Обновено: вторник, 04 юли 2023 15:32

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат-студентите по специалности се образува като сума от:

1. средния успех от дипломата за завършена степен на висше образование;

2. оценката от държавния изпит/и (защита на диплома работа) или оценката от приемния изпит (ЕКМТ);

3. когато в дипломата за завършена степен на висше образование са вписани повече от една оценка от държавен изпит (защита на диплома работа), за балообразуваща оценка по т. 2 от настоящата алинея се счита средноаритметичната оценка от държавните изпити.

Оценката от изпита по английски език не е балообразуваща. За специалностите, за които се изисква владеене на английски език, кандидатите се допускат до участие в класиране, ако отговарят на едно от условия: 

  1. успешно положен приемен изпит – тест по английски език;
  2. успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование;
  3. завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език;
  4. сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

Кандидат-студентите не участват в класирането, когато не са подали документи в определените срокове.