За кандидати с чуждестранни дипломи

Важно

Кандидатите (български или чуждестранни граждани) за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за учебната 2016/2017 г., завършили висшето си образование в чуждестранни висши училища, с цел изпълнение на процедурата по признаване на придобита степен на висше образование, депозират следните документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция;
  3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение;
  4. Копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;
  5. Документ за внесена административна такса.

Документите по т. 2 и 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

В срок до 27.06.2016 година (за записване от зимен семестър) или до 30.09.2016 година (за записване от летен семестър) документите се подават в Университета за национално и световно стопанство. Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в оригинал, както следва:

- Български граждани и граждани на страни от Европейския съюз и Европейско икономическо пространство - в отдел „Студенти-магистър“ или в Център за прием на документи

- Граждани на страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство – в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“.

След подаване на документите в едномесечен срок УНСС ги подготвя и изпраща в Националния център за информация и документация за становище относно легитимността на висшето училище, издало дипломата, и автентичността на дипломата за висше образование.

След получаване на становище от Националния център за информация и документация депозираните документи се разглеждат в

УНСС от Комисия за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Комисията излиза със становище и го внася в Академичния съвет на УНСС, който взима решение за признаване на степен на висше образование с цел продължаване на обучението в УНСС.

 

Административни такси за подаване на документи:

 

N по ред

Наименование

Сума (лева)

За бърза услуга*

1

2

3

4

1.

За признаване на завършени периоди за обучение в чуждестранни висши училища

100,00

150,00

2.

За признаване на степен на завършено висше образование в чуждестранни висши училища

180,00

270,00

3.

За признаване на ОНС „доктор“ в чуждестранни висши училища

200,00

300,00

 

* За бърза услуга при извършване на проверката административната такса е с 50% по-висока от посочената в колона 3.

 

IBAN сметка на УНСС ВG03ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ, BIC:BNBG BGSD

Титуляр: УНСС