Обновено: вторник, 05 май 2020 15:34

Условия за кандидатстване

В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, лица с двойно гражданство, едното от които е българско, вкл. притежаващи диплома за образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" (със срок на обучение не по-малко от пет години след завършено средно образование).

При условията и по реда за прием на български граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" и граждани от страните-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит в електронен формат и/или хартиен формат – тест или есе (за отделни специалности).