Обновено: петък, 12 март 2021 10:28

Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи!

Кандидатите (български или чуждестранни граждани) за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“, завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи:

1. Заявление (по образец);

2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция;

3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение;

4. Документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;

5. Документ за внесена административна такса.

При подаване на документите заявителят представя за сверяване на данните лична карта или друг документ за самоличност /за чужди граждани/.

В случай, че висшето образование на кандидата вече е било признато по реда на чл. 6, т. 2 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища от Националния център за информация и документация (НАЦИД), към документите посочени по-горе се представя и издаденото от НАЦИД удостоверение в оригинал и копие. В този случай не се внася административна такса.

Дипломата за висше образование, чието признаване се иска или друг аналогичен документ, издаден от съответната образователна институция, приложението към дипломата и европейското дипломно приложение, ако е налице такова, се подават като нотариално заверени копия.

Документите по т. 2 и 3, издадени от висшите училища извън страните-членки на Европейския съюз и страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион (ДВ, бр. 51 от 2000 г.), трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), а при липса на такива разпоредби – да са преминали процедура по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

Документите по т. 2 и 3 с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните-членки на Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС №184 от 1958 г.

В срок до 25 юни 2021 година (за записване от зимен семестър) или до 29 октомври 2021 година (за записване от летен семестър) документите се подават лично от заявителя или чрез упълномощено от него лице в Университета за национално и световно стопанство, както следва:

  • Български граждани и граждани на страни от Европейския съюз - в отдел „Студенти – магистър“ или в Центъра за прием на документи
  • Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.

След подаване на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация с цел установяване на статута на образователната институция, издала дипломата за завършено висше образование и за установяване на автентичността на дипломата за висше образование. След получаване на отговор от Националния център за информация и документация депозираните документи, отговарящи на изискванията се разглеждат от комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища на УНСС.

Ректорът на УНСС взима решение за признаване на степен на висше образование с цел продължаване на обучението в УНСС въз основа на доклад от Комисията за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Признатото от ректора на УНСС висше образование важи само за продължаване на обучението в УНСС и не осигурява права, които могат да бъдат ползвани в отношенията с трети страни.

Административни такси за подаване на документи:

N по ред

Наименование

Сума (лева)

За бърза услуга*

1

2

3

4

1.

За признаване на завършени периоди за обучение в чуждестранни висши училища

100,00

150,00

2.

За признаване на степен на завършено висше образование в чуждестранни висши училища

180,00

270,00

3.

За признаване на ОНС „доктор“ в чуждестранни висши училища

200,00

300,00

* За бърза услуга при извършване на проверката административната такса е с 50% по-висока от посочената в колона 3.

IBAN сметка на УНСС: BG03 BNBG 9661 31 001746 01

Банка: БНБ, BIC: BNBG BGSD

Титуляр: УНСС