Обновено: сряда, 07 юли 2021 16:27

Приемни изпити и балообразуване

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагане на конкурсен изпит в електронен формат.

Кандидат-студентите в ОКС „магистър“, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (със срок на обучение пет години), имат възможност да положат състезателен изпит под формата на кандидатмагистърски тест. Кандидатмагистърският тест се провежда по време на предварителни и редовни сесии.

Състезателният изпит е в електронен формат и може да бъде:

1. единен онлайн кандидатмагистърски тест

2. единен електронен кандидатмагистърски тест;

Кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски език, непредставили документ за изискуемото ниво за владеене на английски език, полагат и изпит – тест по английски език. Изпитът по английски език е електронен и се провежда на редовната сесия.

Кандидатмагистърският конкурс за кандидати, завършили ОКС „професионален бакалавър“, е по документи.

Балът за класиране на кандидат-студентите по всички специалности се образува като сума от следните оценки:

1. средния успех от дипломата за завършена степен на висше образование;

2. оценката от държавния изпит или оценката от конкурсния изпит (онлайн или в електронен формат)

3. когато в дипломата за завършена степен на висше образование са вписани, повече от една оценка от държавен изпит, за балообразуваща оценка по т. 2, се счита средната оценка от държавните изпити.

За специалностите, за които се изисква владеене на английски език, кандидатите се допускат до класиране при едно от условията:

1. успешно положен приемен изпит по английски език;

2. успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език;

3. успешно положен държавен изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование;

4. завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език;

5. сертификат за владеене на английски език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

Получената положителна оценка на теста по английски език не е балообразуваща. При получена слаба оценка на изпита – тест по английски език, кандидат-студентите отпадат от класирането за специалностите с преподаване на английски език.

Кандидат-студентите за магистърска степен не образуват състезателен бал и не участват в класирането, когато не са подали документи в определените срокове.