Форми на обучение

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС

Редовна форма на обучение

Предлага постоянен контакт с висококвалифицирани преподаватели и свободен достъп до материално-техническата база.

Обучението е само в гр. София в модерни, мултимедийно оборудвани аудитории.

Специалностите, които се предлагат са съобразени с изискванията на пазара на труда, бизнеса и публичния сектор.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС

Дистанционна форма на обучение

Mаксимално гъвкава, адаптивна към бюджета и наличното време. Равнопоставена на редовната форма на обучение.

Подходяща за:

 • работещи хора
 • майки, отглеждащи децата си
 • живеещи в отдалечени населени места
 • лица в неравностойно положение
 • групи със специфични образователни потребности

График на прием

Предварителен кандидат-магистърски прием за септември 2017 г.

 • Подаване на регистрационни карти за първа предварителна (електронна) сесия от 06.02. до 02.03.2017 г.. Явяване на изпит от 06.03.2017 г.
 • Подаване на регистрационни карти за втора предварителна (хартиена) сесия от 06.03. до 19.04.2017 г. Явяване на изпит на 23.04.2017 г.
 • Подаване на регистрационни карти за трета предварителна (електронна) сесия от 06.03. до 05.05. 2017 г. Явяване на изпит от 09.05.2017 г.
Повече...

Кандидатстуденстка кампания ОКС „Магистър“ – септември 2017 г.

Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 21.08.2017 г. до 12.09.2017 г.

Прием на документи за хартиена сесия – от 21.08.2017 г. до 19.09.2017 г.

Кандидат-магистърски тест електронен формат – от 13.09 до 14.09.2017 г

Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 15.09.2017 г.

Кандидат-магистърски тест писмен формат  – 24.09.2017 г.

Изпит по английски език за хартиена сесия - 24.09.2017 г. от 14 ч.

Изпит /есе – хартиен носител – 24.09.2017 г. от 1530 ч.

Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 26.09.2017 г.

Обявяване на класиране – 28.09.2017 г.

Записване на новорприети студенти от 02.10.2017 г. до 09.10.2017 г. /без събота и неделя/

Документи и такси

Документи се подават в Центъра за прием на документи (в сградата на УНСС). тел.: (02) 8195 702; (02) 8195 704.

Документи за кандидатстване и записване не се приемат по куриер и по електронен път.

Приемно време: от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч.

Кандидатстващите за РЦДО гр. Хасково подават документи на място в гр. Хасково, бул. България 168, тел.038623354.

Виж списъка с документи

 

Таксата за кандидатстудентския изпит за София е в размер на 50 лв. и се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка

Таксата за кандидатстудентския изпит за Хасково е в размер на 50 лв. и се внася по банков път

Семестриалните такси в специалностите с преподаване на български език са в размер от 231 до 900 лв. според специалността и формата на обучение.

ОБУЧЕНИЕ – МАГИСТРИ РЕДОВНА ФОРМА – ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ – МАГИСТРИ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА – ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 

За кандидати с чуждестранни дипломи

Условия и балообразуване

Условия

 • В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в образователно- квалификационна степен „магистър“ български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома в образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ със срок на обучение не по-малко от пет години и успех не по-нисък от Добър.
 • Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в хартиена или електронна форма.
Повече...

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат- студентите по специалностите се образува като сума от следните две оценки:

 • успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа);
 • оценката от състезателния кандидат-магистърския изпит.
Повече...

Класиране и записване

Класиране

 • В класирането участват само кандидатите, успешно издържали състезателния кандидат-магистърски изпит.
 • Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студентите в състезателния картон форми на обучение и специалности.
 • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидата (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.
 • За специалности и форми на обучение, които не са посочени в състезателния картон, кандидатите не се класират.
 • Кандидат-студентите, получили равен състезателен бал на последното планово място за същата специалност, се приемат над утвърдените места.
 • Кандидатите са длъжни да се информират за датата на класирането и срока за записване.
Повече

Свържи се с нас

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

София 1700, Студентски град „Христо Ботев“

ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

понеделник – петък: от 8.00 до 16.30 часа

 

Център за прием на документи - 02 81 95 704

Отдел „Кандидат-студенти“ - 02 81 95 702; 02 81 95 704