Обновено: понеделник, 04 декември 2023 10:13

Условия за кандидатстване

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.

В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ български граждани, лица с двойно гражданство, едното от които е българско, вкл. притежаващи диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

Правото да се обучават срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“.

При условията и по реда за прием на български граждани могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ и граждани от страните - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Приемът на чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ се урежда с Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС в образователно квалификационна степен „магистър“:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

2. съгласно актове на Министерския съвет;

3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от Закона за висшето образование.

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за прием на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

2. имат статут на бежанци;

3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. Чуждестранните граждани, приети по реда на ПМС № 103, чл. 4, ал. 1 и ПМС № 228, чл. 3 и завършили образователно квалификационна степен „бакалавър“, кандидатстват и се обучават в магистърска степен при условията и по реда за приемане на българските граждани съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България.