Обновено: петък, 05 февруари 2021 15:39

Условия за кандидатстване за допълнителен прием


Условията за кандидатстване в образователно-квалификационна степен „магистър“ за учебната 2021/2022 година ще бъдат публикувани допълнително.


Допълнителният прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.

В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" български граждани, лица с двойно гражданство, едното от които е българско, вкл. притежаващи диплома за образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" (със срок на обучение, не по-малък от пет години след завършено средно образование).

При условията и по реда за прием на български граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" и граждани от страните - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Приемът на чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ се урежда с Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС в образователно-ква-лификационна степен „магистър“:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

2. съгласно актове на Министерския съвет;

3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование.

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за прием на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

2. имат статут на бежанци;

3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. Чуждестранните граждани, приети по реда на ПМС № 103, чл. 4, ал. 1 и ПМС № 228, чл. 3 и завършили образователно-квалифи-кационна степен „бакалавър“, кандидатстват и се обучават в магистърска степен при условията и по реда за приемане на българските граждани съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България.

Кандидат-студентите подават документи по обявен график - онлайн или на място в Центъра за прием на документи.


ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ

Балът за класиране на кандидат-студентите по всички специалности се образува като сума от следните оценки:

1. успеха от дипломата за завършена степен на висше образование;

2. оценката от държавния изпит по специалността;

3. когато в дипломата за завършена степен на висше образование са вписани повече от една оценка от държавен изпит по специалността, за балообразуваща оценка по т. 2 се счита средната оценка от държавните изпити по специалността.