Обновено: вторник, 14 август 2018 12:38

Документи за записване

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график.

Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права. 

При записване кандидат-студентите представят следните документи:

1. документи за записване на новоприети студенти (по образец, валиден за УНСС);

2. лична карта, която след проверката се връща на кандидат-студента;

3. оригинал и ксерокопие на диплома за завършено средно образование;

4. документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение – редовна или дистанционна.

Таксата за обучение за гр. София се внася по банков път – в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС

Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента. За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ или ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

Таксата за обучение за гр. Хасково се внася по банков път, както следва:

по сметка в “Тексимбанк”:

BIG: TEXIBGSF;

IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ.

Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, ЕГН и входящият номер на кандидат-студента. За “основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

 

Таксата  не се заплаща от следните категории студенти, приети в редовна форма на обучение: инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица на възраст до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглежданe на деца, лишени от родителски грижи, SOS детски селища, центрове за настаняване от семеен тип и с родители, лишени от родителски права, настанени със съдебни решения при роднини или приемни семейства; лица, приети при условия и по ред, определени в акт на МС, когато в този акт е предвидено такова освобождаване. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Изброените по-горе категории студенти, приети в дистанционна форма на обучение, заплащат 30% от съответната семестриална такса за специалността, в която са приети. За да ползват това право, тези категории студенти представят съответния документ.

Началото на учебната година за приетите през м. септември 2018 г. студенти в образователно- квалификационна степен "магистър" – редовна и дистанционна форма на обучение, започва съгласно графиците на учебния процес за зимен семестър на учебната 2018/2019 г., обявени на интернет адрес www.unwe.bg