Обновено: сряда, 24 януари 2024 8:27

График – допълнителен прием летен семестър 2023/2024 г.

От 24 януари 2024 г. започва подаване на документи за  допълнителен прием в ОКС „магистър“ за учебната 2023/2024 година.

Допълнителният прием е по специалности, за които има сформирани групи при редовния прием и е само срещу заплащане.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит.

Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления