Обновено: четвъртък, 02 август 2018 15:53

Примерни тестове

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

за кандидатмагистърски тест за завършилите
професионално направление "Икономика"

 

Въпроси и отговори

1

Пълна заетост в една икономика се постига, когато

Отговори:

а) съществуват ограничения за наемането на нови кадри;

б) безработица не съществува (сведена е до нула);

в) безработицата е ограничена до естествената си норма;

г) тя е в състояние на рецесионен разрив;

д) тя е в състояние на инфлационен разрив.

2

При равни други условия повишаването на цената на една стока може да бъде резултат от

Отговори:

а) едновременно нарастване на нейното търсене и предлагане с един и същ темп;

б) нарастване на нейното търсене при запазване на същото ? предлагане;

в) нарастване на нейното търсене при намаляване на предлагането ?;

г) намаляване на нейното търсене при запазване на същото ? пред­лагане;

д) едновременно намаляване на нейното търсене и предлагане с един и същ темп.

3

 В общия случай фирмата максимизира печалбата си при производ-
ство на такова количество продукция, за което

Отговори:

а) пределните разходи са равни на цената на продукцията;

б) средните разходи са достигнали своя минимум;

в) общите приходи са по-малки от общите разходи;

г) общите приходи са равни на общите разходи;

д) пределните приходи са равни на пределните разходи.

 

Въпроси и отговори

4

Границата на производствените възможности на икономиката показва

Отговори:

а) пълния капацитет на производство без въвеждане на ограничения;

б) алтернативни комбинации от блага, които могат да се про­из­ве­дат при пълно и ефективно използване на ресурсите;

в) ресурсната осигуреност на икономиката;

г) отрасловата структура на икономиката;

д) движението на паричните и стоковите потоци в икономиката.

5

Ако на един пазар има много участници (продавачи и купувачи), никой от които не може да влияе върху формирането на пазарната цена, и обект на сделките са само хомогенни (еднородни) стоки, то такъв пазар е от вида

Отговори:

а) съвършено конкурентен;

б) монополен;

в) олигополен;

г) монополистично конкурентен;

д) нито един от посочените.

6

Правоспособността е

Отговори:

а) субективно право;

б) абстрактна възможност за притежаване на права и задължения;

в) юридически факт;

г) волеизявление;

д) правна норма.

7

Решенията на Народното събрание се оспорват

Отговори:

а) по съдебен ред;

б) пред Конституционния съд;

в) по административен ред;

г) в прокуратурата;

д) не се оспорват.

8

Срокът на пълномощията на Народното събрание започва да тече от

Отговори:

а) деня на парламентарните избори;

б) деня на официално оповестяване на резултатите от парламентарните избори;

в) полагането на клетва от народните представители;

г) деня на първото му заседание;

д) последния заседателен ден на предходното Народно събрание.

Въпроси и отговори

9

Посочете кое не е юридическо лице на частното право

Отговори:

а) сдружения;

б) областна управа;

в) фондации;

г) община;

д) политическа партия.

10

Счетоводната сметка се използва за

Отговори:

а) текущо отчитане на стопанските операции;

б) обобщаване на данни за остатъците от материални запаси;

в) балансово равенство на вземания със задължения;

г) периодично представяне на данните за капитала на предприятието;

д) съставяне на анализа за приходите и разходите.

11

Принципи на счетоводството са

Отговори:

а) текущо начисляване;

б) компенсиране на приходите с разходите;

в) текущо отчитане на стопанските операции;

г) съпоставимост на приходите и разходите;

д) обективно равенство между сумата на активите и сумата на пасивите.

12

Амортизацията е метод на

Отговори:

а) възстановяване на направени разходи по придобиването на активи;

б) начисляване;

в) съпоставяне;

г) балансово обобщаване;

д) счетоводно отчитане.

13

Задълженията към доставчици са част от

Отговори:

а) актива на предприятието;

б) пасива на предприятието;

в) капитала на предприятието;

г) материалните активи на предприятието;

д) потенциалните вземания на предприятието.

 

Въпроси и отговори

14

Общата капиталова адекватност на търговската банка се определя от процентното съотношение между

Отговори:

а) капиталовата база – от една страна, и общия рисков компонент на активите и задбалансовите позиции – от друга страна;

б) капиталовата база и собствения капитал;

в) капиталовата база и привлечения капитал;

г) основния капитал и материалните дълготрайни активи;

д) липсва верен отговор.

15

Лихвените проценти на различни дългови ценни книжа с един и същи срок до падежа формират

Отговори:

а) пазарната рискова премия;

б) банковата премия;

в) рисковата структура на лихвените проценти;

г) матуритетния риск;

д) липсва верен отговор.

16

Покупателната сила на парите се определя от

Отговори:

а) валутния курс;

б) златното покритие на паричната единица;

в) стоките и услугите, които могат да се закупят с една парична единица;

г) индекса на инфлация;

д) липсва верен отговор.

17

Корпоративният подоходен данък у нас е

Отговори:

а) прогресивен;

б) пропорционален;

в) регресивен;

г) поголовен;

д) принудително плащане в полза на държавата.

18

Извадката е представителна за генералната съвкупност, ако попадналите в нея статистически единици

Отговори:

а) са със значения на изследвания признак, близки до неговата сред­на стойност;

б) са определени от специалисти в изследваната предметна област;

в) са посочени от изследователя;

г) са повече от 30;

д) са избрани чрез лотариен подбор.

Въпроси и отговори

19

Чрез стандартното (средно квадратичното) отклонение се измерва

Отговори:

а) разстоянието между средната аритметична величина и най-нис­кото значение на признака;

б) разстоянието между средната аритметична величина и най-ви­со­кото значение на признака;

в) статистическото разсейване на единиците по изучавания признак;

г) корелацията между единиците в изучаваната съвкупност;

д) регресионната зависимост между единиците в изучаваната съвкупност.

20

Показателят процент на инфлацията за съответния месец спрямо предходния е 1,02 %, което означава, че общото равнище на цените

Отговори:

а) е нараснало 1,02 пъти;

б) е нараснало на 102%;

в) е нараснало с 1,02%;

г) е нараснало с 0,02%;

д) е намаляло с 0,02%.

 

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ

за кандидатмагистърски тест за завършилите специалности
от професионални направления извън "Икономика"

 

Въпроси и отговори

1

В най-общ смисъл икономиката на една страна следва да се разбира като:

Отговори:

а) природни дадености;

б) население в трудоспособна възраст;

в) сфера от нейния обществен живот, в която се осъществяват производство, размяна, разпределение и потребление на благата;

г) равнище на техниката и технологиите;

д) съвкупност от политически партии и движения.

2

Повечето от страните в съвременното глобално стопанство имат отворен тип икономики, което означава, че:

Отговори:

а) между тях и целия свят се осъществяват активни външноикономически връзки;

б) потребителите могат да купуват вносни стоки;

в) фирмите могат да внедряват нови производствени технологии;

г) в тях са се утвърдили институциите на гражданското общество; 

д) техните граждани пътуват свободно из целия свят.

3

Ако в една икономическа система потенциалът на наличните природни, трудови и капиталови ресурси се използва за производство на максимален краен резултат (продукт), то в нея се постига:

Отговори:

а) високотехнологична отраслова структура;

б) пълна заетост на ресурсите;

в) максимални печалби за производителите;

г) хармонични отношения между труда и капитала;

д) справедливо разпределение на доходите.

 

Въпроси и отговори

4

Кой от посочените по-долу въпроси не се отнася пряко до предмета на икономическата теория?

Отговори:

а) Кои са факторите за постигане на висок икономически растеж?

б) Може ли да се преодолеят бързо последиците от финансовите кризи?

в) Възможно ли е да се постигне ефективна заетост в държавните предприятия?

г) Защо бизнесът е против въвеждането на по-висока минимална заплата?

д) Трябва ли да се увеличи размерът на законовите санкции за данъчни измами?

5

В условията на свободен конкурентен пазар цената на една стока се определя от:

Отговори:

а) желанието на потребителите да закупят определени количества от нея;

б) желанията на производителите да произведат определени количества от нея;

в) търсенето и предлагането на стоката;

г) цените на нейните аналози (сходни стоки) в по-развитите страни;

д) Министерството на икономиката.

6

Стоките "Х" и "У" имат едно и също потребителско предназначение (задоволяват една и съща потребност), поради което се определят като "заместващи се стоки". Каква пазарна промяна ще настъпи, ако цената на стоката "Х" се повиши чувствително?

Отговори:

а) ще се повиши търсенето на стоката "Х";

б) ще се повиши търсенето на стоката "У";

в) ще се повиши едновременно търсенето и на стоката "Х", и на стоката "У";

г) всички купувачи едновременно ще се откажат от покупката на каквито и да е количества от стоката "Х";

д) нито едно от посочените.

Въпроси и отговори

7

Принципите на свободната конкуренция на пазара могат да бъдат нарушени и типичен пример за това е т.н. "картел", който представлява:

Отговори:

а) договор за сътрудничество между фирми за разработване и реализация на общи инвестиционни проекти;

б) новообразувано акционерно дружество;

в) тайно споразумение между отделни фирми, опериращи на един и същ пазар, за съгласуване на доставките и цените на стоките;

г) неправителствена организация за екологична защита;

д) мрежа за незаконна търговия.

8

Пазарът невинаги е в състояние да осигури ефективна размяна и баланс между интересите на продавачите и купувачите. Подобни явления се определят като "пазарни дефекти", като ярък пример за това е:

Отговори:

а) повишаването на цената на една стока в резултат на рязко повишаване на нейното търсене и при неизменно предлагане на същата;

б) практиката на сезонните намаления на цените;

в) намалението на приходите на неконкурентоспособните фирми;

г) наличието на монопол в предлагането;

д) невъзможността всеки да закупи желаните количества от всички стоки.

9

Ако за определен период в икономиката на една страна се развива дефлация, при равни други условия това означава, че:

Отговори:

а) цените на всички стоки са се повишили;

б) общото равнище на цените в икономиката се е понижило;

в) безработицата се е повишила;

г) започва ускорен икономически растеж;

д) националната валута се обезценява.

 

Въпроси и отговори

10

Националната статистическа служба на една страна отчита, че нормата (коефициентът) на безработица за даден период е 8%. Това означава, че:

Отговори:

а) 8% от цялото население е безработно;

б) 8% от трудоспособното население не желае да се труди;

в) 8% от икономически активното население (работната сила) са безработни;

г) безработицата във всеки регион на страната е 8%;

д) безработните лица са без работа в продължение на една година.

11

Наред с частния сектор, в съвременните икономики функционира публичен сектор, отличителна черта на който е:

Отговори:

а) производството на стоки за продажба по държавно регулирани цени;

б) генерирането на високи печалби, които изцяло се изземват в полза на държавата;

в) продажбите на стоки, които са освободени от облагане с ДДС (данък добавена стойност);

г) предлагането на блага за колективно ползване, за създаването и поддържането на които определящо значение имат средствата от държавния бюджет;

д) разделението на законодателна, изпълнителна и съдебна власт.

12

Държавният бюджет обхваща в единство всички приходи и разходи на правителството на една страна за определен период. Ако разходите в бюджета превишават приходите, тогава възниква:

Отговори:

а) инфлационен разрив;

б) дефлационен разрив;

в) бюджетен дефицит;

г) бюджетен излишък;

д) разходно равновесие.

Въпроси и отговори

13

Съгласно дадените ? правомощия всяка община в България самостоятелно съставя, изпълнява и отчита своя бюджет. Това е израз на процес, който се нарича:

Отговори:

а) бюджетна централизация;

б) фискална децентрализация;

в) разходна оптимизация;

г) регионална стабилизация;

д) териториална интеграция.

14

Парите измерват стойността на стоките и правят възможна размяната им на пазара. Ако количеството на парите в една икономика нараства, а произвежданите количества стоки и услуги не се променят, то:

Отговори:

а) покупателната способност на парите ще нарасне;

б) покупателната способност на парите ще намалee;

в) покупателната способност на парите няма да се промени;

г) богатството на всички хора ще нарасне;

д) в икономиката ще възникне дефлация.

15

Валутният курс представлява цената на една валута, изразена в съответното количество от друга валута. За българската икономика е характерно:

Отговори:

а) поддържането на фиксиран валутен курс на лева спрямо единната европейска валута;

б) поддържането на фиксиран валутен курс на лева спрямо американския долар;

в) наличие на плаващ валутен курс, който зависи от търсенето и предлагането на международните валутни пазари;

г) определяне на валутния курс на лева от Международния валутен фонд;

д) регулирано плаване на валутния курс на лева, което зависи от размера на валутните резерви на централната банка.

Въпроси и отговори

16

Вноските за здравно осигуряване на лицата, работещи по трудови договори, са в размер на:

Отговори:

а) 10% от осигурителния доход;

б) 15% от осигурителния доход;

в) 20% от минималния осигурителен доход;

г) 3,2% от минималния осигурителен доход;

д) нито едно от посочените.

17

Нарастването на сивата икономика в една страна води непосредствено до:

Отговори:

а) намаляване на бюджетния дефицит;

б) увеличаване на износа на стоки и услуги;

в) увеличаване на инфлацията; 

г) увеличаване на лихвените проценти;

д) понижаване на събираемостта на данъците.

18

Нека предположим, че в Народното събрание се обсъжда проект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност, който предвижда намаляване на ДДС върху хранителните стоки от 20% на 10%. Това изменение ще доведе до:

Отговори:

а) увеличаване на цените на дребно на хранителните стоки с 2%;

б) намаляване на цените на дребно на хранителните стоки;

в) увеличаване на цените на дребно на хранителните стоки с 10%;

г) увеличаване на цените на дребно на нехранителните стоки;

д) няма да повлияе върху цените на дребно.

19

При равни други условия между печалбата на предприятието и неговата рентабилност съществува следната връзка:

Отговори:

а) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рентабилност намалява;

б) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рентабилност се увеличава;

в) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рентабилност се изменя в посока и степен, които зависят от вида на отрасъла;

г) при увеличаване на печалбата на предприятието неговата рентабилност се изменя в посока и степен, които зависят от състоянието на икономиката като цяло;

д) нито едно от посочените.

Въпроси и отговори

20

Каква е разликата между обикновената купонна облигация на акционерното дружество и конвертируемата облигация?

Отговори:

а) при закупуване на обикновена купонна облигация притежателят става кредитор на дружеството до падежа и получава купони и погашение съгласно условията на емисията, докато при закупуване на конвертируема облигация той също става кредитор, но може да разменя облигацията срещу акции на дружеството и да стане акционер;

б) обикновената купонна облигация дава право на получаване на купони (лихви), а конвертируемата облигация не дава такова право;

в) обикновената купонна облигация е със срок, по-дълъг от една година, а конвертируемата облигация е със срок под една година;

г) обикновената купонна облигация е с по-висока цена на борсата от конвертируемата;

д) нито едно от посочените.