Обновено: вторник, 26 ноември 2019 10:53

Документи и такси за кандидатстване

В срока, посочен в „График“, кандидат-студентите за образователно- квалификационна степен “магистър” подават следните документи:

 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС);
 2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение или академична справка от съответното висше училище със среден успех от следването, оценка от държавен изпит за завършена степен бакалавър или магистър (със срок на обучение пет години), специалност, професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. Такива документи не се изискват за завършилите ОКС „бакалавър“ в УНСС. 

 1. Кандидат-студентите, които възстановяват студентски права, представят уверение за възстановяване в съответна специалност;
 2. Състезателна картa (по образец за кандидатстване за ОКС „магистър“ в УНСС).
 3. Кандидат-студентите за специалностите с преподаване на английски език, е необходимо да предоставят документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, съгласно условията за кандидатстване;
 4. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци на възраст до 26 години, навършена в годината на кандидатстването; лица на възраст до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства (оригинал и ксерокопие);
 5. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента;
 6. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурсен изпит/и  за ОКС "магистър".

Таксите за кандидатстудентския изпит за всяка отделна изпитна сесия са:

 • за един изпит – 50 лв.   
 • за всеки следващ изпит – 20 лв.

Ако кандидат-студентите се явяват на изпит/и в рамките на повече от една изпитна сесия, за явяване на изпит/и във всяка следваща сесия, те отново заплащат по 50 лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ изпит.

Таксата за кандидатстудентски изпит/и се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС    

Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".

Внесената такса за явяване на изпит не се връща.

Кандидат-студенти, които ще участват в класирането с оценката от предварителен изпит и не заявяват конкурсен изпит по време на редовната изпитна сесия не заплащат такса!


От такса се освобождават:

 1. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, представили решение на ТЕЛК;
 2. военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
 3. кръгли сираци на възраст до 26 години – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 4. майки с три и повече деца – акт за раждане на децата и лична карта;
 5. лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката.

Освобождаването от такса за кандидатстудентски изпит става въз основа на оригинал и ксерокопие от документа, удостоверяващ определените обстоятелства.


Гражданите на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС при условията и реда, определени за български граждани.

Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.

Попълването и подаването на документи става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.

Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.

При подаване на документите длъжностното лице след проверка отбелязва входящия номер на документите и дава на кандидат-студента компютърна разпечатка, в която са записани датата, часът и залата, в която ще се проведе изпита.

Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.

ОБУЧЕНИЕ – МАГИСТРИ – ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