Документи и такси

Документи се подават в Центъра за прием на документи (в сградата на УНСС). тел.: (02) 8195 702; (02) 8195 704.

Документи за кандидатстване и записване не се приемат по куриер и по електронен път.

Приемно време: от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч.

 • Кандидатстващите за РЦДО гр. Хасково подават документи на място в гр. Хасково, бул. България 168, тел.038623354.

В срока, посочен в „График“, кандидат-студентите за образователно- квалификационна степен “магистър” подават следните документи:

 1. Плик - молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
 2. Диплома за завършено висше образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът на дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.
 3. Състезателен картон (по образец за кандидатстване за магистърска степен в УНСС).
 4. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %; военноинвалиди; военнопострадали; кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; майки с три и повече деца; близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
 5. Документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България (и ксерокопие).
 6. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс за магистърска степен за съответната форма на обучение - редовна или дистанционна.
 7. За кандидатите от страните членки на Европейския съюз – документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Р.България

 

За кандидати с чуждестранни дипломи:

Повече информация

Таксата за кандидатстудентския изпит за София е в размер на 50 лв. и се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

ВG03 ВNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ

Титуляр:УНСС

Таксата за кандидатстудентския изпит за Хасково е в размер на 50 лв. и се внася по банков, както следва:

по сметка в “Тексимбанк”:

BIG: TEXIBGSF;

IBAN: BG95TEXI95453110537701

Задължено лице (вносител) - КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ.

Във вносната бележка за “задължено лице” (вносител) се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.

За “основание на плащане” се изписва КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН С ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

 • От такса се освобождават:
  • инвалиди с изгубена работоспособност над 70 %, представили решение на ТЕЛК;
  • военноинвалиди и военнопострадали - документ за инвалидност;
  • кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
  • майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката.
 • Гражданите на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват и да се обучават в УНСС при условията и реда, определени за български граждани.
 • Не се възстановяват такси за конкурсни изпити, внесени от лица, които не отговарят на условията за кандидатстване.
 • Кандидатстудентски документи, попълнени на пишеща машина, не се приемат.
 • Не се приемат кандидатстудентски плик-молби, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.
 • При подаване на документите длъжностното лице след проверка отбелязва входящия номер върху плик-молбата и връща на кандидат-студента компютърна разпечатка, в която са записани датата, часът и залата, в която ще се проведе изпита.
 • Не се правят промени и допълнения към вече подадените документни.