Обновено: петък, 26 юли 2019 15:29

Примерни въпроси за тест за неикономисти

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

за кандидатмагистърски тест за завършилите
професионални направления извън "Икономика"
*

 

Въпроси

1

В най-общ смисъл икономиката на една страна следва да се разбира като:

а) природни дадености;

б) население в трудоспособна възраст;

в) сфера от нейния обществен живот, в която се осъществяват производство, размяна, разпределение и потребление на благата;

г) равнище на техниката и технологиите;

д) съвкупност от политически партии и движения.

2

Общата икономическа теория има два основни раздела – микроикономика, която изучава поведението на отделните домакинства и фирми, и макроикономика, която  изучава поведението на националната икономика. Кое от посочените е предмет на изследване на микроикономиката?

а) условията за минимизиране на разходите на дадена фирма;

б) максимизирането на полезността на отделен потребител в рамките на неговия доход;

в) увеличаването на цената на дадена стока;

г) намаляването на доходите на дадено домакинство;

д) всичко посочено.

3

Кой от посочените по-долу въпроси не се отнася пряко до предмета на икономическата теория?

а) кои са факторите за постигане на висок икономически растеж?

б) може ли да се преодолеят бързо последиците от финансовите кризи?

в) възможно ли е да се постигне ефективна заетост в държавните предприятия?

г) защо бизнесът е против въвеждането на по-висока минимална заплата?

д) трябва ли да се увеличи размерът на законовите санкции за данъчни измами?

4

Повечето от страните в съвременното глобално стопанство имат отворен тип икономики, което означава, че:

а) между тях и целия свят се осъществяват активни външноикономически връзки;

б) потребителите могат да купуват вносни стоки;

в) фирмите могат да внедряват нови производствени технологии;

г) в тях са се утвърдили институциите на гражданското общество; 

д) техните граждани пътуват свободно из целия свят.

5

Ако в една икономическа система потенциалът на наличните природни, трудови и капиталови ресурси се използва за производство на максимален краен резултат (продукт), то в нея се постига:

а) високотехнологична отраслова структура;

б) пълна заетост на ресурсите;

в) максимални печалби за производителите;

г) хармонични отношения между труда и капитала;

д) всичко посочено.

6

Размерът на плащаните от фирмите данъци e сред основните фактори, които влияят върху тяхната бизнес активност. Ако всички останали фактори не се променят, евентуално намаляване на данъка върху печалбата в страната ще доведе до:

а) увеличаване на производството и предлагането на стоки;

б) преместване на бизнеси от страната към други страни с по-ниски данъци;

в) увеличаване на дела на т.н. „икономика в сянка“ („сива икономика“);

г) намаляване на инвестициите на фирмите;

д) нито едно от посочените.

7

В условията на свободен конкурентен пазар цената на една стока се определя от:

а) желанието на потребителите да закупят определени количества от нея;

б) желанията на производителите да произведат определени количества от нея;

в) търсенето и предлагането на стоката;

г) цените на нейните аналози (сходни стоки) в по-развитите страни;

д) Министерството на икономиката.

8

Стоките "Х" и "У" имат едно и също потребителско предназначение (задоволяват една и съща потребност), поради което се определят като взаимозаместващи се стоки. Каква пазарна промяна ще настъпи, ако цената на стоката "Х" се повиши чувствително?

а) ще се повиши търсенето на стоката "Х";

б) ще се повиши търсенето на стоката "У";

в) ще се повиши едновременно търсенето и на стоката "Х", и на стоката "У";

г) всички купувачи едновременно ще се откажат от покупката на каквито и да е количества от стоката "Х";

д) нито едно от посочените.

9

Идеалното състояние на пазара на една стока е равновесното. Постигането му означава, че:

а) са удовлетворени предимно желанията на купувачите;

б) в по-изгодно положение са продавачите;

в) печелят преди всичко посредниците между продавачите и купувачите;

г) може да съществува излишък или дефицит от стоката;

д) силите на търсенето и предлагането са перфектно балансирани.

10

Принципите на свободната конкуренция на пазара могат да бъдат нарушени и типичен пример за това е т.н. "картел", който представлява:

а) договор за сътрудничество между фирми за разработване и реализация на общи инвестиционни проекти;

б) новообразувано акционерно дружество;

в) тайно споразумение между отделни фирми, опериращи на един и същ пазар, за съгласуване на доставките и цените на стоките;

г) неправителствена организация за екологична защита;

д) мрежа за незаконна търговия.

 

11

Пазарът невинаги е в състояние да осигури ефективна размяна и баланс между интересите на продавачите и купувачите. Подобни явления се определят като "пазарни дефекти", като ярък пример за това е:

а) повишаването на цената на една стока в резултат на рязко повишаване на нейното търсене и при неизменност на нейното предлагане;

б) практиката на сезонните намаления на цените;

в) намалението на приходите на неконкурентоспособните фирми;

г) наличието на монопол в предлагането;

д) невъзможността всеки да закупи желаните количества от всички стоки.

12

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП):

а) e БВП, изчислен по цени от дадена базисна година;

б) e БВП, пресметнат в постоянни цени;

в) служи като основа за измерване на темпа на икономически растеж;

г) намалява в условията на рецесия;

д) всичко посочено.

13

Икономическият растеж се определя като екстензивен, когато:

а) се основава на увеличаване на количеството на производствените фактори;

б) е резултат от внедряване в производството на нови технологии;

в) се съчетава с увеличаване на икономическата ефективност;

г) се съпътства с изменения в отрасловата структура на икономиката

д) нито едно от посочените.

14

В развитието на икономическите системи се редуват периоди на подем и периоди на спад (кризи). Последната глобална икономическа криза започна през:

а) 2014 г.

б) 2012 г.

в) 2008 г.

г) 1985 г.

д) 1929 г.

15

Ако правителството се стреми към преодоляване на рецесия в икономиката, то трябва да предприеме:

а) увеличаване на данъците;

б) намаляване на покупките на стоки и услуги от фирмите;

в) ограничаване на трансферните плащания, като например, разходите по програми за борба с бедността;

г) допълнителни инвестиции в инфраструктурни проекти;

д)  нито едно от посочените.

 

 

16

Ако за определен период в икономиката на една страна се развива дефлация, при равни други условия това означава, че:

а) цените на всички стоки са се повишили;

б) общото равнище на цените в икономиката се е понижило;

в) безработицата се е повишила;

г) започва ускорен икономически растеж;

д) националната валута се обезценява.

17

Националната статистическа служба на една страна отчита, че коефициентът (нормата) на безработица за даден период е 8%. Това означава, че:

а) 8% от цялото население е безработно;

б) 8% от трудоспособното население не желае да се труди;

в) 8% от икономически активното население (работната сила) са безработни;

г) безработицата във всеки регион на страната е 8%;

д) безработните лица са без работа в продължение на една година.

18

Намаляването на безработицата е свързано със:

а) увеличаване на произвеждания реален брутен вътрешен продукт;

б) увеличаване на разходите в държавния бюджет;

в) намаляване на приходите в държавния бюджет;

г) навлизане на икономиката в рецесия;

д) нито едно от посочените.

19

Наред с частния сектор, в съвременните икономики функционира публичен сектор, чиято отличителна черта е:

а) производството на стоки за продажба по държавно регулирани цени;

б) генерирането на високи печалби, които изцяло се изземват в полза на държавата;

в) продажбите на стоки, които са освободени от облагане с ДДС (данък добавена стойност);

г) предлагането на блага за колективно ползване, за създаването и поддържането на които определящо значение имат средствата от държавния бюджет;

д) разделението на законодателна, изпълнителна и съдебна власт.

 

 

 

20

Държавният бюджет обхваща в единство всички приходи и разходи на правителството на една страна за определен период. Ако разходите в бюджета превишават приходите, тогава възниква:

а) инфлационен разрив;

б) дефлационен разрив;

в) бюджетен дефицит;

г) бюджетен излишък;

д) разходно равновесие.

21

Съгласно дадените правомощия, всяка община в България самостоятелно съставя, изпълнява и отчита своя бюджет. Това е израз на процес, който се нарича:

а) бюджетна централизация;

б) фискална децентрализация;

в) разходна оптимизация;

г) регионална стабилизация;

д) териториална интеграция.

22

Парите измерват стойността на стоките и правят възможна размяната им на пазара. Ако количеството на парите в една икономика нараства, а произвежданите количества стоки и услуги не се променят, то:

а) покупателната способност на парите нараства;

б) покупателната способност на парите намалява;

в) покупателната способност на парите не се променя;

г) богатството на всички хора нараства;

д) в икономиката възниква дефлация.

23

Валутният курс представлява цената на една валута, изразена в съответното количество от друга валута. За българската икономика е характерно:

а) поддържането на фиксиран валутен курс на лева спрямо единната европейска валута;

б) поддържането на фиксиран валутен курс на лева спрямо американския долар;

в) наличие на плаващ валутен курс, който зависи от търсенето и предлагането на международните валутни пазари;

г) определяне на валутния курс на лева от Международния валутен фонд;

д) регулирано плаване на валутния курс на лева, което зависи от размера на валутните резерви на централната банка.

24

Вноските за здравно осигуряване на лицата, работещи по трудови договори в България, са в размер на:

а) 10% от осигурителния доход;

б) 15% от осигурителния доход;

в) 20% от минималния осигурителен доход;

г) 3,2% от минималния осигурителен доход;

д) нито едно от посочените.

25

Нарастването на сивата икономика в една страна води непосредствено до:

а) намаляване на бюджетния дефицит;

б) увеличаване на износа на стоки и услуги;

в) увеличаване на инфлацията; 

г) увеличаване на лихвените проценти;

д) понижаване на събираемостта на данъците.

26

Нека предположим, че в Народното събрание се обсъжда проект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност, който предвижда намаляване на ДДС върху хранителните стоки от 20% на 10%. Това изменение ще предизвика:

а) увеличаване на цените на дребно на хранителните стоки с 2%;

б) намаляване на цените на дребно на хранителните стоки;

в) увеличаване на цените на дребно на хранителните стоки с 10%;

г) увеличаване на цените на дребно на нехранителните стоки;

д) нито едно от посочените.

27

При равни други условия между печалбата на предприятието и неговата рентабилност съществува следната връзка:

а) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рентабилност намалява;

б) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рентабилност се увеличава;

в) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рентабилност се изменя в посока и степен, които зависят от вида на отрасъла;

г) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рентабилност се изменя в посока и степен, които зависят от състоянието на икономиката като цяло;

д) нито едно от посочените.

28

Каква е разликата между обикновената купонна облигация на акционерното дружество и конвертируемата облигация?

а) при закупуване на обикновена купонна облигация притежателят става кредитор на дружеството до падежа и получава купони и погашение съгласно условията на емисията, докато при закупуване на конвертируема облигация той също става кредитор, но може да разменя облигацията срещу акции на дружеството и да стане акционер;

б) обикновената купонна облигация дава право на получаване на купони (лихви), а конвертируемата облигация не дава такова право;

в) обикновената купонна облигация е със срок, по-дълъг от една година, а конвертируемата облигация е със срок под една година;

г) обикновената купонна облигация е с по-висока цена на борсата от конвертируемата;

д) нито едно от посочените.

29

Нефинансовите предприятия в България:

а) не могат да емитират облигации, защото това може да прави само държавата;

б) не могат да емитират облигации, ако са акционерни дружества;

в) не могат да емитират облигации, защото това могат да правят само банки;

г) могат да емитират облигации, защото това е позволено на всички видове предприятия в страната;

д) нито едно от посочените.

30

Финансовият риск в предприятието се предизвиква от:

а) ползването на краткосрочни кредити при финансирането на дейността;

б) прилагането на методи на нелинейна амортизация на машините;

в) влагането на част от капитала на предприятието в портфейл от държавни ценни книжа;

г) влагането на част от капитала на предприятието в дълготрайни материални активи;

д) нито едно от посочените.

 

* Кандидатмагистърският тест за прием в УНСС на завършилите професионални направления извън „Икономика“ съдържа 20 закрити въпроси за проверка на общата икономическа култура на кандидатите, чиято трудност е аналогична на представените тук примерни въпроси.