Обновено: петък, 02 декември 2022 16:21

Документи и такси за кандидатстване

Кандидат-студентски документи се приемат:

В Центъра за прием на документи в УНСС и РЦДО – Хасково се подават следните документи:

1. заявление до ректора (по образец на УНСС);

2. състезателен картон (по образец на УНСС); Шифри на специалностите.

3. декларират съгласие за обработка на лични данни (по образец на УНСС);

4. диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и копие). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с копието.

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, предоставя уверение или академична справка от съответното висше училище със: среден успех по предметите включени в учебния план, оценка от държавен изпит/и за завършена бакалавърска или магистърска степен, специалност, професионално направление и година на дипломиране. Документът се предоставя в оригинал.

За кандидатите от други акредитирани висши училища, на които завършената специалност и професионалното направление не съвпадат с тези в УНСС, при подаване на документите преценката за съответствие на условията за кандидатстване се осъществява от Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити въз основа на приложения документ.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

5. кандидат-студентите за специалностите „Дигитален маркетинг с преподаване на английски език“, „Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език“ със специализация „Ядрена сигурност“, „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“, „Управление на маркетинга с преподаване на английски език“, „Дипломация и стратегически анализ с преподаване на английски език“, „Международен бизнес с пре­подаване на английски език“, „Дуална магистърска програма по международен бизнес с преподаване на английски език“ с Университета по международни науки в Рим (UNINT) и „Дуална магистърска програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език“ с Шанхайския университет „Джао Тонг“,  е необходимо да владеят английски език:

За специалностите, за които се изисква владеене на английски език, кандидатите се допускат до класиране  при едно от условията:

  • успешно положен приемен изпит – тест по английски език;
  • успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование;
  • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език;
  • сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

При липса на документ кандидатите за специалностите с преподаване на английски език се явяват на изпит – тест по английски език;

6. документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента;

7. документ за платена такса:

  • за участие в кандидатстудентски конкурс по документи – 60 лв. 

Банковата сметка на УНСС:

IBAN: ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

При заплащане на таксата за кандидатстване във вносната бележка:

  • за „задължено лице“ (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА;
  • за „основание на плащане“ се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.

От такса за участие в кандидатстудентски конкурс по документи  се освобождават:

1. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – решение на ТЕЛК;

2. военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;

3. кръгли сираци на възраст до 26 години –  акт за раждане и акт за смърт на родителите;

4. майки с три и повече ненавършили пълнолетие деца и/или учащи деца до 26-годишна възраст – акт за раждане на децата и служебна бележка (уверение) от съответното средно или висше училище, удостоверяваща че децата са учащи;

5. лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и копие на документа, удостоверяващ обстоятелството.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

При подаване на документите кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящия номер.

Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.