акредитация дава възможност за получаване на две дипломи съответно от УНСС и от AU. Поради тази причина се изисква кандидатите да владеят английски език.

Основни учебни цели :

 • Усвояване на всички необходими фундаментални и специални знания и умения за успешна реализация на завършилите на средно и по-високо ниво на управление;
 • Подготовка на завършилите като универсални специалисти за решаване на проблеми с подобрени лидерски качества;
 • Създаване на нагласа за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения.

 

Професионална реализация:

Завършилите магистърска степен по бизнес администрация отварят възможност за успешна професионална реализация като:

 

 • ръководители на средни и по-високи управленски нива на организации;
 • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирмите;
 • съветници на висшето ръководство в бизнес организации;
 • специалисти по управление и експерти в R&D отделите на организациите;
 • консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани компании и изследователски организации.

Завършилите магистърска програма по бизнес администрация имат възможност да продължат обучението си в следдипломна степен по всички икономически, социални и природни науки.

Специалност Дигитален публичен мениджмънт - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърска програма „Дигитален публичен мениджмънт“ е съвместен образователен  проект на катедрите по „Публична администрация“, „Информационни технологии и комуникации“ и Министерството на електронното управление. Тя е проектирана да предостави по-висока добавена стойност на студентите като предоставя комплекс от модерни управленски и технологични знания, необходими за въвеждане и развитие на електронното управление на всички нива в структурата на българската публична администрация. Изграждането на модерна администрация посредством ИКТ ще доведе до повишаване на ефективността, ефикасността, прозрачността, достъпа до обществени услуги и участието на гражданите.

Специфичен акцент се поставя върху:

 • разбирането на процесите  на дигитална трансформация на обществото, и в частност предизвикателствата пред публичната администрация и електронното управление;
 • детайлен преглед на практиките в областта на дигиталната трансформация и електронното управление в България, с оглед актуалното и бъдещо развитие на хоризонталната политика;
 • необходими знания, свързани с дигиталния мениджмънт като концепция и с практиките на електронното управление в България, включително административното обслужване, електронното правителство, умната администрация, кибер сигурността през призмата на развитието на публичната администрация.

Конкретните цели на магистърската програма са:

 • Да подготвя ръководни кадри на национално и местно равнище за разработването на политики в областта на електронното управление;
 • Да подготвя експерти за реализация на политиките за електронно управление в четирите основни направления за комуникация и услуги (администрация, служители, граждани и бизнес);
 • Да обучава специалисти за проектно управление при реализацията на различните секторни политики;
 • Да подпомага дигитализацията на публичното управление;
 • Да подпомага трансформирането на администрациите в учещи се организации.

 

Професионална реализация:

Целева група на магистърската специалност са желаещите да придобият професионална квалификация и компетентности в областта на дигиталния публичен мениджмънт – ръководители и служители на експертни длъжности, чиято дейност е свързана с управлението на информация, услуги и работни процеси.

Завършилите специалността студенти могат да се реализират в:

 • административните структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт;
 • регионалните и местните административни структури (секретар по информационно осигуряване);
 • организациите, предоставящи обществени услуги;
 • центровете за комплексно административно обслужване;
 • в неправителствени организации.
Специалност Комуникационен мениджмънт - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е фокусирана върху подготовка на квалифицирани и високо образовани комуникационни мениджъри, както и върху изграждането на комуникационни компетенции на мениджъри, предприемачи и бизнес лидери, които са в състояние да внедрят най-съвременните комуникационни, информационни и управленски технологии в големи предприятия, малки и средни компании. Програмата интегрира умения във всички области на бизнес комуникацията, връзките със заинтересованите страни, комерсиалните и некомерсиалните комуникации. Основните цели на магистърската програма "Комуникационен мениджмънт" са:

 • Получаване на базови и специални знания и умения за успешна реализация в сферата на управлението на комуникациите, като обща управленска функция и като специфична професионална дейност;
 • Изграждане на висококвалифицирани специалисти по бизнес комуникации със засилени лидерски качества.
 • Създаване на умения и нагласи за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения в областта на информационните и комуникационни технологии в управлението.
 • Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на специфичните комуникационни и управленски компетенции.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Комуникационен мениджмънт“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като: комуникационни мениджъри; експерти по комуникации на всички управленски равнища в широк кръг организации; специалисти по управление на вътрешни и външни комуникации; съветници на висшето ръководство в сферата на бизнес комуникациите; консултанти и експерти по комуникации в специализирани фирми, научноизследователски организации, местни и държавни управленски структури и др.

Специалност Мениджмънт на образованието - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма е в отговор на потребностите на пазара на труда да подготви мениджъри, които да управляват човешките и материалните ресурси в образователната сфера.

Те ще се подготвят за управленци, които могат да създават организация за извършване на образователни дейности в съответствие със съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката по управление на образованието и променящата се технологична, икономическа и социокултурна  среда.

Целите на обучението в магистърската програма са:

•   Да предостави знания и умения, необходими за изграждането на високо квалифицирани мениджъри с необходимите професионални знания, умения и компетентности;

•   Да подготвя мениджъри с необходимите лидерски умения за създаване и управление на  екипи и постигане на общите цели на образователните институции;

•   Придобиване на нови теоретични знания и практически мениджърски умения, които да отговарят на динамиката и темпа на развитие на обществения живот;

•   Да изгради стратегически мислещи и планиращи, мотивирани и иновативни образователни мениджъри;

•   Да формира отговорни и социално ангажирани управленци, работещи в партньорство с родители и общественост.

 

Професионална реализация:

На завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” се присъжда професионална  квалификация „Магистър по мениджмънт в образованието“

Завършилият е       подготвен да:

•          Инициира, организира, координира образователни дейности и проекти;

•          Ръководи човешки общности, подкрепя и стимулира мениджърската, педагогическата и  социалната инициатива и творчество на хората, които ръководи;

•          Подпомага чрез управленски решения професионалното и кариерното развитие на персонала на институцията, за която отговаря;

•          Управлява финансови, материални, информационни и дигитални ресурси;

•          Предлага съвременни критерии за развитието и контрола на качеството и ефективността на процесите, които протичат в образователните институции и организации;

•          Влиза в различни мениджърски и лидерски роли, управлява себе си, екипи и програмни колективи, делегира пълномощия, създава образци на нова организационна култура в образователната организация;

•          Определя мисията, целите и стратегиите за развитие на образователните институции, проявява предприемчивост и взема обосновани управленски решения;

•          Контролира, мотивира, стимулира и оценява работата на персонала за постигане на целите на образователните организации;

•          Утвърждава демократичните ценности в управлението;

•          Създава благоприятна психологическа атмосфера в образователните общности.

Обучението на студентите в магистърска програма „Мениджмънт на образованието“ ги подготвя за мениджъри, които могат да реализират организационна и управленска дейност в сферата на образованието, да изпълняват задачи за ефективно и ефикасно управление на различни видове образователни организации, общински, държавни и частни образователни институции (училища, образователни центрове, школи, клубове, професионално-квалификационни центрове, организационни структури за непрекъснато образование, екипи по проекти и др.).

 

Специалност Публична администрация - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността има за цел да подпомогне провеждането на административната реформа в страната и развитието на модерна администрация от европейски тип.

Конкретните цели са:

 • надграждане на знанията и уменията, придобити в обучението по едноименната бакалавърска специалност;
 • подготовка на ръководни кадри, експерти и специалисти за реализация на ключови области на политиките и стратегиите за реформиране на българската публична администрация;
 • формиране на умения за прилагане на стандартите и практиките за добро управление в администрацията;
 • повишаване на професионалните умения и компетентности на служителите в публичната администрация за ефективна работа и кариерно развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната власт; териториалната администрация на изпълнителната власт (областни и общински администрации); административни структури на Европейския съюз; административни структури на международни институции; неправителствени организации.

Специалност Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Специалността отговаря на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на експерти и специалисти, които да придобият знания, умения и компетентности за управление на регионалното развитие и териториалните структури на бизнеса. В него се предлагат задълбочени познания по глобални проблеми, като: особеностите на новите регионални модели за развитие, възможностите за разработването и провеждането на държавни политики и стратегии, прилагането на интегриран подход за анализ и повишаване на конкурентоспособността на регионите.

В резултат на обучението магистрите придобиват широк спектър от практически умения за извършване на анализ и оценка на комплексни проблеми на регионалното развитие, за стратегическо мислене и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, както и възможности за формиране на политики и разгръщане на лидерски качества, за иницииране на промени и за ефективно управление на процесите на развитие.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в различни международни и национални структури, които работят в областта на регионалното развитие и в управлението на регионални организации и фирми. Те притежават необходимия експертен капацитет за работа в структурите на законодателната и изпълнителната власт (администрация на парламента, Министерски съвет, министерства, държавни и изпълнителни агенции); областна и общинска администрация (регионални отдели и звена, свързани с териториалното устройство, държавната собственост, управлението на средства от Европейския съюз, иновациите и дигитализацията, образованието и здравеопазването, транспорта и инфраструктурата, трудовата заетост и социални услуги в регионите); неправителствени организации и консултантски фирми; банки и застрахователни агенции; функционални звена за управление на регионални производствени и търговски организации (независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост).

Специалност Управление на миграционните процеси - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Целта на обучението е придобиване на специализирана и прак­тико-приложна подготовка в сферата на миграцията и бежанците. Придобитото образование дава възможност на завършилите специалността да изследват, прогнозират и контролират миграционните процеси в световен, регионален и национален мащаб.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация във:

 • Органите на ООН и ЕС, централната и местна държавна администрация;
 • Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност;
 • Министерството на отбраната;
 • Министерство на науката и образованието;
 • Митническата администрация;
 • частни и държавни компании, занимаващи се с международна търговска дейност;
 • организации, занимаващи се с опазване и защитата на човешките права;
 • неправителствени организации в областта на миграциите и миграционните процеси;
 • научноизследователски организации с интереси в областта на миграциите и миграционните процеси.
Специалност Управленско консултиране - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

         ·            формира комплекс от организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии.

         ·            предоставя на студентите комплекс от иновативни професионални компетенции в тази съвременна област от мениджмънта.

         ·            Изучават се модерни диагностични методи и техники при осъществяването на консултантски услуги в различни сектори на икономиката.

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават      възможност за:

 • провеждане на самостоятелни анализи, управленска диагностика и формулиране на препоръки за усъвършенстване на управленските системи и дейности в съвременните организации;
 • управление на човешкия капитал и превръщането му в управленски приоритет, при постигане на баланс между ефективност и ефикасност на управленската дейност;
 • подпомагане на мениджмънта при внедряването и функционирането на модерни информационни и комуникационни системи, реализирането на иновационни проекти и съвременни управленски инструменти;
 • подготовка за сертифициране като управленски консултант според International Council of Management Consulting Institute (CMC Global).

 

Специалност Цифрово управление и администрация - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

 • да подпомогне въвеждането и развитието на цифровото управление на всички нива в структурата на българската публична администрация;
 • да създаде устойчив образователен и кадрови потенциал за реализацията на ключови цели, визирани в „Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 год.“, както общностните политики: The European Digital Strategy (2020) и The European Data Strategy (2020);
 • да подготвя ръководни кадри за разработването на политики в областта на електронното управление;
 • да подготвя експерти за реализация на политиките за електронно управление в четирите основни направления за комуникация и услуги (администрация, служители, граждани и бизнес);
 • да обучава специалисти за проектно управление при реализацията на секторните политики за електронно управление;
 • да подпомага електронното приобщаване чрез подготовка на гражданите и бизнеса в използването на административни електронни услуги;
 • да подпомага трансформирането на администрациите в учещи се организации.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността студенти могат да се реализират в:

 • административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебна власт;
 • регионални и местни административни структури (секретар по информационно осигуряване);
 • организации, предоставящи обществени услуги;
 • центрове за комплексно административно обслужване;
 • в неправителствени организации.

Дистанционно обучение - гр. София

Специалност Бизнес администрация - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Специалността допринася за формиране у обучаващите се на богат комплекс от съвременни и иновативни организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Основната й цел е да осигури висококвалифицирана подготовка на мениджърите, която да усъвършенства техните познания и възможности за прилагане на съвременни методи и техники в областта на стратегическото управление, лидерството, решаването на проблемни ситуации и др.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават възможност за:

 • прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията;
 • разработване и успешно изпълнение на гъвкави и адаптивни стратегии за организационно развитие;
 • прилагане на ключови методи и управленска технология при вземането на решения в динамична и конкурентна бизнес среда;
 • фокусиране върху управленския опит и успешно лидерско поведение;
 • прилагане на съвременни електронни инструменти и софтуерни решения за интегриране на бизнес процесите и анализ на информационния обмен;
 • въвеждане на ключови аспекти и стандарти за проектно управление и управление в мултипроектна среда;
 • използване на модерни методи за вземане на решения и работа с хора като важни предпоставки за успешното лидерство в условията на изменчива и трудно прогнозируема среда;
 • гъвкаво прилагане на овладените теоретични знания в практиката и развитието на успешни предприемачески идеи.
Специалност Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Специалността допринася за формиране у обучаващите се на богат комплекс от съвременни и иновативни организационно-управленски, аналитични и изследователски компетенции, подкрепени с използването на съвременни информационни и комуникационни технологии. Основната й цел е да осигури висококвалифицирана подготовка на мениджърите, която да усъвършенства техните познания и възможности за прилагане на съвременни методи и техники в областта на стратегическото управление, лидерството, решаването на проблемни ситуации и др.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават възможност за:

 • прилагане на модерни концепции и принципи за ефективно управление и вземане на решения на висше управленско равнище в организацията;
 • разработване и успешно изпълнение на гъвкави и адаптивни стратегии за организационно развитие;
 • прилагане на ключови методи и управленска технология при вземането на решения в динамична и конкурентна бизнес среда;
 • фокусиране върху управленския опит и успешно лидерско поведение;
 • прилагане на съвременни електронни инструменти и софтуерни решения за интегриране на бизнес процесите и анализ на информационния обмен;
 • въвеждане на ключови аспекти и стандарти за проектно управление и управление в мултипроектна среда;
 • използване на модерни методи за вземане на решения и работа с хора като важни предпоставки за успешното лидерство в условията на изменчива и трудно прогнозируема среда;
 • гъвкаво прилагане на овладените теоретични знания в практиката и развитието на успешни предприемачески идеи.
Специалност Мениджмънт на социалните иновации - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението

Обучението е предназначено за завършили ОКС "Бакалавър" от всички професионални направления. То обединява дисциплини от трите ключови сфери: бизнес, неправителствен и публичен сектор, чрез които студентите усвояват знания и умения от съвременната професионална област „Social Innovation“. Съдържанието на учебния материал е фокусирано върху компетентностния модел, заложен в изискванията на Европейския социален фонд +. В резултат на обучението си студентите ще получат задълбочена специализирана подготовка в областта на социалните иновации с преобладаваща практическа насоченост.

Формира специалисти с много добри теоретични, аналитични и методически знания за организацията и управлението на социално предприятие, социалното предприемачество, анализа и проектирането на управленски комуникации, реализирането на социални проекти, социалната отговорност и социалните инвестиции, и др.

Професионална реализация

Придобитите знания, умения и компетенции на завършилите специалност „Мениджмънт на социалните иновации“ в ОКС „Магистър“ ще им осигурят успешна професионална реализация като ръководители и експерти в:

- български и международни организации;

- министерства и ведомства;

- публични организации и неправителствен сектор;

- браншови, експертни и професионални организации;

- изследователския сектор: научни и образователни организации.

Специалност Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение

Цели на обучението:

Успешното преминаване на пълния курс на обучение по специалността дава знания и формира умения за:

 • управление на ресурсите в различни видове здравни и лечебни заведения;
 • управление на проекти и програми в сферата на здравеопазването;
 • планиране и отчитане на здравната дейност и дейността на помощно-стопанските звена;
 • остойностяване на здравни продукти и програми;
 • осъществяване на отношения с клиенти и партньори на здравната организация в маркетингов аспект;
 • реализиране на разнообразни проекти в сферата на управление на човешките ресурси – програми за стимулиране и мотивация на персонала, планиране и анализ на системите за заплащане и подобряване на комуникацията и организационния климат, обновяване на организацията и др.;
 • договаряне и привличане на алтернативни източници на приход;
 • разработване на маркетингови проучвания и рекламни кампании;
 • разработване, организиране, контролиране и оценяване на самостоятелни проекти и др.  

Професионална реализация: 

Завършилите специалността намират реализация както в държавни, така и в частни звена на здравната сфера. Те могат да работят в различни здравни институции – болници, извънболнични центрове, рехабилитационни структури, фармацевтични фирми и др., и да заемат административни длъжности в обществени и частни клиники, научни центрове и институти. Те може да се реализират като администратори във всички формирования за нестопанската инициатива – фондации, сдружения, асоциации и др.; в социални институции като НЗОК и осигурителни фондове; в доброволни здравно-осигурителни фондове и т.н., както и да работят по международни програми, проекти и дейности в здравеопазването.

Специалност Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да подпомогне реформирането на българската държавна администрация, развитието на капацитета на държавните служители и прилагането на принципите на добро управление.

Конкретните цели са:

 • подготовка на специалисти за ръководни и експертни длъжности в областта на държавното управление, чиято професионална кариера е посветена на държавната служба;
 • повишаване на компетентностите на заети в структурите на държавната администрация за стимулиране на служебното им израстване;
 • подобряване на работата на институциите с крайна цел повишаване на качеството на функциониране на държавната администрация;
 • създаване на умения за прилагане на принципите на върховенство на закона, за осъществяване на партньорско, открито и отговорно управление.

 

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: административни структури на законодателната, централната изпълнителна и съдебната власт; регионални и местни административни структури; административни структури на международните институции; неправителствени организации.

Специалност Развитие на интелигентни градове - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е насочена към натрупване на професионални знания и практически умения за съвременните тенденции в създаването, развитието и управлението на интелигентните градове. Обучението по нея се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“, като предлага иновативен трансфер на знания между две научни направления. То е фокусирано върху подготовката на кадри за нуждите на регионалното управление, регионалният маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, предоставяни от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и върху подготовката на кадри за националните и местни структури, отговорни за нейното изпълнение. Обучаваните ключови експерти и специалисти ще развиват своя капацитет в области като: начините и методологията за изпълнение на целите на ИСИС в съответствие с дефинираните в нея тематични приоритети; определянето на проблемите пред развитието на интелигентни градове на всички равнища; регионаления маркетинг; иновациите в регионите; иновативното развитие на територията; оценката на ресурсния потенциал на местните териториални общности; овладяването на европейския опит и добрите световни практики в областта на създаването и развитието на интелигентни градове, както и тяхното прилагане на практика.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в структурите на законодателната и изпълнителната власт,  областната и общинската администрации (в регионални отдели и звена, свързани с интелигентното образование, здравеопазване, транспорт, заетост, екология и др.). Те могат да работят в неправителствени организации, регионални иновационни центрове, иновативни МСП, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски организации, програмно ориентирани екипи, във функционални звена на управление на производствени и търговски организации в регионалната икономика и регионалния маркетинг, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост.

Специалност Развитие на интелигентни градове - 3 сем.

Индивидуална форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е насочена към натрупване на професионални знания и практически умения за съвременните тенденции в създаването, развитието и управлението на интелигентните градове. Обучението по нея се осъществява съвместно от катедри „Регионално развитие“ и „Маркетинг и стратегическо планиране“, като предлага иновативен трансфер на знания между две научни направления. То е фокусирано върху подготовката на кадри за нуждите на регионалното управление, регионалният маркетинг и регионалния бизнес въз основа на възможностите, предоставяни от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), както и върху подготовката на кадри за националните и местни структури, отговорни за нейното изпълнение. Обучаваните ключови експерти и специалисти ще развиват своя капацитет в области като: начините и методологията за изпълнение на целите на ИСИС в съответствие с дефинираните в нея тематични приоритети; определянето на проблемите пред развитието на интелигентни градове на всички равнища; регионаления маркетинг; иновациите в регионите; иновативното развитие на територията; оценката на ресурсния потенциал на местните териториални общности; овладяването на европейския опит и добрите световни практики в областта на създаването и развитието на интелигентни градове, както и тяхното прилагане на практика.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в структурите на законодателната и изпълнителната власт,  областната и общинската администрации (в регионални отдели и звена, свързани с интелигентното образование, здравеопазване, транспорт, заетост, екология и др.). Те могат да работят в неправителствени организации, регионални иновационни центрове, иновативни МСП, в управлението на социално ориентирани дейности, консултантски организации, програмно ориентирани екипи, във функционални звена на управление на производствени и търговски организации в регионалната икономика и регионалния маркетинг, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост.

Специалност Регионален бизнес и мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Специалността отговаря на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на експерти и специалисти, които да придобият знания, умения и компетентности за управление на регионалното развитие и териториалните структури на бизнеса. В него се предлагат задълбочени познания по глобални проблеми, като: особеностите на новите регионални модели за развитие, възможностите за разработването и провеждането на държавни политики и стратегии, прилагането на интегриран подход за анализ и повишаване на конкурентоспособността на регионите.

В резултат на обучението магистрите придобиват широк спектър от практически умения за извършване на анализ и оценка на комплексни проблеми на регионалното развитие, за стратегическо мислене и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност, както и възможности за формиране на политики и разгръщане на лидерски качества, за иницииране на промени и за ефективно управление на процесите на развитие.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в различни международни и национални структури, които работят в областта на регионалното развитие и в управлението на регионални организации и фирми. Те притежават необходимия експертен капацитет за работа в структурите на законодателната и изпълнителната власт (администрация на парламента, Министерски съвет, министерства, държавни и изпълнителни агенции); областна и общинска администрация (регионални отдели и звена, свързани с териториалното устройство, държавната собственост, управлението на средства от Европейския съюз, иновациите и дигитализацията, образованието и здравеопазването, транспорта и инфраструктурата, трудовата заетост и социални услуги в регионите); неправителствени организации и консултантски фирми; банки и застрахователни агенции; функционални звена за управление на регионални производствени и търговски организации (независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост).

Дистанционно обучение - гр. Хасково

Специалност Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация- 3 сем. -Хасково

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково

Индивидуална форма на обучение


Цели на обучението:

Завършилите специалността придобиват знания за:

 • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление;
 • методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решения и работа с хората в организацията;
 • съвременното предприемачество, прогресивните технологии на управление и използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на стопанското ръководство.

Освен това обучението формира специфични знания и умения в областите на:

 • моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и финансовите модели в управлението с оглед осъществяване на целенасочени пазарни и иновационни проучвания;
 • диагностиката и консултирането по въпроси на организационно-икономическото състояние на фирмите, разкриването и преодоляването на проблемни ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;
 • решаването на проблемите, възникващи в стопанското управление в резултат на влиянието на средата на функциониране на стопанските организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: ръководители на различни равнища на управление на стопанските организации; функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на стопанските организации; съветници на висшето ръководство в стопанските организации; специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на стопанските организации; консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации; специалисти по управление и администрация в местните и държавни управленски структури. 

Специалност Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково

Дистанционна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността е фокусирана върху подготовка на квалифицирани и високо образовани комуникационни мениджъри, както и върху изграждането на комуникационни компетенции на мениджъри, предприемачи и бизнес лидери, които са в състояние да внедрят най-съвременните комуникационни, информационни и управленски технологии в големи предприятия, малки и средни компании. Програмата интегрира умения във всички области на бизнес комуникацията, връзките със заинтересованите страни, комерсиалните и некомерсиалните комуникации. Основните цели на магистърската програма "Комуникационен мениджмънт" са:

 • Получаване на базови и специални знания и умения за успешна реализация в сферата на управлението на комуникациите, като обща управленска функция и като специфична професионална дейност;
 • Изграждане на висококвалифицирани специалисти по бизнес комуникации със засилени лидерски качества.
 • Създаване на умения и нагласи за изучаване и прилагане на най-новите научни постижения в областта на информационните и комуникационни технологии в управлението.
 • Утвърждаване на УНСС като водещ учебен и квалификационен център в областта на специфичните комуникационни и управленски компетенции.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Комуникационен мениджмънт“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като: комуникационни мениджъри; експерти по комуникации на всички управленски равнища в широк кръг организации; специалисти по управление на вътрешни и външни комуникации; съветници на висшето ръководство в сферата на бизнес комуникациите; консултанти и експерти по комуникации в специализирани фирми, научноизследователски организации, местни и държавни управленски структури и др.

Специалност Местно самоуправление - 2 сем. - Хасково

Цели на обучението:

Специалността е фокусирана върху подготовката на кадри за нуждите на местното управление, местния и регионалния бизнес въз основа на възможностите, които предоставя Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) (Innovative Strategy for Smart Specialization (ISSS/IS3)), както и върху подготовката на кадри за местните структури, отговорни за изготвянето и изпълнението на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. и Плановете за интегрирано развитие на общините. Основните цели на магистърската програма по "Местно самоуправление" са фокусирани върху:

 • Осигуряване на висококвалифицирана подготовка на бъдещите ръководни кадри и общински съветници;
 • Обучение в модерни концепции, принципи и международни стандарти за организация и управление на структурите и органите на местно самоуправление;
 • Осигуряване на специфични знания и умения на ръководителите от различни нива да провеждат целенасочен анализ и управленска диагностика на проблемни ситуации и да идентифицират възможностите за развитие на местните ресурси и общности;
 • Подпомагане на мениджмънта и вземащите решения (ръководен състав на общините, ръководители на общински фирми, общински съветници, експерти, обществени съветници, членове на НПО) при внедряването на съвременни управленски модели и технологии, при ефективното управление на ресурсите, както и при разработването и успешната реализация на гъвкави и интегрирани стратегии за местно и регионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Местно самоуправление“ в ОКС Магистър имат възможност за успешна професионална реализация като: лица на ръководни длъжности в местната администрация; лица на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции; лица на експертни длъжности със спомагателни функции; общински съветници; членове на областните съвети за развитие; браншови, експертни и професионални организации; общински бизнес организации от индустрията, услугите и финансовия сектор; локални НПО; изследователския сектор: научни и образователни организации; специализирани български и международни консултантски организации и др.

Направление: Икономика

Редовно обучение

Специалност Агробизнес и управление на територията - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността е подготовката на специалисти и предприемачи в сектора на селското стопанство и обслужващите го сфери.

В процеса на обучение студентите получават знания за съвременното селско стопанство, за възможностите за неговото устойчиво развитие, за съвременните  организационни форми, за обществените очаквания и потребителските предпочитания, за политиките и регулациите в сектора. Те придобиват умения за това как да създават и управляват селскостопански и обслужващи предприятия, да провеждат маркетингови изследвания и осъществяват икономически анализи, да ръководят и реализират успешно проекти в сектора, да развиват дейността си съобразно действащите стандарти, да се справят с рисковете и конфликтите в работата си, да използват модерни средства за икономически анализ на територията.

Възпитаниците на специалността са квалифицирани и мотивирани специалисти, които разбират съвременния аграрно-икономически свят и доминиращите го тенденции.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: производството и преработката на селскостопански продукти – като икономисти и експерти в агрофирми, арендни стопанства и земеделски кооперации; търговията и обслужването – като специалисти и мениджъри на търговски и обслужващи предприятия; сферата на образованието и науката – като преподаватели в училища, колежи и ВУЗ, и изследователи в научни институти; неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи – като  експерти по аграрен бизнес; публичната администрация – като експерти в министерства, агенции, областните и общинските служби; сферата на консултантската дейност – като експерт-консултанти по аграрен бизнес; сферата на финансовото и банковото дело – като оценители на аграрни проекти, земеделски земи и биологични фондове.

Специалност Акредитация и оценка на съответствието- 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Специалността има интердисциплинарен характер. Тя предоставя съществени знания и практически умения за изключително актуални понастоящем сфери. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи на преподаване, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари и конференции, участието на гост-лектори и използването на информационни технологии.

Обучението в магистърска програма „Акредитация и оценка на съответствието“ е с продължителност 2 семестъра и има за цел да осигури задълбочена фундаментална подготовка, с профилиране при оценка на съответствието и ролята на акредитацията като част от управлението на качеството, както и във всички други области осигуряващи здравето и безопасността на населението. Програмата по специалността e разработена в съответствие с европейските и международни стандарти за професионализъм. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността се дипломират като икономисти, което им позволява да се реализират във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на акредитацията и оценката на съответствието им дават възможност за успешна кариера в:

 • специализираните структури за акредитация и контрол;
 • управлението на акредитация, оценката и контрола;
 • в органите по управление на качеството;
 • в изграждането на организационни структури и системи за управление;
 • в органите за анализ, политики и обработка на документи;
 • в органите за сертифициране;
 • във всички одитиращи организации;
 • всички държавните агенции; 
 • сътрудничеството между публичния сектор и частните предприятия.

Те могат да работят и като специалисти по акредитация, оценката на съответствието и контрола, търговски или технически отдели и като одитиращите структури в държавата.

Специалност Анализ на данни със специализиран софтуер - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:


Целта на обучението е да подпомогне студентите да придобият актуални знания и устойчиви практически умения за организацията и анализа на данни от разнообразни сфери на човешката дейност - както в бизнеса, така и в нестопанския сектор. Учебната работа се осъществява чрез утвърдени софтуерни продукти за извличане, обработка и анализ на данни като SPSS, EViews, R, Python и др. Изучават се дисциплини, свързани с:
* управлението на бази данни
* предварителния анализ на данни (Exploratory Data Analysis)
* анализа на извадкови данни от проучвания
* анализа на данни в динамика, изследване на тенденции и прогнозиране
* иконометричното моделиране и анализ на икономически процеси
* Data Mining и извличане на закономерности
* Machine Learning и неговото приложение
* Big Data и подхода към техния анализ

Професионална реализация:


Завършилите специалността могат успешно да се реализират като експерти-аналитици в специализирани звена, извършващи обработка и анализа на данни в:
* бизнес организации
* банкови и финансови институции
* аутсорсингови и технологични компании
* маркетингови и социологически агенции
* държавни и общински органи, събиращи и обработващи данни
* научноизследователски центрове и много други.

Специалност Бизнес анализи и проекти - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите в областта на диагностиката, анализа, оценяването и проектирането на значими бизнес процеси и дейности в организациите.

Най-важните принципи на обучението са: 

 • комплексна подготовка на магистрите по проучване и оптимизиране на най-важните сфери на дейност за бизнес организацията;
 • основен акцент върху разработването и защитата на проекти (индивидуални или екипни);
 • силна практическа ориентация на обучението, в т.ч. чрез привличане на водещи мениджъри и външни експерти в областта на управлението на проекти;
 • много добра материално-техническа и информационна база.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират в:  управленски структури на големи и средни бизнес организации; постоянни или програмни проектни екипи в бизнес организации и други организации от бизнес практиката; консултантски компании и научно–изследователски организации; банкови и други финансови организации; държавната и общинската администрация.

Специалност Бизнес и иновации с преп. на англ. език - 2 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е студентите-магистри да придобият знания за актуалната в съвременните условия иновационна проблематика и да формират познания, възгледи, мотивация и поведение на създаващи и/или управляващи иновационния процес във високотехнологични компании.

Обучението в специалността осигурява качествена подготовка за използване на иновационния подход при анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите, свързани с продуктови и технологични иновации; аналитични специалисти по управление на иновационния потенциал на човешките ресурси и необходимите системи за управление на човешките ресурси, основани на иновационна култура; аналитични специалисти по планиране на продуктовите и технологичните иновации; аналитични специалисти по управление на риска от разработване и реализация на иновациите; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации; предприемачи във високо технологични (start-up) бизнеси.

Специалност Бизнес икономика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите за анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

Най-важните принципи на обучението са:

 • комплексна подготовка на магистрите по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка за методологията и методите за обосноваване на решения;
 • силна практическа ориентация на обучението.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите; аналитични специалисти по управление на човешките ресурси и системи за управление на човешките ресурси; аналитични специалисти по бизнес планиране във фирмите; аналитични специалисти по управление на риска; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации.

Специалност Бизнес икономика - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се осигури качествена подготовка на студентите за анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите.

Най-важните принципи на обучението са:

 • комплексна подготовка на магистрите по важни икономически и управленски аспекти на бизнеса на фирмите;
 • задълбочена подготовка за методологията и методите за обосноваване на решения;
 • силна практическа ориентация на обучението.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмите; аналитични специалисти по управление на човешките ресурси и системи за управление на човешките ресурси; аналитични специалисти по бизнес планиране във фирмите; аналитични специалисти по управление на риска; аналитични специалисти в консултантски организации, научноизследователски и развойни организации.

Специалност Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението в магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)” е с продължителност 2 семестъра и има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и високо управленско ниво за нуждите на бизнеса. То трябва да допринесе за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на ангажираните в сферата, както и преминали през обучението ОКС „Бакалавър” в научните направления на УНСС и в други акредитирани висши учебни заведения в страната. Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са:

 • Придобиване на необходимите знания относно основни икономически и управленски инструменти, касаещи управлението на бизнес организацията;
 • Придобиване на знания и умения разграничаващи един бизнес от неговите конкуренти с фактори като автентичност на идеята, методология на работа, ефикасност на процеса и разработване на нови идеи;
 • Придобиване на необходимите знания, с които ще може успешно да се отговори на поставените цели и да се задоволят бизнес потребностите;
 • Придобиване на знания и умения, които стимулират ефективно стратегическо управление, интелигентно вземане на решения и бизнес иновации;
 • Придобиване на необходимите умения за справяне с възникналите проблеми в бизнеса, чрез повишаване на знанията по антикризисно управление.
 • Придобиването на умения за идентифициране на бизнес възможностите и въвеждането на нови бизнес идеи, чрез притежаване на стратегически умения.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)”, в ОКС „Магистър'', имат възможност за успешна професионална реализация в:

 • Експерти в централната и местна държавна администрация;
 • Частните и държавни компании по управление на риска от разработване и реализация на иновациите;
 • Високо технологични бизнеси;
 • Стартъп компании;
 • Консултантски организации;
 • Научноизследователски и развойни организации;
 • В неправителствените организации.


Специалност Бизнес информатика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността дава теоретични знания и практическа подготовка в областта на проектирането, внедряването и използването на Бизнес интелигентни системи (BI) и Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP). Целта на обучението е студентите да бъдат запознати с основните идеи, добрите практики, световния опит и модерните технологични решения в двете области. Това се постига чрез задълбочено изследване на концепциите и натрупаното научно знание.

Специалността формира сериозни практически умения за работа с модерни софтуерни инструменти от двете области, за решаване на проблеми ситуации, за избор на технологични решения и създаване на краен продукт. Това позволява на студентите да осъществяват дейности по проектиране, внедряване и поддържане на BI и ERP системи, да участват в проекти, свързани обработка и анализ на информацията, да извършват оценка на ефективността на икономически дейност, да внедряват, поддържат и консултират при работа с ERP системи.

В качеството си на специалисти по този клас системи обучаващите се могат да реализират потенциала си на икономисти с компютърна специализация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи; мениджъри на информационни системи; ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и ръководители на технологическото направление на фирми (CTO) в различните области на стопанската дейност – обществена и частна; финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности между обработката на информацията и ръководствата на организациите. Те могат да се реализират успешно като консултанти към софтуерни фирми, които предлагат ERP – системи и като внедрители и администратори на ЕRP – системи в организации, които ги прилагат. 

Специалност Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността осигурява теоретични знания и практическа подготовка в областта на бизнес анализа и създаването на технологични решения в тази област. Целта на обучението е да формира познания и практически умения по отношение на Бизнес интелигентните системи (BI) и свързаните с тях технологии.  Това се постига чрез: задълбочено изследване на концепциите и натрупаното научно знание в областта; прилагане на специфични статистически модели, водещи до детайлни и специфични анализи на бизнес процесите в организацията; формиране на сериозни практически умения за работа с модерни софтуерни инструменти; решаване на проблеми ситуации; избор на технологични решения и създаване на краен продукт.

Подготовката на студентите им позволява да участват в дейностите по проектиране и внедряване на Бизнес интелигентни системи; решаване на бизнес ситуации, свързани с бизнес анализ; предоставяне на ръководствата на организациите на възможни управленски решения на базата на обработка на информацията.

В качеството си на специалисти по този клас системи и информационни технологии обучаващите се могат да реализират потенциала си на икономисти и управленци с компютърна специализация по анализ на бизнес процеси.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: бизнес анализатори на бизнес процеси, модели и активности; разработчици, внедрители, администратори и анализатори на големи информационни системи; мениджъри на информационни системи, ръководители на информационното обслужване на фирми (CIO) и ръководители на технологическото направление на фирми (СТО) в различни области на стопанската дейност - обществена и частна; финансови институции, промишлени предприятия и организации, извършващи ключови дейности, свързани с обработката на информацията и ръководството на организациите.

Специалност Бизнес лидерство - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основна цел на обучението е натрупване на знания за актуалната в съвременните условия лидерска проблематика и формиране у студентите на способности, мотивация и поведение на бъдещи лидери в професионалната им реализация.

Българската бизнес практика се нуждае от специалисти  с познания и потенциал за развитие като бъдещи лидери. Затова целта на обучението по специалността, обхватът и съдържанието на учебните планове и учебните дисциплини, както и формите и методите на преподаване са съобразени изцяло с очакванията и изискванията на бизнес практиката.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират в:  звената (отдели или дирекции) по управление на човешки ресурси в бизнес организациите от всички сектори на националното стопанство; консултантски компании по управление на човешките ресурси, междуличностни отношения и развитие на лидерството; маркетингови ресори, ресори по стратегическо управление и оперативно планиране и по иновеции и инвестиции в бизнес организациите; собствен бизнес. 

Специалност Бизнес логистика и вериги на доставките - 3 сем


Редовна форма на обучение

Специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките“ – 3 сем., редовна форма на обучение 

(от учебната 2021/2022)

Цели на обучението:

Целта на специалността е да удовлетвори нарастващите потребности от подготвени специалисти и мениджъри в областта на логистиката и веригите на доставки в резултат на повишаване на тяхното ключово значение за конкурентоспособността на организациите. В процеса на обучение се предоставят съвременни знания и се развиват необходимите умения за интегрирано управление на материалните и свързаните с тях потоци във веригите на доставки.

Магистрите, които завършват специалността с успех над 4.40, получават сертификат от ELA (European Logistics Association) за покриване на изискуемите знания за професионална квалификация European Junior Logistician.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността постигат бърза и широка професионална реализация във всички икономически сфери, като заемат ръководни позиции на по-високите равнища на управление. Дипломираните специалисти могат да работят в областта на: планиране на снабдяването, производството, дистрибуцията и веригите на доставки; управление на взаимоотношенията с доставчиците; развитие на продуктите и тяхното въвеждане и представяне на пазара; управление на взаимоотношенията с клиентите; управление на процесите по изпълнение на поръчките; продажбеното и следпродажбеното обслужване; складовите процеси; транспортните операции; запасите; експортно-импортната дейност; митническото обслужване и контрол; управлението на качеството; опаковането; обратната логистика и др. Магистрите по бизнес логистика и вериги на доставките се подготвят както за извършването на експертни и ръководни роли, така и на научно-изследователска и консултантска дейност в протичането на материалните потоци във веригите на доставки.

Учебен план

Специалност Бизнес психология и социология - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Специалността осигурява специализирани знания от сферата на бизнес психологията и социологията посредством съвременно обучение на специалисти с широк интердисциплинарен профил и с капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия пазар, които притежават  знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни взаимосвързани социални, икономически и психически явления.

Основните цели на обучението са:

 • формиране на специалисти с много добри теоретични, аналитични и методически знания в интердисциплинарното поле на социологията, психологията и икономиката;
 • изграждане на практически умения за управление на социалните отношения и човешките ресурси в сферата на бизнеса и икономическите организации;
 • усвояване на методология за изследване на съвременните общества и техните икономически системи, вкл. разработване, прилагане и оценка на социални политики, програми и проекти на европейско, национално и корпоративно равнище.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: аналитични специалисти, подготвящи и вземащи управленски решения в институциите на държавната власт (централна и местна); експерти и консултанти по широк кръг проблеми на кариерното развитие и организационната промяна; преподаватели и изследователи в университети, научни институти и изследователски организации; експерти, изследователи и анализатори в корпорации, агенции  за маркетингови, рекламни, социални и политически изследвания, анализи и прогнози; консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти; експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; координатори, експерти и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции; съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени в областта на управлението на социални и икономически процеси; специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации (бюра по труда, служби за социални подпомагане, осигурителни  и застрахователни дружества и др.).

Специалност Бизнес с недвижими имоти - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са:

 • да предостави необходимите знания за теоретичните, правни и териториално-устройствени аспекти на недвижимата собственост; за инвестициите в недвижими имоти и тяхното финансиране; за теорията за пазара и търговията с недвижими имоти; за оценяването и застраховането на недвижими имоти и за функционирането на международните пазари на недвижими имоти;
 • да формира умения за водене на бизнес-преговори; за анализ на пазара на недвижими имоти; за комплексни анализи в сферата на управлението на недвижимата собственост и фасилити мениджмънта; за управление на имоти и портфейли от имоти; за управление на човешките ресурси в сектора на недвижимите имоти; за работа в екип и др.;
 • да се изградят компетентности като предприемачи, мениджъри и експерти от сферата на бизнеса с недвижими имоти.

Професионална реализация:

Завършилите специалността притежават компетентности, които им дават възможност да се реализират като: мениджъри на агенции за недвижими имоти, пропърти и фасилити мениджъри; предприемачи, които да създават свой бизнес в сектора на недвижимата собственост; проектни мениджъри при строителството на сгради и съоръжения; инвестиционни и кредитни консултанти в банки и други финансови институции; бизнес-анализатори и анализатори на пазара; мениджъри на портфейли от имоти; оценители на недвижими имоти (след полагане на изпит към съответната браншова организация); мениджъри на човешки ресурси в сектора на недвижимите имоти; финансови мениджъри на компании за недвижими имоти.

Специалност Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем.

Цели на обучението

Обучението в магистърската специалност „Големи данни и изкуствен интелект“ е балансирано съчетание на теоретични знания и приложни умения за актуалните технологични среди в областта на големите данни и изкуствения интелект.

 

За програмата могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления.

 

Обучението в специалността има за цел да подготви бъдещите магистри да могат:

 • да използват, прилагат и изграждат системи за организация и управление на големи данни;
 • да анализират, разработват и внедряват интелигентни решения в различни предметни области, обслужващи различните нива на управление и оперативна дейност;
 • да прогнозират основните предизвикателства за развитие на икономиката в ерата на дигитална трансформация, както и да оценяват различните възможности.

 

Професионална реализация

Студентите в магистърската програма ще натрупат знания и умения, които са насочени към тяхната реализация като:

 • ИТ специалисти (разработчици, внедрители, администратори и бизнес анализатори на информационни и аналитични системи);
 • ръководители на информационно (CIO) и технологично управление на фирми (CTO);
 • бизнес ръководители, обучени да управляват и взимат информирани решения на различни нива в организационната йерархия, запознати с използването на съвременни технологии за работа с големи данни и интелигентни анализи.

 

Специалност Дигитален маркетинг - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е разработена и се осъществява съвместно с практици от дигиталните маркетингови агенции в България. Тя цели да надгради и развие дигиталните знания и умения за създаването и управлението на дигиталното съдържание, придобити в предишните образователно-квалификационни степени. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Обучението развива компетентности за идентифицирането на етични и професионални проблеми в дигиталния маркетинг, за поемането на отговорност, за ученето в бързо променящия се свят на дигиталния маркетинг и социалните медии и за непрекъснатото професионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират  успешно в различни сфери на маркетинговата дейност, както на малки и средни предприятия, така и на големи международни компании. Възможно поле на професионална реализация са също държавната и местната администрации, и особено там, където е необходимо участието на маркетингови специалисти за осъществяването на комуникацията с различни групи заинтересовани лица. 

Специалност Дигитален маркетинг и трансформации с преподаване на английски език (двойна магистърска програма с Университета Абъртай, Шотландия)

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма е предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен, без ограничение на професионалното направление. Програмата е от професионално направление „Икономика“ и има за цел да доразвие и надгради както знанията в областта на дигиталния маркетинг, така и мениджърските умения на студентите. В съдържателно отношение обучението в тази програма е процес на изграждане на специализирани по своя характер знания и умения, и на превръщане на участника в програмата в експерт, способен да ръководи дейностите и процесите по създаване и прилагане на дигитални маркетингови стратегии.

Съвременните организации – били те комерсиални или нетърговски, частни или публични, държавни или недържавни – повече от всякога зависят от своите експерти и мениджъри. Навлизането на маркетинга като функция в съвременните организации е породено от необходимостта постоянно да се привличат и задържат потребители на услугите, които те предоставят. От своя страна, навлизането на дигиталните технологии във всички маркетингови дейности и дисциплини изисква изява на специалисти със специфични знания и умения. Организациите имат нужда от мениджъри и експерти, които да разбират, и на тази основа – да управляват, в т.ч. да изследват, анализират, създават, развиват и оползотворяват, дигиталните маркетингови технологии като средство, и все повече – като предпоставка, за запазване и развитие на отношенията с потребителите и с останалите елементи на тяхната среда. Изброените дейности и задачи предполагат наличие на специалисти, подходящи за различни нива - изпълнителско, експертно, средно мениджърско и висше мениджърско. Организациите имат нужда от мениджъри и експерти във всички области на дигиталния маркетинг, включително, но не само, маркетинг чрез търсещи машини, реклама в социалните медии, имейл маркетинг, използване на чат ботове, инфлуенсър маркетинг, мобилни технологии в маркетинга.

Основната цел на обучението в магистърската програма по „Дигитален маркетинг и трансформации“ е подготовката на високо квалифицирани специалисти за експертно, средно мениджърско и висше мениджърско равнище, които умеят да формулират, изследват и анализират неструктурирани проблеми, отнасящи се до дигиталното обкръжение на организацията; умеят да разработват и прилагат специално създадени за дигиталния свят изследователски инструменти; и умеят да предлагат и обосновават нестандартни и творчески дигитални маркетингови решения, взети на базата на задълбочен анализ на голям брой фактори, въздействащи върху маркетинговите дейности в организации с различен предмет на дейност.

Допълнителните цели на обучението в програмата по „Дигитален маркетинг и трансформации“ са следните:

 • задълбочаване и доразвиване на знанията в областта на маркетинговата логика и философия до специализирано/ експертно ниво;
 • изграждане и обогатяване на знания за приложението на дигиталните технологии във всички сфери на маркетинга;
 • изграждане и доразвиване на знания и умения за търсене, оценка, обработване и анализ на голямо количество структурирани и неструктурирани данни с цел формулиране и прилагане на дигитални маркетингови стратегии и нестандартни решения на маркетинговите проблеми, възникващи в дигиталния свят;
 • ·      изграждане и доразвиване на знания и умения за средно и висше мениджърско ниво в областта на дигиталния маркетинг, в т.ч. за вземане на решения; за подбор и управление на човешките ресурси в областта на дигиталния маркетинг; за ръководство на процесите на разработване и изпълнение на дигитални стратегии и програми в областта на маркетинга; за оценка на представянето на индивидите, екипите и организациите въз основа на комплекс от дигитални маркетингови метрики.

 

 

Професионална реализация:

 

Магистърската програма по „Дигитален маркетинг и трансформации“ отваря вратите както за попрището на бизнеса, така и за управление на дигиталните маркетингови дейности на нетърговските организации. Отличните възможности за професионална реализация се дължат на знанията, уменията и компетентностите да се анализират проблемите и да се предлагат работещи решения чрез използване на инструментите и техниките на маркетинга в дигитална среда.

Със своите знания, умения и професионални компетентности завършилите магистри по дигитални маркетингови стратегии са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната и местната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др.

Завършилите магистърската програма по „Дигитален маркетинг и трансформации“ могат да продължат развитието си и като докторанти в университети, институти и изследователски центрове.

Специалност Дигитална икономика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Специалността е свързана с глобалната тенденция на дигитализация на икономиката и цялостното функциониране на обществата. Обучението в нея дава базови знания и разбирания за радикалната промяна във функционирането на икономиките и политико-икономическите системи в условията на новите реалности на дигиталната икономика. Специалността осмисля промените и новите характеристики на икономическите категории и разгръщащите се трансформации в икономическите отношения и характера на труда във всички сфери на икономическия процес – производство, разпределение, размяна и потребление. Обучението формира познания и способности за работа в конкретни направления на дигитализацията - в търговията, финансите, държавното управление, маркетинга, както и в рамките на европейския и международен дигитален пазар.

Основните цели на обучението са:

 • разбиране на промените в политиката и икономиката и  на най-актуалните концепции, появяващи се през последните години в стремежа за осмисляне на новите реалности;
 • дефиниране на базови понятия за дигиталната икономика и на промените в традиционните икономически категории и практики;
 • усвояване на теоретични познания и практически опит, които позволяват на студентите да се ориентират по-добре в заобикалящия ги свят и да се реализират успешно на динамично развиващия се пазар на труда. 

Професионална реализация: 

Завършилите специалността се реализират успешно в централната и местна власт, в частния сектор и неправителствените организации. Те могат да работят като административни ръководители и експерти по управление на човешките ресурси, продажби, маркетинг и развойна дейност, както и по производство и специализирани услуги, свързани с приложението на информационните и комуникационните технологии. Търсени са също като административни приложни специалисти и специалисти по използването на дигитални технологии. 

Специалност Дигитални маркетингови стратегии - 2 сем

Накратко за програмата

 • Дигиталният маркетинг е маркетингът днес!

В процеса на интензивни социални, икономически и технологични трансформации Интернет изцяло преобръща традиционните представи за общуване и налага нови правила и способи за комуникация между компаниите и потребителите. Дигиталният маркетинг става неизменна част от Интегрираните маркетингови комуникации на фирмите и неговото цялостно и задълбочено разбиране и прилагане се превръщат във все по-ценен и търсен ресурс.

 • Задълбочени знания и умения, структурирани и иновативни подходи, изцяло практическа насоченост

Магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ съчетава прилагането на напълно нови и иновативни методи и подходи на обучение с изпълнението на множество задачи с изцяло практическа насоченост. По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и анализирайки използваните средства и постигнатите резултати. Обучението включва лекции от едни от най-добрите професионалисти в областта на маркетинга - практици, работещи в компании с различна потребителска насоченост и управляващи дигиталните активи на фирмите по най-разнообразни и изненадващи начини.

 • Разбиране и прилагане на философията и логиката на маркетинга в дигитална среда

Обучението акцентира върху дисциплини, предлагащи стратегически знания и умения за създаването на цялостни дигитални кампании, изграждането на марки в дигитална среда, разбиране и боравене с основните маркетингови инструменти, анализ на постигнатите резултати и интерпретация на данните като отправна точка за бъдещи проекти.

Цели и предимства на обучението

В ерата на дигитализацията онлайн маркетингът е една от най-бързо развиващите се области. Това води до засилено търсене на добре обучени специалисти. Предимствата на магистърската програма „Дигитални маркетингови стратегии“ са усвояване на задълбочени познания от утвърдени преподаватели; поднасяне на информацията в систематизиран и лесен за разбиране и овладяване вид; изграждане на практически умения чрез разглеждане множество реални бизнес казуси и стратегии; сътрудничество с водещи специалисти в областта на маркетинга.

 • Придобиване на знания и умения за изграждане на цялостен стратегически подход за маркетинг в дигитална среда – от анализ на бизнес нуждите, през поставянето на конкретни бизнес цели и определянето на средства, начини и дигитални канали за постигането им.
 • Разбиране на основните елементи на дигиталния маркетинг и възможности за използването им – анализ на конкурентите и потребителите, сегментиране и създаване на „потребителски персони“, разбиране и разработване на „потребителските пътеки“, моделите за комуникация и избор на средства и канали за маркетингови дейности, бораавене с инструментите, които предлага интернет маркетинга, анализ на резултатите и адаптирането им към бъдещи кампании и др.;
 • Провеждане на безплатни сертификационни курсове за работа с инструментите на Google;
 • Взаимстване на опит от водещи специалисти в областта на маркетинга;
 • Редица възможности за студентите, доказали своите компетенции и личностни качества, за започване на работа или включване в стажантски програми на утвърдени български и международни компании.

Професионална реализация

Възможностите за кариерно развитие на всеки, който се потопи в света на дигиталния маркетинг, са безкрайни и всеобхватни. От изграждането на кариера в различни по своя бизнес модел фирми, през организации с нестопанска цел и учреждения на местната и централна власт, до формирането и управлението на собствен бизнес – придобитите знания и умения по време на обучението в магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ разкриват нови и необятни възможности пред завършилите студенти.

С придобитите знания, умения и професионални компетентности магистри по „Дигитални маркетингови стратегии“ са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки предприятия, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др. Задълбоченото разбиране на дигиталните маркетингови комуникации разкрива нови хоризонти и за стартиране на собствен бизнес, особено в сферата на електронната търговия.

Завършилите магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ могат да продължат развитието си и като докторанти в различни университети, институти и изследователски центрове.

Специалност Дигитални маркетингови стратегии - 3 сем

Накратко за програмата

 • Дигиталният маркетинг е маркетингът днес!

В процеса на интензивни социални, икономически и технологични трансформации Интернет изцяло преобръща традиционните представи за общуване и налага нови правила и способи за комуникация между компаниите и потребителите. Дигиталният маркетинг става неизменна част от Интегрираните маркетингови комуникации на фирмите и неговото цялостно и задълбочено разбиране и прилагане се превръщат във все по-ценен и търсен ресурс.

 • Задълбочени знания и умения, структурирани и иновативни подходи, изцяло практическа насоченост

Магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ съчетава прилагането на напълно нови и иновативни методи и подходи на обучение с изпълнението на множество задачи с изцяло практическа насоченост. По достъпен и лесно разбираем начин студентите придобиват структурирани и задълбочени знания, но същевременно се научават да анализират реални бизнес ситуации и да прилагат наученото, сблъсквайки се с актуални бизнес казуси, разглеждайки успешни маркетингови кампании и анализирайки използваните средства и постигнатите резултати. Обучението включва лекции от едни от най-добрите професионалисти в областта на маркетинга - практици, работещи в компании с различна потребителска насоченост и управляващи дигиталните активи на фирмите по най-разнообразни и изненадващи начини.

 • Разбиране и прилагане на философията и логиката на маркетинга в дигитална среда

Обучението акцентира върху дисциплини, предлагащи стратегически знания и умения за създаването на цялостни дигитални кампании, изграждането на марки в дигитална среда, разбиране и боравене с основните маркетингови инструменти, анализ на постигнатите резултати и интерпретация на данните като отправна точка за бъдещи проекти.

Цели и предимства на обучението

В ерата на дигитализацията онлайн маркетингът е една от най-бързо развиващите се области. Това води до засилено търсене на добре обучени специалисти. Предимствата на магистърската програма „Дигитални маркетингови стратегии“ са усвояване на задълбочени познания от утвърдени преподаватели; поднасяне на информацията в систематизиран и лесен за разбиране и овладяване вид; изграждане на практически умения чрез разглеждане множество реални бизнес казуси и стратегии; сътрудничество с водещи специалисти в областта на маркетинга.

 • Придобиване на знания и умения за изграждане на цялостен стратегически подход за маркетинг в дигитална среда – от анализ на бизнес нуждите, през поставянето на конкретни бизнес цели и определянето на средства, начини и дигитални канали за постигането им.
 • Разбиране на основните елементи на дигиталния маркетинг и възможности за използването им – анализ на конкурентите и потребителите, сегментиране и създаване на „потребителски персони“, разбиране и разработване на „потребителските пътеки“, моделите за комуникация и избор на средства и канали за маркетингови дейности, бораавене с инструментите, които предлага интернет маркетинга, анализ на резултатите и адаптирането им към бъдещи кампании и др.;
 • Провеждане на безплатни сертификационни курсове за работа с инструментите на Google;
 • Взаимстване на опит от водещи специалисти в областта на маркетинга;
 • Редица възможности за студентите, доказали своите компетенции и личностни качества, за започване на работа или включване в стажантски програми на утвърдени български и международни компании.

Професионална реализация

Възможностите за кариерно развитие на всеки, който се потопи в света на дигиталния маркетинг, са безкрайни и всеобхватни. От изграждането на кариера в различни по своя бизнес модел фирми, през организации с нестопанска цел и учреждения на местната и централна власт, до формирането и управлението на собствен бизнес – придобитите знания и умения по време на обучението в магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ разкриват нови и необятни възможности пред завършилите студенти.

С придобитите знания, умения и професионални компетентности магистри по „Дигитални маркетингови стратегии“ са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки предприятия, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации; международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др. Задълбоченото разбиране на дигиталните маркетингови комуникации разкрива нови хоризонти и за стартиране на собствен бизнес, особено в сферата на електронната търговия.

Завършилите магистърската програма по „Дигитални маркетингови стратегии“ могат да продължат развитието си и като докторанти в различни университети, институти и изследователски центрове.

Специалност Екоикономика и бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността е подготовката на стопански ръководители и предприемачи, способни да развиват дейността си в съответствие със съвременните разбирания за връзката между бизнеса, ресурсите, хората и околната среда.

В процеса на обучение студентите получават знания за ролята на околната среда за човешкото развитие, за приемливите подходи за използване на природните ресурси за осъществяване на производствена и друга дейност, за успешно и устойчиво развитие на бизнес начинания, за международно приети системи за управление на околната среда. Те придобиват умения за това как да създават и управляват екологични предприятия, да извършват мониторинг и оценка на състоянието на околната среда, да спазват и се възползват от екологичното законодателство и регулация, да реализират екологични инициативи за териториално развитие.

Възпитаниците на специалността разбират икономическите аспекти на връзката бизнес-околна среда. Те са квалифицирани и мотивирани да развиват инициативи, водещи до развитие и растеж, по устойчив и щадящ природата начин.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в: публичната администрация - като експерти в Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните; областни и общински служби – като ангажирани с управлението и администрирането на регионалното развитие и природоползването; Европейската комисия и други европейски и международни организации – като специалисти по проблемите на екологичното природоползване; компании с екологичен бизнес - като специалисти, оценители на природни ресурси и мениджъри; неправителствения сектор - като инициатори и ръководители проекти, свързани с намаляване на негативното въздействие на човешката дейност върху природата.

Специалност Екологично предприемачество (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма за специалност „Екологично предприемачество (съвместна програма)“ е разработена съвместно от екипи професионалисти от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ в отговор на нарастващия интерес и нужди на обществото към подготовката на високообразовани предприемачи, способни не само да идентифицират, но и да създават предприемачески възможности за разрешаването на екологични проблеми и на тяхна основа да стартират и развиват нови конкурентоспособни, с потенциал за растеж екологични предприятия. Подготовката и осъществяването на съвместната програма са подкрепени от проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като приемът на студенти стартира от академичната 2022/2023 учебна година. Програмата съчетава новите достижения в предприемаческата наука и добри практики с изградените традиции и постижения в предприемаческото обучение (от март 1991 г. в УНСС и България) и обучението по екоикономика в УНСС и в свързаните образователни области в СА „Д. А. Ценов“ - Свищов:

 • Реализирани множество предимно международни и европейски проекти с участници от водещите европейски университети;
 • Налична обратна връзка от многогодишното обучение по магистърските програми за специалност „Предприемачество“, специалност „Екоикономика“ (УНСС) и „Аграрна икономика“ (СА „Д. Ценов“);
 • Реализирани множество публикации, конференции, семинари, обучения; - Получени признания (в т.ч. от Европейската фондация за управленско развитие (EFMD), Брюксел);
 • Реализиран пилотен обучителен курс по екопредприемачество по проект „Образование по екопредприемачество в три извънстолични университета” (съвместен проект между ИИОЗ-БАН и Института за енергийни и екологични изследвания (IFEU), Хайлдерберг, Германия). 

Магистърската програма е надграждане на бакалавърската степен на специалностите „Предприемачество“ (преподавана в УНСС от 2007 г.), „Екоикономика“ (от 2006 г.), и „Аграрна икономика“ за СА „Д. Ценов“ като се обогатяват и допълват придобитите в тази степен знания и умения с последните достижения в изследванията, консултирането и преподавателската дейност на академичния състав на катедри „Предприемачество“ и „Икономика на природните ресурси“ (УНСС) и катедри „Аграрна икономика“, „Икономика и управление на туризма“ и „Стратегическо планиране“ (СА „Д. Ценов“). Целите на обучението са:

 • да се формират знания и умения у участниците в програмата за създаването и управлението на собствен екологичен бизнес;
 • да се разбират и управляват взаимоотношенията на екологичния предприемач с основните заинтересовани лица (стейкхолдери), партньори и ключовите сътрудници;
 • да се разбират и реализират процесите на управление и развитие на новосъздадено екологично предприятие в среда с нарастващи екологични предизвикателства;
 • да се представят последните достижения на изследванията и консултирането в областта на екологичното предприемачество;
 • да се познава, планира и управлява процесът на растеж на новосъздадени екологични предприятия. 

Професионална реализация

Завършилите специалност „Екологично предприемачество“ в ОКС „магистър“ имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • Създатели на собствен екологичен бизнес или развиващи вече съществуващия си екологичен бизнес.
 • Участници в различни структури, подкрепящи екологичното предприемачество (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.).
 • Консултанти по управление и развитие на екологични предприятия.
 • Експерти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи екологичното предприемачество.
 • Експерти и мениджъри в инкубатори, акселератори, технологични паркове, и други организации, сред чиито приоритети е насърчаване на екологичното предприемачество.
 • Разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на екологичното предприемачество.

Завършилите специалност „Екологично предприемачество“ в ОКС „магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в ОНС „доктор“. 


Специалност Енергиен бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • изясняване на проблемите и задачите пред енергийния сектор у нас, както и на основните параметри на провежданата енергийна политика;
 • определяне на съответствието на енергийния сектор на България към европейските стандарти;
 • развиване на умения за определяне на основните икономически параметри на енергийния бизнес в България и за оценка на критериите и показателите за неговата ефективност. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността получават много добра реализация в Министерството на енергетиката и във водещите енергийни предприятия в страната. 

Специалност Енергиен бизнес - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • изясняване на проблемите и задачите пред енергийния сектор у нас, както и на основните параметри на провежданата енергийна политика;
 • определяне на съответствието на енергийния сектор на България към европейските стандарти;
 • развиване на умения за определяне на основните икономически параметри на енергийния бизнес в България и за оценка на критериите и показателите за неговата ефективност. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността получават много добра реализация в Министерството на енергетиката и във водещите енергийни предприятия в страната. 

Специалност Застраховане и социално дело - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на застраховането и социалното дело, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации, централната и местната администрация, (в т.ч. в: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации и др).

Специалност Застраховане и социално дело - 3 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на застраховането и социалното дело, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областта на застраховането и социалното дело имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: застрахователните и презастрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества, центровете за социално подпомагане, работодателските и синдикалните организации, застрахователните и осигурителните посредници, консултантските организации, централната и местната администрация, (в т.ч. в: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Комисията за финансов надзор, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните администрации и др).

Специалност Зелена икономика и бизнес модели - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

 • Усвояване и прилагане на теоретични знания, концепции, принципи, подходи и стратегии за екологизация, устойчивост, развитие на зелена икономика и бизнес, прехода от линеен модел икономика към кръгов и др.;
 • Придобиване на знания и умения за осъществяване на зелен бизнес,  екоиновации и дигитализация, оценяване на въздействията върху околната среда от реализацията на различни проекти и стратегически документи;
 •  Развиване на компетентности за разработване на варианти за решения и въвеждане на подходящи иновативни подходи и бизнес модели за устойчиво развитие;
 •  Усвояване на специфични комуникационни и презентационни умения, и компетентности за събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни проблеми на управлението на използването и опазването на природните ресурси.

Професионална реализация:

Подготвените висококвалифицирани специалисти със специалност “Зелена икономика и бизнес модели” имат възможност да се реализират като: мениджъри и експерти по управление на екологична инфраструктура на различните нива на управление в  публичния сектор; мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти; консултанти и одитори на системата за управление на качеството на околната среда (ISO 14001); оценители на земеделски земи и биологични фондове в консултантски и други фирми; експерти по екологична оценка; специалисти по публично-частно партньорство при използване на природните ресурси; експерти по проблемите на корпоративната социална отговорност в различни бизнес организации; експерти в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите и др.; експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи; научни работници и преподаватели в изследователски институти и университети.

 Специалност Икономика и право 2 сем.

Редовна форма на обучение

Магистърската програма по „Икономика и право“ е разработена в тясно сътрудничество между катедра „Икономикс" и Юридическия факултет.

Изучаваните по учебния план дисциплини включват, както класически икономически, така и юридически. Предимство на предлаганите курсове е, че съществен дял от тях са разработени хибридно и включват, както юридическата основа, така и икономическата интерпретация. Лектори са юристи и икономисти. За пълно припокриване на теорията с практиката, тематиката се подпомага от изтъкнати и разпознаваеми в публичното пространство лектори от практиката.

Цели на програмата:

 • като използва общото поле на действие между икономиката и правото, да изгради качествено нов тип професионалист: този, който разбира и съчетава по адекватен начин общите принципи и на икономиката, и на правото - в тази връзка: да изгради професионалист, който може самостоятелно, на основа придобитите знания и умения, да взема отговорни управленски решения;
 • да даде по-добро разбиране на това как правните норми влияят на икономическото поведение и как икономическите аргументи оформят правната среда. Това разбиране се основава на интензивно обучение, както по икономически, така и по правни дисциплини;
 • да постави акцент върху интердисциплинарни области, в които се припокриват интересите на икономиката и правото. Именно те допринасят най-много за собствения облик на магистърската специалност;
 • да даде възможност за перманентно поддържане и развитие на ключовите компетентности за учене през целия живот и в частност: компетентности, необходими за личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване, активно гражданско участие и др. Съобразно Европейската референтна рамка на Ключовите компетентности за учене през целия живот са отчетени и реализирани чрез структурата на учебния план и отделните учебни дисциплини необходимите знания, умения и компетенции, които се изискват като резултат от обучението и които са съобразени и с Националната квалификационна рамка на Република България цели, а именно: самостоятелност и отговорност; компетентности за учене, комуникативни и социални компетентности; и преди всичко – професионални компетентности.

За реализация на горните цели, магистърската специалност по „Икономика и право“ прилага опита на аналогични програми в най-престижните университети по света. Специалността фигурира в портфолиото на университети като University of California, Berkeley, Harvard University, Princeton University, Massachusetts Institute of Technology, University of Chicago, George Mason University, University of Michigan, London School of Economics and Political Science, Bocconi University, както и в други престижни европейски университети[ДП1] . Предлагането на тази програма на потенциалните студенти в УНСС дава възможност на най-големия бизнес университет в тази част на света да се доближи до образователния профил на най-добрите висши училища, предлагащи образователни услуги в областта на икономиката и правото.

Професионална реализация:

Специалността „Икономика и право“ таргетира, както завършващи студенти, на които предстои навлизането на трудовия пазар, така и специалисти в аналитични отдели и администрации, работещи на различни йерархични равнища, където е необходимо специализирано познание за практическо решаване на възлаганите задачи, касаещи специфичните интердисциплинарни полета на границата между икономиката и правото. Програмата може да помогне на икономисти да допълнят своите познания с необходимата правна подготовка и на юристи, които желаят или потребностите на практиката налага, да допълнят своите познания с необходимата икономическа подготовка в условията на бързо променящата се нормативна действителностq както в България, така и в ЕС.

Програмата е насочена пряко към високите управленски структури на изпълнителната власт – министерства, държавни агенции. Завършилите напълно се вписват в административните и управленски структури на централната и местната власт, включително местните и областните администрации, както и тези в различни държавни ведомства и учреждения.

Завършилите специалността успешно ще могат се реализират и в корпоративния сектор – големите фирми, които са обект на регулиране от страна на  държавата. И в крайна сметка - за всички, които имат амбицията да основат собствен бизнес, защото всяка икономическа дейност е нормативно регулирана.

След успешно полагане на семестриалните изпити, студентите в специалността „Икономика и право“ завършват образователната си степен със защита на дипломна работа.


 

Специалност Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

        Магистърската програма по специалност „Икономика и управление на железопътния транспорт“ е разработена в съответствие с изискванията за подготовка на икономически кадри в областта на железопътния транспорт, които да намерят успешна реализация в предприятията, занимаващи се с осъществяването на превозите и поддържането на транспортната инфраструктура.

        Обучението по специалността има за цел да осигури на студентите комплексни управленски и икономически знания, умения и компетентности в следните основни направления:

 • управление на проекти в областта на железопътния транспорт, инвестиционна и иновационна дейност;
 • по-широко и успешно внедряване на интелигентни транспортни системи при железопътните превози;
 • финансово управление на железопътния транспорт;
 • изследване на операциите и моделиране на процеси в железопътния транспорт;
 • управление на човешките ресурси и др.

        Предвижда се широкоспектърно обучение и ориентирано към изискванията на компаниите, свързано с анализ и изучаване на транспортния пазар и транспортната политика в областта на железопътния транспорт, принципите за формиране на тарифите при железопътните превози, финансовото управление на сектора и др.

        Магистърската програма по специалност „Икономика и управление на железопътния транспорт“ е предназначена за подготовката на специалисти за транспортния сектор и по-специално за длъжности, свързани с управлението на различни процеси в сферата на железопътните превози и управлението на железопътната инфраструктура, планирането и анализа на товарните и пътническите железопътни превози, приложението на иновациите в сферата на железопътния транспорт и др.

Професионална реализация:

        Студентите, които завършат специалността, биха могли да намерят професионална реализация като управители на транспортни предприятия или като други икономически специалисти в областта на пътническите и товарните превози в различните железопътни предприятия за товарни и пътнически превози, в НК „Железопътна инфраструктура“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Железопътна администрация“ и др. Освен това могат да работят и като ръководители на проекти в областта на железопътния транспорт.

        Завършилите специалността имат възможност да продължат своето образование и в ОНС „доктор“, както и да се реализират успешно в научноизследователската област.

Специалност Икономика на вътрешния ред - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението в магистърска програма „Икономика на вътрешния ред” има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност, специализираните служби и Министерството на вътрешните работи.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Икономика на вътрешния ред“, ОКС „магистър“, имат възможност за успешна професионална реализация в:

 • Органите на централната и местна държавна администрация;
 • Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност;
 • Частните и държавни компании;
 • Дружествата за търговска дейност в сектора за сигурност;
 • Митническата администрация;
 • Дейностите по организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховане;
 • Неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността.
Специалност Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността e да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и най-високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност. Обучението допринася за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на студентите, завършили икономически специалности в бакалавърската степен.

Основните принципи на обучението са:

 • преподаване на актуални дисциплини, свързани с обекта и предмета на специалността;
 • периодично актуализиране на учебните програми по дисциплините от учебния план;формиране на екип от висококвалифицирани преподаватели от УНСС и външни експерти с цел гарантиране на високо качество на учебния процес;
 • осигуряване на преподаването с актуални учебници и учебни пособия;
 • въвеждане на съвременни методи на преподаване, базирани на най-модерните технически средства и развитие на методиката на преподаване;
 • включване на студентите в научноизследователска дейност;
 • подпомагане на професионалната реализация на студентите чрез организиране на допълнителни стажове в институции от сектора за сигурност, неправителствени организации и фирми, занимаващи се с търговска дейност и производство на военна и специална продукция.

В резултат на обучението се формират знания и умения за извършване на анализи и прогнози за развитието на икономическите и управленски процеси в сектора за сигурност, за решаване на проблеми от отбранително-икономически характер и за анализиране на тенденциите в международните отношения и политиката за сигурност.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират в: органите на централната и местна държавна администрация; Министерството на отбраната; Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност; частните и държавните компании от отбранителната промишленост; дружествата за търговска дейност в сектора за сигурност; митническата администрация; дейности по организацията на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховането; неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността; научноизследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността.

Специалност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има интердисциплинарен характер. Тя предоставя съществени знания и практически умения за изключително актуални понастоящем сфери. Учебният план акцентира върху качественото обучение, основано на съвременни методи на преподаване, професионализмът на преподавателите, провеждането на семинари и конференции, участието на гост-лектори и използването на информационни технологии за дейта майнинг и фирмено разузнаване. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността се дипломират като икономисти, което им позволява да се реализират  във всички сектори на икономиката и управлението. Натрупаните специализирани знания и умения в областта на отбраната и корпоративната сигурност им дават възможност за успешна кариера в:

 • специализираните структури за сигурност;
 • управлението на сигурността на фирмите;
 • охранителния бизнес;
 • корпоративната сигурност;
 • бизнес разузнаването и пазарните анализи;
 • държавните агенции, свързани със сигурността; 
 • сътрудничеството между публичния сектор и частните предприятия.

Те могат да работят и като специалисти по проблемите на сигурността в правни, търговски или технически отдели и като доставчици на услуги в областта на сигурността, банковата сигурност и информационната сигурност.

Специалност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Ядрена сигурност" с преп. на англ. език - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Обща информация за програмата:

Програмата е резултат на споразумение за сътрудничество в областта на образованието и изследванията, подписано между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през юли 2014 г, което бива подновено през февруари 2019 г.

УНСС, с основен представител катедра „Национална и регионална сигурност“ (КНРС), е приет за член на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN), в която  членуват над 45 държави с повече от 120 организации – университети, научноизследователски центрове, неправителствени организации и др.

Сред студентите, обучаващи се и успешно завършили специалността има представители от няколко континента и страни като Йордания, Ливан, Демократична република Конго, Йемен, Иран и др.

Цели на обучението:

Магистърската програма цели да подготви висококвалифицирани управленски кадри за нуждите на ядрената енергетика, свързани отрасли и административните структури, отговорни за регулирането на използването на ядрени материали.

Лекциите, упражненията и курсовите работи са само на английски език, което дава възможност на студентите за затвърждаване и подобряване на техните езикови познания наред с изучаването и практикуването на специфичната терминология в областта на ядрената сигурност. Студентите получават достъп до информационни материали, предоставени от международен екип от преподаватели, както и възможност за контакти с представители от частния и публичния сектор в тази област.

Професионална реализация:

Завършилите студенти от магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ могат да намерят професионална реализация в следните области:

 • мениджъри и експерти по сигурността в ядрени обекти – ядрени централи, заводи, свързани с цикъла на ядреното гориво – мини, обогатителни станции, депа за ядрени материали, транспортни фирми с разрешение за работа с ядрени материали или лечебни заведения, използващи ядрени материали;
 • специалисти по ядрена сигурност в държавната администрация, регулираща ядрената енергетика;
 • разследващи и правоприлагащи органи – МВР, ДАНС, митническа администрация;
 • фирми в областта на частната охранителна дейност;
 • международни организации;
 • научноизследователски организации в сектора на ядрената енергетика.
Специалност Икономика на транспорта - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • осигуряване на висока професионална и теоретична подготовка, необходима за осъществяването на ръководни, консултантски и други висококвалифицирани дейности в транспортния сектор;
 • изясняване на причините и следствията, законите и закономерностите на институционалната, икономическата, технологичната, конкурентната и правната среда в областта на транспорта;
 • формиране на задълбочени теоретични знания и практически умения за осъществяване на ръководна, творческа, консултантска и експертна дейност в транспортните предприятия, в административните органи на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и в различни държавни и общински учреждения.

Професионална реализация:

Завършилите специалността намират много добра професионална реализация в: експлоатационната дейност на множество предприятия от областта на транспорта и спедицията; Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и съответните му изпълнителни агенции и държавни предприятия; управленските структури на големи предприятия в транспортния сектор; висши училища и научно-изследователски институти в страната и чужбина. 

Специалност Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областите на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации); структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; центровете за социално подпомагане; застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; агенциите за подбор на персонал; консултантските организации и др.

Специалност Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение


Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да осигури задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в областта на икономиката и управлението на човешките ресурси, в съответствие с международните стандарти за професионализъм. Обучението е насочено към овладяване на фундаментални и практико-приложни знания и към изграждане на ключови компетенции за:

 • изграждане на  организационни структури и  управление на екипи;
 • анализ и решаване на сложни проблеми в рискова среда, с множество взаимодействащи фактори и вариативни възможности;
 • подготовка и организиране на дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 • ясно и разбираемо представяне на проблеми и възможни решения чрез използване на богат набор от техники и подходи;
 • разработване и аргументиране на идеи, политики, програми, планове и проекти относно икономически и социални процеси и практики и подготовка на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна.

Професионална реализация: 

Подготвените висококвалифицирани специалисти в областите на икономиката и управлението на човешките ресурси имат възможност за успешна кариера както в бизнеса, така и в публичния сектор на българския и на европейския трудов пазар. Те може да се реализират успешно като ръководители, експерти и специалисти в: централната и местната администрация (в т.ч. Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Националната здравноосигурителна каса, общинските и областните  администрации); структурните звена по икономика и управление на човешките ресурси в български и чуждестранни организации и предприятия от всички икономически дейности и форми на собственост; работодателските и синдикалните организации; центровете за социално подпомагане; застрахователните и пенсионноосигурителните дружества; агенциите за подбор на персонал; консултантските организации и др.

Специалност Интелектуална собственост и творчески индустрии - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават спецификите в процесите на създаване иновационни продукти и технологии в материалното производство и на културни индустрии, продукти и тяхната пазарна реализация на основата на професионално познаване и използване на системата от икономически и управленски знания за интелектуалната собственост, дигитализация и технологичност, базирани на последните постижения на интелектуалната собственост.

Целите на обучението са следните:

 • да се идентифицира интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания, обектите на авторски и сродни права;
 • да се представят характеристиките и спецификите на новата дигитална бизнес среда, специфични феномени като киберсигурност, дигитални технологии, нови форми на икономическа реализация и дигитална конкурентоспособност;
 • да се представят направленията и формите за икономическа реализация на интелектуалната собственост, в т.ч. внедряване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, използване на идентифициращи означения в бизнеса, възможности за технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;
 • да се разкрие икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;
 • да се изведе мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии в бизнеса за постигане и поддържане на дигитална конкурентоспособност.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и творчески индустрии”, могат да се реализират като:

 • държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.;
 • служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации;
 • сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
 • служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.;
 • специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН и др.;
 • специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост;
 • оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост.
 • специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата; специалисти в радио- и телевизионни организации;
 • служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др. 

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и творчески индустрии” в ОКС „Магистър“ имат възможност за продължаване на обучението в други специалности и програми, предлагани от катедрата в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост, както и в образователно-научната степен „доктор” в докторски програми, предлагани от катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“, други катедри в УНСС или от други висши училища в страната и в чужбина.

 Учебен план на специалността

Специалност Интелектуална собственост и технологични стартъпи - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

 • да се представят характеристиките и спецификите на новата бизнес среда, в която възникват и се проявяват специфични феномени като усъвършенствани дигитални технологии, киберсигурност, нови форми на организация на дейността и икономическа реализация и дигитална конкурентоспособност;
 • да се идентифицира интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания, обектите на авторски и сродни права;
 • да се представят новите бизнес модели на предприемаческата дейност и политиките, насърчаващи създаването на технологични стартъпи, в т.ч. внедря-ване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, въз-можности за създаване на технологични стартъпи и технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;
 • да се разкрие икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;
 • да се изведе мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии, приложими в технологичните стартъпи за постигане и поддържане на устойчива конкурентоспособност.

 

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Интелектуална собственост и технологични стартъпи” могат да се реализират като:

 • Създатели на технологични стартъпи, базирани върху иновации (собствени или трансферирани);
 • Участници в различни структури, подкрепящи технологичните стартъпи (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.);
 • Консултанти по управление и развитие на технологични стартъпи;
 • Експерти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи технологичните стартъпи;
 • Експерти и мениджъри в инкубатори, акселератори, технологични паркове и други организации, сред чиито приоритети е насърчаване на технологичните стартъпи;
 • Сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове;
 • Служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг, реклама и др.;
 • Оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост;
 • Служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.;
 • Разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на технологичните стартъпи.

 

Специалност Интелигентна цифрова енергетика - 2 сем.

Цели на обучението

 

Магистърската програма по специалност „Интелигентна цифрова енергетика“ е разработена, за да отговори на търсенето на подготвен ръководен ешелон в модерните високо-технологични енергийни и инженерингови предприятия.

 

              Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентна цифрова енергетика“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания, умения и експертиза за:

 • Изясняване на новите цифрови подходи на енергийната стратегия на национално, регионално и световно ниво, както и проблемите и задачите пред свързаните със сектор „Енергетика„ подходи;
 • Определяне съответствието между стопанската практика в България и изискванията на европейските и световни стандарти в областта на енергетиката;
 • Добиване на умения от студентите за определяне на основните икономически параметри при реализацията на цялостен подход за цифрова енергетика, критериите и показателите за ефективност на този вид стопанска дейност.

 

Професионална реализация

 

Обучение по цифрова енергетика в организационно-икономически аспект в България се извършва единствено в ОКС „Магистър“ в специалност „Интелигентна цифрова енергетика“ в УНСС. Завършилите обучението в магистратурата получават много добра реализация, както в институционалните административни органи на сектор „Енергетика“ (Министерство на енергетиката, регулаторни органи, държавни енергийни дружества), така и във водещите енергийни предприятия. Обучението създава възможности за студентите, завършили специалността, да се развият успешно в енергийния сектор.

 

Специалност Интелигентни транспортни системи - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и да формира у тях умения за работа с интелигентни транспортни системи и за планиране и анализ на превозите при тяхното използване. Изучаваните дисциплини  създават възможности за използване на платформи за оптимизиране на управлението на транспортните процеси, както и за анализ и управление на превозната работа. Обучението има интердисциплинарен характер и предоставя на обучаемите знания за моделирането на трафика, приложението на мобилните и безжични телекомуникационни приложения, както и за управлението на сигурността и безопасността на превозите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация като управители на транспортни компании и ръководители на проекти в областта на внедряването на интелигентни транспортни системи, като мениджъри и управители на транспортни и спедиторски предприятия, както и на длъжности в държавната администрация – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и др.

Завършилите специалността имат възможност да продължат своето образование и в ОНС „Доктор“, както и да се реализират успешно в научно - изследователската област.

Специалност Климат и международен бизнес с преподаване на английски език - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Специалността е вдъхновена от съвременните тенденции за декарбонизация на икономиките и трансформиране на бизнес практиките по такъв начин, че да допринесат за забавяне на климатичните промени. Основната цел на обучението в тази специалност е да се подготвят нов тип професионалисти с интердисциплинарни познания по изменението на климата и международния бизнес. В хода на обучението си студентите ще се запознаят със съвременните тенденции в областта на климатичните промени и  устойчивото развитие и мерките, предприемани на национално и международно равнище в тази насока. Представят се и се анализират различни международни бизнес практики и стратегии за трансформиране на международния бизнес и превръщането му в двигател за справяне с проблемите на околната среда и измененията в климата. Студентите, завършили специалността, придобиват умения и знания за това как компаниите могат да превърнат нормативната принуда и растящите административни изисквания за съблюдаване на принципите на устойчивото развитие, които на пръв поглед изискват големи разходи и инвестиции в свое предимство и печеливш актив, като чрез ежедневната си дейност, допринасят за позеленяването на икономиката.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат необходимите теоретични и практически знания за същността и политиките по внедряването на принципите на устойчивото развитие и измененията на климата, както и възможностите на международния бизнес да отговори на тези тенденции по печеливш начин. Това дава уникално предимство на завършилите специалността да се реализират успешно в международни компании, в бизнес организации в производствените сектори на икономиката, във финансовия и банковия сектор, в системата на публичната администрация и НПО сектора. 

 

Специалност Количествени финанси - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

 • Подготвяне на финансови специалисти с допълнителни познания и умения в прилагането на иконометрични и статистически методи за анализ, необходими за професионалната им реализация.
 • Развитие на професионални качества в бъдещите специалисти, включващи обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни бизнес проблеми от областта на финансовия и икономически анализ.
 • Стимулиране на самостоятелната работа и проява на творчество и новаторство при участието на студентите в учебния процес.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Количествени финанси“ в ОКС “Магистър“ получават богат набор от теоретични знания и практически умения за прилагането на статистически и финансов анализ и са сред най-търсените специалисти в областта на финансите. Те имат възможност за успешна професионална реализация като финансови анализатори в търговски и инвестиционни банки, пенсионни фондове, взаимни и хедж фондове, застрахователни компании, одиторски фирми, инвестиционни посредници и финансови къщи. Уменията на финансовите анализатори позволяват и по-тясна специализация в специфични финансови области, които включват управлението на риска, търговия на финансови инструменти по алгоритъм, управление на активи.

Специалност Количествени финанси - 3 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

 • Подготвяне на финансови специалисти с допълнителни познания и умения в прилагането на иконометрични и статистически методи за анализ, необходими за професионалната им реализация.
 • Развитие на професионални качества в бъдещите специалисти, включващи обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаването на сложни бизнес проблеми от областта на финансовия и икономически анализ.
 • Стимулиране на самостоятелната работа и проява на творчество и новаторство при участието на студентите в учебния процес.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Количествени финанси“ в ОКС “Магистър“ получават богат набор от теоретични знания и практически умения за прилагането на статистически и финансов анализ и са сред най-търсените специалисти в областта на финансите. Те имат възможност за успешна професионална реализация като финансови анализатори в търговски и инвестиционни банки, пенсионни фондове, взаимни и хедж фондове, застрахователни компании, одиторски фирми, инвестиционни посредници и финансови къщи. Уменията на финансовите анализатори позволяват и по-тясна специализация в специфични финансови области, които включват управлението на риска, търговия на финансови инструменти по алгоритъм, управление на активи.

Специалност Консултиране и проектиране в малките и средни предприятия - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

         ·            Усвояване и прилагане на теоретични знания, концепции, принципи, подходи, стратегии и стандарти за осъществяване на консултантска дейност в бизнес организациите;

         ·            Придобиване на знания и умения за осъществяване на консултантски бизнес, за разкриване, анализиране и диагностициране на проблеми в организацията, процедурите и стандартите за управление, кариерното развитие, разработването, оценката и одита на проекти;

         ·            Развиване на компетентности за разработване на варианти за решения на проблемни ситуации и въвеждане на подходящи иновативни бизнес модели, в т.ч. самостоятелно разработване и защита на консултантски проект;

         ·            Усвояване на специфични комуникационни и презентационни умения, необходими в осъществяването на връзката консултант-клиент.

 

 

Професионална реализация:

 

Завършилите специалността могат да работят в различни бизнес структури, държавни и неправителствени организации като: консултанти на собственици и специалисти на малки и средни предприятия в различни сектори; служители и мениджъри в международни консултантски организации; консултанти и разработващи стратегии, програми и проекти; оценители на проекти по различни национални, европейски и други международни програми; консултанти и специалисти по организационно развитие в бизнес организации; консултанти на неправителствени организации; експерти в държавни организации на национално, регионално и общинско ниво и в регионални и международни сертифициращи организации и др.

Специалност Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има за цел да предостави знания и да формира способности в следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес:

 • как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;
 • как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна.

Актуалността на специалността се предопределя от съвременните дигитални трансформации и тяхното въздействие върху различните индустрии, стратегии и бизнес модели на развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността са подходящи за широк спектър от позиции, за които е необходимо стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране на стратегическите промени, като: бизнес анализатори; продуктови и проектни мениджъри; консултанти; ръководители на различни йерархични нива на управление в бизнес организации, опериращи в различни сектори на икономиката; специалисти в различни функционални отдели, бизнес консултанти и предприемачи.

Специалност Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има за цел да предостави знания и да формира способности в следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес:

 • как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;
 • как фирмите могат да реализират стратегии и/или да извършват сложни процеси на промяна.

Актуалността на специалността се предопределя от съвременните дигитални трансформации и тяхното въздействие върху различните индустрии, стратегии и бизнес модели на развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността са подходящи за широк спектър от позиции, за които е необходимо стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране на стратегическите промени, като: бизнес анализатори; продуктови и проектни мениджъри; консултанти; ръководители на различни йерархични нива на управление в бизнес организации, опериращи в различни сектори на икономиката; специалисти в различни функционални отдели, бизнес консултанти и предприемачи.

Специалност Макроикономически политики и пазари - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

 • подготовка на специалисти с ключови експертни и управленски компетентности за анализиране и управление на стопанските процеси и за провеждане на икономически политики на различни равнища;
 • натрупване на солидни знания за начина на функциониране на пазарите и икономиката на национално равнище и за характеристиките на основните макроикономически показатели и зависимости в реални условия;
 • формиране на сериозни познания за измерването на водещите макроикономически показатели, за подбора и структурирането на необходимата за техния анализ емпирична информация, за използваните за целта методологични подходи и за оценяването на различните типове пазари и политики;
 • осигуряване на задълбочени знания за съвременните достижения на икономическата теория и тяхната емпирична значимост при изследването на пазарите и националната икономика, за предпоставките и факторите за осигуряване на устойчив дългосрочен икономически растеж и макроикономическа стабилност, за възможностите, ограниченията и спецификите на различните видове макроикономически политики, както и за поведението на националната икономика в условията на глобализация и интеграция.
 • развиване на практически умения за извършване на реални макроикономически анализи и прогнози, за решаване на конкретни икономически проблеми, за проверка на емпиричната значимост на изучаваните теоретични модели и за тяхното прилагане в условия на риск и неопределеност на пазарите;
 • развиване на способности за обосноваване, разработване и провеждане на различни видове макроикономически политики, за предвиждане и отчитане на взаимодействията между тях и за вземане на ефективни макроикономически решения.

Професионална реализация:

 

Завършилите специалността могат да изпълняват стратегически и оперативни функции при управлението на националната икономика и особено в сферата на фискалната политика, паричната политика, политиката на доходите, външнотърговската политика, валутно-финансовите операции, разработването на оптимизационни модели, икономическото прогнозиране и др. В качеството на експерти и ръководители те могат да работят в научноизследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени и неправителствени организации, международни институции и др. 

Специалност Маркетинг - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министерства и ведомства.

Специалност Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Разработването и управлението на силни марки е от фундаментално значение за придобиването на печелившо конкурентно предимство и осигуряването на дългосрочна профитабилност на продуктите, услугите, компаниите и организациите. Основните цели на специалността се изразяват в  натрупването на знания и формирането на умения относно:

 • използването на съответните методи и техники за събиране, обработване, анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите;
 • разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. анализ на пазарната сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките;
 • управлението на съществуващи марки и архитектури от марки чрез средствата на маркетинг микса;
 • вземането на стратегически решения за екстензия на съществуващи марки или разработване на нови марки, както и за промени в бранд архитектурата на компаниите, притежаващи няколко или повече марки;
 • регулациите на обектите на интелектуална собственост, които са непосредствено свързани с проблематиката по разработването и управлението на марките.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели в съответните предметни полета, които имат не само академичен, но практически опит по разработване и управление на марки в реномирани компании и организации. Под формата на практикум по отделни дисциплини се канят изявени бранд мениджъри на български и чуждестранни компании, работещи в страната.  

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в областта на разработването и управлението на марки в маркетинговите отдели на компаниите и организациите - като бранд мениджъри, групови бранд мениджъри, продуктови мениджъри, маркетинг мениджъри, бранд и маркетингови аналитици и др. Те са подходящи за работа в консултантски, рекламни, изследователски, PR и др. агенции в сферата на маркетинга и брандинга.

Специалност Маркетинг със спец. "Бранд мениджмънт" - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Разработването и управлението на силни марки е от фундаментално значение за придобиването на печелившо конкурентно предимство и осигуряването на дългосрочна профитабилност на продуктите, услугите, компаниите и организациите. Основните цели на специалността се изразяват в  натрупването на знания и формирането на умения относно:

 • използването на съответните методи и техники за събиране, обработване, анализ и интерпретация на емпирична информация за пазарите, потребителите, марките и конкурентите;
 • разработването и внедряването на нови марки на пазарите, в т.ч. анализ на пазарната сегментация, избор на целеви пазар и позициониране на марките;
 • управлението на съществуващи марки и архитектури от марки чрез средствата на маркетинг микса;
 • вземането на стратегически решения за екстензия на съществуващи марки или разработване на нови марки, както и за промени в бранд архитектурата на компаниите, притежаващи няколко или повече марки;
 • регулациите на обектите на интелектуална собственост, които са непосредствено свързани с проблематиката по разработването и управлението на марките.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели в съответните предметни полета, които имат не само академичен, но практически опит по разработване и управление на марки в реномирани компании и организации. Под формата на практикум по отделни дисциплини се канят изявени бранд мениджъри на български и чуждестранни компании, работещи в страната.  

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно в областта на разработването и управлението на марки в маркетинговите отдели на компаниите и организациите - като бранд мениджъри, групови бранд мениджъри, продуктови мениджъри, маркетинг мениджъри, бранд и маркетингови аналитици и др. Те са подходящи за работа в консултантски, рекламни, изследователски, PR и др. агенции в сферата на маркетинга и брандинга.

Специалност Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти;  управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.

Специалност Международен бизнес - 2 сем

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е разработена на основата на консултации с ръководители на водещи български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Връзките с бизнеса дават възможности за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина.

Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния бизнес и спомага за формиране на етично и професионално поведение. Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Специалност Международен бизнес и управление с преподаване на английски език (двойна магистърска програма с университета "Джао Тонг", Китай) - за българи

Редовна форма на обучение

 

Дуална магистърска програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език (с Шанхайския университет "Джао Тонг" – Shanghai Jiao Tong University)

В дуалната магистърска програма „Международен бизнес и управление“ (“International Business and Governance”), предлагана от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ (Китай) сe обучават бакалаври с образователно-квалификационна степен от различни професионални направления. Тя подготвя магистри със знания и практически умения в областта на международния бизнес и на публичните политики. Обучението е изцяло на английски език. През първите два семестъра то се осъществява в УНСС, а през третия и четвъртия семестър - в най-големия търговски, финансов и икономически център на Китай – Шанхай. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – по „Международен бизнес“ от УНСС и по „Публична администрация“ от Шанхайския университет „Джао Тонг“. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, българските студенти заплашат първите два семестъра такси за обучение в УНСС, а третият и четвъртият семестър – таксите на Шанхайския университет „Джао Тонг“ (през 2023 г. годишната такса там е 70 000 юана). Студентите имат възможност да кандидатстват за китайска правителствена стипендия, която покрива разходите за такси за обучение, медицинска застраховка, общежитие. Ежегодно такъв конкурс се обявява от Министерството на образованието и науката на Република България по силата на Споразумението за сътрудничество в областта на образованието с Китайската народна република.

Основан през 1896 г., Шанхайският университет „Джао Тонг“ е едно от най-престижните висши учебни заведения в Китай и традиционно попада сред 50-те най-добри университети в света (през 2023 г. заема 46-то място според QS World University Rankings 2023). Кампусът, в който се провежда обучението по магистърската програма „Международен бизнес и управление“ се намира в централна част на 25-милионния мегаполис Шанхай и разполага с модерни учебни зали, библиотеки, спортни съоръжения, студентски столове, общежитие.

При възникнала невъзможност за заминаване в Китай, студентите могат да се прехвърлят в магистърската програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“, чийто учебен план е идентичен с първите два семестъра на дуалната програма.

Професионална реализация:

Дуалната магистърска програма предлага изключителна възможност за студентите да придобият ценен международен опит, да разширят своите хоризонти и да развият интердисциплинарни знания и умения, необходими за успех в глобалната бизнес среда. Магистрите, които се обучават в дуалната магистърска програма имат разнообразни възможности за реализация както в международно ориентирания бизнес, така и в държавната администрация, международните икономически институции и неправителствения сектор. Получаването на знания и умения в две професионални направления – „Икономика“ и „Администрация и управление“ – съответства на съвременните изисквания за интердисциплинарен подход при вземането на управленски решения. Обучението във втората по големина икономика в света и запознаването с китайския език, култура и бизнес практики обогатява опита на магистрите за работа във всяка мултикултурна среда, помага за изграждането на широка мрежа от професионални контакти, за развитието на управленски умения  и успешна международна кариера.

Специалност Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е разработена на основата на консултации с ръководители на водещи български компании, които участват в международния бизнес, и с представители на държавната администрация, която регулира тази дейност. Тя е със силна европейска насоченост и е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика. Връзките с бизнеса дават възможности за разработването на реални проекти, за организиране на стажове и практики и за избор на теми на дипломни работи, които се отнасят до конкретни организации в България и чужбина.

Специалността дава съвременни познания за теорията и практиката на международния бизнес и спомага за формиране на етично и професионално поведение. Целта на обучението е подготовката на студентите за работа в организации с външноикономическа дейност. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността отговарят на специфичните изисквания за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местна администрация и в компаниите с международна дейност. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски и финансови институции, както и в многонационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Специалност Дуална магистърска програма по международен бизнес с преподаване на английски език (с университета по международни науки - Рим) - за българи

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Дуалната магистърска програма „Международен бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e предназначена за бакалаври от различни професионални направления. Тя има за цел да развие знания, умения и компетенции в областта на международния бизнес. Обучението е практически ориентирано, като през първите два семестъра то е в УНСС, а през третия и четвъртия семестър – в UNINT. В края на обучението си магистрите получават две дипломи за завършена магистърска степен с преподаване на английски език – издадени съответно от UNINT и от УНСС. Съгласно споразумението, подписано между двата университета, размерът на таксите за българските студенти е еднакъв за всички семестри и се заплаща в УНСС. Българските студенти в дуалната магистърска програма имат право на стипендия по програмата „Еразъм +“ за семестрите, през които ще се обучават в UNINT – Рим.

Специалността има практическа насоченост, която се постига чрез посещения в международни, български и италиански компании, осъществяващи международен бизнес, чрез решаване на казуси с практическа насоченост и чрез участие в преподаването на успели в практиката гост-лектори.

Професионална реализация:

Възпитаниците на дуалната магистърска програма притежават изключително богати възможности за успешна професионална реализация в международни компании от реалната икономика, дигиталната икономика и услугите, както и в областите на управлението на международни проекти, международните организации и публичната администрация. Завършилите специалността придобиват също знания и умения за развиване на собствен международен бизнес, както и за оказване на консултантски услуги. 

Специалност Международен туризъм - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целите на обучението са свързани с облика, съдържанието и обхвата на специалността, както и с възможностите за професионална реализация на завършилите в глобалната туристическа индустрия. Те се отнасят до  получаването на знания и формирането на умения за:

 • създаването и прилагането на стратегии за управление, продуктово развитие и позициониане в условията на международна и глобална туристическа индустрия;
 • планирането, организирането и осъществяването на пазарни изследвания и количествени анализи за потребностите на международната туристическа индустрия;
 • маркетинговите дейности по успешното привличане на туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности;
 • управлението на различни видове международни туристически предприятия;
 • създаването на възможности за висока степен на самостоятелност при вземането на управленски решения в туризма.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: специалисти в областта на управлението на туризма на ниво отрасъл и на ниво туристически район;     мениджъри и специалисти на туристически агенции /туроператорска и турагентска дейност/; мениджъри и специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; организатори на събития; мениджъри и специалисти в областта на маркетинга и продажбите на туристически продукти и услуги: бранд мениджъри и специалисти в рекламата на туристически продукти и услуги; други специалисти в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването.

Специалност Международни икономически отношения - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и да осигури на обучаващите се възможности за реализация в бизнеса и държавните структури като икономисти със специални умения в сферата на международните икономически дейности.

Обучението е специализирано в областта на световната икономика и обхваща всички направления на икономическата теория. Студентите получават детайлни знания в областта на международните финанси, международната търговия, международния бизнес, както и в редица специфични области, свързани с интелектуалната собственост на световните пазари.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат изключително разнообразни и широкоспектърни възможности за професионална реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в големи международни компании, както и в български фирми, които се стремят да навлязат конкурентно на външни пазари. Подходящи са като експерти в редица области на световната икономика, както и като консултанти и предприемачи. Могат да заемат престижни позиции в частния сектор, в държавни структури и международни организации.

Специалност Международно банкиране и финансови пазари - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението

Основната цел на обучението е придобиването на знания и умения в областта на кредитирането, секюритизацията, финансовите пазари и финансовите инструменти, кредитните деривати, бриджинг финансирането /bridge funding/, управлението на активи, сделките с чужда валута и финансови инструменти, дериватни и структурирани продукти, извършването на придобивания и сливания, първоначалното търгово предлагане /IPO/, попечителските услуги /custodian services/, финансовите услуги на „дребно“, разработването и оценката /остойностяването/ на проекти за финансиране, финансовите съвети и др. Студентите развиват способности и компетентности за разработване на курсови проекти, решаване на казуси, селекциониране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, математическо моделиране и използване на иконометрични модели.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в публичната администрация, членове на управителни и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши мениджъри в централната банка, ръководители на финансови служби на предприятия, преподаватели и научно-изследователски кадри във висши училища и др.

Специалност Международно банкиране и финансови пазари - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението

Основната цел на обучението е придобиването на знания и умения в областта на кредитирането, секюритизацията, финансовите пазари и финансовите инструменти, кредитните деривати, бриджинг финансирането /bridge funding/, управлението на активи, сделките с чужда валута и финансови инструменти, дериватни и структурирани продукти, извършването на придобивания и сливания, първоначалното търгово предлагане /IPO/, попечителските услуги /custodian services/, финансовите услуги на „дребно“, разработването и оценката /остойностяването/ на проекти за финансиране, финансовите съвети и др. Студентите развиват способности и компетентности за разработване на курсови проекти, решаване на казуси, селекциониране на информация, работа със статистически данни и финансови отчети, математическо моделиране и използване на иконометрични модели.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в публичната администрация, членове на управителни и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши мениджъри в централната банка, ръководители на финансови служби на предприятия, преподаватели и научно-изследователски кадри във висши училища и др.

Специалност Мениджмънт на недвижимата собственост - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са:

 • да предостави необходимите съвременни знания за изпълнение функциите на мениджърите на бизнес организации от сектора на недвижимите имоти – фирми, кантори, агенции, пропърти и фасилити организации и др., както и на ръководителите на различни управленски равнища в професионални, браншови и публични структури;
 • да формира умения за справяне със задачите, изпълнявани от мениджърите и ръководителите;
 • да развие ключови за мениджърите и ръководителите компетентности и нагласи. 

Професионална реализация:

Завършилите специалността придобиват умения и компетенции, които им дават възможност да се реализират като мениджъри, ръководен персонал и/или експерти от високо равнище не само в сектора на недвижимата собственост, но и извън него – във фирми и организации от реалния и финансов сектор като мениджъри на корпоративните им недвижими имоти, кредитни инспектори, консултанти и др.

Специалност Одитинг - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността надгражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение.

Основните цели на обучението са:

 • представяне на фундаментални знания и умения за контрола и счетоводството;
 • натрупване на актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов одит и одита в публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само като одитор, но и даващи възможност за професионално развитие на средно и високо управленско ниво;
 • придобиване на широки и задълбочени познания за финансовото управление в частния и публичния сектор;
 • осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори, одитори, дипломирани експерт-счетоводители в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Образованието по специалността е счетоводно–икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството.

Специалност Одитинг - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността надгражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите специалности от бакалавърската степен на обучение.

Основните цели на обучението са:

 • представяне на фундаментални знания и умения за контрола и счетоводството;
 • натрупване на актуални и задълбочени знания в областта на вътрешния одит, независимия финансов одит и одита в публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само като одитор, но и даващи възможност за професионално развитие на средно и високо управленско ниво;
 • придобиване на широки и задълбочени познания за финансовото управление в частния и публичния сектор;
 • осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори, одитори, дипломирани експерт-счетоводители в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Образованието по специалността е счетоводно–икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството.

Специалност Предприемачество със спец. "Бизнес предприемачество" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • формиране на знания и умения за създаването и управлението на собствен бизнес в динамична бизнес среда;
 • разбиране и управление на взаимоотношенията на предприемача с основните заинтересовани лица (стейкхолдери), партньори и ключовите сътрудници;
 • разбиране и реализиране на процесите на управление и развитие на новосъздадено предприятие в конкурентна среда и интернационализацията на неговата дейност;
 • представяне на последните достижения на изследванията и консултирането в областта на бизнес предприемачеството;
 • познаване, планиране и управление на процеса на растеж на новосъздадените предприятия.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • създатели на собствен бизнес или развиващи вече съществуващия си бизнес;
 • участници в различни структури, подкрепящи бизнес предприемачеството (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.);
 • консултанти по управление и развитие на МСП;
 • eксперти, мениджъри и правещи политиките в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи предприемачеството, малките и средните предприятия и фамилния бизнес;
 • eксперти и мениджъри в инкубатори, технологични паркове, индустриални зони и други;
 • лектори в предприемачески обучения и курсове;
 • разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството и МСП.
Специалност Предприемачество със спец. "Фамилно предприемачество" - 2 сем.

