Обновено: вторник, 04 юли 2023 15:28

Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи!

Кандидатите (български или чуждестранни граждани) за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи:

1. заявление (по образец);

2. диплома за завършено висше образование, приложението към нея и европейско дипломно приложение (ако притежават такова) – в оригинал и нотариално заверено копие;

3. документ за самоличност, който след проверката се връща на кандидат-студента, и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;

4. документ за внесена такса административно обслужване - признаване на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища.

Изисквания към документите:

1. дипломата за висше образование и приложението към нея, издадени от висшите училища извън страните – членки на Европейския съюз, и страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион (ДВ, бр. 51 от 2000 г.), трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.). При липса на такива разпоредби  признаването става по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

2. Дипломата за висше образование и приложението към нея, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните – членки на Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184 от 1958 г.

В срок до края на месец юни 2023 г. (за записване от зимен семестър) или до края на месец ноември 2023 г. (за записване от летен семестър) документите се подават в Университета за национално и световно стопанство. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в оригинал. Документите се подават:

1. за български граждани и граждани на страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в Центъра за прием на документи на УНСС.

2. за граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“ на УНСС.

След подаването на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация с цел установяване на статута на висшето училище, издало дипломата, и автентичността на дипломата за висше образование.

След получаването на отговор от Националния център за информация и документация депозираните документи, отговарящи на изискванията, се разглеждат от Комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС.

Ректорът взема решение за признаване на висше образование, придобито в чужбина, с цел продължаване на обучението в УНСС въз основа на доклад от Комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС.

В случай че висшето образование на заявителя вече е било признато по реда на чл. 6 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища от Националния център за информация и документация (НАЦИД), към документите за кандидатстване се представя и издаденото от НАЦИД удостоверение (оригинал и копие).