Обновено: петък, 22 март 2019 14:01

Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити

Документи и такси за кандидатстване за втора предварителна (електронна сесия) и предварителна (хартиена) сесия

В срока, посочен в „График“, кандидат-студентите за образователно- квалификационна степен “магистър” подават следните документи:

1. Регистрационна карта;

2. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента;

3. Декларация за лични данни;

4. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурсен изпит/и

5. Кандидат-студенти, завършили ОКС "професионален бакалaвър", подават документи за кандидатстване само в РЦДО – Хасково

Таксите за всяка отделна изпитна сесия са:

  • за един изпит – 50 лв.   
  • за всеки следващ изпит – 20 лв.

Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за явяване на изпит/и във всяка следваща сесия, те отново заплащат по 50 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ изпит.

Таксата за кандидатстудентски изпит/и се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС    

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

Внесената такса за явяване на изпит не се връща.

Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса!

От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

  • лица с изгубена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци  на възраст до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.