Форми на обучение

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС

Редовна форма на обучение

Предлага постоянен контакт с висококвалифицирани преподаватели и свободен достъп до материално-техническата база.

Обучението е само в гр. София в модерни, мултимедийно оборудвани аудитории.

Специалностите, които се предлагат са съобразени с изискванията на пазара на труда, бизнеса и публичния сектор.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС

Дистанционна форма на обучение

Mаксимално гъвкава, адаптивна към бюджета и наличното време. Равнопоставена на редовната форма на обучение.

Подходяща за:

 • работещи хора
 • майки, отглеждащи децата си
 • живеещи в отдалечени населени места
 • лица в неравностойно положение
 • групи със специфични образователни потребности

График на прием

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ

ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018 г.

 1. Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 05.02.2018 г. до 02.03.2018 г. Явяване на изпит от 06.03.2018 г.
 2. (без такса за явяване на изпит)

 3. Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (електронна) сесия от 06.03.2018 г. до 04.05.2018 г.  Явяване на изпит от 09.05.2018 г.
 4. Подаване на регистрационни карти за предварителна (хартиена)   сесия от 06.03.2018 г. до 25.04.2018 г. Явяване на изпит

    на 29.04.2018 г.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ ПРИЕМ ЗА РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

1. Прием на документи - до 14.03.2018 г.

Документи и такси

Документи се подават в Центъра за прием на документи (в сградата на УНСС). тел.: (02) 8195 702; (02) 8195 704.

Документи за кандидатстване и записване не се приемат по куриер и по електронен път.

Приемно време: от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч.

Кандидатстващите за РЦДО гр. Хасково подават документи на място в гр. Хасково, бул. България 168, тел.038623354.

Виж списъка с документи

 

Таксата за кандидатстудентския изпит за София е в размер на 50 лв. и се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка

Таксата за кандидатстудентския изпит за Хасково е в размер на 50 лв. и се внася по банков път

Семестриалните такси в специалностите с преподаване на български език са в размер от 231 до 900 лв. според специалността и формата на обучение.

ОБУЧЕНИЕ – МАГИСТРИ РЕДОВНА ФОРМА – ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ – МАГИСТРИ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА – ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 

За кандидати с чуждестранни дипломи

Условия и балообразуване

Условия

 • В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно- квалификационна степен „магистър“ български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър.
 • Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма.
Повече...

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат- студентите по специалностите се образува като сума от следните две оценки:

 • успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа);
 • оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.
Повече...

Класиране и записване

Класиране

 • В класирането участват само кандидатите, успешно издържали състезателния кандидат-магистърски изпит.
 • Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности.
 • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.
 • За специалности и форми на обучение, които не са посочени в състезателния картон, кандидатите не се класират.
 • Кандидат-студентите, получили равен състезателен бал на последното планово място за същата специалност, се приемат над утвърдените места.
 • Кандидатите са длъжни да се информират за датата на класирането и срока за записване.
Повече

Свържи се с нас

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

София 1700, Студентски град „Христо Ботев“

ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

понеделник – петък: от 8.00 до 16.30 часа

 

Център за прием на документи - 02 81 95 704

Отдел „Кандидат-студенти“ - 02 81 95 702; 02 81 95 704