Обновено: петък, 26 юли 2019 15:46

Примерни въпроси за тест за икономисти

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

за кандидатмагистърски тест за завършилите
професионално направление "Икономика"
*

 

Въпроси

1

Общата полезност на дадено благо:

а) показва удовлетворението на потребителя от консумацията на последната потребявана единица от благото;

б) нараства с увеличаване на потребяваното количество благо, ако пределната полезност приема отрицателни стойности;

в) не зависи от потребяваното количество благо;

г) нараства с намаляващ темп при действие на закона за намаляваща пределна полезност на благото;

д) нито едно от посочените.

2

В общия случай фирмата максимизира печалбата си при производство на такова количество продукция, при което:

а) пределните разходи са равни на цената на продукцията;

б) средните разходи достигат своя минимум;

в) общите приходи са по-ниски от общите разходи;

г) общите приходи са равни на общите разходи;

д) пределните приходи са равни на пределните разходи.

3

Ако в краткосрочен период цената на продукта на фирма-съвършен конкурент е по-висока от средните разходи, това означава че:

а) кривата на средните разходи е разположена над кривата на пределните приходи на фирмата;

б) фирмата реализира икономическа печалба, но не реализира нормална печалба;

в) фирмата реализира и нормална, и икономическа печалба;

г) фирмата реализира нормална печалба, но не реализира икономическа печалба;

д) нито едно от посочените.

4

Фактът, че фирма-монополистичен конкурент реализира само нормална печалба в дългосрочен период е следствие от:

а) невъзможността на фирмата да достигне минимума на средните си разходи;

б) липсата на бариери за влизане и напускане на отрасъла;

в) диференциацията на продукта;

г) отрицателния наклон на кривата на търсене;

д) всичко посочено.

5

Ако кривата на предлагане на даден производствен фактор е абсолютно нееластична:

а) увеличеното търсене на фактора ще доведе до промяна в неговото количество, без да се отрази върху неговата цена;

б) целият доход на собственика на фактора е под формата на икономическа рента;

в) целият доход на собственика на фактора е под формата на трансферно възнаграждение;

г) доходът на собственика на фактора се разпределя между трансферно възнаграждение и икономическа рента;

Д) нито едно от посочените, защото еластичността на предлагане на фактора няма отношение към разпределението на дохода от него.

6

Кривата на съвкупното търсене на дадена икономика се измества наляво, ако при равни други условия:

а) равнището на цените (дефлатора на БВП) нарасне;

б) лихвеният процент намалее;

в) правителството увеличи данъците;

г) централната банка увеличи паричното предлагане;

д) нито едно от посочените.

7

Ако пределната склонност към потребление МРС е равна на 0,8, това означава, че:

а) домакинствата изразходват за потребление 0,8 от разполагаемия си доход;

б) потреблението на домакинствата, фирмите и държавата е 0,8 от БВП;

в) спестяванията на домакинствата са 0,2 от разполагаемия им доход;

г) домакинствата изразходват за потребление 0,8 от всяко нарастване на техния разполагаем доход;

д) нито едно от посочените.

8

При равни други условия кривата на инвестиционното търсене се измества наляво с:

а) въвеждането на данъчни облекчения за осъществяването на нови инвестиционни проекти;

б) нарастването на лихвения процент;

в) формирането на неблагоприятни очаквания относно бъдещата печалба;

г) увеличаване на степента на натоварване на съществуващото капиталово оборудване;

д) нито едно от посочените.

9

При необходимост една типична централна банка може да увеличи парите в обръщение чрез:

а) намаляване на задължителната резервна норма;

б) покупка на държавни ценни книжа от търговските банки;

в) предоставяне на търговските банки на допълнителни сконтови заеми;

г) понижаване на сконтовия процент;

д) всичко посочено.

10

Един от основните механизми за предаване на импулси от паричния към реалния сектор се базира на влиянието на:

а) лихвеният процент върху спестяванията;

б) инфлацията върху инвестициите;

в) лихвеният процент върху инвестициите;

г) инфлацията върху спестяванията;

д) нито едно от посочените.

11

Корпоративният подоходен данък у нас е:

а) прогресивен;

б) пропорционален;

в) регресивен;

г) поголовен;

д) принудително плащане в полза на държавата.

 

 

 

12

Общата капиталова адекватност на търговската банка се определя от процентното съотношение между:

а) капиталовата база, от една страна, и общия рисков компонент на активите и задбалансовите позиции, от друга страна;

б) капиталовата база и собствения капитал;

в) капиталовата база и привлечения капитал;

г) основния капитал и материалните дълготрайни активи;

д) нито едно от посочените.

13

Лихвените проценти на различни дългови ценни книжа с един и същи срок до падежа формират:

а) пазарната рискова премия;

б) банковата премия;

в) рисковата структура на лихвените проценти;

г) матуритетния риск;

д) нито едно от посочените.

14

Покупателната сила на парите се определя от:

а) валутния курс;

б) златното покритие на паричната единица;

в) стоките и услугите, които могат да се закупят с една парична единица;

г) индекса на инфлация;

д) нито едно от посочените.

