Обновено: петък, 11 септември 2020 16:18

Допълнителен прием – документи и такси за кандидатстване

Срок за подаване на документи за участие в допълнителен прием от 23.09.2020г.

Кандидат-студентите подават документи за допълнителен прием онлайн (само за студенти, завършили УНСС след 2008 г.) или на място в Центъра за прием на документи.

В Центъра за прием на документи кандидат-студентите подават: 

1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).

2. Диплома за завършено висше образование и приложението към нея (оригинал и ксерокопие от него).

Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща на кандидата.

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение или академична справка от съответното висше училище със: среден успех от курса  на обучението (семестриални изпити), среден успех от държавните изпити и оценка от държавен изпит по специалността, пълно наименование на завършената специалност, професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. Такива документи не се изискват за завършилите ОКС „бакалавър“ в УНСС.

При полагане на повече от един държавен изпит по специалността в уверението/академичната справка за завършена степен на висше образование се вписва и средната оценка от държавните изпити по специалността за завършена бакалавърска степен или магистърска степен (със срок на обучение пет години).

За кандидатите от други акредитирани висши училища, на които завършената специалност и професионалното направление не съвпадат с тези в УНСС, при подаване на документите преценката за съответствие на условията за кандидатстване се осъществява от Университетската комисия за признаване и трансфер на кредити въз основа на приложението към дипломата или академичната справка.

3. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, за кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски език.

4. Състезателна карта (по образец за кандидатстване за магистърска степен в УНСС).

5. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента.

6. Декларация за лични данни.

7. Уверение с описание на специалността – само за студентите, които възстановяват студентски права. Студентски права се възстановяват при условията и реда за кандидатстване за съответната година.

8. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен 50 лева – внася се по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС.


IBAN: ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

 

При заплащане на такса за кандидатстудентски конкурс във вносната бележка:

- за "задължено лице" (вносител) се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА;

- за "основание на плащане" се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.

 

Кандидат-студенти, завършили ОКС "професионален бакалaвър", подават документи за кандидатстване само в РЦДО - Хасково.

 

От такса за кандидатстудентски конкурс се освобождават:

  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци до 26 години - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • лица на възраст до 26 години, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;
  • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта.

Освободените от такса кандидат-студенти предоставят оригинал и ксерокопие на документа, удостоверяващ обстоятелството.

Гражданите на държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС при условията и реда, определени за български граждани.

Не се възстановяват такси за кандидатстване по документи или с кандидатстудентски изпит/и.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

При подаване на документите кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящия номер.

Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.