Обновено: понеделник, 04 януари 2021 10:19

Хасково

Кандидатстващите в РЦДО - Хасково подават документи на място в гр. Хасково, бул. „България“ 168, тел. 038623354.

Таксата за кандидатстудентския конкурс се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на РЦДО – Хасково:

IBAN: BG95 TEXI 9545 3110 5377 01

Банка: Тексимбанк – BIC:TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО – Хасково

При заплащане на такса за кандидатстудентски конкурс във вносната бележка:

- за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА;

- за "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.