Обновено: петък, 15 октомври 2021 13:26

Документи и такси за кандидатстване

В срока, посочен в „График“ , кандидат-студентите за ОКС „магистър” подават документи за участие с конкурс:

· Онлайн
· Указания за онлайн подаване на документи

За онлайн подаването на документи  за кандидатстване (и явяване на изпит по английски език за специалности с преподаване на английски език) и класиране е необходимо да се регистрирате, въведете личните си данни, оценките от дипломата за висше образование и да попълните желаните специалности за участие в класиране.

При онлайн подаване на документи таксата се заплаща с банкова карта с 3D верификация. Заплащането става в приложението.

За информация или възникнали технически проблеми, може да позвъните всеки делничен ден на номер: 02 81 95 605

· Центъра за прием на документи (ЦПД) в УНСС - София;

· Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) – Хасково.

В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково се подават следните документи:

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС от книжарницата на университета).

2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и ксерокопие от него).

Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща на кандидата.

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение или академична справка от съответното висше училище със: среден успех от следването, оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен или магистърска степен (със срок на обучение пет години), специалност, професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. Такива документи не се изискват за завършилите ОКС „бакалавър“ в УНСС.

За кандидатите от други акредитирани висши училища, на които завършената специалност и професионалното направление не съвпадат с тези в УНСС, при подаване на документите преценката за съответствие на условията за кандидатстване се осъществява от Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити въз основа на приложението към дипломата или академичната справка.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

3. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, за кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски език. Необходимо е да бъде изпълнено поне едно от следните условия:

· успешно положен приемен изпит по чужд език;

· успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;

· завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;

· сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

4. Състезателна карта (по образец за кандидатстване за магистърска степен в УНСС от книжарницата на университета).

5. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента.

6. Декларация за лични данни.

7. Уверение с описание на специалността – само за студентите, които възстановяват студентски права. Студентски права се възстановяват при условията и реда за кандидатстване за съответната година.

8. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен – внася се по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС:

IBAN: ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

При заплащане на такса за кандидатстудентски конкурс във вносната бележка: - за „задължено лице“ (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА;

- за „основание на плащане“ се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.

Такса за кандидатстване по документи (или с изпит по английски език) -  50 лв.

От такса за кандидатстване се освобождават:

· лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;

· военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;

· кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;

· лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция,

· майки с три и повече деца, ненавършили пълнолетие (до 18-годишна възраст), и/или учащи деца до 25-годишна възраст. Ако детето е над 18 – годишна възраст, освен акт за раждане и лична карта майката трябва да представи и уверение от съответното средно или висше учебно заведение.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.

Не се възстановяват такси за кандидатстване.

Кандидат-студенти, завършили ОКС „професионален бакалaвър“, подават документи за кандидатстване само в РЦДО - Хасково.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

При подаване на документите кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящия номер.

Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.

Информация: 02/81 95 701, 02/81 95 702, 02/81 95 704, 02/81 95 546, 02/81 95 597
priem.magistri@unwe.bg