Обновено: понеделник, 04 декември 2023 10:13

График – прием летен семестър 2023/2024 г.


Прием на документи

04.12.2023 г. – 18.01.2024 г., вкл. – на място

04.12.2023 г. – 21.01.2024 г., вкл. – онлайн

Обявяване на класиране

22.01.2024 г.

Записване на новоприети студенти

23.01. – 29.01.2024 г., вкл.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит по специалности и е само срещу заплащане.

Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления