Обновено: петък, 17 септември 2021 10:14

Балообразуване

Допълнителният прием за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.

Кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски език, непредставили документ за изискуемото ниво за владеене на английски език, полагат изпит под формата на електронен тест.

Кандидатмагистърският прием за завършили ОКС „професионален бакалавър“, е по документи.

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сбор от следните оценки:

1. средния успех от дипломата за завършена степен на висше образование;

2. оценката от държавния изпит;

3. когато в дипломата за завършена степен на висше образование са вписани повече от една оценка от държавен изпит, за балообразуваща по т. 2 се счита средната оценка от държавните изпити.

За специалностите, за които се изисква владеене на английски език, кандидатите се допускат до класиране при наличие на едно от следните условия:

1. успешно положен приемен изпит по английски език;

2. успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език;

3. успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование;

4. завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език;

5. сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка (CEFR).

Получената положителна оценка от електронния тест по английски език не е балообразуваща. При получена слаба оценка, кандидат-студентите отпадат от класирането за специалностите с преподаване на английски език.

Кандидат-студентите за магистърска степен не участват в класирането, когато не са подали документи в определените срокове.