Обновено: петък, 27 ноември 2020 15:09

Приемни изпити и балообразуване

Приемът за всички специалности в образователно - квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат-студентите по всички специалности се образува като сума от следните оценки:

  1. успеха от дипломата за завършена степен на висше образование;
  2. оценката от държавния изпит по специалността;
  3. когато в дипломата за завършена степен на висше образование са вписани повече от една оценка от държавен изпит по специалността, за балообразуваща оценка по т. 2 се счита средната оценка от държавните изпити по специалността.