Обновено: петък, 11 януари 2019 15:06

Документи и такси за кандидатстване

В срока, посочен в „График“, кандидат-студентите за образователно- квалификационна степен “магистър” подават следните документи:

 1. Заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.

Ако кандидатът все още не е получил дипломата си, представя уверение или академична справка от съответното висше училище със среден успех от следването, оценка от държавен изпит за завършена бакалавърска степен или магистърска степен (със срок на обучение пет години), специалност и професионално направление и година на дипломиране. Посочените документи се предоставят в оригинал. Такива документи не се изискват за завършилите ОКС „бакалавър“ в УНСС.

 1. Две снимки с паспортен формат;
 2. Състезателен картон (по образец за кандидатстване за ОКС „магистър“ в УНСС).
 3. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70%; военноинвалиди и военнопострадали; кръгли сираци на възраст до 26 години, навършена в годината на кандидатстването; лица на възраст до 26 години, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, SOS детски селища, центрове за настаняване от семеен тип и с родители, лишени от родителски права, настанени със съдебни решения при роднини или приемни семейства; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства (оригинал и ксерокопие).
 4. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България – лична карта или международен паспорт, които след проверката се връщат на кандидат-студента;
 5. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурсен изпит/и  за ОКС "магистър".

       8.    Кандидат-студенти, завършили ОКС "професионален бакалaвър", подават документи за кандидатстване само в РЦДО – Хасково.

 1. За кандидатите от страните членки на Европейския съюз – документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р.България (за специалности с преподаване на български език)

Таксата за кандидатстудентския изпит за гр. София е в размер на 50 лв. и се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр:УНСС

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ.

Във вносната бележка за “задължено лице” (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.


Таксата за кандидатстудентския изпит за гр. Хасково е в размер на 50 лв. и се внася по банков път, както следва:

по сметка в “Тексимбанк”:

BIG: TEXIBGSF;

IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ.

Във вносната бележка за “задължено лице” (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.


От такса се освобождават:

 1. инвалиди с изгубена работоспособност 70% и над 70%, представили решение на ТЕЛК;
 2. военноинвалиди и военнопострадали – документ за инвалидност;
 3. кръгли сираци на възраст до 26 години – акт за раждане и акт за смърт на родителите;
 4. майки с три и повече деца – акт за раждане на децата и лична карта;
 5. лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката; лица, лишени от родителски права, настанени със съдебни решения при роднини или приемни семейства.

 

Освобождаването от такса за кандидатстудентски изпит става въз основа на оригинал и копие от документа, удостоверяващ определените обстоятелства.


Гражданите на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС при условията и реда, определени за български граждани.


Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.


Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат.


Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.


При подаване на документите длъжностното лице след проверка отбелязва входящия номер върху плик-молбата и връща на кандидат-студента компютърна разпечатка, в която са записани датата, часът и залата, в която ще се проведе изпита.


Не се правят промени и допълнения към вече подадените документи.

Таксата за кандидатстудентския изпит за София е в размер на 50 лв. и се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка

Таксата за кандидатстудентския изпит за Хасково е в размер на 50 лв. и се внася по банков път

Семестриалните такси в специалностите с преподаване на български език са в размер от 231 до 900 лв. според специалността и формата на обучение:

ОБУЧЕНИЕ – МАГИСТРИ – ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