Обновено: понеделник, 04 юли 2022 15:53

График – прием зимен семестър 2022 г.

Прием на документи

06.07. – 24.08.2022 г., вкл.

Явяване на електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ)

от 26.08.2022 г.

Явяване на изпит по английски език

от 26.08.2022 г.

Обявяване на резултати

29.08.2022 г.

Обявяване на класиране

31.08.2022 г.

Записване на новоприети студенти

05 – 13.09.2022 г., вкл.

 

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и/или полагането на конкурсен изпит – електронен кандидатмагистърски тест (ЕКМТ).  

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления