Обновено: вторник, 31 януари 2023 9:57

График – прием летен семестър 2022/2023 г.

Прием на документи

05.12.2022 – 26.01.2023 г., вкл.

Обявяване на класиране

30.01.2023 г.

Записване на новоприети студенти

01 – 10.02.2023 г., вкл.

Допълнителен прием - летен семестър за учебната 2022/2023 г. от 31.01.2023 г.

 

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления