Обновено: сряда, 11 май 2022 11:05

Документи за записване

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора в срок от 05.09. до 13.09.2022 г., вкл. (без събота и неделя).

Представят следните документи:

1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС);

2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;

3. една снимка в паспортен формат;

4. оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;

5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение – редовна или дистанционна.

Таксата за обучение в гр. София се внася по банков път – в клон на банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента. За „основание на плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Таксата не се заплаща от следните категории студенти, приети в редовна форма на обучение: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица, на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Началото на учебната година за приетите студенти в образователно - квалификационна степен „магистър“ – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графика на учебния процес за учебната 2022/2023 година, обявен на интернет адрес www.unwe.bg .

Новоприети студенти в редовна форма на обучение се записват в отдел „Студенти - магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж).

Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж).

Новоприети студенти в РЦДО-Хасково се записват на място в Регионалния център.

Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.