Обновено: вторник, 30 август 2022 16:02

Документи за записване - РЦДО Хасково

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора в срок от 05.09.2022 г. до 13.09.2022 г., вкл. (без събота и неделя).

Представят следните документи:

1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС);

2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;

3. една снимка в паспортен формат;

4. оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;

5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение – редовна или дистанционна.

Таксата за обучение в РЦДО – Хасково се внасят по банков път – в клон банка (без БНБ) по банковата сметка на РЦДО – Хасково:

IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01

Банка: Тексимбанк – BIC:TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО – Хасково

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента. За „основание на плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Таксата не се заплаща от следните категории студенти, приети в редовна форма на обучение: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица, на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Началото на учебната година за приетите студенти в образователно - квалификационна степен „магистър“ – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графика на учебния процес за учебната 2022/2023 година, обявени на интернет адрес www.unwe.bg .

Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.