Обновено: четвъртък, 30 юни 2022 17:00

Редовно и дистанционно обучение

Предимства на редовната форма на обучение

  • дава възможност за непосредствен контакт с висококвалифицирани преподаватели;
  • предполага пълноценно използване на богатите библиотечни фондове и електронни ресурси на университета;
  • осигурява постоянен достъп до съвременната материално-техническа база на университета;
  • позволява участие на студентите в разнообразни извънаудиторни форми и социализирането им в младежка среда.
  • гъвкава организация на учебния процес и провеждане на обучение в късните часове на деня (след 17.45ч.), модулно и онлайн обучение.

Редовната форма на обучение в магистърска степен се осъществява само в Университета за национално и световно стопанство  - гр. София.

Редовното обучение може да бъде в държавна поръчка (само за приема през м. септември) и срещу заплащане. Държавната поръчка е за 2 семестъра, като при по-продължителен срок на обучение, следващите семестри са срещу заплащане.

Предимства на дистанционната форма на обучение

  • подходяща за студенти, които работят, отглеждат децата си и живеят в отдалечени населени места;
  • провежда се изцяло онлайн обучение, като се използват модерни учебни материали, разположени в интернет-базирана система с високоскоростен достъп;
  • традиционна за УНСС, развива се интензивно чрез участието в международни и национални образователни проекти;
  • равнопоставена на редовната форма по съдържание на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.

Продължителност на обучението

Продължителността на обучението в отделните магистърски специалности  е от два до четири семестъра. При повечето от тях продължителността е в зависимост от завършеното професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на обучение е 4 семестъра, като при тях двусеместриалната магистратура е само за завършилите същата специалност в ОКС “бакалавър”, трисеместриалната – за завършилите друга специалност от същото или близки професионални направления, а четирисеместриалната – за завършилите други професионални направления. Друга група специалности са с продължителност 2 и 3 семестъра, като  трисеместриалната магистратура е за завършилите други професионални направления. Третата група магистърски специалности са с продължителност само 2 семестъра, като част от тях са само за придобилите определена специалност или специалности в бакалавърската степен, а останалите са предназначени за завършилите всички специалности и направления в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“.


Приемът на кандидат-магистри в УНСС е два пъти годишно – за зимен семестър и за летен семестър. За зимен семестър се предлага цялата палитра от специалности, като за повечето от тях може да се кандидатства както срещу заплащане, така и държавна поръчка.