Обновено: четвъртък, 09 декември 2021 15:09

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сбор от следните оценки:

1. средния успех от дипломата за завършена степен на висше образование;

2. оценката от държавния изпит;

3. когато в дипломата за завършена степен на висше образование са вписани повече от една оценка от държавен изпит, за балообразуваща по т. 2 се счита средната оценка от държавните изпити.

За специалностите, за които се изисква владеене на английски език, кандидатите се допускат до класиране при наличие на едно от следните условия:

  • успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език;
  • успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование;
  • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език;
  • сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

Кандидат-студентите за магистърска степен не участват в класирането, когато не са подали документи в определените срокове.