Обновено: петък, 06 март 2020 11:02

Документи и такси за кандидатстване за предварителни изпити

Документи за кандидатстване за втора предварителна електронна сесия и за предварителна (хартиена) сесия за кандидатмагистърски тест - прием зимен семестър 2020/2021 г. :

 1. Регистрационна карта 
 2. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента.
 3. Декларация за лични данни.
 4. Квитанция за платена такса за участие в кандидатмагистърски изпит.

Таксите за всяка отделна изпитна сесия са:

 • за един изпит – 50 лв.   
 • за всеки следващ изпит (от една изпитна сесия) – 20 лв.

 Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

 ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

 Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

 Титуляр: УНСС   

 Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

 За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

 Внесената такса за явяване на изпит не се връща.

 От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
 • кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието и науката).

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа удостоверяващ обстоятелството.