Обновено: петък, 27 ноември 2020 14:39

Документи за записване

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график

При записване кандидат-студентите представят следните документи:

1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС);

2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;

3. две снимки в паспортен формат;

4. оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно образование;

5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение – редовна или дистанционна.

Таксата за обучение за гр. София се внася по банков път – в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС

Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента. За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ. 

Таксата не се заплаща от следните категории студенти, приети в редовна форма на обучение: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица, на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Изброените по-горе категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Началото на учебната година за приетите през м. януари 2021 г. студенти в образователно- квалификационна степен "магистър" – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графиците на учебния процес за летен семестър на учебната 2020/2021 г., обявени на интернет адрес www.unwe.bg .

Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.