НОВА МАГИСТРАТУРА „ПОЛИТИКА И БИЗНЕС“ В УНСС

сряда, 04 септември 2019 7:35

Специалността съответства на водещите световни тенденции в областта на висшето образование и е съобразена със спецификата на българската практика. Тя запълва съществуващата „ниша“ в магистърските програми на българския образователен пазар. Обучението в нея постига симбиоза между бизнеса и политиката като две ключови и тясно взаимообвързани сфери на съвременното общество. То е осигурява на студентите специализирани знания, както от сферата на политиката, така и от сферата на бизнеса. Подготвяните специалисти са с широк интердисциплинарен профил и капацитет за гъвкава адаптация към нуждите на трудовия политически и бизнес пазар. У тях се формират знания и умения за изследване, анализ и оценка на сложни взаимосвързани социални, политически и икономически процеси.   

Основните цели на обучението са:

 • разкриване на значимостта на връзката между политиката и бизнеса на различни равнища: институционално, функционално и аналитично;
 • усвояване на знания и практически умения за управление на отношенията и процесите в политиката и бизнеса;
 • изграждане на специалисти със специфична подготовка за професионална реализация в политически и бизнес структури.

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като:

 • развиващи и управляващи собствен бизнес;
 • политически анализатори в институции на централната и местната власт;
 • бизнес анализатори в държавни и частни бизнес компании;
 • експерти и анализатори в политически партии, синдикати, работодателски съюзи, неправителствени организации и сдружения с идеална цел;
 • координатори, експерти и анализатори на социални програми и проекти в различни международни и национални организации и институции;
 • съветници и сътрудници на политици и бизнес собственици;
 • лобисти и застъпници;
 • политически и бизнес ПР специалисти. 

Специалността се предлага в редовна форма на обучение и е с продължителност 2 семестъра.

Галерия снимки от НОВА МАГИСТРАТУРА „ПОЛИТИКА И БИЗНЕС“ В УНСС ...