Обновено: четвъртък, 11 юли 2024 13:06

График – прием зимен семестър 2024/2025 г.


Прием на кандидатстудентски документи

17.07.2024 г. – 30.08.2024 г., вкл. – на място

17.07.2024 г. – 01.09.2024 г., вкл. – онлайн


Явяване на електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ)

04.09.2024 г.


Явяване на приемен изпит по английски език

04.09.2024 г.


Обявяване на резултати от ЕКМТ и изпит по английски език

05.09.2024 г.


Обявяване на класиране

10.09.2024 г.


Записване на новоприети студенти

11.07.2024 г. – 17.09.2024 г., вкл.


Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит – ЕКМТ (електронен кандидатмагистърски тест).

Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления