Обновено: петък, 13 май 2022 11:15

Приемни изпити

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит – електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ).  

Кандидат-студентите за ОКС „магистър“, завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ имат възможност да положат:

1. електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ).

2. изпит по английски език – тест в електронен формат, за кандидатстващите за специалностите с преподаване на английски език, ако не отговарят на едно от условията:

  • успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование;
  • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език;
  • сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

Кандидатмагистърският конкурс за кандидати, завършили ОКС „професионален бакалавър“, е по документи.

Електронният кандидатмагистърски тест се провежда на компютър. При явяване на ЕКМТ за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност от въпроси.

ЕКМТ се провежда в ден и час, определени от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на документите за кандидатстване. Кандидат-студентите са задължени да се явят в съответната зала не по-късно от половин час преди обявеното начало на изпита. Задължително носят със себе си разпечатка с входящ номер, както и документ за самоличност – лична карта.

Електронният кандидатмагистърски тест включва:

1. въпроси проверяващи общата икономическа култура на кандидатите;

2. състои се изцяло от „закрити“ въпроси, като за всеки въпрос са дадени 5 възможни отговора, един от които е верен, а останалите четири са грешни;

3. за всеки въпрос, на който е отговорено вярно, се присъждат по четири точки; за грешен отговор се отнема една точка; за липса на отговор се присъждат нула точки;

Продължителността на работата върху конкурсните изпити е:

1. електронен кандидатмаги­стър­ски тест  – 60 минути;

2. изпит по английски език – 120 минути.

Състезателните изпити са анонимни.