Обновено: петък, 01 декември 2023 10:43

Документи и такси за записване на новоприети студенти

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора в срок от 23 до 29.01.2024 г., вкл.

Записването на студентите се извършва:

За онлайн записването е необходимо да се използва приложението Evrotrust, с което да се идентифицирате и да подпишете електронно необходимите документи.

При онлайн записване заплащането на семестриалната такса се извършва само чрез онлайн плащане с банкова карта с 3Д верификация.

При успешно онлайн записване, студентът получава факултетен номер.

  • на място:

     –  УНСС, отдел „Студенти – магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж) се записват новоприетите студенти в редовна форма на обучение; 

     –  УНСС, Център за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж)  се записват новоприетите студенти в дистанционна форма на обучение; 

  Представят се следните документи:

1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС – закупува се от книжарницата на УНСС);

2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;

3. една снимка в паспортен формат;

4. оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;

5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение – редовна или дистанционна.

Таксата за обучение в УНСС – София се внася по банков път – в клон на банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента. За „основание на плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Таксата не се заплаща от следните категории студенти: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица, на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Началото на учебната година за приетите студенти в образователно - квалификационна степен „магистър“ – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графика на учебния процес за учебната 2023/2024 година, обявен на интернет адрес www.unwe.bg .

   –  Регионален център за дистанционно обучение – Хасково, се записват новоприетите студенти в РЦДО-Хасково. Информация за записване на място в РЦДО-Хасково.

Приемно време за записване на новоприети студенти:

Понеделник – петък  от 8:00 до 16:30 ч. (без събота и неделя)