Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием

вторник, 20 август 2019 10:44

Доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, в интервю за дневния информационен блок „Добър ден“ на Радио „Фокус“

  

Водещ: Доцент Ралева, започна кандидатмагистърската кампания. Какво предвиждате по повод организацията на обучението тази година?

Стела Ралева: Подаването на документи за есенен прием в образователно-квалификационната степен „магистър“ на УНСС започна от 19 август. По време на тази редовна кандидатстудентска кампания ще бъдат проведени изпити в хартиен и електронен формат. Тези приемни изпити, които провеждаме в УНСС, са под формата на тест, съответно за завършили икономически и неикономически специалности в бакалавърската степен, като при нас желаещите да положат приемен изпит в електронен формат трябва да подадат своите документи в срок до 10 септември, тъй като самите електронни изпити ще бъдат организирани на 11 и 12 септември. Що се отнася до кандидатите, които ще се явяват на тест в хартиен формат, те трябва да подадат своите документи до 20 септември включително. Кандидатстудентският изпит на хартиен формат ще се проведе на 23 септември, като на същата дата ще бъдат проведени и кандидатски изпити под формата на есе, каквито са предвидени за отделни специалности, както и приемният изпит по английски език за специалностите с преподаване на английски език.

Водещ: Доцент Ралева, ще има ли възможност за държавна поръчка?

Стела Ралева: Да, нашият университет и през тази година запази традициите да предлага обучение в магистратура и по държавна поръчка. По около 50% от специалностите предлагаме такова обучение по държавна поръчка. При това бих искала да отбележа, че с цел осигуряване на конкурентни условия, възможност за обучение в тази държавна поръчка ще имат при повечето специалности както възпитаници на нашия университет от бакалавърска степен, така и възпитаници на други университети от страната и чужбина.

Водещ: Тоест студентите ще бъдат равнопоставени?

Стела Ралева: Да, точно така.

Водещ: Има ли нови магистърски програми? Със сигурност знаем, че университетът е подготвил такива. Кои са те?

Стела Ралева: Да, разбира се. Следваме традицията всяка година да предлагаме нови магистратури, като отчитаме най-новите достижения на теорията и новите предизвикателства на стопанската практика. През тази година предлагаме 9 нови магистърски специалности, 7 от тях са в редовна форма на обучение, 3 са дистанционна форма и 1 се предлага едновременно и в редовна, и в дистанционна форма на обучение. Може би ще представлява интерес да кажа няколко думи за всяка една от тях.

Първата такава специалност е „Управление на миграционните процеси“, която е уникална по своя характер не само за нашата страна, но и за Европа. Тя има интердисциплинарен характер и осигурява специализирани и практико-приложни знания в областта на миграцията, на бежанците, по отношение на изследването, на прогнозирането, на контролирането на тези миграционни процеси в световен, регионален и в национален мащаб. Амбицията ни е впоследствие тази програма да прерасне в международна, като за целта вече водим преговори с редица международни организации, които да окажат подкрепа за нейното осъществяване.

Втората нова специалност, която предлагаме в редовна форма на обучение, е „Предприемачество“, със специализация „Бизнес предприемачество“. Бих искала да отбележа, че ние имаме дългогодишен опит и традиции в обучението по предприемачество още от 90-те години на миналия век, като основните цели на тази нова програма са да формира знания, умения и компетентности за създаване, управление и за развитие на собствен бизнес в динамичната и конкурентна бизнес среда, за управление на взаимоотношенията на предприемачите с другите заинтересовани страни, както и за управление на малки и големи фирми.

Третата ни нова магистратура е „Международно банкиране и финансови пазари“. Тя се основава на опита ни в преподаването на предишната магистърска програма по банково дело и международни финанси, която също се развиваше много успешно. Новата специалност осигурява подготовка в областта на търговското и инвестиционното банкиране, на управлението на кредитния риск, секюритизацията, финансовите пазари, управлението на инвестиционни портфейли, деривати и т.н.

От новата учебна година ще започнем обучение и по специалността „Публичен финансов мениджмънт“, която се предлага едновременно и редовна, и в дистанционна форма на обучение. Бих искала да кажа, че тя стъпва като опит в преподаването на специалността „Публични финанси“, която беше създадена преди почти две десетилетия. Новата специалност осигурява задълбочена подготовка, свързана с управлението на публичните разходи, с техниката на данъчното облагане, с бюджетното планиране, счетоводството и одита в публичния сектор.

Четвъртата ни нова специалност в редовна форма на обучение е „Вътрешен одит“ с преподаване на английски език. При нея предлагаме обучение по вътрешен одит, което е основано на международните професионални стандарти, на добрите национални и международни академични практики, както и на националната нормативна уредба. Важно е, че специалността е полезна и за подготовката за придобиване на международно признатия сертификат CIA, който е стандарт за компетентност и професионализъм във вътрешния одит.

Друга интересна нова специалност в редовна форма е „Управление на киберсигурността“.

Водещ: Нещо, което е много актуално в днешно време.

Стела Ралева: Нещо изключително актуално, особено в настоящето, да, така е. Целта е подготовката на висококвалифицирани кадри и на средно, и на високо управленско ниво в сектора на сигурността. Обучението дава фундаментални знания и практически умения в областта на мениджмънта на киберсигурността, на проектирането на защитени информационни системи, на анализа на различен вид и сложност информация, на защитата на чувствителната информация и т.н.

И последната специалност, която предлагаме в редовно обучение, е „Политика и бизнес“. Както показва наименованието й, тя предлага квалифицирани знания за сложните взаимовръзки между тези две много актуални и много сложни сфери на обществения живот. Бих искала да посоча, че това е първата в България по своя характер такава специалност, която обединява и двете. Тя предвижда подготовка на специалисти с такава широка интердисциплинарна насоченост, с потенциал за гъвкава адаптация към трудовия пазар, които да притежават знания за изследване, анализ и оценка на тези сложни политически, социални и икономически процеси.

През тази година предлагаме и три нови програми в дистанционна форма на обучение. УНСС има дългогодишни традиции в дистанционното обучение. Нашите студенти получават широк набор от актуални материали, които са разположени в интернет базирана обучителна система с високоскоростен достъп и могат да разполагат с тези материали от вкъщи и от мобилните си устройства дори. Като през тази година предлагаме новата специалност „Развитие на интелигентни градове“, която също е много актуална. Целта на обучението в нея е да се дадат професионални знания и да се усвоят практически умения за съвременните тенденции в създаването, развитието и управлението на тези градове, като обучението е фокусирано върху подготовката на кадри за нуждите на регионалното управление, на регионалния маркетинг и регионалния бизнес, въз основа на възможностите, предоставени от Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Другата нова магистърска специалност в дистанционната форма е „Дигитален маркетинг“ с преподаване на английски език. Създадохме такава магистърска специалност в редовно обучение преди три години, която се радва на сериозен интерес. Затова решихме, с цел привличане на повече кандидати от чужбина, да използваме опита, който натрупахме (осъществяваме тази програма заедно с видни представители на дигиталния маркетинг от практиката), да предлагаме тази специалност и в дистанционната форма.

Водещ: 9 нови магистърски програми предлага УНСС, като 7 са в редовна форма, а 3 в дистанционна.

Стела Ралева: Разликата в броя идва от това, че една от тези специалности – „Публичен финансов мениджмънт“ – се предлага едновременно и в редовна, и в дистанционна форма.

Йоланда ПЕЛОВА

Галерия снимки от Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенни ...