Обновено: сряда, 05 септември 2018 12:01

НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ФИНАНСИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Магистърската специалност е официално акредитирана и e създадена в сътрудничество с Association of Chartered Certified Accountants (АССА) - най-голямата професионална организация в света, предлагаща квалификации в областта на счетоводството, одита и финансите. АССА квалификацията е високо ценена в практиката и формира знания и умения за стратегическо мислене и иновативни решения в бързо променящия се свят. Специалността е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти, които могат да работят във всички сектори на икономиката – в малки и средни предприятия, големи фирми и корпорации, финансови институции, организации в областта на споделените услуги и аутсорсинга, в правителствени и други структури от публичния сектор.

  

БИЗНЕС И ИНОВЦИИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Магистърската специалност дава знания за актуалната иновационна проблематика и формира умения за създаване и управление на иновационния процес във високотехнологични компании. Обучението осигурява качествена подготовка и създава способности за използване на иновационния подход при анализиране, оценяване, планиране и контрол на ресурсите и процесите в бизнес организациите. Завършилите специалността могат да работят като бизнес анализатори на иновационни дейности във фирми, експерти по управление на иновационния потенциал на човешките ресурси, в областта на планирането на продуктовите и технологичните иновации, в управлението на риска, иновациите, в консултантски, научноизследователски и развойни организации и високотехнологични (старт-ъп) бизнеси.