Цели на обучението 

Основните цели на обучението са студентите:

 • да се запознаят с последните достижения на изследванията и консултирането в областта на фамилния бизнес;
 • да разбират и управляват взаимоотношенията вътре в семейството, между семейството и бизнеса, фамилните (мажоритарни) собственици и малцинствените (нефамилни) собственици;
 • да разбират и реализират процесите на управление и развитие на фамилните фирми и интернационализацията на тяхната дейност;
 • да познават, планират и управляват процеса на приемственост/унаследяване във фамилните фирми;
 • да получат знания и умения за конкурентно поведение в динамична, включително интернационална бизнес среда.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като: участници и продължители/приемници на фамилната фирма, от която произхождат; създатели на първо поколение собствен фамилен бизнес, запазвайки участието си/ откъсвайки се от фамилната фирма-майка; участници в различни структури, обслужващи фамилeн бизнес (управителни съвети, бордове на директори, сдружения и т.н.); консултанти по управление, развитие и приемственост/унаследяване на фамилен бизнес; експерти, мениджъри и policy makers в различни правителствени и неправителствени организации, подкрепящи предприемачеството, малките и средните предприятия и фамилния бизнес; разработчици, координатори и мениджъри на национални и международни проекти в областта на предприемачеството, МСП и фамилния бизнес.

Специалност Приложна икономика и финанси - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Обучението по специалността се осъществява съвместно от катедра „Икономикс“ и катедра „Финанси“ на УНСС. То отчита опита и традициите на две от най-големите катедри на университета и обединява техния преподавателски и изследователски потенциал.

Цели на обучението:

 • подготовка на кадри с интердисциплинарен профил, които притежават задълбочени  знания и сериозни практически умения в областта на приложната икономика и финансите, в отговор на предизвикателствата на практиката, свързани със засилващата се взаимна обвързаност между различните сектори на икономиката, нейната отвореност и приспособяването й към европейската и глобална среда;
 • натрупване на солидни знания и развиване на способности за решаване на конкретни икономически и финансови проблеми в условията на комплексни взаимодействия между тях и под влиянието на сложни външни фактори;
 • формиране на сериозни познания за начина на измерване на водещите макроикономически и финансови показатели, за подбора и структурирането на необходимата за техния анализ емпирична информация, както и за прилаганите за целта модерни методологични подходи;
 • запознаване със съвременните достижения на икономическата теория и теорията на финансите, с приложните интерпретации на икономическите и финансови зависимости и с тяхното използване при изследването на икономическата реалност;
 • разширяване и задълбочаване на познанията за функционирането на икономиката и нейните отделни сегменти чрез комбиниране на приложната икономика и финансите, което дава възможност за разширяване на познанието и базата за оценка на функционирането на икономическата система и на нейните отделни сегменти;
 • развиване на способности за извършване на реални икономически и финансови анализи, за проверка на емпиричната значимост на изучаваните моделни конструкции, за адаптиране на получените знания към икономическата действителност в България и за управление на икономическите и финансовите процеси на различни равнища.

 

Професионална реализация:

 

Завършилите специалността могат да работят на макро- и микроикономическо равнище като експерти, консултанти, анализатори, преподаватели и ръководни кадри. Те може да се реализират като експерти и мениджъри в областта на търговското банкиране, инвестиционното банкиране, финансовите отдели на компаниите от реалния сектор, централните банки, научноизследователските и консултантски организации, специализираните агенции, правителствените и неправителствени организации, международните икономически и финансови организации и др. Специалността дава експертна подготовка за условията на отворена икономика, вкл. за функционирането на реалната икономика и финансовия сектор на България в интеграционна общност.

 

Специалност Противодействие на корупцията - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • представяне на фундаментални знания и умения за същността и особеностите на антикорупционните процеси и политики в глобален и регионален мащаб;
 • получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в структурите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, данъчната и митническата администрация, структурите на ДАНС, структурата на МВР, банковия надзор и контрол, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, вътрешните контролни органи във финансовите и нефинансовите корпоративни структури, антикорупционните органи в публичния и частния сектор;
 • придобиване на широки и задълбочени специализирани познания по отношение на антикорупционните политики и модели в публичния и корпоративния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация не само на оперативно ниво, но и на средно и високо управленско равнище;
 • осъзнаване на важността на непрекъснатото личностно и професионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, инспектори и разследващи полицаи в структурите на ДАНС, МВР, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като и като одитори в контролните системи на публичната администрация, Националната агенция по приходите, митническата администрация, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, звената за вътрешен контрол и одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури), антикорупционните органи в публичния и частния сектор и др. Възможна е и реализация на средно и висше ръководно равнище в тези организации.

Специалност Публичен финансов мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалност Публичен финансов мениджмънт - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалност Спортен бизнес (съвместна програма с НСА "Васил Левски") - 2 сем.

Съвместна магистърска програма с НСА „Васил Левски“

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

 Да даде необходимите специализирани знания, умения и компетентности за управление на процесите в спорта, на аматьорско и високо професионално ниво, на основата на прилагане на добрите практики и при отчитане възможностите на спортните организации да бъдат успешен бизнес модел.

 Основни цели:

 • Да се предложи комплексна подготовка по важни икономически и управленски аспекти на спортния бизнес, свързани с инвестициите и трансфера на иновационни продукти в спорта, управлението на проекти, мениджмънта на събития и инфраструктурата в спорта.
 • Да се предложи широк обхват и изборност на студентите по изучаваните дисциплини, които да ги насочат към актуални за тях въпроси и проблеми касаещи съвременният спорт.
 • Да се предложи задълбочена подготовка и формиране на необходимите компетенции за управление на процесите в спорта и прилагане на добрите практики съобразно възможностите на спортните организации.
 • Да се осигури силна практическа ориентация на обучението, чрез използване на подходящи методи и форми за преподаване и оценяване.

Професионална реализация:

Като завършили магистърска програма „Спортен бизнес", студентите ще се реализират, като част от управленския кадрови потенциал, в развиващия се сектор на спортната и фитнес индустрията. Със своите компетентности и знания те ще управляват и подкрепят асоциациите, клубовете и спортната индустрия в управлението, организацията, планирането и маркетинга, като по този начин осигуряват икономическа рентабилност. Ще бъдат активни във всички сектори на спортната индустрия (спортни асоциации, клубове, агенции, реклама и спонсорство).

 Длъжностите, които могат да заемат дипломираните магистри от специалността са:

 • Ръководители и експерти в централната и местна администрация;
 • Ръководители и експерти в поддръжката и управлението на спортни съоръжения;
 • Експерти в подготовката и организацията на спортни събития, спортен туризъм и др.;
 • Аналитични специалисти по управление на човешки ресурси в спортния бизнес;
 • Маркетинг специалисти и връзки с обществеността в спортни клубове, федерации и други спортни организации;
 • Консултанти при изготвяне и реализация на проекти в областта на спорта;
 • Предприемачи в областта на спорта.

 

Специалност Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

В съвременния свят, счетоводнопознавателният процес се утвърди като логично единство на базовото икономическо изследване, фактологичното отчетно отразяване, вътрешно финансовия контрол над операциите, икономическия анализ и финансовото планиране. Обучението в специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, ОКС Магистър съдейства за създаването на модерна финансова администрация в публичния сектор, способна да отговори на изискванията на членството на страната ни в Европейския съюз. Целите на обучението по специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, ОКС Магистър включват:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания от областта на счетоводството и стандартизацията в публичния сектор;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработването на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции, утвърждаващи лидерските качества, уменията за непрекъснато учене, междуличностните и комуникационните умения, както и професионалните умения за решаване на проблеми от съответната професионална област, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Завършилите специалност “Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор” имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство с висше образование в различните форми на икономическата организация в системата на публичната администрация. В предприятията от публичния сектор, завършилите специалността придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като главен счетоводител, финансов експерт, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ, и други финансово – икономически длъжности. Завършилите тази специалност могат да придобият допълнителна професионална квалификация като дипломиран експерт счетоводители и регистриран одитор в областта на независимия финансов одит.

Специалност Стратегически маркетинг (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна  формa на обучение

Цели на обучението:

Магистърската програма по „Стратегически маркетинг“ (2 семестъра) е предназначена за студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен, без ограничение на професионалното направление. Програмата е от професионално направление „Икономика“ и има за цел да доразвие и надгради както знанията в областта на стратегическия маркетинг, така и мениджърските умения на студентите. В съдържателно отношение обучението в тази програма е процес на изграждане на специализирани по своя характер знания и умения, и на превръщане на участника в програмата в експерт, способен да ръководи дейностите и процесите по разработване и прилагане на стратегически маркетингови решения. Съвременните организации – били те комерсиални или нетърговски, частни или публични, държавни или недържавни – повече от всякога зависят от своите експерти и мениджъри. Навлизането на маркетинга като функция в съвременните организации е породено от необходимостта постоянно да се привличат и задържат потребители на услугите, които те предоставят. Организациите имат нужда от мениджъри и експерти, които да разбират, и на тази основа – да управляват, в т.ч. да изследват, анализират, създават, развиват и оползотворяват, отношенията с потребителите и с останалите елементи на обкръжаващата среда. Изброените дейности и задачи предполагат наличие на специалисти, подходящи за различни нива - изпълнителско, експертно, средно мениджърско и висше мениджърско. Основната цел на обучението в магистърската програма по „Стратегически маркетинг“ е подготовката на високо квалифицирани специалисти за експертно, средно мениджърско и висше мениджърско равнище, които умеят да формулират, изследват и анализират неструктурирани проблеми, отнасящи се до обкръжението на организацията; умеят да разработват и прилагат специално създадени за дигиталния свят изследователски инструменти; и умеят да предлагат и обосновават нестандартни и творчески маркетингови решения, взети на базата на задълбочен анализ на голям брой фактори, въздействащи върху маркетинговите дейности в организации с различен предмет на дейност. Допълнителните цели на обучението в програмата по „Стратегически маркетинг“ са следните:

 • задълбочаване и доразвиване на знанията в областта на маркетинговата логика и философия до специализирано/ експертно ниво;
 • изграждане и обогатяване на знания за приложението на дигиталните технологии във всички сфери на маркетинга;
 • изграждане и доразвиване на знания и умения за търсене, оценка, обработване и анализ на голямо количество структурирани и неструктурирани данни с цел формулиране и прилагане на маркетингови стратегии и нестандартни решения на маркетинговите проблеми, възникващи в съвременния свят;
 • изграждане и доразвиване на знания и умения за средно и висше мениджърско ниво в областта на маркетинга, в т.ч. за вземане на решения; за подбор и управление на човешките ресурси в областта на маркетинга; за ръководство на процесите на разработване и изпълнение на стратегии и програми в областта на маркетинга; за оценка на представянето на индивидите, екипите и организациите въз основа на комплекс от маркетингови метрики.

Професионална реализация

Магистърската програма по „Стратегически маркетинг“ отваря вратите както за попрището на бизнеса, така и за управление на маркетинговите дейности на нетърговските организации. Отличните възможности за професионална реализация се дължат на знанията, уменията и компетентностите да се анализират проблемите и да се предлагат работещи решения чрез използване на инструментите и техниките на маркетинга в съвременната среда. Със своите знания, умения и професионални компетентности завършилите магистри по стратегически маркетинг са добре подготвени за заемане на експертни и средни управленски позиции, а в перспектива – и на висши управленски позиции, в широк кръг организации: органи на държавната и местната власт (министерства, комитети, агенции, регионални администрации); големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации; държавни и частни организации в областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности; финансови институции (банки, борси, застрахователни дружества, пенсионни фондове); синдикални и работодателски организации, отраслови камари и палати; фондации;международни организации. Освен това те могат да работят и в специализирани агенции за маркетингови услуги: дигитални рекламни агенции, дигитални PR агенции, агенции за медийно планиране, агенции за директен маркетинг, консултантски и одиторски компании в областта на дигиталния маркетинг, и др.

Завършилите магистърската програма по „Стратегически маркетинг“ могат да продължат развитието си и като докторанти в университети, институти и изследователски центрове.  


Специалност Счетоводство - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в производствени и финансови институции, банки и предприятия от публичния сектор. Придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, икономически директор, методолог по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности.

Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители и регистрирани одитори (към Института на дипломираните експерт- счетоводители – ИДЕС; Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс – ICAEW и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители – ACCA).

Специалност Счетоводство - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в производствени и финансови институции, банки и предприятия от публичния сектор. Придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като финансов директор, главен счетоводител, финансов експерт, данъчен инспектор, икономически директор, методолог по счетоводен анализ, и други финансово-икономически длъжности.

Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като финансови експерти, експерт-счетоводители и регистрирани одитори (към Института на дипломираните експерт- счетоводители – ИДЕС; Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс –ICAEW и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители – ACCA).

Специалност Счетоводство със спец. "Счетоводство и бизнес анализ" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • задълбочаване на фундаменталните теоретични знания и практически умения, придобити от студентите в бакалавърската степен на обучение;
 • формиране на необходимите знания и умения за вземане на решения на високо управленско равнище чрез система от взаимно обвързани специални дисциплини;
 • извършване на научно-изследователска, аналитико-приложна и методологическа работа.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство със специализация в бизнес анализа имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят във: финансово-счетоводните подразделения на предприятията и корпоративните структури, банковата система, капиталовите пазари, застраховането и социалното осигуряване; звената за вътрешен контрол в публичния и частния сектор; публичната администрация; висшите държавни структури на изпълнителната власт и структурите на местните власти; националните и европейски структури за борба с измамите; специализираните одиторски предприятия и др.

Специалност Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и стандартизацията в публичния сектор;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции, утвърждаващи лидерските качества, уменията за непрекъснато учене, междуличностните и комуникационните умения, както и професионалните умения за решаване на проблеми от съответната професионална област, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство със специализация в счетоводството и стандартизацията в публичния сектор имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в различните форми на икономическа организация в системата на публичната администрация. Придобиват правоспособност на съставители на финансови отчети и могат да заемат длъжности като главен счетоводител, финансов експерт, директор по икономическите въпроси, методолог по счетоводен анализ, и други финансово –  икономически длъжности в предприятията от публичния сектор.

Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • разширяване и задълбочаване на специализираните теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовата отчетност, придобити от студентите в бакалавърската степен на обучение;
 • разширяване и задълбочаване на практическите и познавателните умения и подходи, необходими за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство със специализация във финансовата отчетност имат големи възможности за успешна професионална реализация. Тяхното образование е счетоводно – икономическо по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона на счетоводството. Те могат да работят като специалисти по счетоводство в различните форми на икономическата организация в системата на публичната администрация.

Завършилите специалността могат да придобият допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство, финансов контрол и финанси с преп. на англ. език- 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е официално акредитирана от Association of Chartered Certified Accountants (АССА) – най-голямата професионална организация в света, предлагаща квалификации в областта на счетоводството, одита и финансите. Специалността е създадена в сътрудничество с АССА, за да бъдат признати за успешно положени изпитите за модули F5: Performance Management, F6: Taxation, F7: Financial Reporting, F9: Financial Management. В областта на одита се изучава модул Р7:Advanced Audit and Assurance от най-високото професионално ниво на квалификацията. Всеки от 5-те АССА модула се изучава в 2 учебни дисциплини.

Основната цел на обучението е студентите да бъдат подготвяни на 3 интелектуални нива. Първото ниво е свързано с придобиването на максимално актуални знания, които разкриват разнообразни възможности за професионална реализация. Второто интелектуално ниво се изразява във формирането на умения за извършване на анализ чрез използване на придобитите знания и прилагане на наученото на практика. Третото интелектуално изисква синтезиране и обобщаване чрез отчитане на наученото и постигнатото в практиката, което позволява и поставяне на оценка за степента на изпълнение.

Професионална реализация:

Специалността е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти, които могат да работят във всеки сектор – малки и средни предприятия, големи фирми и корпорации, финансови институции, организации в областта на споделените услуги и аутсорсинга, правителствени и други структури от публичния сектор. АССА квалификацията е високо ценена заради знанията и уменията, които позволяват стратегическо мислене и иновативни решения в бързо променящия се свят. В България квалификацията е високо ценена от Голямата четворка в одита, както и от останалите одиторски дружества, финансовите институции и компании с чуждестранен мениджмънт или собственост.

Специалност Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е ориентирана към подготовката на специалисти, които да осигурят бизнес устойчивост и конкурентоспособност на индустрията чрез професионално позоваване и използване на интелектуалната собственост.

Основните цели на обучението са:

 • идентифициране на интелектуалната собственост в бизнеса като обекти: изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения, топологии на интегрални схеми, селекционерски постижения, традиционни знания;
 • представяне на направленията и формите за икономическа реализация на интелектуалната собственост в индустрията, в т.ч. внедряване в производството, търговска реализация на иновативни продукти, използване на идентифициращи означения в бизнеса, възможности за технологичен трансфер, основани на интелектуална собственост;
 • разкриване на икономическата значимост на портфолиото от обекти на интелектуална собственост на фирмата като изключителни права върху продуктови и технологични иновации, върху бизнес идентификатори;
 • извеждане на мястото на интелектуалната собственост при формирането и реализацията на успешни конкурентни стратегии в бизнеса.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и неправителствени организации; сътрудници в научноизследователски институти, бизнес центрове, технологични и бизнес паркове; служители във фирмените отдели по иновации, научно-техническа информация, маркетинг и реклама; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост; оценители, консултанти и представители по интелектуална собственост.

Специалност Творчески индустрии и бизнес със спец. "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - 2 сем.

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на обучението е да се подготвят специалисти с икономически и управленски знания за творческите индустрии, както и да се развият специфични умения и компетентности за работа в тях. Потребността от такива специалисти се обуславя от бързото развитие на творческите индустрии като част от модерната икономика на знанието, от нарастването на приноса на тези индустрии в брутния вътрешен продукт и заетостта, както и от други позитивни ефекти в икономически, социален и културен аспект.

По време на обучението студентите се запознават с обхвата и системата на творческите индустрии, както и с условията, средата и начина на тяхното функциониране. Разкриват се природата на създаваните от тези индустрии продукти, техният икономически потенциал, възможностите за закрилата им като обекти на интелектуална собственост, формите на пазарната им реализация и възможностите и моделите за проявлението на този потенциал на традиционните и дигиталните пазари.

Професионална реализация:

Завършилите специалността може да се реализират като: държавни служители в Министерството на културата, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на вътрешните работи, Агенция Митници, ГДБОП и др.; служители, специалисти, експерти и консултанти в международни междуправителствени и неправителствени организации като Световната организация за интелектуална собственост, ЮНЕСКО, CISAC, Световната търговска организация и др.; специалисти в организации за колективно управление на авторски и сродни на тях права като Музикаутор, Филмаутор, Артистаутор, ПРОФОН и др.; специалисти в музикални, филмови, издателски, софтуерни, рекламни и други компании, които създават, използват, реализират или промотират културни продукти; специалисти в музеи, галерии, киносалони, театрални и други културни организации, в Националния филмов център и други организации в сферата на изкуствата и културата; специалисти в радио- и телевизионни организации; служители в адвокатски кантори, дружества и бюра с предмет на дейност в областта на закрилата и защитата на интелектуалната собственост и др.

Специалност Теория и практика на валутната търговия - FOREX - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността се преподава от представители на пет катедри в УНСС. Обучаващите се в нея придобиват необходимите компетентности за инвестиране на международните валутни пазари и за хеджиране на валутния риск. Целта на обучението е подготовката на специалисти по валутна търговия, които да бъдат конкурентноспособни на глобалния пазар на труда. Студентите имат имат възможност да формират знания за справяне в динамичната и изключително сложна проблематика на съвременната валутна търговия – чрез развиване на умения за анализиране и вземане на решения в сложни бизнес и финансови ситуации, както и чрез справяне с необхватното разнообразие на финансови инструменти в съвременния свят. Завършилите специалността придобиват:

 • знания за теоретичните основи на валутния курс и валутните пазари;
 • методологична подготовка, умения и нагласи за използване на научни методи в управлението на валутните инвестиции;
 • умения за изработване на ефективни решения в условията на риск и неопределеност и контрол върху тяхното изпълнение;
 • знания за съвременните технологии на управление и умения за използването на нови информационно-технически средства за подпомагане дейността на валутната търговия.

Професионална реализация:

Завършилите специалността притежават финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация на капиталовите пазари, в международни компании, банкови и други финансови институции, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Специалност Транспортен мениджмънт - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

        Магистърската програма по специалност „Транспортен мениджмънт“ е разработена, с цел да отговори на търсенето на професионалисти в транспортните и транспортно-спедиторските предприятия, Министерството на транспорта и съобщенията, изпълнителните агенции и другите органи на управление в сектора.

        Обучението по специалността има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания, умения и компетентности за:

 • разработване и управление на транспортни проекти;
 • прилагане на международни и национални регламенти в транспортния сектор;
 • финансов мениджмънт на транспортните предприятия;
 • изследване на състоянието и развитието на транспортните пазари;
 • управление на човешките ресурси в транспортния сектор.

        Обучението по специалността осигурява широк спектър от теоретични и практически знания в областта на транспортния мениджмънт, голяма част от които са специализирани и надграждат достигнатото в предходния етап на обучение.

