НОВА МАГИСТРАТУРА „УПРАВЛЕНИЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА“ В УНСС

вторник, 03 септември 2019 8:00

Обучението в специалността има за цел да подготви висококвалифицирани мениджърски кадри на средно и най-високо управленско ниво за нуждите на сектора за сигурност, органите на централната и местна администрация и търговските фирми. То трябва да допринесе за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на ангажираните в сферата, преминали през обучението в ОКС „бакалавър” в различни научни направления.

Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са:

  • най-важните аспекти на мениджмънта на киберсигурността, както и методите, средствата и процедурите за осигуряване на сигурност в киберпространството;
  • системите за управление, информационните и комуникационните системи, свързани със сигурността и защитата на критичната информационна инфраструктура;
  • проектирането на защитени информационни системи в киберпространството;
  • управлението на ИТ проекти в публичния и частния сектор;
  • придобиване на научни умения при изготвянето на комплексни анализи, което от формална гледна точка ще спомогне да се изследват системите от правила (семантично поле) на проявление на сложна структура от закони и подзаконови нормативни документи свързани с киберсигурността;
  • придобиване на умения при оптимизиране на вътрешно-организационните процеси в различните структури на организациите, занимаващи се с сигурността на национално и частно ниво;
  • придобиване на способности и знания при боравенето с различна по вид и сложност информация, както и защитаването на чувствителна за организациите информация.

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация в: органите на централната и местна държавна администрация; банки и финансови институции; Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност; частни и държавни компании във всички сектори; дружествата за търговска дейност в сектора за сигурност; митническата администрация; специализирани фирми в областта на киберсигурността; дейности по организация на защитата и охраната на дружества от бизнес сектора и застраховане; неправителствените организации в областта на отбраната и сигурността; научноизследователски организации с интереси в областта на отбраната и сигурността.

Специалността се предлага в редовна форма на обучение и е с продължителност 2 семестъра.

Галерия снимки от НОВА МАГИСТРАТУРА „УПРАВЛЕНИЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА“ В УНСС ...