Обновено: понеделник, 10 януари 2022 15:51

Документи за записване

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора в срок от 27.01. до 4.02.2022 г., вкл. (без събота и неделя).

Представят следните документи:

1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС);

2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;

3. две снимки в паспортен формат;

4. оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;

5. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение – редовна или дистанционна.

Таксата за обучение в гр. София се внася по банков път – в клон на банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС

Във вносната бележка за „задължено лице“ се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента. За „основание на плащане“ се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Таксата не се заплаща от следните категории студенти, приети в редовна форма на обучение: лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица, на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето –

настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Началото на учебната година за приетите през м. януари 2022 г. студенти в образователно - квалификационна степен „магистър“ – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графиците на учебния процес за летен семестър на учебната 2021/2022 г., обявени на интернет адрес www.unwe.bg .

Новоприети студенти в редовна форма на обучение се записват в отдел „Студенти - магистър“ (централен вход на УНСС, партерен етаж).

Новоприети студенти в дистанционна форма на обучение се записват в Центъра за дистанционно обучение (централен вход на УНСС, партерен етаж).

Новоприети студенти в РЦДО-Хасково се записват на място в Регионалния център.

Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.