НОВА МАГИСТРАТУРА „ПУБЛИЧЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ“ В УНСС

петък, 30 август 2019 8:55

В името на общото благо съвременната държава прави разходи, събира данъци и регулира поведението на своите граждани (и техните организации). Предизвикателствата на новия век, свързани с глобалната несигурност, климатичните промени, пенсионноосигурителните проблеми и т.н., изискват нестандартно мислене, решителност и висок професионализъм в областта на публичните финанси.

Основните цели на обучението могат да бъдат систематизирани по следния начин:

  • усвояване на теоретични и практически знания за публичните разходи и алтернативите за тяхното финансиране;
  • формиране на умения за вземане на компетентни управленски решения, научноизследователска, аналитико-приложна и оперативна работа;
  • придобиване на специфични качества, необходими за специалистите със съответната образователно-квалификационна степен, в т.ч. отговорност, комуникативност, критично мислене, възможности за работа в екип, стремеж към самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване на квалификацията.

Завършилите специалността имат възможност за успешна професионална реализация като: висши управленски кадри в държавната администрация; висши управленски кадри в общинските администрации; членове на управленски и контролни органи; ръководители на финансови отдели в предприятията от реалния сектор, заместник-директори и директори; анализатори, експерти и специалисти в консултантския сектор; научноизследователски кадри и преподаватели в средните и висшите училища.

Специалността се предлага в редовна форма на обучение и в дистанционна форма на обучение и е с продължителност 2 и 3 семестъра.


Галерия снимки от НОВА МАГИСТРАТУРА „ПУБЛИЧЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ“ В УНСС ...