        Магистърската програма по специалност „Транспортен мениджмънт“ е предназначена за подготовката на специалисти за транспортния сектор и по-специално за длъжности, свързани с управление на транспортни предприятия, финансово анализ на транспортната дейност, международен транспорт и спедиция и др .

Професионална реализация:

        Студентите, които завършат специалността, биха могли да намерят професионална реализация като управители на транспортни предприятия в областта на пътническите и товарните превози. Освен това могат да работят и като ръководители на проекти в областта на транспортния мениджмънт, както и да заемат длъжности в Министерство на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и др.

        Завършилите специалността имат възможност да продължат своето образование и в ОНС „доктор“, както и да се реализират успешно в научноизследователската област.

Специалност Търговия - 2 сем.

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Главна цел на обучението по специалност „Търговия“, ОКС „магистър“ е осигуряване на широкопрофилна подготовка на кадри за изпълнителска и управленска кариера на всички равнища на търговската дейност, съобразно протичащите в страната и в Европейския съюз промени в развитието на търговската наука и практика.

Магистърската програма „Търговия“ предоставя общотеоретични и специализирани знания в областта на управлението на търговските фирми и дава необходимата подготовка и практически умения, които позволяват успешна реализация на студентите както на пазара на труда, така и в научната област.

Професионална реализация: 

Завършилите специалността могат да се реализират като мениджъри на високо равнище в големи фирми за търговия, кооперации, холдинги и търговски вериги и да осъществяват търговски функции в министерства, областни и общински съвети, структури и вертикални нива на държавно и общинско управление. Те могат да работят в банки, застрахователни агенции, инвестиционни дружества, консултантски фирми, както и да ръководят големи структурни стопански единици. Възможно е също да бъдат преподаватели и научни сътрудници във висши училища и научни организации, както и да осъществяват учителска дейност в профилирани средни училища по икономика.

Специалност Управление и контрол на обществените поръчки - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Обучението в специалността осигурява набор от теоретични и фактологически знания за процеса на разходване на публични средства (в т.ч. дейностите по възлагане на обществени поръчки), така и на практически умения и компетентности за справяне с предизвикателствата при тяхното изпълнение и контрол. Посредством изучаването на системата на обществените поръчки се осигурява защитата на обществения интерес при разходване на публични средства, спазване принципите на Закона за обществените поръчки и правилното им прилагане. Обучението осигурява наличието на квалифицирани кадри, които да са в състояние да отговорят на нарастващите изисквания и да се справят с динамичната икономическа среда, усложнената правна рамка и бързо развиващите се технологии.

Професионална реализация: 

Завършилите магистърската програма имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • ръководители и служители от министерства, местни държавни органи и органи за надзор на публичните разходи;
 • специалисти, които организират и възлагат обществени поръчки по делегация от публични и секторни възложители;
 • лица, ангажирани с методическа помощ и контрол в Агенцията за обществени поръчки;
 • одитори и инспектори в Сметната палата и АДФИ;
 • консултанти и обучители по програми за професионално обучение по обществени поръчки.
Специалност Управление на веригата на доставките - 2 сем

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността надгражда икономическата и управленската подготовка по логистика от бакалавърската степен чрез предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяване на материалните и свързаните с тях други потоци от мястото им на възникване в стадия на добиване на суровините през всички етапи на преработка и придвижване до довеждането им до крайните потребители. За тази цел магистрите опознават структурата на веригите на доставките, протичащите в тях основни процеси, както и методите, средствата и системите за интегрирано управление на логистичните дейности във веригата на доставките.

Магистрите, които завършват специалността с успех над 4.40, получават сертификат от ELA за покриване на знанията за професионалната квалификация European Senior Logistician.

Професионална реализация:

Завършилите специалността намират професионална реализация във всички сфери на икономиката, като заемат ръководни позиции на по-високите равнища на управление, на които се реализира интегрираното управление на процесите във веригата на доставките. Професионалната им реализация обикновено започва в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията и постепенно достига до поста вицепрезидент на производствена фирма или до най-високия ръководен пост в дистрибуторски и фирми от логистичния сектор, предоставящи услуги по управление на веригата на доставките. Магистрите се подготвят за извършването не само на ръководна, но и на научно-изследователска, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на веригата на доставките. Възможни области на реализация са и сферите на науката и образованието, както и различните структури на държавното управление.

Специалност Управление на киберсигурността - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението в специалността има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и най-високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност, органите на централната и местна администрация и търговските фирми. То трябва да допринесе за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на ангажираните в сферата, преминали през обучението в ОКС „бакалавър” в различни научни направления.

Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са:

 • най-важните аспекти на мениджмънта на киберсигурността, както и методите, средствата и процедурите за осигуряване на сигурност в киберпространството;
 • системите за управление, информационните и комуникационните системи, свързани със сигурността и защитата на критичната информационна инфраструктура;
 • проектирането на защитени информационни системи в киберпространството;
 • управлението на ИТ проекти в публичния и частния сектор;
 • придобиване на научни умения при изготвянето на комплексни анализи, което от формална гледна точка ще спомогне да се изследват системите от правила (семантично поле) на проявление на сложна структура от закони и подзаконови нормативни документи свързани с киберсигурността;
 • придобиване на умения при оптимизиране на вътрешно-организационните процеси в различните структури на организациите, занимаващи се с сигурността на национално и частно ниво;
 • придобиване на способности и знания при боравенето с различна по вид и сложност информация, както и защитаването на чувствителна за организациите информация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в: органите на централната и местна държавна администрация; банки и финансови институции; Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност; частни и държавни компании във всички сектори; дружествата за търговска дейност в сектора за сигурност; митническата администрация; специализирани фирми в областта на киберсигурността; дейности по организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховане; неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността; научноизследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността.

Специалност Управление на продажбите в търговията (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна  формa на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“, редовно обучение, е със срок на обучение 1 г. (два семестъра). Обучението се осъществява съвместно от катедра „Икономика на търговията“, УНСС и катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов по Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“. В магистърската програма могат да кандидатстват и да се обучават студенти, завършили ОКС "бакалавър" от всички професионални направления в УНСС и други акредитирани висши училища. Магистърската програма „Управление на продажбите в търговията“ обхваща значими за успешния търговски бизнес аспекти, свързани с постигането на целите на компанията чрез проактивно търговско взаимодействие с клиентите и поддържането на интензивни и дългосрочни връзки с тях. Основните цели на обучението в ОКС „магистър“, специалност „Управление на продажбите в търговията“, са насочени към:

 • познаване и разбиране на теории, принципи и закономерности в областта на управлението на продажбите в търговията;
 • постигане на задълбочени теоретико-приложни знания относно търговията и продажбите, включително продажбите на организираните пазари, разработването на стратегии за ефективно насърчаване растежа на продажбите, управлението на търговските екипи, асортимента, веригите за доставка, сделките по търговско посредничество, рекламата, мърчандайзинга;
 • овладяване на теоретически и практически знания, свързани с управлението на търговската дейност, с управлението на персонала, стоковия асортимент, продажбите, цените, взаимоотношенията с клиентите и доставчиците;
 • приложение на специализирани знания, чрез които се внедряват в практиката нови идеи и решения за утвърждаване на търговския продукт на пазара и нарастване на продажбите.

Професионална реализация:

Завършилите магистри по специалност „Управление на продажбите в търговията“ могат да осъществяват следните основни функции и дейности и да заемат съответните длъжности:

 • мениджъри (изпълнителни и търговски директори, маркетинг мениджъри, продуктови мениджъри, мениджъри „ключови клиенти“ и др.) в големи фирми за търговия, холдинги, търговски вериги и др.;
 • експертни и ръководни длъжности в институции, осъществяващи регулаторни функции в областта на търговията и защитата на потребителите: министерства, комисии (КЗП, ДКСБТ), областни и общински съвети и др.;
 • мениджъри по продажбите в банки, застрахователни агенции, инвестиционни дружества и др.;
 • брокери на лицензираните стокови борси;
 • предприемачи в областта на търговията и други отрасли на икономиката.

На завършилите магистри се предоставя възможност за продължаване на обучението в образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (търговия)“.

Специалност Финанси - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • изграждане на специалисти с висока степен на познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на бързо променящата се, динамична, непредвидима и сложа финансова и макроикономическа среда;
 • формиране на специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения, да подготвят стратегии за развитието на финансовия сектор, да формулират политики за подобряването на икономическата и финансовата среда въз основа на извършена самостоятелна изследователска и аналитична дейност;
 • осигуряване на мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес с цел придобиване на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация, за извършване на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областна администрация, различни звена на Европейската комисия и др.

Специалност Финанси - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • изграждане на специалисти с висока степен на познания в областта на финансите, които да могат да реагират адекватно на бързо променящата се, динамична, непредвидима и сложа финансова и макроикономическа среда;
 • формиране на специалисти, които да могат да вземат мотивирани управленски решения, да подготвят стратегии за развитието на финансовия сектор, да формулират политики за подобряването на икономическата и финансовата среда въз основа на извършена самостоятелна изследователска и аналитична дейност;
 • осигуряване на мотивация за самостоятелна работа и активно участие в учебния процес с цел придобиване на знания, компетентности и умения за намиране и ефективно използване на различни източници на информация, за извършване на анализи и за решаване на конкретни казуси и проблеми.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в банковата система и небанковите финансови институции, държавната администрация, научноизследователските звена и институти, български и чуждестранни финансови и нефинансови компании, общинската и областна администрация, различни звена на Европейската комисия и др.

Специалност Финансов контрол и финансово право - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността надгражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Тя дава възможност за изява в области, които  изискват специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка.

Основните цели на обучението са:

 • получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в структурите на контролната система в публичния и частния сектор;
 • придобиване на широки и достатъчно задълбочени юридически познания по отношение на функционирането на контрола в частния и публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация както на оперативно, така и на средно и високо управленско ниво.

Професионална реализация:

Полето на професионална реализация на завършилите специалността е твърде широко. Те имат възможност за успешна реализация и кариерно развитие в структурите на данъчната и митническата администрация, банковия контрол, независиния финансов одит, вътрешните контролни органи във финансовите и нефинансовите корпоративни структури и др.

Специалност Финансов контрол и финансово право - 3 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността надгражда теоретичните знания и практическите умения, получени в икономическите  специалности от бакалавърската степен на обучение. Тя дава възможност за изява в области, които  изискват специални познания и същевременно много добра фундаментална подготовка.

Основните цели на обучението са:

 • получаване на задълбочени знания с оглед на успешната реализация на завършилите в структурите на контролната система в публичния и частния сектор;
 • придобиване на широки и достатъчно задълбочени юридически познания по отношение на функционирането на контрола в частния и публичния сектор;
 • развиване на лични умения и компетентности, подходящи за професионална реализация както на оперативно, така и на средно и високо управленско ниво.

Професионална реализация:

Полето на професионална реализация на завършилите специалността е твърде широко. Те имат възможност за успешна реализация и кариерно развитие в структурите на данъчната и митническата администрация, банковия контрол, независиния финансов одит, вътрешните контролни органи във финансовите и нефинансовите корпоративни структури и др.

Специалност Форекс и дигитални финансови пазари - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Целта на обучението е да запознае студентите с някои основни характеристики на валутната търговия, механизмите на функциониране и работа на фондовите пазари, специфичните особености на този вид международна финансова активност и нейните трансформации в дигиталната ера. Специалността предоставя на студентите основни знания и умения за инвестиране на международните валутни пазари, за дигиталните инструменти и платформи за валутна търговия, както и възможностите за застраховане (хеджиране) на валутния риск. Завършилите специалността придобиват:

 • знания за теоретичните основи на валутния курс и валутните пазари;
 • практически умения и познания различните методи в управлението на валутните инвестиции;
 • умения за изработване на ефективни стратегии за преодоляване на рискове и неопределеност и контрол върху тяхното изпълнение;
 • знания и умения за работа както на традиционните капиталови пазари, така и в условията на динамичните и бързо развиващи се дигитални финансови пазари.

Професионална реализация:

Завършилите специалността притежават задълбочени познания за алгоритъма и логиката на функциониране на капиталовите пазари, което им дава възможности за успешна професионална реализация в различни банкови и небанкови институции, занимаващи се с капиталови пазари, в международни компании, във финтех стартъпи, регулаторни финансови органи, държавната и бизнес администрацията и др.

Дистанционно обучение - гр. София

Специалност Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е разработена и се осъществява съвместно с практици от дигиталните маркетингови агенции в България. Тя цели да надгради и развие дигиталните знания и умения за създаването и управлението на дигиталното съдържание, придобити в предишните образователно-квалификационни степени. Студентите получават цялостна представа за същността на дигиталния маркетинг, неговото интегриране в общата маркетингова стратегия на фирмата, използването на дигиталните маркетингови канали, планирането и изпълнението на дигитални кампании. Те придобиват знания и умения да използват бизнес интелигентните системи, да прилагат софтуерни бизнес решения за връзките с клиентите, както и да се ориентират в правните проблеми на регулирането на дигиталния бизнес на национално и международно равнище. Обучението развива компетентности за идентифицирането на етични и професионални проблеми в дигиталния маркетинг, за поемането на отговорност, за ученето в бързо променящия се свят на дигиталния маркетинг и социалните медии и за непрекъснатото професионално развитие.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират  успешно в различни сфери на маркетинговата дейност, както на малки и средни предприятия, така и на големи международни компании. Възможно поле на професионална реализация са също държавната и местната администрации, и особено там, където е необходимо участието на маркетингови специалисти за осъществяването на комуникацията с различни групи заинтересовани лица. 

Специалност Маркетинг - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министерства и ведомства.

Специалност Маркетинг - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

Основните цели на обучението включват придобиването на:

 • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
 • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
 • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
 • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
 • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
 • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
 • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министерства и ведомства.

Специалност Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти;  управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.

Специалност Маркетинг със спец. "Рекламен мениджмънт" - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на работата по разработката и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти и групи клиенти;  управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализираното на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.

Специалност Международен мениджмънт - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността има за своя основна цел осигуряването на специализирана подготовка и задълбочени управленски знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и международните институции.

Конкретните цели на обучението са следните:

 • формиране на теоретични и приложни знания по отношение на: управлението на съвременните международни икономически отношения на макро- и микроикономическо  равнище, най-новите процеси и явления в европейската икономическа интеграция, сложните механизми на стоковите и капиталовите пазари, управлението на проекти и управлението на риска;
 • ориентация в правните аспекти и регулирането на бизнеса на национално и международно равнище;
 • прилагане на специализирани знания и умения в областта на: стратегическия анализ, международния бизнес, прогнозирането и комуникацията, международния маркетинг, финансовото и банковото обслужване на бизнеса в национален и международен план,  финансовите и кредитните операции, сделките с ценни книжа и механизма на борсова търговия, кредитирането и гарантирането на финансовите, банковите и външноикономическите операции;
 • усвояване на техники за подготовка и осъществяване на комплексни външноикономически операции, за управление на инвестиционни проекти с национално и международно значение и с участието на чуждестранни капитали и други чужди ресурси и за моделиране на решения в областта на маркетинга.

Професионална реализация:

Завършилите специалността отговарят на изискванията за заемане на длъжности на висше и средно управленско равнище в държавната и местната администрация, във фирми с международна дейност, в банковото дело и борсовата търговия. Те притежават необходимата квалификация за работа в международни икономически, търговски, финансови и кредитни организации, както и в мултинационални и транснационални компании. Техните знания и умения са адаптивни и към изискванията на институциите на Европейския съюз.

Специалност Международни финанси и бизнес - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

Цели на обучението:

Магистърска програма „Международни финанси и бизнес“ е разработена и се предлага съвместно от катедра „МИО и бизнес“ и катедра „Финанси“ на УНСС. Специалността цели да осигури на студентите задълбочени познания за принципите и механизмите на функциониране на международните финансови пазари, основните участници и видовете инструменти, които се търгуват на тези пазари. Формират се умения за справяне и вземане на решения в сложната и динамична среда на микро и макро равнище.

Професионална реализация:

Завършилите специалност „Международни финанси и бизнес“ притежават солидни финансови и бизнес познания и умения, което им дава широки възможности за успешна професионална реализация като финансови специалисти в международни компании, банкови и небанкови финансови институции, финансови регулаторни органи, в държавната и бизнес администрация и др.

Специалност Мениджмънт в туризма - 2 сем

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Целите на обучението са свързани с облика, съдържанието и обхвата на специалността, както и с възможностите за професионална реализация на завършилите в глобалната туристическа индустрия. Те се отнасят до  получаването на знания и формирането на умения за:

 • създаването и прилагането на стратегии за менажиране, продуктово развитие и позициониане в условията на глобалната туристическа индустрия;
 • планирането, организирането и осъществяването на пазарни изследвания и количествени анализи за потребностите на туристическата индустрия;
 • маркетинговите дейности по успешното привличане на туристи в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, спортно-анимационните центрове и пригодените за туристическо ползване етнографски, културни, исторически и природни забележителности;
 • менажирането на различни видове туристически бизнес;
 • създаването на възможности за висока степен на самостоятелност при вземането на мениджърски решения в туризма.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират като: специалисти в областта на управлението на туризма на ниво отрасъл и на ниво туристически район;     мениджъри и специалисти на туристически агенции /туроператорска и турагентска дейност/; мениджъри и специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; организатори на събития; мениджъри и специалисти в областта на маркетинга и продажбите на туристически продукти и услуги: бранд мениджъри и специалисти в рекламата на туристически продукти и услуги; други специалисти в областта на управлението на проекти; екскурзоводи; спа и уелнес специалисти; специалисти по иновации в туризма; специалисти в областта на екологията и природоползването.

Специалност Публичен финансов мениджмънт - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

 • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
 • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
 • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалност Счетоводство и контрол - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол - 3 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол - 4 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Управление индустрията на гостоприемството с преподаване на английки език - 2 сем.

Двусеместриалната магистърска специалност „Управление индустрията на гостоприемството с преподаване на английски език” е разработена, за да отговори на търсенето на висококвалифицирани специалисти за работа в глобалната туристическа индустрия. Учебният план е предназначен за български и чуждестранни студенти.

Туризмът е индустрия, която продължава да генерира 14% от БВП на България, а в световен мащаб е експортен сектор номер едно. Неговото правилно управление и далновидна политика ще доведат до подобряване на показателите му и ще бъдат максимално полезни за всички, решили да упражняват икономическа дейност. Това определя избора на тази магистърска специалност, която е особено актуална в съвременните икономически и образователни условия.

Обучението има за цел:

 • Да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на туризма.
 • Да предложи специализирани знания в областта на туризма.
 • Да отговори на изискванията на пазара за придобиване на магистърска специалност в рамките на кратък период от време в дистанционна форма за всички, работещи в сектора, но не притежаващи специално образование, каквото е изискването на Закона за туризма.

Завършилите специалността могат да се реализират в глобалния туристически бизнес - местни, национални и международни туристически администрации, висококатегорийни места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, кетъринг фирми, туристически агенции, туроператорски фирми и други видове туристическа стопанска дейност в различните подсектори на туристическата индустрия.

Завършилите магистърската специалност „Управление индустрията на гостоприемството с преподаване на английски език” могат да продължат обучението си в докторската програма „Икономика и управление (Туризъм)”, предлагана от катедра „Икономика на туризма”, или в някоя от другите докторски програми на УНСС.

.

Специалност Управление на международни проекти - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма е уникална по своята насоченост. Тя цели да даде съвременни знания и да формира сериозни компетенции в областта на управлението на международни проекти. Особен акцент се поставя върху спецификата на приложението на тези знания в процеса на реализация на различни видове международни проекти в рамките на националното и световното стопанство.

Важна характеристика на специалността е практическата насоченост на обучението, която се постига чрез   разработване  на  конкретни проекти и срещи с водещи  специалисти от практиката.  

Професионална реализация:

В резултат на придобитите компетенции в областта на управлението на международни проекти, завършилите специалността могат да работят както в реалната икономика, така и на финансовите пазари. Те имат също сериозни възможности за управление и изпълнение на проекти, свързани с дигиталната икономика. Широкото им поле на професионална реализация включва още системата на държавното управление, както и неправителствения сектор.

Специалност Управление на търговски вериги - 2 сем.

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основната цел на специалността е да подготви висококвалифицирани мениджъри и изследователи в областта на управлението на търговските вериги.

Учебното съдържание е разработено в съответствие с изискванията за осигуряване на задълбочена специализирана теоретична и практико-приложна подготовка, съобразена с предизвикателствата пред развитието и управлението на функциониращите търговски вериги.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират в национални, чуждестранни и смесени обединения на: търговски вериги в сектора за бързооборотни стоки, хипермаркети и молове, ресторантьорски вериги за бързо хранене, хотелиерски и ресторантьорски вериги, търговски вериги за потребителска електротехника, търговски вериги „Направи си сам” и Кеш енд Кери, логистични центрове и др. Те може да работят като: изпълнителни директори на търговски вериги, търговски директори, маркетинг мениджъри, мениджъри по продажбите, търговски представители, регионални мениджъри, мениджъри „Ключови клиенти”, регионални директори, мениджъри по покупките, бранд мениджъри и др.

Специалност Финансов мениджмънт - 2 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението по специалността е насочено към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Акцентът при обучението е поставен върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Създават се и се развиват умения за: селектиране на информацията; прогнозиране; оценяване и управление на риска; математическо моделиране и прилагане на иконометрични методи; придобиване и актуализиране  на знания в областта на финансовото управление; повишаване на професионалната квалификация чрез овладяване на новостите на съвременната финансова наука и практика.

Магистрите по специалността придобиват и развиват специфични качества като предприемчивост, комуникативност, аналитично мислене, организираност, умения за работа в екип, стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка чрез проучване на специализираната литература и актуалната информация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят в следните сфери: банкова система, държавна администрация, капиталови пазари, застраховане, социално осигуряване, консултантски бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др. Те могат да се реализират като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Специалност Финансов мениджмънт - 3 сем.

Редовна и дистанционна форми на обучение

 

Цели на обучението:

Обучението по специалността е насочено към изграждане и развитие на способността на студентите да извършват самостоятелни анализи, да вземат решения на висше управленско равнище, да развиват и творчески да обогатяват научната и научно-приложната финансова мисъл.

Акцентът при обучението е поставен върху самостоятелната работа на студентите, активното участие в учебния процес, търсенето на източници за информация, проучванията, анализите, написването на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото мислене, многовариантните решения, критичното възприемане на специализираната литература.

Създават се и се развиват умения за: селектиране на информацията; прогнозиране; оценяване и управление на риска; математическо моделиране и прилагане на иконометрични методи; придобиване и актуализиране  на знания в областта на финансовото управление; повишаване на професионалната квалификация чрез овладяване на новостите на съвременната финансова наука и практика.

Магистрите по специалността придобиват и развиват специфични качества като предприемчивост, комуникативност, аналитично мислене, организираност, умения за работа в екип, стремеж към поддържане на високо ниво на професионална подготовка чрез проучване на специализираната литература и актуалната информация.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят в следните сфери: банкова система, държавна администрация, капиталови пазари, застраховане, социално осигуряване, консултантски бюра, научни звена, научноизследователски центрове, специализирани училища и др. Те могат да се реализират като: методолози в областта на финансите, висши управленски кадри в държавната администрация, членове на управленски и контролни органи в банки, експерти и главни експерти, мениджъри в застрахователни дружества и инвестиционни компании, висши ръководители в БНБ, ръководители на финансови служби на предприятия, директори и заместник директори, преподаватели и научно-изследователски кадри.

Дистанционно обучение - гр. Хасково

Специалност Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково

Индивидуална форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол- 2 сем. -Хасково

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол- 3 сем. -Хасково

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Счетоводство и контрол- 4 сем. -Хасково

Дистанционна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развитие на широк спектър от специализирани теоретични и практически знания в областта на счетоводството и финансовия контрол;
 • развитие на богат набор от практически и познавателни умения и подходи за разбиране и диагностициране на абстрактни проблеми от професионалната област, както и за разработване на иновативни и творчески решения в условията на несигурност;
 • развитие на компетенции като: лидерски качества; умения за непрекъснато учене; междуличностни и комуникационни умения; професионални умения за решаване на проблеми от областта на счетоводството, възникващи в сложна среда на разнообразни взаимодействия.

Професионална реализация:

Магистрите по счетоводство и контрол имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в: банковата система; публичната администрация; капиталовите пазари; застраховането и социалното осигуряване; финансово-счетоводните подразделения на предприятията; финансовия контрол и др.

Завършилите специалността могат да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжности като финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и други финансово-икономически длъжности. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Специалност Управление на маркетинга с преподаване на англ. език - 2 сем. Хасково

Направление: Обществени комуникации и информационни науки

Редовно обучение

Специалност Връзки с обществеността - 2 сем.

 

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Магистърската програма цели получаването на актуални знания и практически умения в областта на пъблик рилейшънс, институционалните и корпоративните комуникации като елемент от цялостната социална система. С примри от българската и световната практика са проследени и трансформациите на PR в онлайн среда за ефективно дигитално присъствие чрез идентифициране на правилните комуникационни канали, прецизно таргетиране на целеви публики и креативни подходи за ангажирането им в краткосрочни и дългосрочни проекти с информационен, социален или продуктов характер.

Магистърската програма цели да обучи бъдещите PR експерти да осмислят възникването и утвърждаването на PR професията, място и значението ? в управленските процеси на организациите. Бъдещите специалисти ще усвоят принципите и професионалните техники на имиджмейкърството (изграждане на положителен персонален, корпоративен и медиен образ), ще могат успешно да планират, организират и измерват ефективността на онлайн комуникациите в социални медии и други дигитални платформи.

Професионална реализация:

Успешно завършилите магистърската програма „Връзки с обществеността“ могат да се реализират професионално като комуникационни мениджъри, отговарящи пряко за планирането, организирането, координирането, контролирането и оценяването на комуникационните дейности в министерства и институции, в държавната администрация като цяло, в правителствени и неправителствени организации, компании, фондации, комуникационни агенции и др.; да бъдат ръководители, говорители и специалисти по пъблик рилейшънс в пресцентрове, дирекции, връзки с медиите, протокол и др.; да заемат длъжности на PR експерти, които имат компетентността да изготвят информационно и убеждаващо съдържание, предназначено за вътрешни или външни публики на организацията, да осъществяват медиапланиране, както и да намират най-ефективните форми и средства за взаимодействие с обществеността, организациите и медиите; да работят като PR специалисти, които могат да организират и планират успешни кампании в различни сфери и да прилагат ефективни техники за справяне с кризисни ситуации.

 

Специалност Медии и журналистика със спец. "Бизнес журналистика и продуцентство" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са:

 • развиване на специфични умения, необходими за работа в сферата на различни типове медиен бизнес;
 • задълбочена подготовка в специализираното поле на бизнес журналистиката;
 • развиване на практически умения за работа в продуцентската сфера;
 • задълбочаване и развиване на практически умения за работа с аудиовизуални медийни продукти.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да намерят успешна реализация като: икономически журналисти, продуценти на различни типове медийно съдържание, наблюдатели и коментатори в печатните и електронни медии по всички икономически, финансови, управленски и други теми; специалисти за връзки с обществеността към частни фирми и PR-агенции; организатори и координатори на изследователски проекти по международни програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови институции, на медии и медийни организации и на бизнесмени; специалисти-консултанти и лобисти пред държавни институции в интерес на частни фирми и организации с обществено значима цел; професионални медийни кадри за работа в институциите, осъществяващи интеграционните връзки на България с Европейския съюз и глобализиращата се световна икономика.

Специалност Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на обучението са развиване на умения за:

 • изграждане на положителен корпоративен и медиен образ;
 • ефективна работа с масмедиите в съвременното общество;
 • професионално управление (анализиране, планиране, програмиране и оценка) на публичните комуникации на широк спектър от агенции, фирми, компании, държавни институции и международни организации;
 • анализ на медийните организации и адекватно планиране на комуникационни кампании;
 • формулиране на ефективни PR-стратегии и съставяне на концепции за комуникационни кампании;
 • овладяване на техники за поддържане на ефективни отношения с медиите и организиране на специални събития;
 • проактивни действия при възникване на кризисни ситуации.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като: мениджъри за връзки с обществеността, отговарящи пряко за планирането, организирането, координирането и контролирането на комуникационните дейности в министерства и ведомства, в държавната администрация като цяло, в правителствени и неправителствени организациии, в частни фирми, фондации и др.; ръководители, говорители и специалисти по пъблик рилейшънс в пресцентровете, дирекциите и направленията по информационна политика, връзки с медиите, протокол и др.; PR експерти и длъжностни лица с компетентност да изготвят информационни съобщения, предназначени за вътрешни или външни публики на организацията, да осъществяват медиапланиране, както и да намират най-ефективните форми и средства за взаимодействие с обществеността, организациите и медиите; PR стратези, които могат да организират и планират успешни кампании и да прилагат успешни техники за справяне с кризисни ситуации.

Специалност Мултимедийна журналистика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

Цели на обучението:

Основаната цел на специалността „Мултимедийна журналистика“ е да надгради знанията и практическите умения на бъдещи и настоящи журналисти и специалисти по комуникации в областта на медиите и медийния пазар. Да развият задълбочени професионални компетенции в областта на качествената журналистика.  

     В прагматичен план студентите ще усвоят познания и умения за: 

 • създаване на мултимедийно съдържание за различни медийни платформи; 
 • писане и заснемане на визуални истории 
 • техники за интервюиране 
 • качествена журналистическа работа в цифрова среда  
 • използване на целия инструментариум за журналистически разследвания по отворени източници (OSINT), достъпни в цифрова среда; 
 • употреба на модерните журналистически формати като платформите за проверка на факти; 
 • отразяване на истории в конфликтни зони; 
 • продуциране на новини и управление на информационни потоци; 
 • отразяване на капиталови базари, банков и финансов сектор, икономически и финансови кризи;  
 • познаване в дълбочина на медийния пазар.   

Професионална реализация:

Специалистите завършили магистърска програма „Мултимедийна журналистика“ в УНСС ще могат успешно да се реализират като: 

 • репортери и мултимедийни журналисти; 
 • водещи на публицистични и актуални предавания; 
 • продуценти и отговорни редактори; 
 • факт-чекъри. 

Подготвените специалисти в тази магистърска програма ще имат възможност за успешна кариера в телевизии, онлайн медии и дигитални платформи, пресцентрове и комуникационни компании.  

Специалност Спортна журналистика - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Спортната журналистика е нова, интердисциплинарна област на научното познание, където се пресичат спортна наука и медиязнание. Магистърската програма по „Спортна журналистика“ е конструирана за задоволяване потребността на спортните редакции на медиите от квалифицирани и компетентни репортери, журналисти в радио, телевизия, преса, онлайн медии.

Комбинират се различни методи на преподаване, съобразени с формата на обучение – лекции, дискусии, разработване на задачи, представяне на доклади, провеждане на проучвания. Магистърската програма е насочена към формиране на изискваните  за  образователно-квалификационната степен знания (теоретични и фактологически), умения (познавателни и практически) и компетентности: самостоятелност и отговорност, комуникативни и социални познания, професионализъм. Дисциплините, включени в програмата, предоставят на студентите следните основни знания:

 • Типология на спортните медии и на компетенциите в тях
 • Практиката на видни български спортни журналисти
 • Особености на спортното право
 •  Специфика на финансирането на спорта
 • Техники и успешни практики на спортния PR

Обучението по дисциплината формира у студентите следните основни умения:

 • Креативно мислене
 • Боравене с информационни източници
 • Създаване на текстове
 • Техники на говоренето и поведение в ефир и на екран.

 

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма може да заемат длъжностите, за които, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите,  се изисква магистърска степен на образование – редактор, завеждащ редакция, заместник-главен редактор, главен редактор в национални и местни медии.

Програмата представлява прагматичен интерес за журналисти, учители, служители в държавната администрация, треньори, професионални спортисти и за специалисти, свързани със социално общуване.

Направление: Политически науки

Редовно обучение

Специалност Дипломация и стратегически анализ - 2 сем

Редовна форма на обучение


Цели на обучението:

Магистърската програма предлага аналитична подготовка и изграждане на професионални умения в две обширни области, които са в тясно взаимодействие. В отговор на все по-нарастващото интензифициране на международните взаимодействия се осъществява сближаване и взаимно преплитане на изследванията и обучението в областта на международните отношения и дипломацията и стратегическия анализ. Това е приложимо както в сферата на държавното управление и външните отношения на държавата, така и при международната дейност на недържавни субекти и бизнес структури, а също и при участието и влиянието при взимане на решения в рамките на международни институции на наднационално ниво.

Магистърската програма е съобразена също с изискванията на работата в сферата на: националния и международния бизнес; управлението във външната и световната политика и икономика; регионалните, евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор.

Завършилите магистърската програма разширяват и задълбочават знанията и уменията си в главните насоки, съществени за работата в сферата на национални и международни институции, изследователски, консултантски и бизнес организации. Обучението е изградено с оглед изискванията на практиката и отговаря на предизвикателствата пред сигурността и съвременната политика, икономика и управление.

Професионална реализация: 

Завършилите специалност „Дипломация и стратегически анализ“ в ОКС „Магистър“ притежават необходимата професионална компетентност и имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • Експерти в сферата на международните връзки и комуникации, управлението на програми и проекти с международно участие;
 • Служители, външнополитически експерти и съветници в централни държавни органи;
 • Служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина;
 • Референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана;
 • Външнополитически коментатори и анализатори в средствата за масова информация;
 • Специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, вносно-износни дружества, както и в представителства на транснационални компании, фирми със смесено участие;
 • Служители в структурите на Европейския съюз и други международни организации и институции у нас и в чужбина.
Специалност Дипломация и стратегически анализ с преподаване на английски език - 2 сем.

Regular form of education


GOALS OF THE PROGRAMME

The master's program offers analytical training and professional skills building in two broad areas that work closely together. In response to the growing intensification of international interactions, research and training in the field of international relations and diplomacy and strategic analysis are converging and intertwining. This is applicable both in the field of public administration and foreign relations, and in the international activities of non-state actors and business structures, as well as in the participation and influence in decision-making within international institutions at supranational level.

The master's program is also in line with the requirements of working in the field of: national and international business; governance in foreign and world politics and economics; regional, European integration and global institutions; the non-governmental sector.

Graduates of this master's program expand and deepen their knowledge and skills in the main areas essential for working in the field of national and international institutions, research, consulting and business organizations. The training corresponds to the requirements of practice and meets the challenges of contemporary international politics, security, economics and governance.

PROFESSIONAL REALIZATION

Graduates of Diplomacy and Strategic Analysis MA Program have the necessary professional competence and potential for career development as:

 • Experts in the field of international relations and communications; international programs and projects management;
 • Civil servants, foreign policy experts and advisors in central government agencies;
 • Diplomatic servants at the Ministry of Foreign Affairs and its structures abroad;
 • Officers and analysts in the Bulgarian security and defense departments;
 • Foreign affairs commentators and analysts for mass media;
 • Specialists at the international departments of state institutions, non-governmental, non-profit public organizations, chambers of commerce, customs agency, import-export companies, as well as in representations of transnational corporations, companies with foreign ownership;
 • Employees in the structures of the European Union and other international organizations and institutions at home and abroad.
Специалност Международни отношения: "Управление на конфликти"- 2 сем.
Специалност Национална сигурност 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността е предназначена за студенти, които желаят да навлязат или да продължат своето развитие в областта на изграждането, реформирането и функционирането на специфичен публичен сектор в неговите национални, наднационални, интеграционни и транснационални измерения.

Основните цели на обучението са:

 • натрупване на знания и създаване на умения за работа в сферата на управлението на националната сигурност във външната и световната политика и икономика, в националния и международния бизнес, в евроинтеграционните и световните институции и в неправителствения сектор;
 • подготовка на висококвалифицирани експерти, притежаващи професионални знания и способности, управленска култура и лидерски качества, необходими за заемане на длъжности в държавните институции, местното самоуправление и гражданския сектор на системата за национална сигурност;
 • аналитична подготовка и формиране на професионални умения за работа в сферите на стратегическия анализ в сектора за сигурност, мениджмънта на сектора за сигурност и международната сигурност.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да се реализират успешно като ръководители и експерти в: централни и местни структури на държавните институции (МВнР, МВР, МО, ДАНС, МИЕТ и др.) и звена на органите на местното самоуправление, реализиращи функции в сферата на националната сигурност; различни дейности, свързани със сигурността на държавни и частни фирми; неправителствени организации, развиващи дейност в сферата на сигурността; висши училища и научноизследователски институти; структури на ЕС по проблемите на националната и международната сигурност.

Специалност Политика и бизнес - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Специалността съответства на водещите световни тенденции в областта на висшето образование и е съобразена със спецификата на българската практика. Тя запълва съществуващата „ниша“ в магистърските програми на българския образователен пазар. Обучението в нея постига симбиоза между бизнеса и политиката като две ключови и тясно взаимообвързани сфери на съвременното общество. То е осигурява на студентите специализирани знания, както от сферата на политиката, така и от сферата на бизнеса. Подготвяните специалисти са с широк интердисциплинарен профил и капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия политически и бизнес пазар. У тях се формират знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни взаимосвързани социални, политически и икономически процеси.   

Основните цели на обучението са:

 • разкриване на значимостта на връзката между политиката и бизнеса на различни равнища: институционално, функционално и аналитично;
 • усвояване на знания и практически умения за управление на отношенията и процесите в политиката и бизнеса;
 • изграждане на специалисти със специфична подготовка за професионална реализация в политически и бизнес структури.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • развиващи и управляващи собствен бизнес;
 • политически анализатори в институции на централната и местната власт;
 • бизнес анализатори в държавни и частни бизнес компании;
 • експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел;
 • координатори, експерти и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции;
 • съветници и сътрудници на политици и бизнес собственици;
 • лобисти и застъпници;

политически и бизнес ПР специалисти. 

Направление: Социология,антропология и науки за културата

Редовно обучение

Специалност Социология и психология на управлението (съвместна програма)- 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

            Програмата е в професионално направление „Социология, антропология и науки за изкуствата“. Изградена е върху интердисциплинарното сечение на три научни полета, в които УНСС и ВТУ са доказали висока компетентност – социология, психология и управление. Обучението в магистърската програма надгражда получените знания, компетентности и умения, придобити чрез бакалавърски програми в професионалните направления от област „Социални, стопански и правни науки“. Допустими кандидати са бакалаври в професионалните направления в област „Социални, стопански и правни науки“.

            Основният принцип, заложен в конструирането на програмата, е принципът за равновесното взаимодействие и съвместяване на различни взаимнодопълващи се елементи в едно цяло. Тук се съчетават теоретико-методологическите достижения на социологията и психологията, приложими в процеса на постигане на оптимални форми както на  корпоративно и бизнес, така и на обществено и държавно управление. Виталната необходимост от прилагане на принципа на равновесното взаимодействие във всички жизнени и управленски дейности днес е видна в резултатите от международните сравнителни изследвания, в научните анализи, в ежедневната практика, които еднозначно показват качеството на развитие на човешкото общество, до което може да изведе обратното на равновесното взаимодействие – така нар. методологически индивидуализъм.

            Промяна в начина на мислене и действие към екипност, а не към индивидуализъм, към същността, а не толкова към формата, към асертивно лидерство и управление, а не към манипулативно, е повече от необходима. Магистърската програма по „Социология и психология на управлението“ разбира тази обществена и лична необходимост и предлага възможност на студентите да повишат своя човешки, социален и културен капитал, за да се подготвят да управляват промяната на личностно, бизнес, корпоративно, обществено и държавно ниво.

            Основните цели на обучението в магистратурата са следните:

 • Повишаване на човешкия, социален и културен капитал на студентите чрез усвояване на фундаментално теоретико-методологическо познание, компетентности и практически умения за асертивно лидерство, организация и управление;
 • Формиране на мрежа от взаимодействащи хора с висока професионална компетентност, подготвена и мотивирана да постигне качествено ново ниво в областта на корпоративното и бизнес, общественото и държавно управление;
 • Теоретико-методологическа подготовка на студентите, позволяваща продължение на обучението им в следващата степен на висшето образование ОКС „Доктор“ в професионални направления „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Администрация и управление“, „Икономика“, както и други в научна област „Социални, стопански и правни науки“.

 

 

Професионална реализация:

Дипломантите на магистърска програма „Социология и психология на управлението“ имат възможност за успешна професионална реализация в сферите на:

 • Висшия и среден бизнес мениджмънт;
 • Управлението на нестопански организации;
 • Структурите и институциите на държавната администрация и управление на мастно и национално ниво;
 • Управлението на проекти и инициативи, изискващи познания и умения в областта на икономиката, психологията, социологията и други сродни области;
 • Администрацията в сферата на образованието и научно-изследователската дейност.
Специалност Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем.

Редовна форма на обучение

 

Цели на обучението:

Основните цели на специалността са да осигури на обучаващите се:

 • фундаментална теоретична подготовка за съвременните национални и глобални социално-икономически процеси и обществени трансформации;
 • приложни знания за същността, принципите и методите на емпиричните социални, политически, миграционни и демоскопски изследвания;
 • адекватни практически умения за извършване на социален анализ и използване на изследователските резултати;
 • знания и умения за управление на научни и приложни социални проекти. 

Професионална реализация:

Съчетаването на теоретична, методологическа и практическа подготовка с интердисциплинарен характер позволява да се формират специалисти, които могат да се реализират упешно като: аналитични специалисти; преподаватели и изследователи; ръководители, експерти и анализатори в агенции за социални, политически, маркетингови и рекламни изследвания, в отдели за анализи и прогнози на бизнес, правителствени и неправителствени организации; ръководители и оценители на национални и европейски научни и приложни програми и проекти; експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел; съветници и сътрудници на държавници, политици и бизнесмени при изследването, анализа и управлението на социални и икономически процеси; специалисти-консултанти в държавни институции, частни фирми и организации; анализатори и коментатори в средствата за масова информация; консултанти и медиатори при решаване на социални, индустриални, професионални и други видове обществени конфликти.  

Специалности – допълнителен прием - летен семестър на учебната 2023/2024 година Редовно и дистанционно обучение