НОВА МАГИСТРАТУРА „ВЪТРЕШЕН ОДИТ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ В УНСС

понеделник, 02 септември 2019 9:19

Специалността е предназначена за осъществяване на съвременно обучение по вътрешен одит, основано на международните професионални стандарти (Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на The Institute of Internal Auditors), добрите национални и международни академични практики (на УНСС и University of Texas) и националната нормативна уредба. Тя e резултат от научен проект на УНСС „Изследване на възможностите за подобряване на обучението по вътрешен одит в контекста на изискванията на Института на вътрешните одитори (The IIA)”, съдържанието на обучението за основния международно признат сертификат в областта на вътрешния одит – Certified Internal Auditor (CIA Syllabus) и обмяната на опит с University of Texas.

Обучението по специалността развива у студентите умения за осъществяване на анализ и оценка на управлението и дейността в организациите в частния и публичния сектор. То им дава възможност да анализират и решават задачи, пред които се изправя контролът, както и да осъществяват контролни функции в процеса на управление. Студентите придобиват компетентности за самостоятелна работа, свързана с творчество и инициативност, а също така и за определяне на цели и разпределяне на работа в екип. Чрез идентифициране и оценяване на предизвикателствата при решаване на задачи на вътрешния одит, те ще могат да направят оценка на собствената си квалификация и да планират актуализиране и повишаване на професионалната си квалификация. Специалността подготвя студентите за предизвикателствата на професията на вътрешния одитор и за това как тя може да съдейства на организациите да управляват и контролират техните бизнес процеси по икономичен, ефективен и ефикасен начин.

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като експерти, допринасящи за функционирането и развитието на финансовия контрол в организацията, като одитори и ръководители на звената за вътрешен одит в публичния и частния сектор (банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури) и др. Обучението в нея е предпоставка за успешно кариерно развитие и възможност за заемане не само на ключови експертни, но и на ръководни позиции в тези организации.

Специалността е полезна и за подготовката на кандидатите за придобиване на международно признатия сертификат CIA (Certified Internal Auditor), който е стандарт за компетентност и професионализъм в сферата на вътрешния одит.

Специалността се предлага в редовна форма на обучение и е с продължителност 2 семестъра.

Галерия снимки от НОВА МАГИСТРАТУРА „ВЪТРЕШЕН ОДИТ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ В УНСС ...