Обновено: петък, 31 юли 2020 14:53

Условия за кандидатстване

Приемът за всички специалности в образователно-ква­ли­фи­ка­ци­онна степен "магистър" се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит в електронен формат – тест или есе (за отделни специалности).

В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квали­фи­ка­ци­он­на степен "магистър" български граждани, лица с двойно гражданство, едното от които е българско, вкл. притежаващи диплома за образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" (със срок на обучение, не по-малък от пет години след завършено средно образование).

При условията и по реда за прием на български граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квали­фи­ка­ционна степен "магистър" и граждани от страните - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Приемът на чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ се урежда с Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС в образователно-ква­лификационна степен „магистър“:

 1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
 2. съгласно актове на Министерския съвет;
 3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование.

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за прием на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

 1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 2. имат статут на бежанци;
 3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление
  № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.Чуждестранните граждани, приети по реда на ПМС № 103, чл. 4, ал. 1 и ПМС № 228, чл. 3 и завършили образователно-квалифи­ка­ционна степен „бакалавър“, кандидатстват и се обучават в магистърска степен при условията и по реда за приемане на българските граждани съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България.

Кандидат-студентите подават документи онлайн (само за студенти, завършили УНСС след 2008 г.) или на място в Центъра за прием на документи.

 

ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ

Балът за класиране на кандидат-студентите по всички специалности се образува като сума от следните оценки:

 1. успеха от дипломата за завършена степен на висше образование;
 2. оценката от държавния изпит по специалността или оценката от конкурсния изпит в електронен формат – тест или есе (за отделни специалности - най-високата оценка);
 3. когато в дипломата за завършена степен на висше образование са вписани повече от една оценка от държавен изпит по специалността, за балообразуваща оценка по т. 2 се счита средната оценка от държавните изпити по специалността.

За специалностите, за които се изисква владеене на английски език, кандидатите се допускат до класиране  при едно от условията:

 1. успешно положен приемен изпит по английски език;
 2. успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език;
 3. успешно положен държавен  изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование;
 4. завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език;
 5. сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна система за езици.

Получената положителна оценка на теста по английски език не е балообразуваща. При получена слаба оценка на изпита – тест по английски език, кандидат-студентите отпадат от класирането за специалностите с преподаване на английски език.