Обновено: четвъртък, 14 септември 2023 10:52

График – допълнителен прием зимен семестър 2023/2024 г.


От 14 септември 2023 г. започва подаване на документи за  допълнителен прием в ОКС „магистър“ за учебната 2023/2024 година.

Допълнителният прием от 14.09.2023 г. в ОКС „магистър“ за учебната 2022/2023 година  е по специалностите, за които има сформирани групи при редовния прием и е само срещу заплащане.

Приемът се извършва чрез конкурс по документи, без полагане на конкурсен изпит.

Правото да се обучават срещу заплащане в ОКС „магистър“ имат лица, чийто среден успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от „добър“.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления