Обновено: сряда, 01 август 2018 15:44

Документи и такси за кандидатстване

Документи се подават в Центъра за прием на документи (в сградата на УНСС). тел.: (02) 8195 702; (02) 8195 704.

Документи за кандидатстване и записване не се приемат по куриер и по електронен път.

Приемно време: от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч.

Кандидатстващите за РЦДО гр. Хасково подават документи на място в гр. Хасково, бул. България 168, тел.038623354.


В срока, посочен в „График“, кандидат-студентите за образователно- квалификационна степен “магистър” подават следните документи:

 1. Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.
 3. Състезателен картон (по образец за кандидатстване за магистърска степен в УНСС).
 4. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди; военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
 5. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България (и ксерокопие).
 6. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна.
 7. За кандидатите от страните членки на Европейския съюз – документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р.България

Таксата за кандидатстудентския изпит за София е в размер на 50 лв. и се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр:УНСС

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ.

Във вносната бележка за “задължено лице” (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.


Таксата за кандидатстудентския изпит за Хасково е в размер на 50 лв. и се внася по банков път, както следва:

по сметка в “Тексимбанк”:

BIG: TEXIBGSF;

IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ.

Във вносната бележка за “задължено лице” (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.


От такса се освобождават:
 • инвалиди с изгубена работоспособност над 70 %, представили решение на ТЕЛК;
 • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
 • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
 • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката.

Гражданите на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС при условията и реда, определени за български граждани.

Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.

Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат.

Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

При подаване на документите длъжностното лице след проверка отбелязва входящия номер върху плик-молбата и връща на кандидат-студента компютърна разпечатка, в която са записани датата, часът и залата, в която ще се проведе изпита.

Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.

Таксата за кандидатстудентския изпит за София е в размер на 50 лв. и се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка

Таксата за кандидатстудентския изпит за Хасково е в размер на 50 лв. и се внася по банков път

Семестриалните такси в специалностите с преподаване на български език са в размер от 231 до 900 лв. според специалността и формата на обучение:

ОБУЧЕНИЕ – МАГИСТРИ РЕДОВНА ФОРМА – ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ – МАГИСТРИ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА – ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


Важно за кандидатите с чуждестранни дипломи!