Обновено: сряда, 22 юли 2020 14:17

Приемни изпити и балообразуване

Приемът за всички специалности в образователно - квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит в електронен формат - тест или есе (за отделни специалности).

В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност, която са завършили кандидатите се явяват на тест за икономисти или неикономисти в електронен формат или кандидатстват по документи.

За специалностите, за които се изисква владеене на английски език, кандидатите се допускат до класиране  при едно от условията:

 1. успешно положен приемен изпит по английски език;
 2. успешно положен държавен зрелостен изпит по английски език;
 3. успешно положен държавен  изпит по английски език от дипломата за завършено висше образование;
 4. завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище или университет с интензивно изучаване на английски език.

 

Кандидатите, които не отговарят на посочените условия, могат да положат кандидатмагистърски изпит по английски език. Получената положителна оценка на теста по английски език не е балообразуваща. При получена слаба оценка на изпита – тест по английски език, кандидат-студентите отпадат от класирането за специалностите с преподаване на английски език.

 

Кандидатите за специалностите с преподаване на английски език, които ще се явяват на изпит, полагат по избор тест (за икономисти или неикономисти на български език) или есе по определена тема на английски език.

За определени специалности (вижте по-долу) е възможно да се кандидатства и с есе.

Кандидатмагистърският конкурс за кандидати, завършили ОКС „професионален бакалавър“, е по документи в РЦДО - Хасково

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат-студентите по всички специалности се образува като сума от следните оценки:

 1. успеха от дипломата за завършена степен на висше образование;
 2. оценката от държавния изпит по специалността или оценката от конкурсния изпит в електронен формат – тест или есе (за отделни специалности - най-високата оценка);
 3. когато в дипломата за завършена степен на висше образование са вписани повече от една оценка от държавен изпит по специалността, за балообразуваща оценка по т. 2 се счита средната оценка от държавните изпити по специалността.

 

ЕСЕ

Кандидатстването с есе е алтернатива на полагането на кандидатмагистърски изпит под формата на тест за икономисти или неикономисти.

Целта на есето е да се даде възможност на кандидатите за ОКС "магистър" да демонстрират уменията си за самостоятелно и аналитично мислене, за изразяване на собствена позиция по зададена тема, за излагане и аргументирана защита на авторова теза, за анализ и интерпретация на определена информация и за формулиране на обосновани заключения. От особено значение е също кандидат-магистрите да имат висока обща и езикова култура.

 

1. Есе по интелектуална собственост, творчески индустрии и бизнес

(за специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“,
„Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална
собственост и бизнес в индустрията“ и специалност „Творчески
индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост
и бизнес в културата“)

 • в есето трябва да бъде изведена ясно формулирана теза;
 • тезата трябва да бъде убедително аргументирана в изложението;
 • в есето да личи познаване на проблематиката в съответната област на интелектуалната собственост и творческите индустрии;
 • да се използват коректно основни понятия и термини от системата на интелектуалната собственост.

2. Есе по тема от международните отношения

(за специалностите „Международни отношения:
международна публична администрация“ и „Национална сигурност“
)

 • да съдържа ясно и синтезирано формулирана теза, която последователно е обосновавана в изложението;
 • да се отличава със собствено виждане за проблематиката;
 • да идентифицира причинно-следствени връзки, да съпоставя процеси, проблеми и факти;
 • да се държи сметка, че се оценяват и стилът, и граматическата корект­ност на работата.

 

3. Есе по определена тема на английски език

(за специалностите с преподаване на английски език)

 • да има подходящо и адекватно съдържание;
 • да е логически последователно и ясно;
 • да има свързаност на изложението;
 • да е представена целенасочена и задълбочена аргументация на тезата;
 • да показва познаване и правилно прилагане на граматичните норми.