15

Диверсификацията на инвестиционния портфейл води до намаляване (премахване) на:

а) системния риск;

б) риска от инфлация;

в) общия инвестиционен риск;

г) финансовия риск;

д) нито едно от посочените.

 

16

Бета-коефициентът е показател за:

а) финансовата ефективност на инвестицията;

б) ликвидността на инвестицията;

в) нормата на възвръщаемост на инвестицията;

г) системния риск на инвестицията;

д) нито едно от посочените.

17

Счетоводната сметка се използва за:

а) текущо отчитане на стопанските операции;

б) обобщаване на данни за остатъците от материални запаси;

в) балансово равенство на вземания със задължения;

г) периодично представяне на данните за капитала на предприятието;

д) съставяне на анализа за приходите и разходите.

18

Принципи на счетоводството са:

а) текущо начисляване;

б) компенсиране на приходите с разходите;

в) текущо отчитане на стопанските операции;

г) съпоставимост на приходите и разходите;

д) обективно равенство между сумата на активите и сумата на пасивите.

19

Амортизацията е метод на:

а) възстановяване на направени разходи по придобиването на активи;

б) начисляване;

в) съпоставяне;

г) балансово обобщаване;

д) счетоводно отчитане.

20

Задълженията към доставчици са част от:

а) актива на предприятието;

б) пасива на предприятието;

в) капитала на предприятието;

г) материалните активи на предприятието;

д) потенциалните вземания на предприятието.

 

21

Невнесеният капитал се представя като:

а) пасив;

б) отрицателна сума в капитала;

в) задължение към кредитори;

г) задбалансови статии;

д) нито едно от посочените.

22

Трима съдружници учредяват дружество, като записват и веднага внасят по набирателната сметка своите дялови вноски в размер съответно на 10 000 лв., 12 000 лв. и 15 000 лв. При тази стопанска операция се съставя следната счетоводна статия:

а) Д-т с/ка       Вземания по записани дялови вноски                   37 000 лв.

    К-т с/ка       Основен капитал                                                  37 000 лв.

б) Д-т с/ка       Набирателна (разплащателна) сметка в левове     37 000 лв.

    К-т с/ка       Вземания по записани дялови вноски                    37 000 лв.

в) Д-т с/ка       Набирателна (разплащателна) сметка в левове     37 000 лв.

    К-т с/ка       Каса в левове                                                       37 000 лв.            

г) Д-т с/ка       Набирателна (разплащателна) сметка в левове      37 000 лв.

   К-т с/ка        Основен капитал                                                   37 000 лв.

д) нито едно от посочените.

23

Извадката е представителна за генералната съвкупност, ако попадналите в нея статистически единици:

а) са със значения на изследвания признак, близки до неговата сред­на стойност;

б) са определени от специалисти в изследваната предметна област;

в) са посочени от изследователя;

г) са повече от 30;

д) са избрани чрез лотариен подбор.

24

Чрез стандартното (средно квадратичното) отклонение се измерва:

а) разстоянието между средната аритметична величина и най-нис­кото значение на признака;

б) разстоянието между средната аритметична величина и най-ви­со­кото значение на признака;

в) статистическото разсейване на единиците по изучавания признак;

г) корелацията между единиците в изучаваната съвкупност;

д) регресионната зависимост между единиците в изучаваната съвкупност.

 

 

 

25

Показателят процент на инфлацията за съответния месец спрямо предходния е 1,02 %, което означава, че общото равнище на цените:

а) е нараснало 1,02 пъти;

б) е нараснало на 102%;

в) е нараснало с 1,02%;

г) е нараснало с 0,02%;

д) е намаляло с 0,02%.

26

Корелационният коефициент измерва:

а) в каква степен явлението-следствие зависи от фактора (факторите);

б) абсолютния ефект на фактора (факторите) върху следствието;

в) относителния ефект на фактора (факторите) върху следствието;

г) каква част от изменението на следствието се обяснява с изменение на фактора (факторите);

д) всичко посочено.

27

Правоспособността е:

а) субективно право;

б) абстрактна възможност за притежаване на права и задължения;

в) юридически факт;

г) волеизявление;

д) правна норма.

28

Решенията на Народното събрание се оспорват:

а) по съдебен ред;

б) пред Конституционния съд;

в) по административен ред;

г) в прокуратурата;

д) нито едно от посочените.

29

Срокът на пълномощията на Народното събрание започва да тече от:

а) деня на парламентарните избори;

б) деня на официално оповестяване на резултатите от парламентарните избори;

в) полагането на клетва от народните представители;

г) деня на първото му заседание;

д) последния заседателен ден на предходното Народно събрание.

 

 

 

30

В случай, че страните не спазят предписаната от закона форма, сделката е:

а) неформална;

б) безвъзмездна;

в) реална;

г) нищожна;

д) предварителна.

 

* Кандидатмагистърският тест за прием в УНСС на завършилите професионално направление „Икономика“ съдържа 20 закрити въпроси от шест фундаментални дисциплини от бакалавърската степен -  "Микроикономика", "Макроикономика", "Основи на правото", "Основи на финансите", "Основи на счетоводството" и "Статистика", като трудността на изпитните въпроси е аналогична на представените тук примерни въпроси.