Обновено: вторник, 04 септември 2018 12:47

НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА

Създаването на специалността е в отговор на глобалната тенденция за дигитализация на икономиката и цялостното функциониране на обществата в условията на Индустрия 4.0. Целта на обучението е придобиването на базови знания за радикалната промяна на икономиките и политико-икономическите системи, на специализирани знания в конкретни направления на дигитализацията – търговия, финанси, държавно управление, маркетинг, както и на знания за тенденциите и процесите на европейския и световния дигитален пазар. Завършилите могат да заемат ръководни длъжности във фирми, в държавната администрация, в структури за икономически анализи и прогнози, в консултантски фирми, да продължат обучението си като докторанти и др.

 

КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Целта на обучението е формирането на знания и на компетентности за успешен бизнес в условията на дигитални трансформации. Учебният план предвижда изграждането на умения за създаването и реализирането на корпоративни стратегии в условията на динамични процеси на промяна. Завършилите могат да работят на позиции, изискващи стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране за стратегическите промени в контекста на дигиталните трансформации, като бизнес анализатори, продуктови и проектни мениджъри, консултанти, ръководители в бизнес организации и др.

 

БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО

Целта на обучението е придобиването на общи и специализирани знания и на практически умения в областта на бизнес лидерството, в изграждането на способности за създаване на визия и на успешни екипи, за вземане на решения, за прогнозиране на бъдещето и др. Завършилите могат да се реализират в звена по управление на човешките ресурси във всички сектори на държавната администрация и бизнеса, като експерти по маркетинг, стратегическо управление и оперативно планиране, в областта
на иновациите и инвестициите, да развиват собствен бизнес.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Специалността формира знания и умения за противодействие на корупцията и за същността на антикорупционните процеси и политики в публичния и корпоративния сектор в глобален, регионален и национален мащаб. Тя създава компетентности за професионална реализация на оперативно, средно и високо управленско равнище. Завършилите могат да се реализират успешно в структурите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в данъчната и митническата администрация, в структурите на ДАНС, МВР, банковия надзор, Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата, вътрешните контролни органи в публичния и частния сектор.

 

ИКОНОМИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

Целта на обучението в тази интердисциплинарна специалност е придобиването на фундаментални знания и практически умения в областта на икономиката на вътрешния ред. Завършилите се дипломират като магистри по икономика, а получените специализирани знания в областта на вътрешния ред им дават важно преимущество при кандидатстване за работа в Министерството на вътрешните работи, във фирми доставчици на МВР, дружества за търговска дейност, организации с идеална цел, научноизследователски организации и други институции в областта на вътрешния ред, както и в митническите служби.