Обновено: сряда, 24 януари 2024 8:20

Документи и такси за кандидатстване

Кандидат-студентски документи се приемат:

В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково се подават следните документи:

1. заявление до ректора (по образец на УНСС);

2. състезателен картон (по образец на УНСС). Шифри на специалности;

3. декларират съгласие за обработка на лични данни (по образец на УНСС);

4. диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и копие). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с копието.

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, предоставя уверение или академична справка от съответното висше училище със: среден успех по предметите включени в учебния план, оценка от държавен изпит/и за завършена бакалавърска или магистърска степен, специалност, професионално направление и година на дипломиране. Документът се предоставя в оригинал.

За кандидатите от други акредитирани висши училища, на които завършената специалност и професионалното направление не съвпадат с тези в УНСС, при подаване на документите преценката за съответствие на условията за кандидатстване се осъществява от Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити въз основа на приложения документ.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

5. документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента;

6. документ за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс по документи – 60 лв. 

Банковата сметка на УНСС:

IBAN: ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

При заплащане на таксата за кандидатстване във вносната бележка:

  • за „задължено лице“ (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА;
  • за „основание на плащане“ се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.

Кандидатстудентската такса може да се заплати на място в ЦПД на ПОС терминали.

От такса за участие в кандидатстудентски конкурс по документи  се освобождават:

1. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – решение на ТЕЛК;

2. военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;

3. кръгли сираци на възраст до 26 години –  акт за раждане и акт за смърт на родителите;

4. майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст – акт за раждане на децата и служебна бележка (уверение) от съответното средно или висше училище, удостоверяваща че децата са учащи;

5. лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и копие на документа, удостоверяващ обстоятелството.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

При подаване на документите кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящия номер.

Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.